S. WIENER Co. De groote Wereldoorlog 4 groote dlo. 34 x 26 c.M. Meer dan 1100 Platen. Uitgeverij Boeijenga, Kleinzend 89, Sneek. De beste BRILLEN Laagsten prijs HELDER' Brillen. EXTRA [Rood merk) PRIMA [Zwart merk] Bloedarmoede, Bleekzucht, Zenuwzwakte. Het beste idres voor MANUFACTUREN is dat van L. E. RIVIERE, Groote Markt, Hoek Gravenstraat, Middelburg. Bijbels en Kerkboeken SANGUINOSE. MIDDELBURG. Stalen op aanvrage. Uiterste prijzen. EERST f 46.00 Ook op afbetaling verkrijgbaar Deel II, Deel III, Deel IV De Oiaconiën der Geref. Kerken in Zeeland, die steun ontvangen, zoowel als die steun verlangen, van het fonds voor idioten enz. moeten hunne aanvragen inzenden vóór of op 3 April a s. bij den penningmeester van genoemd fonds, den Heer Ph. WESSELS, Papegaaistraat 14, Goes. Zeer gezochte Orgelmuziek. tegen zijn Langedelft. Boekh. FANOY, Amandelbrood Ingersoll Vulpenhouders Wij zenden gaarne op zicht, ook SPONSEN en BORSTELWERK. Grossierderij-Drogisterij „DE STE R" ALEWiJNSE'S Ochtendvoeder. ALEWIJNSE'S Opfokvoeder I en II. In alle kwaliteiten een zeer groote sorteering in Onder leiding van Generaal DE MEESTER, e.a. G@b. in 2 rijke prachtbanden, met gouden Stempels. AA nameiijk in 4 maBndelijksche THANS f 17.90 termijnen van f 4 50 J. C. WILLEMSEN, Oss. De beste kwaliteit ONGEBEUKTE NIEUWE STOKVISCH GEBR. VAN DORT, Drogisterij Firma F. H. J. DAMEN, gele, Fransche Tuiniers-en Mutsaardwlsschon. Zeer geschikte BOEKWERKEN voor BELIJDENIS-GESCHENK. CHOCOLADE-EITJES KOUSEN WOL EN SAJET. VOOR AANNEMING! VERKOOPHUIS AMERIKAAN, L, Noordstraat 36 X 38 f 1,20 44 X 46 f 1,90 52 X 54 f 2,55 40 X 42 f 1,50 48 X 50 f 2,20 56 X 58 f 2,95 31 X 35 60 ct. 40 X 42 f 1,15 36 X 38 f 1,45 48 X 50 f 1,75 PIANO'S en ORGELS VAN DAMME's Piano- en Orgelhandel Vlasmarkt K 157. PAUL VAN SLUMS Co. OOK UW BELANG IS HET wanneer U bij Uwe VERHUIZING geholpen wordt zooals het behoort. Dat kunt U alleen verwachten van hen, die het vak kennen. Eén der beste adressen is dan: S. B. SUURLAND, Rcuaansche Kade, MIDDELBURG. Prijsopgave wordt gaarne op aanvrage verstrekt. Hef Adres voor TABAK, SIGAREN en SIGARETTEN is C. VOLMER Markt L 5 Middelburg Er zijn tal van Oorlogsboeken verschenen beknopt en meer uitgebreid dit enorme prachtwerk stelt alles in de schaduw. De omvang is 1300 pagina's Statenbijbelformaat, wat gelijk is aan 4000 pagina's gewoon royaal boekformaat. Het gewicht is pl.m. 7 kilo. Dit groote werk koopt men voor zijn leven, voor zichzelf en voor het nageslacht. Een geweldig en aangrijpend stuk historie. Een boek der Wereldgerichten. De meer dan 1100 prachtige platen, waaronder in drukwekkende en zeldzame, zijn op zichzelf een ontroerend panorama van den oorlog op het land, in de aarde, op de zee, onder den zeespiegel en in de lucht. Yan het strijdtooneel in Europa, Azië en Afrika. Qaa| I Inleiding. Voorgeschiedenis. De oorlog dreigt. Nederland mobili- seert. De Europeesche politiek sedert 1815. Met prachtplaten uit Bismarbs tjjd en de oorlog 1870—'71. De economische toestand in ons land vóór en