Visitekaartjes Hondius Zoon, I I Heeren Hookers DaiesHandschoenen Het beste Adres ïoor M4MOFACTDREM is dat van L. E. RlflERE, Broote Markt, Hoek Gravenstraat, Middelburg, ing voor Geref. Onderwijs I Uil Burn 0 16 VAN BOVEN MIDDELBURG yeneesi ZOUT6EBAK LITTOOIJ OLTHOFF 5675 Vlas ma rkt K 145 - Middelburg Wenscht U Solied Schoenwerk aan lagen prijs VEBIOOPHDIS ilEHUN, Lanp MM C 24, Mirt. ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. Kleedingmagazijn M. VAN LOO, „Het Huis met de Roode Pilaren" Wit en Crème - Wasch-echt - Mej. DE DREU, El is ruim g W. J. BOSDIJK, g □I Ie BBBBBBBBBBBBBB Adverientlên. MIDDELBURG. 3 Obligaties ad f 100,-- van de leening 1912 nos. 62, 65, 108 en 1 Obligatie ad f 250,- van de leening 1900 No. 22. Ds. A. LITTOOIJ, mr PRIJS 50 CENT. "98 D. H. LITTOOIJ Azn., Terneuzen. Boekh. De Jong vb. Fa. F. P. D'huij. JOH. A. JULIANUS, levert ook SPANJAARDSTRAAT. I. VERELST, ANIJSBESCHUITJES, ZOUT GEBAK. F. A. DE JONGE. H- VERH'OOG, SCHOENMAGAZIJN LANGEVIELE. Koninklijke Pianofabriek ANTOINE MES, Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. INSTRUMENTMAKER OPTIEK BANDAGES FOTO-ARTIKELEN Het vakkundig Adres voor BRILLEN sinds 30 jaar Korte Noordstraat b.h. Hofplein, Middelburg Drogisterij SCHULTE EN THIEME, mnnniJii:njarnnmmnn O Het Sigarenmagazijn van en nog vele andere kwaliteiten Langedelft, Middelburg. Wybert, Potter's Menthol Pellets, Pectoral, Nigroids, Menthol Eucalyptus. H VAN DRIEL, Langeviele, M'burg. Wnle^fuindm - ÏVinhjwockn sdvum huid- Langeviele, voorzien van in elke verpakking. De beste kwaliteit Nieuwe STOKVISCH ongebeukt, 80 ct. per kilo. GEBR. VAN DORT, Aan al onze Vrienden en Begunstigers des Heeren onmisbaren zegen toege- wenscht bij de intrede van 1927. Familie DE JONGE. Gravenstraat 1 246. Ondergeteekenden wenschen Vrienden en Bekenden bij den aanvang des jaars Gods rijken zegen toe. G. MIDAVAINE Middelburg. en Echtgenoote. Aan Begunstigers en Vrienden Gods besten zegen toegewenscht. Iz. DE RIDDER, Schoenhandel. Middelburg. Bij de intrede van het jaar 1927 's Heeren zegen toegewenscht. Familie VAN DRIEL, Langeviele. Middelburg. Bij de intrede van 1927 aan alle Vrienden en Begunstigers 's Heeren besten zegen toegewenscht. J. DIJKE, Langev. K 223. in Kruidenierswaren. Gods besten zegen toegewenscht aan Vrienden, Bekenden en Begunstigers bij den aanvang van het jaar. C. BOONE en Familie. Krommeweele K 100. Aan Familie, Vrienden en Begunsti gers Gods besten zegen toegewenscht in 1927. A. CORBIJN. J. CORBIJN—Geerse. Molen Gapinge. p. f. G. DROST. Koster Gasthuiskerk. Lijkdienaar. Aan alle Vrienden en Begunstigers 's Heeren Zegen toegewenscht bij de intrede van 1927. WED. E. BREEL, St. Pieterstraat. in Kruidenierswaren Bij de intrede van 1927 aan Vrienden en Begunstigers 's Heeren Zegen toe gewenscht. B. C. VAN DOORNUM. Drogisterij en Verfh., Varkensm. K 39. FIRMA P. VAN SLUIJS Co. Grossiers en Drogist-Artikelen, p. f. Vlasmarkt K 157. L. DE JONGE. Handel in Fijne Vleeschwaren. p. f. Gravenstraat. K. KANON en Familie. Nieuwstraat. p. f. GEBRS. VAN DORT. Segeerstraat. Middelburg, p. f. Familie, Vrienden en Begunstigers een Gelukkig Nieuwjaar toegewenscht. L. A. TANGE, Schoenmaker. Domb. Schuitvl. Q 208 