Ochtendvoer JAARBOEKJE merk B VAN SLUIJS Co. ^ijn in rug en lendenen Joosterbalsem Burg 97, Telef. 52. S o I i e d Schoenwerk Heeren Kleeding-Magazijn M. VAN L00, „Soli Deo Gloria" Maandag GEEN Repetitie. Een flinke Dienstbode Ofïiciëele Berichten. Verantwoording uan Liefdegauen. Vereenigingsleuen. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 10 en WOENSDAG 13 MAART 1929 Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes Classe Axel ,,Geen goud zoo goed" Advertentiën. MAARTEN JOBSE, betuigen wy onzen hartelyken dank. VERSCBENEN by LITTOOIJ OLTHOFF te Middelburg VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN MIDDELBURG. PRIJS SLECHTS 15 CENT. J. J. GRIJSPEERE, M'burg Alle soorten MANDWERK. Eigen werk. GAS- en KOLEN- A. v. ROON, v.h. R. J. de Muijnck, Langeviele K 219, Naast ons van f 9,50 per 50 K.G. en f 5,00 per 25 K G. brengen wij thans een in den handel. Dit kost per 50 K G. ff 7,50 per 25 K G. ff 4,— Iets voor verbruikers, die goedkoop willen voeren. De Roode Toren, Middelburg. Utrecht Als sprekess hopen op te treden dr. S P. Dee, te Haren, ds. F. Kramer, te Beverwijk en dr. J. A. Nederbragt, te 's Gravenhage, resp met de onder- werped„Wat is het testimonium Spiritus Sancti" „De goede werken als bewijzen van de echtheid des geloofs" en „Kerk en vredes-beweging", terwijl ds. A G. Barkey Wolf, te 's Graveland. een causerie hoopt te houden in de avond-vergadering van Woensdag. Ds. J. v. d. Sluis, predikant te Ouderkerk a. d. IJsel, herdacht zijn 40-jarige ambtsbediening. Dr. D. K. Wielenga, te Voorschoten, ontving deze week per telefoon een beroep uit Bandoeng (Java) als 2den predikant aldaar. Ds. W. heeft dit beroep aangenomen en zal zich 4 Juni inschepen naar Indië. Zondag 12 Mei zal afscheid gepredikt worden. Dr. D. K. Wielenga te Diemen vierde zijn zil veren ambtsjubileum. Douwe Klaas Wielenga werd 11 Jan 1880 te Nieu- wenaijk geboren, waar zijn vader, de latere hoog leeraar aan de Theol. School te Kampen, destijds predikant was. Evenals zijn 5 broers werd Douwe op geleid tot het predikambt en studeerde hij te Kampen aan het Geref. Gymnasium en de Theol. School. In 1902 werd hij kandidaat Ziju hart ging echter uit naar de Zending, voor wier dienst hij zich dan ook beschikbaar stelde Te Londen ontving hij dan ook zijn medische opleiding voor de tropen aun het Livingstone College aldaar. Iloogeveen beriep hem nu voor den Miss. dienst op Soemba, waaraan hij gevolg gaf Na door zijn broeder, wijlen ds G. Wie lenga van Rotterdam, te Hoogenveen te zijn bevestigd en met een predicatie over Matth. 28 zich aan deze zendende kerk te hebben verbonden, trok hij naar het Heidenland en aanvaardde 1 Maart 1904 op Soemba zijn moeilijk werk. Met groote toewijding heeft deze Wielenga zich in de wildernis onder de Soembaneezen gegeven. VERGADERING van den Kerkeraad (breed) Middelburg 7 Maart 1929. Praeses ds. D. Scheele. Aanwezig 34 broeders. Opening als gewoonlijk. Notulen worden gelezen en vastgesteld. Ingekomen stukkeneen schrijven van de Commissie van Beheer zal worden afgehandeldeen schrijven van br. Francoys dat hij zijn benoeming tot lid van de Commissie van Beheer aanneemt, voor kennisge ving aangenomen een schrijven van de Jongelings- veieeniging „Dr. Lutzen Wagenaar" betreffende haar jaarvergadering, waarnaar de brs. jeugdouderlingen werden afgevaardigd. Twee aanvragen om steun worden naar de desbetreffende Commissie verwezen. Woensdagavond-Commissie een doopattest toege staan, een doopnanvrage toegestaaneen attestatie aanvaard. Rapporten inzake het finantieel beheer van Kerk, Diaconie, Zending en Telephoon-commissie worden uitgebracht en aangenomen ten aanzien van het in 1928 gevoerde beheer, decharge te verleenen. Verschillende voorstellen van de Commissie voor aanvragen van buiten om steun, om al of niet steun te verleenen worden aangenomen. Censura morum wordt gehouden, geen der broe ders heeft bezwaar. 