in 't begin van den Wereldoorlog. Ontwrichting van het handelsleven. De Spaarbanken bestormd. Werkloosheidellende. Steuncomité's, enz. De Oorlogsvlam slaat uit. De Duitschers vallen België binnen. Verwoesting in Visé. De groote opmarsch (met prachtige, duidelijke Kaarten). Verwoede strijd b\j de Maas. Brussel bedreigd. Naar Antwerpen. De strijd in het Oosten. De Russen verwoesten Oost-Pruisen. Het eerste treffen ter zee. Het mijnen gevaar. Overzicht over de sterkte der lpgers en vloten. Met talrijke foto's. Het Westelijk Oorlogstooneel I. De Duitschers vallen Luxemburg binnen. Generaal von Emmich verovert Luik. Het 42 cM. geschut. Franctireurs. Het Belgische leger wijkt. Het Oostelijk Oorlogstooneel I. Hindenburg Opperbevelhebber. De Russische „stoomwals". Oostenrijk tegen Rusland. De slag by Tannenberg. Hindenburg verslaat de Russische legers bij de Masurische meren. Vele, meest zeldzame platen. De Oorlog ter Zee. De „U 9* torpedeert drie Engelscbe kruisers. Ondergang van de Duitsche kruiser „Emden". Dezeeslag bij Helgoland. Westelijk Oorlogstooneel II. De groote Duitsche opmarsch. Iuval in Noord- Frankrijk. Slag aan de Aisne. Joffre trekt al verder terug. Parijs bedreigd. De millioenenslag aan de Marne. De Duitsche opmarsch gestuit. De loopgraven oorlog. De strijd om Antwerpen. Het bombardement. Angstvolle dagen. De vluchtelingen. De Belgische soldaten over onze grenzen. Interneering. Antwerpen gevallen. Oostelijk oorlogstooneel II. Het Oost-Russische front. De strijd in Polen. Gevechten in de besneeuwde Karphaten. Andere Oorlogsfronten, Servië, Turkije, Egypte, Japan, Duitsch-West-Afrika enz. Westelijk Oorlogstooneel III Verwoede strijd aan de User. De slag bij Yperen. België van Duitschers over stroomd. Oostelijk Oorlogstooneel III. Hindenburgsch schitterende spoorweg- strategie. Groote slag by Lodz. De strijd op beide vleugels. De toestand by het einde van 1914. Slechts van Deel I hebben we heel kort den inhoud aangegeven. Onze adver tentie zou anders veel te lang en veel te duur worden. Het werk is omvangrijk en prachtig in woord en in beeld. Het loopt tot 1919, dus tot na de vlucht van den Duitschen Keizer over onze grens en na de revolutiebeweniDgen en den Vrede. Uqq verder het verleden gaat behooren, hoe grooter waarde dit Standaardwerk zal krijgen. Vrijwel alle oor logsboeken zyn uitverkocht. Dit zeer goedkoode aanbod is tijdelijk. Daarom worde spoed betracht. Zendt postwissel of Giro-storting op ons No. 31769, met ver melding „Wereldoorlog". Franco zendiDg. De spotprijs is f 17.90. (Op afbe taling in 4 maandtermynen van f 4.50). Orgelstukken van langeren speelduur middelzwaar zeer geschikt om voor en na de kerkdiensten te worden gebruikt, alsook voor orgelconcerten of voor de radio. OOR KEE. Groote Fantasie Scheepke onder Jezus' hoede. Hymne naar Psalm 116. Muzikale gedachten over Psalm 84. Fantasie over den Avondzang. A.W. RIJP Groote koraalfantasie over Psalm 75. FRIESO MOLENAAR. Feestjubelspel naar Psalm 150. OOR KEE. Psalmvoorspelen (7 versch. bundels). FRANKEN. Groote