F. A. DE JONGE. Luxe Brood- en Banketbakkerij, px. f. Balans E 108. Aan Begunstigers en Vrienden Gods besten zegen toegewenscht. L. JANSE, Lange Noordstraat. Drogisterij. Familie, Vrienden en Begunstigers een Gelukkig Nieuwjaar toegewenscht. W. P. WATTEL, Korte Noordstraat. Kolenhandel. A. AALEWIJNSE. Schoenmaker Noordweg S 119 wenscht vrienden en begunstigers een gelukkig jaar toe. Bij de intrede van 1927 wenscht onder- geteekende Cliëntèle, Vrienden en Be kenden een gelukkig jaar. Chevrolet, Dealer. J. SUKKEL, Garage Brakstraat. Reparatie- en Verhuur-Inrichting. Telefoon 307. Heden nam de Heere onver wachts van onze z\jde weg ons in nig geliefd Zoontje, Kleinzoontje en Broertje JAN in den zeer jeugdigen leeftijd van 9 weken. De Heere die geen reken schap geeft van Zijne daden, sterke ons in dezen weg van smart en beproeving. Mede namens diep bedroefde Grootouders, Broeders en Zuster. J. BOSSELAAR. P. BOSSELAAR- louwerse. Aagtekerke, 27 Dec. 1926. p. f. I. VERELST. Kapper. Pottenmarkt K 192. Familie, Vrienden en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht. F. WISSE, Zaadhandel. 't Zand. B. GOUDSWAARD, v.h. P. Riemens, K. Noordstraat. Rietmeubelen en Mandenmakerij. p. f. H. SUKKEL, Mr. Schilder, Spanjaardstraat E 84. p. f. M. H. ANNOT, ELECTRISCHE SCHOENMAKERIJ Oude Kerkstr. B 82, Werkplaats B 83. p. f. Heden behaagde het den Heere na een kortstondig lijden tot Zich te nemen onze geliefle Vader, Be huwd-, Grootvader en Broeder PIETER HILLEBRAND WERFF in den ouderdom van 71 jaar. Middelburg, G. KWAKKEL. B. KWAKKEL-Werff. B. KWAKKEL. Deventer, H. W. WERFF. Kampen, D. WERFF. Middelburg, 28 Dec. 1926. Segeerstraat H 9. De begrafenis zal plaats hebben Vrjjdag 31 Dec. '26 om twee uur. Heden overleed in de hope des eeuwigen levens onze geliefde Broe der, Behuwdbroeder en Oom JACOBUS CORNELIS KOPPEJAN iu den ouderdom van 80 jaar. Middelburg, DINA J. KOPPEJAN. Wed. W. VERHAGE- Koppejan. Goes, K. M. KOPPEJAN. M. KOPPEJAN-Tamse. Middelburg, 28 Dec. 1926. Zusterstraat. Voor de vele bljjken vau belangstel ling betoond op 24 Nov. j.l. zeggen on dergeteekenden hartelijk dank. S. DE JONGE. S. DE JONGE-Jansb. Middelburg, 31 Dec. 1926. Ds. J. H. Telkamp laat zich wegens ambtelijken arbeid verontschuldigen voor bezoek in verband met de jaarwisseling. Het Bestuur bericht, dat zijn uitgeloot De uitgelote nummers zijn vanaf 1 Januari a.s. losbaar a pari bij de Firma HONDIUS Zn. te Middelburg, alwaar tevens de op dien datum vervallende coupons betaalbaar zijn. HET BESTUUR. kan men zich abonneeren op Schouwvenster, Spiegel, Timotheus, Prins, Panorama, Groot Rotterdam, Vriend Oud en Joug, Kerkbode, Boerderij, Tuinderij, Veldpost, Veldbode en alle andere Couranten en Tijdschriften. Holl. en Engelsche Modetijdschriften. Verschenen door in leven Dienaar d. Woords te Middelburg DERDE OMGEWERKTE DRUK, bezorgd door en met een woord vooraf van Ds. P. VAN DIJK, Pred. bij de Geref. Kerk te Serooskerke. &C Een hoogst belangrijk geschrift, door de heldere betoogtrant, van bizon der belang voor ieder lid der Geref. Kerken. Verkrijgbaar in den Christ. Boekhandel. Uitgave van Langeviele K 211 Middelburg. Autogeenische Lasch- en Snijinrichting. Smederij, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLTJ» JMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. R. A. BASTIAANSE, Banketbakker. Langeviele, Middelburg. 