DIVERSEN. Eén uit velen. OFFICIEELE BERICHTEN OFFICIEELE BERICHTEN UIT DE CLASSIS THOLEN. AAN DE KERKEN IN DE CLASSIS MIDDELBURG. Innning Em. bedragen. AFSCHEID EN INTREDE. kinderen niet openhartig en teer voorgelicht en ge holpen hebben. In dit gewichtig en zoo ingrijpend proces in ieder jong leven mogen de ouders hun kinderen niet aan zichzelf overlaten. De kerk doe hier een klaar getuigenis hooren." K. J. K. In het „Informatie-Blad voor Repatrieerenden" (De Vaderlandsche Groet) trof mij deze indrukwekkende schets. Ik geef die hier zonder commentaar door. Het oorspronkelijke opschrift werd gewijzigd. De inhoud spreke voor zich zelf. Met het jongensachtig idealisme van zijn achttien jaar, had hij gedroomd en verlangd deel te hebben aan den vrijheidsstrijd voor zijn vaderland. Met hun drieën waren zij in het complot. Veel en vaak hadden zij gesproken van den aanval die komen moest over hen die hun volk en vaderland zoo bloedig en wreed onderdrukten, elkaar bezielend en opzwepend tot fa natisme. Toen was het plan gerijpt en zou tot werkelijkheid komen, zij zouden naar Engeland trachten te komen en dienst nemen. Wat de oorzaak is geweest, wat hen hiertoe dwong, wij weten het niet; was het geld, was het lafheid, toen hij voor de werkelijkheid stond, doch een hunner verried hun op weg naar het Centraal Station, waar de trein wachtte, die hun korter bij hun doel zou brengen. Het station wemelde van Gestapo, zij hadden geen kans en werden gevangen genomen en opgesloten in de gevangenis aan den Amstelveenschen weg te Am sterdam. Na vele verhooren en dreigingen, gedurende deze twaalf maanden, die hun schier eindeloos sche nen, wer d hij vrijgesproken, doch direct weer in schutzhaft genomen en naar Vught getransporteerd. Hier begon de afbraak van zijn jong lichaam, een afbraak die naderhand in het Duitsche concentratie kamp zoo grondig voltooid zou worden. Schijnbaar dreigden hem hier nog gevaren, want de Duitschers oordeelden het beter de schutzhaft voor dezen jongeman te verbeteren en voerden hem weg naar Elzas-Lotharingen en later, opdat de booze we reld hem toch vooral niet grondig zou bederven, naar Dachau. Hier begon zijn kruisweg, die nu snel naar het droevig einde voeren zou. De bijna eindelooze trans porten in open wagons en regen, sneeuw en koude winterwind, hadden zijn longen aangetast. Het was begonnen met hoesten, kort en droog, doch langza merhand was de hoest dieper geworden, werd schu rend schor, terwijl diep in zijn borst een stekende pijn bleef branden. Totaal verzwakt en uitgeput deed hij nog zijn zware werk, tot hij ten laatste niet meer kon en wegzakte tusschen de kleurlooze zieken in de ziekenbarak. Ziekenbaraksterfhuis, vol stinkende drek en ongedierte. Een stellage had men getimmerd met drie of vier verdiepingen, waar de zieken of stervenden werden ingeschoven als dozen in een pakhuis. Zij, die te zwak waren om in de bovenste ligplaatsen te klau teren, tevens te zwak om te leven, gingen in de on derste liggen sterven. De meeste zieken leden aan dysenterie en waren te zwak om naar de latrine te loopen. Velen kreun den en kermden den heelen nacht, of hoestten on waarachtig schor als blaffende honden, of weenden om de maanden en maanden gedragen jammer en ellende, stil en klagend, of beklaagden zich eindeloos van hier te moeten sterven. Na dagen van liggen in deze stinkend benauwde atmosfeer, geplaagd door honderden luizen, sproten puisten voort uit hun lichamen, of er vertoonden zich groene etter-gezwellen, of werden