Griep [Abdijsiroop Godsdienstoefeningen KERKNIEUWS. Officiëele Berichten. Verantwoording uan Liefdegauen. Vereenigingsleuen. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op VRIJDAG 31 DECEMBER 1926 en ZATERDAG 1 JANUARI 1927. Classe Middelburg Classe Z i e r i k z e e Classe Tholen Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 2 JANUARI 1927. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes e A x e I Ondergeteekenden wenschen bij den aanvang van het jaar 1927 aan Vrienden, Bekenden en Begun stigers Gods besten zegen toe. En 't mag ongetwijfeld waar zijn voor de na-gebleven verwanten. Maar het zou vreeselijk zijn, wanneer dit „onverwachts" van toepassing was op de gestorvenen zelf. De dood, die het lot voor eeuwig beslist... onverwachts Dat is dus niet-verwacht Niet verwacht, de scheiding, waarbijl wel het stof tot de aarde keert, maar de geest, tot dien God, die alle werken brengt in het gericht Niet verwacht het moment, waarna het onherroepelijk te laat is. Hoe kan eigenlijk dit „onverwachts" waar achtig zijn, voor hen die weten Er is maal ais ééne schrede tusschen mij en den dood? Voor hen, |d'ie luisteren dagelijks naar de vermaning van 's Heeren woord Wees ook gij bereid „Onverwachts" dat is niet waar voor al die kinderen Gods, die naar Ps. 90 hunne dagen hebben leeren tellen en een wijs hart bekwamen. Niet waar, voor hen, die léérden te sterven. Die in den Vorst des Levens hun vertrou wen stelden en dagelijks vragen om zijne leiding. Plotseling sterven dat is voor een geloo- vige niet uitgesloten. Onverwachts sterft niet een hunner. Want veel meer dan de Grieksche wijs geer het beleefde: „Het leven van denwijtze is ééne overdenking des doods", beleeft de Christen het dag voor dag. In zijn dage- l|ij|ksch gebed om bewaring 'leeft de dage- lijksche gedachte aan de mogelijkheid van sterven. Wie in dien Vorst des Levens niet ge looft, die sterft, al heeft hij! wekenlang den dood zien naderen, onverwachts. Want 't komt op het rechte verwachten aan. Dit rechte verwachten is het leggen van de hand in de hand van Hem, die hen het Woord deed verstaan Ik ben gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. M.et hem vieren wij ook een goeden Oude jaarsavond, al is het het slot van een zeer droevigen tijdkring. S. v. D. VIERTAL TE 's Gravenhage-West: (vac. Dr. Vollenhoven en Ds. Schuurman)A. M. Boeijinga te Sassenheim. H. A. Munnik te Zwolle. P. Nomes te Delfshaven. W. v. 't Sant te Watergraafsmeer. TWEETAL TE Katwijk aan Zee G. Laarman te Klundert. E. J. Wientjes te Oudshoorn. EpeO. Boersma te Koudum. J. Tonkens te Bergum. BEROEPEN TE Amersfoort: E. Schouten te Alphen a. d. Rijn. Katwijk aan Zee G. Laarman te Klundert. Nieuwerkerk a. d. YselC. W. Keur te Heinkenszand. GoëngaH. de Jong te Boerakker. AANGENOMEN NAAR Leeuwarden S. W. Bos te Dokkum. BEDANKT VOOR DelftS. W Bos te Dokkum. HilversumW. H. den Houting te Huizum. MeppelP. Deddens te Rijswijk. Enschede (3e pred. plaats)D. Ringnalda Jr. te Leimuiden. EdeC. v. d. Wonde te Gorredijk. GEREFORMEERDE KERK MIDDELBURG Ingekomen met attestatie uit: Breda Ida W. F. Erkes, „Gasthuis" Driewegen Theodora E. de Muynck, Stationstraat P 44 g.'s Gravenhage, Abraham Compeer en echtgenoote Bogardstraat D 33 Serooskerke (W) Janna M. Onderdijk. Koudek. weg D 144a.Veere, Andries Coppoolse, Krommeweele