25 cent per ons. L. J. VROON, BANKETBAKKERIJ Lange Noordstraat. Middelburg. Telefoon 246. RAGOUT- en VLEESCEJBROODJES. APPELBOLLEN, BERLINER BOLLEN SNEEUWBALLEN. HUISBIJBELS vanaf f 1,60, f 2,95, f 3,f 4,enz. Groote sorteering KERKBIJBELTJES. Burgt, Middelburg. BEHANGERIJ - STOFFEERDERIJ. Bedden- en Matrassen-Inrichting. VERHUIZINGEN. Beleefd aanbevelend, Luxe flacons EAU DE COLOGNE, TOILETSPUITEN nieuwste soorten, TOILET-GARNITUREN en TOILET- DOOZEN, ruime keuze bij Kapper, Pottenmarkt, Middelburg. EIERKOLEN Ruim voorradig prima Eierkolen, An- thraciet, Duitscbe Stukkolen, Turf, enz. Beleefd aanbevelend, CH. C. DE RIJK v.h. G. Jacobse, Brandstoffenh. Vliss. straat, Middelburg. Luxe Brood- en Banketbakker ij Balans E 108, Middelburg. J, LAVOOIJ. MIDDELBURG. Heeren- en Kiuder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat. Nos. telt onze pas verschenen Catalogus No. 9 en 10. ELK WAT WILS. Voor boekenliefhebbers op aanvrage gratis. Oude en nieuwe Chr. Boek- en Muziek handel NIJKERK. In de Rieten-, Stoelen-, Wiegen- en Mandenmakerij voorhanden 1ste kwaliteit Mutsaard- en Tuiniers-Wisschen. B. GOUDSWAARD, K. Noordstraat E 4 - Middelburg. KASSIERS EN COMMISSIONNAIRS IN EFFECTEN Koopen en Verkoopen Cheques en Vreemd Bankpapier tegen voor- deelige koersen. Openen Rekening-Courant met rentevergoeding. Ontvangen gelden in deposito met een dag opzegging 3%, met een maand opzegging 3V2% Voor langere termijnen op nader overeen te komen voorwaarden. dan vindt u een schitterende Collectie in het Beleefd aanbevelend, J. ALLEWIJN. Telefoon 388. Middelburg. Ontvangen: REGENJASSEN vanaf f 4,90, REGENMANTELS vanaf f 7,90, OLIEJASSEN vanaf f 6,45, OLIEPIJPEN vanaf f 3,50, WOLLEN en GUMMI CAPES vanaf f 2,25, REGENHOEDEN vanaf 95 cent. Enz. Enz. NAAST R. K. KERK. MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse prijzen en houtsoorten. Stemmen Rppareeren Verhuren Inruileu LANGE NOOTDSTRAAT 125. M ANC H EST KR .JASSEN, MANCHESTER BROEKEN, PILOW MOUWVESTEN, PILOW BROEKEN, BLAUW KEPER JASSEN, OVERALL'S, SLAGERSJASSEN, BAKKERSBUIZEN. Groote sorteering Regenjassen en -Mantels. Oliejassen, Oliebroeken enz. In dit is de is voorhanden BISSCHOPESSENCE SLEMPSUIKER SLEMPOEDER SLEM PSIROOP VANILLESUIKER VANILLESTOKJES ANIJSSUIKER ANIJSZAAD ANIJSOLIE ANIJSBLOKJES ANIJSTABLETTEN SAFFRAAN SALIE CITROENOLIE Het Huis met de Roode Pilaren, Schuin over de Nieuwstraat iu de Langedelft, Middelburg. FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloedwyn Aanbevelend, J. M. v. d. WOESTIJNE. Boek- en Bjj belbinder ij. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. Beleefd aanbevelend, Firma DAMEN, Korte Noordstraat. Het aangewezen adres voor Grof- eu Fijn Mandwerk, Rieten Meu belen enz. Voorhanden 1ste kwaliteit Mutsaard- en Tuinierswisschen. Segeerstraat Middelburg Voorhanden KISTJES SIGAREN van 10, 20, 25, 50 en 100 stuks in verschil lende prijzen, geschikt voor een geschenk in het Sigarenmagazijn van W. F. DTERMANSE, K. Noordstraat, die zich beleefd aanbeveelt.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4