zij gekweld door ondragelijke jeuk. Sommigen kreten hard om hun moeder of vrouw in een brandend en verdrietig heimwee. Anderen stierven zacht, met een glimlach; zij hadden hemelsche visi oenen van een schoone wereld met lokkende idyllische landschappen en met klaterende watervallen, zoete fris- sche vruchten en stoeiende kinderen. De lucht was verpest door hun bedorven adem, of vies ruikende wonden, door urine of ander vuil. lederen nacht stierven er vijf, soms tien of twintig en reutelend snikkend, kermden zij hun laatsten adem uit, en de zieke makker lag dan den heelen nacht naast het langzaam verstijvende lijk, in een pijnlijke onaangename houding, te bang om het doode lichaam te beroeren. 's Morgens werden de dooden door hen, die nog kracht bezaten, van de planken gesleept en naar bui ten gebracht, want in den beginne was het zoo, dat de lijken ook op het appèl moesten verschijnen. Dan werd de barak schoon geveegd. Ook kwam een enkele maal de dokter, maar hij had geen medi cijn, wel de doodende injectie. Hun magen konden het droge zure brood niet meer verwerken, iets anders was er niet, dan wel de brand netelsoep, zonder vet en boven elk begrip zonder smaak. Wasschen deden de meesten zich al lang niet meer, en korsten vuil bedekten hun lichaam. Die nog over eenige kracht beschikten, gingen liever in het gareel loopen van den dwangarbeid dan nog langer in het sterfhuis te blijven, dat ziekenbarak heette. Hij, die genas, werd beter, ondanks deze doodende ziekenkamer. In deze barak had hij gelegen met gaten in zijn longen als vuisten, en iederen morgen haalde hij zelfs na zijn bloedspuwing, die hij trachtte te verheimelij ken, trouw zijn vijf of zes lijken van de planken. Toen kwam de verlossing en bevrijding, doch voor hem kwam zij eeuwen te laat. Hij kwam hier naar Maastricht om te sterven. Wij spraken met hem, zittend aan zijn ziekbed, dat dra zijn sterfbed zou worden. Hij vertelde van zijn lijdensweg en smartelijke ont beringen, en sprak van zijn hoop op genezing, zelfs nog drie dagen vóór zijn dood. En wij, die het wisten, spraken vrome leugens. Iederen dag werd hij schooner, reiner en heiliger. Den voorlaatsten dag glansde z'n mooi jongensgezicht van zoo een bovenaardsche schoonheid, dat wij stil werden. Zijn spreken werd moeilijk, doch zijn woorden waren zoo oneindig schoon en lief, als de woorden zijn van hen, die weten dat zij voor eeuwig scheiden moeten. Zijn oogen blonken vochtig van een liefelijke zachtheid envan een we reldwijs hegrijpen, zooals oogen glanzen kunnen in het uur voordat zij breken. Hij stierf zacht en langzaam, altijd minder wordend, zijn lichaam vocht niet meer en aanvaardde het op gaan van een verlossing. Zoo stierf hij op Woensdag 3 Julivermoord. Wij zagen de moeder, gebogen onder een cente- naarslast van smarten bij haar stervenden jongen, met stil weenende oogen, stom, in te groote smarten, als van een gemarteld moederdier. De lippen hield zij, van ingehouden tranen opeen geperst en keek ons smartelijk vragend aan. Vroeg ze om begrijpenVroeg zij om gebedOf vroeq ze de wereld naar het waarom Gij weet het immers; want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw Hand geve. (Ps. 10 14.) VERSLAG van de buitengewone vergadering der classis Middelburg op Woensdag 25 Juli. 1. Namens de roepende kerk van Middelburg opent Ds. Koning de vergadering. Hij laat zingen Lofz. Si meon 2, leest Coll. 1 16—24 en gaat voor in gebed. 