9 VA 2>e Verjaardag van No. 9. Vrijdag 31 Augustus 1945 1e Jaargang "JSjjjT is»!!! I J., mini mm T! nil I m| |jh id mull 9 ill Uitgave van de Particuliere Synode van de Gereformeerde Kerken in Zeeland. Als dit ons blad verschijnt, viert heel ons volk het schoonste en meest ontroerende feest sinds jaren. De verjaardag van onze Vorstin in een bevrijd Vader land na bange en duistere jaren van ondenkbaar en on dragelijk schrikbewind. Wij danken God uit het diepst van ons hart, dat Hij de vele gebeden heeft willen verhooren en onze Koningin met Haar Huis voor ons in de harde jaren van ballingschap heeft bewaard. Nu wapperen driekleur en Oranje weer in steden en dorpen vrij en zonder dreiging. Wij herinneren ons nog hoe moeilijk het voor ons volk was in de jaren van Duitsche tyrannie te verbergen wat er leefde aan gevoelens van liefde en aanhankelijkheid voor onze Vorstin, telkens wanneer de 31e Augustus naderde. Overal loerde de Duitsche hyena, geholpen door de verachtelijke N.S.B. en landwacht, om ons te betrappen op de zwakste uiting van trouw en liefde voor onze Vorstin. Door Gods Gunste over ons behoort deze duistere periode nu tot het verleden. Wij mogen nu ongedwongen feest vieren en God danken voor Zijn bewarende hand over onze Vorstin. Wij bidden dat het den Almachtige, die ons het Huis van Oranje schonk, behagen moge onze Vorstin nog vele jaren te sparen. Waar Zij langzamerhand de leeftijd der sterken nadert, moge Hij haar levensavond overstralen met Zijn genade, welke Vorstin en Volk zoo noodig hebben. Op deze wondere heerlijke dag van ons nationale leven, voelen wij diep in ons de waarheid van het Woord van den dichter Het beste, dat in Neerland kwam, Is naast Gods Woord, d' Oranjestam. M. N. J. H. „VRIJGEMAAKTE" VINDINGRIJKHEID VAN VERNUFT. IBIIII Rlllll IIBIIB1 iBiiiai iii ;ps 1 ""I ■BEI ■ie! I; min iiiiai IllBllI "1 Eisl II lllllll ml imai IIIBI|| IB) \A mgpijiaiBiif in llliilll iimilj iiiilti IIISBII Ill IBIIII Abonnementsprijsper, halfjaar bij vooruitbetaling f 2, Afzonderlijke nummers 9 cent. Advertentiën 20 cent per regel. Berichten, Opgaven Predikbeurten enz. tot Dinsdagmorgen te zenden aan de Drukkers Littooij Olthoff, Spanjaard straat, Middelburg. Telefoon 2438. Gironummer 42280. Hoofdredacteur: Dr N. J. HOMMES. Redacteuren: Ds Joh. BOOIJ, Ds W. M LE COINTRE, Ds A. A. OOSTENBRINK en Ds. J. A TIEMENS. Drukkerij LITTOOIJ OLTHOFF, Middelburg. n 11 jf m Midden in de tragedie der Kerkscheuring, waar over niet de minste ontroering in de Reformatie is te bespeuren, vindt men daar ruimte voor grapjes en grollen van de volgende soort. In het nummer van 9 Aug. 1945 schrijft K. S. enkele diepzinnige kerk rechterlijke gedachten neer in een hofnarstijl. Het artikel heeft tot opschrift: Tenzij is niet totdat en luidt als volgt: ,,Een moeder, zei tot de kinderen: ik bak panfie- koeken, tenzij geconstateerd wordt, dat jullie stout Zijn. Kleine Piet zei toen tot Moeder: U moet dus pannekoeken bakken, totdat door een eventueelen rechter na 3 jaar is geconstateerd, dat wij inderdaad stout geweest zijn. Moeder moest dus drie jaar lang pannekoeken bakken. Als Pietje gelijk had. Een vader zei tot zijn jongens: we gaan vanmiddag auto-rijden, tenzij zintuigelijk waarneembaar is, dat het regent. Toen zei kleine Jantje tot papa: U moet dus auto-rijden, totdat bewezen is en door een rechter over 3 jaar erkend is, dat het regent. Papa moest dus drie jaar lang auto-rijden. Als'Jantje gelijk had. Een patroon zei tot zijn werklieden: ik betaal U een weekloon, tenzij gij duidelijk saboteert. Toen zei Hannes, de krullejongen: U moet ons het weekloon uitkeeren, totdat de Raad van Beroep na 3 jaar heeft geconstateerd, dat we inderdaad aan sabotage ons hebben schuldig gemaakt. De patroon moest dus drie jaar lang onvoorwaardelijk loon uit keeren. Als Hannes gelijk had. Een orgeltrapper zei tot den organist: ik zal in den heeten zomerdag het orgel voor U trappen, tenzij be wezen is, dat er weer stroom is voor den electromotor. Toen zei de organist: gij moet dus voor mij het orgel trappen, totdat over 3 jaar uw bewering: „er is weer stroom'' als juist erkend is door de Directie van het Electriciteitsbedrijf, Toen moest de orgeltrapper drie jaar lang het orgel trappen in elk geval. Als de organist gelijk had. Een. Kerkenordening zei, een paar eeuwen geleden: Synodebesluiten vberen we uit „tenzij" ze bewezen wórden te strijden tegen Schrift en Kerkenordening. Een Synode zei enkele maanden geleden tot Symen, het geduldige Kerklid: dus U moet de besluiten -uit voeren totdat een bewijs, dat ze strijden met Schrift en Kerkenordening over 3 jaar is aanvaard door een volgende Synode. Derhalve moest Symen drie jaar lang tegen Schrift en aangenomen orde ingaande besluiten uitvoeren. Als de Synode gelijk had. Maar Pietje had ongdijk. En Jantje had ongelijk. En Hannes had ongelijk. En de organist had ongelijk. En de Synode die zou gelijk hebben? Symen ontwaak! Krijg gelijk!" Hier eindigen dan de „vrijgemaakte" vindingrijk heden van vernuft van K. S. Wat zullen wij tot deze dingen zeggen? Deze diepzinnigheden, dit spel van vernuft, dat enkel kleine triumphen beoogt te behalen met het wapen van de spot, vindt ge in de „Reformatie", „Weekblad (let wel) tot ontwikkeling van het Gere formeerde leven". Geschreven door iemand, die eens het recht had zich aan te dienen als Prof. Dr. K. Schilder, Hoogleeraar aan de Theol. Hoogeschool der Geref. Kerkenen thans ondanks afzetting zich nog als Prof. Dr. K. Schilder presenteert aan zijn lezers. Wij laten nu maar rusten de vraag of dit kan en mag. Wij consta- teeren slechts het feit. Een zich als professor in de theologie aandienende auteur zoekt in zulk zielig spel van spot zijn Refor matie «n Vrijmaking der Kerken te realiseeren. Het is wel diep tragisch deze daling van niveau. Dit is de man, die in zijn „Acte van Vrijmaking ejj Wederkeer", de profetenmantel van Afscheiding en Doleantie omhangt en dan met deze dwaze en ge zochte spotternij gaat venten. Het is wel diep tragisch deze aftakeling en slijtage van benul inzake de ernstige probleemstelling rond art. 31 K.O.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1945 | | pagina 1