21 Maart as. smal. Rondvraag. Dankzegging. Sluiting. De Kerkeraad. VERANTWOORDING VAN DE GELDEN, tot heden ontvangen in antwoord op de onlangs aan de Zeeuwsche Geref. Kerken gezonden circulaire voor versterking van het Geref. kerkelijk leven in Silezië (Duitschland). Van de 53 Zeeuwsche Kerken hebben 14 tot heden een bijdrage gezonden. 5 kerken hielden nl. een col lecte voor genoemd doel en 9 zonden een gift. Zie hier de ontvangsten gespecificeerd Ontvangen collecten Ontvangen giften 1. Aardenburg f 9,28 1. Bergen op Z. f 2,50 2. Goes 40,2. Driewegen 2, 3. Kamperland 28,76 3. Haamstede 5, 4. Serooskerke 31.56 4. Nieuwdorp 10, 5. Souburg 37,04 5. Kap -Biezel. 10, 6. St. Laurens 2, Totaal aan coll. f 146,64 7. Veere 5,— 8. Westkapelle 2,50 9. Wolphaartsdijk„ 2,50 Totaal aan giften f 41,50 Alles saam dus ontvangen f 188,14. Zeer dank baar is het Comité aan de boven vermelde Kerken voor dat bedrag. Mogen ondertusschen de negen en dertig Zeeuwsche Kerken, die nog geen gave zonden, er aan herinnerd worden le. dat de Zeeuwsche Kerken sedert eenigen tijd door middel van het Provinciaal ('omité, voor deze zaak gevormd, de Kerken van Görlitz en Breslau subsidieerden met f 200 per jaar ieder 2e. dat op de eerstvolgende Generale Synode een beslissing moet genomen worden ten aanzien van de verhouding der Geref. Kerken van ons land tot die Silezische gemeenten 3e. dat dringend noodig geacht wordt, om, zoolang die beslissing nog niet genomen is, den gewonen tot heden jaarlijks verleenden steun vol te honden, dus voor de jaren 1928 en 1929 aan ieder der beide Silezische kerken telkens f 200 te zenden 4e dat tot nu toe nog niet eens voor tjaar 1928 dat bedrag kon gezonden worden naar Duitschland, daar totaal nog slechts f 280 in kas is Vriendelijk wordt om die redenen alsnog bij de overige Kerken aangedrongen op de gevraagde collecte De Penningm. van het Zeeuwsche Comité v. versterking van het Geref. Kerkel. leven in Duitschland, F. J. VAN DEN ENDE Kamperland, 6 Maart 1929. Gironummer 41873. Het Comité tot voorbereiding der 10de Zeeuwsche Ouderlingen-Conferentie heeft besloten deze Confe rentie D. V. op Woensdag 1 Mei a.s. te Middelburg te houden. Vragen, die men gaarne op deze Conferentie be handeld ziet gelieve men vóór 25 Maart a.s. in te zenden aan den Voorzitter van het Comité br. N. J. Bastmeijer, Ganzepoortstraat, Goes. Het Comité. ZENDING. Middelburg. Met hartelijken dank ontvangen een pak zilverpapier en capsules van de kinderen der Chr. School Heinkenszand ÏI'O h c. van Marie v d. Berge, Wemeldingef 0,521/2 van M Cornelisse, Middelburg; een zakje zilverpapier en capsules van de Zendingscommissie, Veere en een pakje zilver papier en capsules van Keetje en Marietje Lokerse, Heinkenzand- Molstr. 90. C. Littooij. PARAKAN. Ontvangen uit Roermond (van A. A. Snijders) t 6,— uit Oostkapelle (van ds. D f 1,— uit Wolfaartsdijk (Jonged-Vereen. „Jehova Nissi") f 40,uit Kam perland (Meisjes-Vereen. „Ruth") f 36,— uit, Colijns- plaat (Meisjes-Vereen, door Mej. Contant) f 25, uit Heerlen (door Mej. Jeninga) f 23,40. GROOT HOSPITAAL. Ontvangen uit Heerlen (van Zuster-comité door Mevr. Molenaar-Kalman) f 55,—. Mevr. Huizenga. M. V. „Debora", Vlissingen Gew. Gesch. Nieuw Test. Schets 12. A. de Koster. Opvoedkunde. Geref. Jongelingsver. Dr.Lützen