Paaschfantasie. Groote Pinksterfantasie. Groote Hervormingsfantasie. Lijdensmeditaties. LICHTST RANKELS. Nieuwe Liederenbundel, Alles een gulden per album. Zichtvry Giro. 79958. In voorraad by de voor naamste Boek- en Muziekhandelaren of by den Uitgever Te Middelburg: Firma M. SPIERING, Piano- en Orgelhandel, Lange Delft 183—134. Grooten f 0,90 Kleinen f 1,00 per K.G. Segeerstraat 73 Middelburg FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloedwijn. Autogeenische Lasch- en Snijinrichting, Smederij, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M. J. PLUIJMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. K. Noordstraat, Middelburg. ANIJSOLIE - ANIJSTABLETTEN ANIJSZAAD - ANIJSSUIKER. Beleefd aanbevelend. H. J. C. v. d. WOESTIJNE. Boek- en B ij b e 1 b i n d e r ij. Bogardstraat D 38 Middelburg. Het beste Adres. LET S.V.P. OP HET HUISNUMMER. JE ADRES voor Kabinetten, Kasten, Secretaires, Tafels, Stoelen, Karpetten, Vloerzeil en alle Eiken Meubels. Stalen op aanvraag. MEUBELMAKERIJ KINDERDIJK P90 J. J. ANTHEUNISSE, MIDDELBURG. Extra goede soorten SCHEERMESSEN. Scheerapparaten, Scheerriemen, Kwas- sten, Vette Scheerzeep, Gilette Mesjes bij 1. VERELST, Pottenmarkt, M'burg. Voorhanden eerste kwaliteit MUTSAARD-DRAAD 30 cent per 100. Aanbevelend, H. VAN DRIEL Cz., Langeviele. Middelburg, Telefoon 401. JOH. A. JULIANUS, Langeviele K 211 Middelburg. Voorradig Stroomatstoelen in effen en spikkelmatzitting, ook losse Kappen, zij- en voorlatjes verkrijgbaar aan con curreerenden prijs. Telef. 28. L. Burg B 16. Middelburg. RUIME KEUZE in luxe en gewone bindwijzen. in verschillende smaken pu figuren. L. J. VROON, BANKETBAKKERIJ Lange Noordstraat. Middelburg. Telefoon 246. R. A. BASTIAANSE, Banketbakker Langeviele, Middelburg 18 cent per ons. met 25 jaar garantie op slijtage van gouden pen a f 4,50, f 5,- en f 6,50, by BOEKHANDEL W. DE JONG v.h. Fa F. P. D'HUIJ, Latige Burg B 10, Middelburg, Ons „SUCCES BLAUW COSTUME f 42,50 Ons „RECLAME BLAUW" COSTUME f 36,- Ook in FANTASIE COSTUMES zeer geschikte. NAAST R" K. KERK, MIDDELBURG. v>.-*'>s met volledige garantie. Stemmen Repareert-n VerhureD Inruilen. Middelburg, Vlissiugen, Noordstraat L 187. Walstraat 74. 1 Oorzaken van bloedarmoede en zenuwzwakte; een druk leven; ge stoorde functiënverzwakte hartswerking slechte spijsver tering leven boven de kracht. Verschijnselen bleeke kleur hoofdpyceu, gedurige vermoeidheid slapeloosheidlusteloosheidprikkelbaarheid gebrek aan eetlust. Behandeling tweemalen per dag een lepel Sang ui no se ko4: per fl. f 2.6 fl. f 11.12 fl. f 21. Verkrijgbaar by alle Apothekers en voorname Drogisten. WACHT VOOR NAMAAK. De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co. Den Haag. HET ADRES VOOR SANGUINOSE „EN GROS EN DETAIL7' IS MIDDELBURG. 21;j Kilo f 0,65; 5 Kilo f 1,20; 25 Kilo f 5,25; 50 Kilo f 9,50. No. 11 Kilo f 0,50; 2^2 Kilo f 1,15 5 Kilo f 2,15. No. II 1 Kilo f 0,45 2V2 Kilo f 1,05 5 Kilo f 2,05.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1929 | | pagina 4