K 107Johanna Joosse, L. Singelstraat N 184 Lein van Wallenburg Noordweg S 223 g. Ingekomenmetdoopattestuit: Gapitige Wilhelmina Tissink, Loskade P 263 Hemelum, Mient Bouma, Stationstraat P 44Serooskerke, Martina Jacobse, Heerengracht M 2728 Maria Wagenaar Koudek. weg C 32 Belijdenis desGeloofs afgelegd do or: Marinus Koole, Nadorst S 253 Aagje van de Voorde— Hooftman, Oostkerkplein N 160 Gehuwd: Cornelis Geervliet en Lena Boone, Krommeweele K 100 Gedoopt: Dingenis Koole, Nadorst S 253Leintje Volmer, Penninghoek L 50 Vertrokken metattestatie naar: Arne- muiden, Cornelis Geervliet en echtgenoote, Kromme weele K 100's Gravenhage, Samuel J. Damen, K. Noord straat E 19; 's Hertogenbosch. Pieter J. van Bortel, echtgenoote en 3 kinderen L. Noordstraat L 114Katendrecht, Wed. W. van der Slootten Hoeve, en 4 kinderen, Julianastraat W 3 Koudekerke, Adriana Flierman, Emmastraat. W 99St Laurens, Pieternella J, de Buck, Veersche weg S 6 Meliskerke Pieternella Willeboordse, Rouaansche kade G 122 Rilland Bath, Cornelia van Wallenburg, N. Vliss weg E 161Rotterdam. Adrianus de Vos, Dam G 58 Utrecht Cornelia de Klerk, NoordbolwerkVlissingen, Christina P. Joosse, O. Vliss. weg E 194; Woerden Willempje Codéé, K. Noordstraat E 5 VertrokkenmetdoopattestnaarBreda: Deuntje Stoel, Veersche weg S 254Vlissingen, An dries Wondergèm, Veersche weg Overleden: Adriaan Bruinooge, Seisweg R 117 Wed. MeulmeesterHofman St. Pieterstraat F 37 Marinus Poortvliet, Turfkade H 182; Jacobus de Visser, Segeersweg V 102. Verhuisd: Mej. D. de Kam, van Loskade naar K. Delft G 20; Mej S. Melse, van Gravenstraat I 193 naar Balans D 5Mej J. de Priester, van Koudek. weg D 140 naar Schuitvlotstraat O 280D. Slot, van L. Noordstraat L 183 naar Noordweg S 223h.A. Volmer, van O. Veersche wegT 213 naar Penninghoek L 50 St. Laurens. De Zendingsnaaikrans „Wees een z.egen" (opgericht 6 Maart 1926) heeft in de afgeloopen periode voor 't hospitaal Parakan de volgende goe deren kunnen gereed maken27 sloopen, 18 dwars- lakens, 4 broeken, 4 kabaja's, en 29 handdoeken.. Voor een ingekomen gift groot f 3.50 konden nog :handdoeken worden gekocht. Aan vrijwillige bijdragen werd mede voor dit hos pitaal de som van f35.afgedragen. We verheugen ons over de liefde, die zich in de gemeente voor dit doel openbaart en hopen onder Gods Zegen voort te gaan. Namens de Vereeniging Mevr. Ronny Pres Mej. Jamen Vice Pres Mej. M. van Oost Penningm. Onder vriendelijke dankzegging melden wij de ont vangst van 492 stuks onderkleeding ons overhandigd door de zusters van„Diaconaal Hulpbetoon", „Bid en Werk", en „Doet wel aan allen", ter uitreiking aan de behoeftige leden onzer gemeente. Wij zijn dankbaar voor hetgeen deze vereenigingen, onder Gods zegen, dit jaar weder tot stand hebben gebracht. Wij hopen, dat zij steeds den steun mogen onder vinden, dien zij noodig hebben en ten volle waard zijn. Diakenen der Geref. Kerk van Middelburg. Oost en West Souburg. De Diaconie mocht in haar laatst gehouden vergadering van de Jonge- docht.ersvereeniging „persis" alhier ontvangen, 94 kleedingstukken vervaardigd door bovengenoemde vereeniging, welke op dien avond bij monde van de Presidente aan ons werden overgedragen. Hierdoor konden wij weer vele behoeftigen onzer gemeente vertroosten en verkwikken. Wij zijn dan ook de Jongedochtersvereeniging