2. de praeses Ds. Hey deelt mede, dat deze buiten gewone classicale vergadering is samengeroepen tot behandeling van een voorstel van Generale Zendings- deputaten inzake het Zendingsexamen voor Ds. R. W. Popma en dat derhalve op deze vergadering geen andere zaken zullen worden behandeld. 3. Ds. van Andel leest een schrijven voor van de Generale Zendingsdeputaten, waarin zij aandringen op voortgang in deze zaak door zoo spoedig mogelijk als er gelegenheid is, om predikanten naar Indië te zenden, een predikant gereed moet zijn. 4. Na eenige bespreking vindt de classis goed, dat het examen van Ds. Popma wordt afgenomen in Am sterdam met dien verstande, dat afgevaardigden van de zendende kerk van Middelburg en Zendingsdepu taten van de Prov. Synode bij het examen tegen woordig zijn. 5. In verband met schismatieke vergaderingen op ons eiland spreekt de classis uit, dat zij het bijwonen van deze vergaderingen aan de leden der kerken moet ontraden en het leiding geven aan dergelijke bijeen komsten ernstig moet afkeuren en wekt de kerkeraden op er bij de leden op aan te dringen, dat bij de Amtsdragers voorlichting worde gezocht. 6. De Praeses wenscht Di. Scholing en Smeenk geluk met hun beroep naar Kamperland en Breda, spreekt den hartelijken wensch uit dat ze in onze classis mogen blijven en wenscht hun de leiding van den H. Geest bij hun beslissingen. 7. Hierna sluit Ds. Hey de vergadering, nadat hij is voorgegaan in dankgebed. Namens de classis, Ds. J. W. SMITT. KORT VERSLAG der buitengewone vergadering der Classis Middelburg op Donderdag 2 Augustus 1945. 1. Namens de roepende Kerk van Middelburg opent ds. Oussoren de vergadering en gaat voor in gebed. 2. De kerken van Veere en St. Laurens zien de credentiebrieven na. Alle kerken zijn wettig vertegen woordigd. 3. Het moderamen neemt zitting: ds. Van Andel, praeses; ds. Heij, assessor; ds. Vreugdenhil, le scriba; ds. Visser, 2e scriba. 4. Ds. Van Andel spreekt ds. Smeenk toe in verband met zijn beroep naar Breda en het aannemen ervan door ds. Scholing naar Kamperland, terwijl hij ds. Oussoren gelukwenscht met zijn doctoraal examen. 5. Ingekomen stukken, a. Een drietal classes deelden mee, dat een vijftal harer predikanten de gemeenschap met de Geref. Kerken verbroken hadden, één kerk deelde dit mede betreffende één harer predikanten, terwijl één predikant voor drie maanden geschorst werd. Met leedwezen werd hiervan kennis genomen. b. Een schrijven van ds. Bloemkolk, uitte zijn dank baarheid voor het medeleven der classis tijdens zijn ziekte, c. Een schrijven van een bezwaarden broeder ouderling, d. Een schrijven van een predikant over het optreden van een anderen predikant op een schis matieke vergadering. 6. Bij bespreking van dit laatste schrijven drukt ds. Vreugdenhil zijn spijt uit deze vergadering geleid te hebben en belooft zulks niet meer te doen. 7. Enkele voorstellen van de Kerk van Utrecht, de Classis Hardenberg en de Kerk van Dordrecht worden breedvoerig besproken. De Classis besluit het voorstel van Dordrecht door te zenden naar de Generale S.node, alsook zich te scharen achter het getuigenis van de Classis Hardenberg, dat verzoekt een weg van samenspreking te zoeken met degenen, die van ons heengingen, om zoo mogelijk te komen tot herstel van de geboren éénheid. Het voorstel wordt aangevuld met het verzoek om ook in deze zaken de buitenlandsche Gereformeerde Kerken te raadplegen. Het voorstel van de Kerk van Dordrecht luidt: De Kerlceraad van Dordrecht verzoekt de Synode: le. a. nogmaals uit te spreken, dat zij de door haar met algemeene