Wagenaar,Middelburg Afd. A. K. G. Schets 37. De Doleantie (1880—1892). vr. J. v. d. Welle. Na de pauze huishoudelijke zaken. Geref. Jongeiingsver. „Herman Faukeel", Middelburg Agenda O T. Schets 2. Adam en Eva. vr. K. M. Pool. K. G Schets 34. Vernieuwde prediking van het Evangelie in ons land. vr. B. Camper. Ledenvergadering van de Geref. Mannenvereeniging Dr. Herman Bavinck op Vrijdag 15 Maart a s. des avonds 8 uur consistorie Gasthuiskerk. Meisjesvergadering „Nunia" Middelburg. Afdeeling I. Bijb. Gesch. Jaantje Tange. Ruth. 1 en 2. Na de PauzeReciteeren en Memoriseeren. Afd. II. Bijb. Gesch. Sien Berkeveldt. Na de Pauze Vrije werkzaamheden. RING VLISSINGEN EN OMSTREKEN. Vergadering op Donderdag 14 Maart in het Ver- eenigingsgebouw te Koudekerke. Aanvang 8 uur. Agenda 1. „Om de vrijheid" door Vlissingen A. No. 15 40e jaargang. 2. „De jonge man en het gezin" door Meliskerke. Zie referaat Amsterd. Bondsdag. M.V. „Meisjesroeping", Middelburg. Donderdag 14 Maart, 's avonds 8 uur, Jongelings gebouw, Spanjaardstraat, huishoudelijke vergadering. Opkomst dringend gewenscht. MIDDELBURG. Bediening van den H. Doop in de Hofpleinkerk. Heidelb. Catech. Zondag 3. Gasthuiskerk 9.30 uur dr. S. O. Los te Den Haag. 6 uur ds. D Scheele Hofpleinkerk 9.30 uur ds D. Scheele Voorber. H. Av. en Openb. Bel. 2 uur ds. D Ringnalda Noorderkerk 9.30 uur ds. D. Ringnalda Voorber. H. Av. en Openb Bel. 6 uur dr. S. O. Los W. Gasthuiskerk 9 30 uur ds. D. Ringnalda 2 uur ds. J. Dijkstra Noorderkerk 7 uur ds. D. Scheele Woensdag zitplaatsen vrij. Arnemniden 9.30 en 2 uur ds. J. Runia W. 9 30 en 2 uur ds. J. Runia Domburg 9.30 uur ds. J. E. Visser 2 uur Lezen eener Leerr. W. 9 30 uur ds. J. E. Visser 2 uur Lezen eener Leerr. Gapinge 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. P. J O. de Bruijne Voorber. H Av. W. 9 30 uur ds. P. J. O. de Bruijne 2 uur ds. T. J. Hagen te Delft. Grijpskerke 9 en 2 uur ds. J. Dijkstra W. 9 uur ds. J. Dijkstra 2 uur ds. D. Ringualda Koudekerke 9 en 2 uur ds. A. C. Heij W. 9 uur ds. A. C. Heij 2 uur ds. M. Vreugdenhil St. Laurens 9.30 en 2 uur ds. A. Koning Voorber H. Av. W. 9 30 uur dr. G. B. Wurth 2 uur ds. A Koning Meliskerke 9 en 2 uur ds. M. Vreugdenhil W. 9 uur ds. M. Vreugdenhil 2 uur ds. A. C. Heij Oostkapelle 9.30 en 2 uur ds. E. Douma W. 9.30 uur ds. A. Koning 2 uur ds. E. Douma Serooskerke 9 30 en 2 uur ds. P. van Dijk W. 9 30 en 2 uur ds. P. van Dijk Souburg 9.30 en 2 uur dr. G. B. Wurth W. 9 30 uur ds. E. Douma 7.30 uur dr. G. B. Wurth Veere 9.30 en 2 uur ds. P. van Strien W. 9 30 en 2 uur ds. P. van Strien ylissingen 9.30 uur ds. P. N. Kruyswijk Openb. Belijdenis. 5.30 uur ds. P. N. Kruyswijk Afscbeid. W. 8 uur Cand. S. van Wou we ber. pred. te Arum. Vrouwepolder 9.30 uur ds. P. J. O. de Bruijne 2 uur Lezen eener Leerr. W. 9.30 uur ds. T. J. Hagen te Delft. 2 uur ds. P. J O. de Bruijne Westkapelle 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. J. E. Visser W. 9 30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. J. E. Visser Brouwershaven 9.30 en 2 uur Bruinisse 9 30 en 2 uur Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur Geersdijk 9 30, 2 en Guur W. 9 30, 2 en 6 uur Haamstede 9.30 en 2 uur Kamperland 9 en 2 uur 6 uur ds. Joh. de Boer Lezen eener Leerr. ds. F. Staal Lezen eener Leerr. ds J. D. v. d. Velden, te Kralingen, ds. U. Elgersma ds. F. J. v. d. Ende Lezen eener Leeir. Nieuwerkerk 9 30, 2 en 6 uur W. 9 30, 2 en 6 uur Oosterland 9.30 en 2 uur Scharendijke .30 en 2 uur Wissekerke 9.30 en 2 uur Zierikzee 9.30 en 5.30 uur dr. Zonnemaire 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. ds Heininga te Ter Aar. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. J. van Lonkhuijzen ds. Z. Hoek Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur W. 9.30 en 2 uur Cand. van Enk te Kampen, ds. J. Maaskant te Echten. Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 uur ds. W. M. le Cointre Krabbendijke 9 en 2 uur ds. A. Andree Poortvliet 9 30, 2 en 6 uur dhr. K. de Vries Rilland-Bath 9.30 en 2 uur Cand. II B. Rntgers te Amsterdam. W. 9 30 en 2 uur ds. D. Scheele te Middelburg. Tholen 9.30 en 2 uur dr. C. Veltenaar Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur ds. C. A. Vreugdenhil Baarland 9.30 en 2 uur ds. C. Vonk W. 9.30 en 2 uur ds. C. Vonk 6 uur dhr. Kruithof te Kampen. Orgelbespeling. Borssele 9.30 en 2 uur ds. C. van Schie Driewegen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. W 9 30 en 2 uur ds. C. van Schie Kapelle-Biezelinge 9.30 en 2 uur ds. A. Scheele W. 9.30 en 2 uur ds. A. Scheele Goes 9.30 en 6 uur ds. R. J. v. d. Veen 's Gravenpolder 9.30 en 2 uur Lezen eener Leen. W. 9 30 en 2 uur ds. H. J. Kouwenhoven te Leiden. Heinkenszand 9.30 en 2 uur ds. Joh. Booij lerseke 9.30 en 2 uur ds. B Meijer W. 9 30 en 2 uur ds. B. Meijer Wemeldinge 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kruiningen 9.30 uur ds. J Koolstra 2 uur Lezen eener Leerr. Nieuwdorp 9.30 en 2 uur ds. E. Beukema Wolph*art8dijk 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. W. 9.30 en 2 uur ds. J. H. Kouwenhoven te Leidschendam. Aardenburg 9.30 uur 3 uur Axel 9 en 2 uur W. 9 en 2 uur Hoek 9.30 en 2 uur Oostburg 9 30 uur 2 uur Schoondijke 9.30 en 2 uur dhr. M, de Boer Hulpprediker te Haarlem, nam. Voorber. H. Av. Terneuzen 9.30 en 2 uur ds S. Groeneveld Zaamslag 9 en 2 uur ds. A. B. W. M. Kok Lezen eener Leerr. ds. M. van Wijk Bed. H Av. ds. J. S. Post Bed. H. Av. en Dankz. ds J. S. Post ds. J. B. Vanhaelen ds. M. van Wijk Lezen eener Leerr. Blijf daarmee toch niet loopen. Akker's Kloosterbalsem zal Uw pijn onmiddellijk tot bedaren brengen, U snel behaaglijke ver lichting, kalmte en rust bezorgen. Heden overleed zacht en kalm, na een langdurig doch geduldig afdragen lydeD, myn innig geliefde Moeder Mej. PIETERNELLA DEKKER Wed. A. Wisse, in den gezegenden ouderdom van 74 jaar en 3 maanden. Dat haar heengaan vrede was, lenigt myn diepe smart. F. MAAS. Serooskerke (W.), 4 Maart 1929. Voor de vele blaken van deelneming, ontvangen gedurende de ziekte en na het overly den van onzen geliefden Echt genoot, Vader, Behuwd- en Grootvader Uit aller naam, Wed. M. JOBSEBroerse. Serooskerke (W.), 8 Maart 1929. Heden ontsliep, zacht en kalm, ouze geliefde Moeder, Behuwd- ei: Grootmoeder JOIIANNA DE FOUW, geb. Gideonse, eerder gehuwd met deu Heer N. Verhülst, in deu ouderdom van byna 74 jaar. Alphen a.d. Ryn, 3 Maart '29. Namens de Familie, JOS. DE FOUW, Koepoortstraat 3', Middelburg. Heeft steeds een groote sorteering aan concurreerende prijzen. Aan hevelend, Hiermede berichten wy dat onze Collecties STOFFEN eu COSTUMES, voor de aanneming geheel comp eet zyn, Fyne afwerking. In blauw Serge v.af f 19,50—f 55,00. In Fantasiestoff-n v.af f 12,50—f60,00 STALEN DIRECT OP AANVRAAG. Korte Noordstraat E 3, by het Hofplein, Middelburg. KORTE NOORDSTRAAT E 4, MIDDELBURG RIETEN STOELEN met KUSSENS vanaf f 3,50. Luiermanden gevoerd en ongevoerd. Een dichte Stroowieg op standaard voor f 5,50. FORNUIZEN alleen de beste. Lyn- en Bloemdecors. B.K. Emaille Uitzetten. Middelburg. Tel. 330. MIDDELBURG. gevraagd voor dag pn nacht. Adres Rotterd kade 225, Middelburg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1929 | | pagina 3