zeer dankbaar voor die goederen, en wenschen haar op hare verdere arbeid Gods onmisbaren zegen toe. Namens de Diaconie L Abrahamse scriba. Voor de kerkeraden in de classis Middelburg Naar aanleiding van het schrijven van de uitgevers aan de verschillende keikeraden over de uitgave van onze nieuwe zendingskaart, bericht ondergeteekende, dat, in de consistorie van de Gasthuiskerk (ingang Nieuwstraat.) een exemplaar hangt, waarop ons terrein duidelijk ["uitkomt,. De koster is gaarne bereid, om aan broeders ambtsdragers deze kaart te t.oonen. Telkamp ZENDING. Middelburg. In dank ontvangen van Johan- nis Poortvliet een zak zilverpapieruit het busje van Jac. Vader Jz. f 4,71 en uit het winkelbusje van A. U. Ie Cointre f 5,31. Namens de Commissie, L. A. Tange, Penningm Geref. Jongelingsvereen. Middelburg. Afd. Dr. Lützen Wagenaar. Zondag 2 Januari O. T. Schets 54. De Tempeldienst. 1 Kon. 5—8 1 Kron. 2829, 2 Kron. 26, door vr. D. de Vos. V G. Schets 1. Wat geschiedenis is en het ontstaan van Volkeren en Vorsten door vr. J. Janse. Memoriesatie van J. de Poorte. MIDDELBURG. Noorderkerk 7 uur ds. J. H. Telkamp Zitptaatsen vrij Nieuwjaarsmorgen geen dienst Arnemuiden 6 uur ds. J. Runia Domburg 5.30 uur ds. J. E. Visser Gapinge 5.30 uur ds. C. von Meijenfeldt Grijpskerke 6 30 uur ds. J. Dijkstra Koudekerke 6 uur ds. A. C. Heij 9.30 uur ds. A. C. Heij St. Laurens 6.30 uur ds. A. Koning Meliskerke 2 uur ds. A. C. Heij Oostkapelle 6 uur ds. E. Douma 9.30 uur ds. E. Douma Bevestiging ambtsdragers Serooskerke 6.30 uur ds. P. van Dijk 10 uur ds. P. van Dijk Souburg 7 uur ds. G. B. Wurth Veere 4.30 uur ds. J. H. Telkamp Vlissingen 8 uur ds. P. N. Kruyswijk 9.30 uur ds. P. N. Kruyswijk Vrouwepolder 7.30 uur ds. C. von Meijenfeldt Westkapelle 7.30 uur ds. J. E. Visser Brouwershaven 6 uur ds. Joh. de Boer Bruinisse 5 uur ds. D. Bremmer 9.30 uur Lezen eener Leerr Colijnsplaat 6 uur ds F. Staal 9.30 uur ds. F. Staal Geersdijk 6 uur Lezen eener Leerr. Haamstede 6 uur ds. L. Bos te Apeldoorn 9.30 uur ds. L. Bos Kamperland 6 uur ds. F. J. v. d. Ende Nieuwerkerk 6 unr Cand. C. Steenblok te Nieuwdorp 9.30 uur Cand. C. Steenblok Oosterland 7 nur ds. D. Bremmer 9.30 uur ds. D. Bremmer Scharendijke 6 uur ds. J. W. van Tol Wissekerke 6 uur Lezen eener Leerr Zierikzee 6 uur Lezen eener Leerr Zonnemaire 6.30 uur ds. Z. Hoek 9 30 uur ds. Z. Hoek Anna Jacoba Polder 6 uur Cand. de Jager t.e Appingedam 9 30 uur Cand. de Jager Bergen op Zoom 6 unr ds. W. M. leCointre Krabbendijke 6 uur ds. A. Andree Poortvliet 6 uur dhr. Jansen te Doorn 9.30 uur dhr. Jansen Rilland-Bath 6 uur Tholen 6 uur Oud-Vossemeer 6 uur Classe Baarland 6 uur 9.30 uur Driewegen 6 uur 9.30 uur Kapelle-Biezelinge 5.30 uur Borssele 6 uur Goes 6 uur 's Gravenpolder 6 uur Heinkenszand 6 uur Ierseke 7 uur Wemeldinge 7.30 uur 2 uur Kruiningen 6 uur Nieuwdorp 6 uur Wolphaartsdijk 6 uur Classe Axel 5.30 uur 9.30 uur Hoek 5.30 uur 9.30 uur Oost.hurg 5 uur 9 30 uur Oostburg (dienst Aardenburg) 7 uur 9.30 uur Schoondijke 5 uur 9.30 uur Lezen eener Leerr ds. Veltenaar Lezen eener Leerr Goes Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. C. van Schie ds. C. van Schie ds. A. Scheele Lezen eener Leerr. ds. R. J. v. d. Veen Lezen eener Leerr. ds. C. W. Keur ds. B. Meijer ds A. Scheele ds. A. Sc,heele Lezen eener Leerr- Lezen