stemmen aanvaarde leeruitspraak van 1942 alléén bedoeld heeft: te herhalen de uitspraak van 1905 in haar geheel. b. Tevens de nadrukkelijke uitspraak van November 1943 nog eens in de herinnering der Kerken te brengen. c. Daaraan toe te voegen om alle misverstand af te snijden dat zij Prae-adives en Memorie van Toelichting niet bindend acht, zoodat deze twee stuk ken nóch direct nóch indirect in onze Kerken toets steen zijn voor de zuiverheid der leer. 2e. De Synode spreke uit, dat in de uitspraak van 1905 en 1942 geen nieuw belijdenisschrift aan de drie bestaande is toegevoegd, maar een nadere verklaring in verband met wat Gods Woord en de drie Formu lieren van Eenigheid ons leerden, die als zoodanig reeds door ieder moeten worden aanvaard, zoodat elke ambtsdrager daaraan geacht wordt gebonden te zijn; dat derhalve geen afzonderlijke bindendverklaring noodig is. 3e. De Synode spreke uit, dat allen, wie ook, die door bezwaren tegen Prae-advies en Memorie van Toelichting, of (en) door bezwaren tegen de apart ge- eischte bindendverklaring, voorwerpen van Kerkelijke tucht zijn geworden, of onze Kerk metterdaad hebben verlaten, hoewel deze overigens geen bezwaar hadden tegen den inhoud der leerbeslissingen van 1905, her haald in 1942, tot onze Kerkelijke Gemeenschap en in hun ambten kunnen terugtreden, zonder dat schuld belijdenis van hen geëischt wordt. De Synode doe een warme opwekking tot die terug keer van zich uitgaan, in den geest der Christelijke liefde en naar den klemmenden eisch dezer tijden, waarin het nieuwe Nederland meer nog dan nationale eenheid, kerkelijke saambinding van noode heeft. 8. In verband met dit verzoek aan. de Synode zal het schrijven van een bezwaarden broeder beantwoord worden. 9. Bij de rondvraag verzoekt ds. Scholing met het oog op zijn afscheid op 16 September a.s. van Arne- muiden een classis contracta. Dit wordt gpedgevonden. 10. Het moderamen voor de vastgestelde Classis- vergadering in September is: ds. Bloemkolk, praeses; ds. Van Andel, assessor; ds. Oussoren, le scriba; ds. Vreugdenhil, 2e scriba. 11. De praeses sluit de vergadering na in dank gebed te zijn voorgegaan. Vergadering van de Classis Tholen op Donderdag 6 September 1945 te Bergen op Zoom. Peremptoir examen van den Eerw. Heer D. Kuiper, beroepen predikant te Rilland-Bath. Stukken voor deze vergadering tijdig toe te zenden aan ondergeteekende. Namens de Classis voornoemd, C. A. VREUGDENHIL, wd. Scriba. Volgens besluit van de Provinciale Synode moeten dezelfde bedragen voor de Em. Kas worden opge bracht als vorige jaren. Gaarne ontving ik deze voor het eerste kwartaal (boekjaar 1 Juli '45 tot 1 Juli '46) gestort op Giro rekening No. 369846. Deze bedragen zijn als volgt: Plaats: Gewone dienst: Reservefonds: Arnemuiden 172,41 15,37 Domburg 51,72 4,61 Gapinge 60,34 5,37 Grijpskerke 172,41 15,38 Koudekerke 224,13 19,99 St.-Laurens 129,30 11,53 Meliskerke 198,26 17,68 Middelburg 930,98 83,03 Oostkapele 163,79 14,61 Serooskerke 293,09 26,14 Souburg 344,81 30,75 Veere 129,30 11,53 Vlissingen 413,77 36,90 V rouwenpolder 129,30 11,53 Westkapelle 34,48 3,08 A. GESCHIERE J.Hz. Grijpskerke, 10 Augustus 1945. Ds. H. Scholing hoopt Zondag 16 September in den middagdienst afscheid te nemen van zijn tegenwoor dige gemeente Arnemuiden, om op Zondag 23 Sep tember in de Geref. Kerk te Kamperland intrede te doen. AANGENOMEN de benoeming tot Hulpprediker te Goes Ds A Koning te Sint Laurens.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1945 | | pagina 3