eener Leerr. ds. A. P. Lanting Axel ds. J. S. Post ds. J. S. Post ds. J. B. Vanhaelen ds. J. B. Vanhaelen Bev. Ambtsdragers, ds. M van Wijk ds. M. van Wijk Terneuzui 6 uur Zaamslag 6 uur ds M. van Wijk Lcz;n eener Leerr. ds. K. Sictsma ds. K. Sietsma Bevestiging Ambtsdragers ds. S. Groeneveld ds. A B. W. M. Kok MIDDELBURG. Bediening van den H. Doop in de Gasthuiskerk Heidelb. Catech. Zondag 7. Collecte voor Idioten en andere ellendigen. Gasthuiskerk 9.30 uur ds. J. H. Telkamp Bevestiging van Ambtsdragers. ds. Schaafsma ds. Schaafsma van den Bommel ds. R. Hamming ds. R. Hamming ds. G. B. Wurth ds. J. Runia Bevestiging Ambtsdragers. ds. J. E. Visser Lezen eener Leerr. ds. C. von Meijenfeldt Bevestiging Ambtsdragers. Lezen eener Leerr. ds. J Dijkstra ds. A. C. Heij r ds. A. Koning Lezen eener Leerr. ds. P. N. Kroyswijk Bevestiging Ambtsdragers. Lezen eener Leerr. ds. P. van Dijk ds. G. B. Wurth ds. J. H. Telkamp Lezen eener Leerr. ds. P. N. Kruyswijk Lezen eener Leerr. ds. C. von Meijenfeldt Lezen eener Leerr. ds. J. E. Visser. 2 uur Hofpleinkerk 9.30 uur 6 uur Noorderkerk 9.30 uur 6 uur Arnemuiden 9.30 en 2 uur Domburg 9.30 uur 2 uur Gapinge 9.30 uur 2 uur Grijpskerke 9 en 2 uur Koudekerke 9 en 2 uur St. Laurens 9.30 en 2 ui Meliskerke 9 uur 2 uur Oostkapelle 9.30 en 2 uur Serooskerke 9.30 en 2 uur Souburg 9.30 uur 2 uur Veere 9.30 en 2 uur Vlissingen 9.30 en 5.30 uur Vrouwepolder 9.30 uur 2 uur Westkapelle 9.30 uur 2 uur Brouwershaven 9.30 en 2 uur Bruinisse 9.30 en 2 uur Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur Geersdijk 9.30, 2 en 5.30 uur Haamstede 9.30 en 2 uur Kamperland 9 en 2 uur 6 uur Nieuwerkerk 9.30 en 2 uur 6 uur Oosterland 9.30 en 2 uur Scharendijke 9.30 en 2 uur Wissekerke 9.30 en 2 uur Zierikzee 10 en 6 uur Zounemaire 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. F. J. v. d. Ende Lezen eener Leerr. ds. D. Bremmer Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. J. W. van Tol ds. F. Staal ds. Joh. de Boer ds. Z. Hoek Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 u. Krabbendijke 9 en 2 uur Poortvliet 9.30, 2 en 6 uur Rilland-Bath 9.30 en 2 uur Tholen 9-30 en 2 uur Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur Cand. De Jager te Appingedam. ds. W. M. Ie Cointre ds. A. Andree dhr. Jansen te Doorn Lezen eener Leerr. ds. C. Veltenaar Lezen eener Leerr. Baarland 9.30 uur Lezen eener Leerr 2 uur ds. R. J. v. d. Veen Driewegen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kapelle-Biezelinge 9.30 en 2 uur ds. A. Scheele Borsele 9.30 en 2 uur ds. C. van Schie Goes 9.30 en 6 uur ds. R. J. v. d Veen 's Gravenpolder 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Heinkenszand 9.30 en 2 uur Ierseke 9.30 uur 2 uur Wemeldinge 9.30 en 2 uur Kruiningen 9.30 uur 2 uur Nieuwdorp 9.30 en 2 uur Wolphaartsdijk 9.30 en 2 Class Axel 9 uur 2 uur Hoek 9.30 uur 2 uur Oostburg 9.30 uur 2 uur Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 uur 6.30 uur Schoondijke 9.30 uur 2 uur Terneuzen 9.30 en 2 uur Zaamslag 9 en'"2 uur ds. B. Meijer Lezen eener Leerr Lezen eener Leerr., uur ds. A. P. Lanting ds. J. S. Post ds. J. B. Vanhaelen Bevestiging Ambtsdragers, ds J. B. Vanhaelen ds. J. S. Post ds. K. Sietsma ds. M. van Wijk Lezen eener Leerr. ds. K. Sietsma ds. Van Wijk van Oostburg. ds. K. Sietsma ds. S. Groeneveld ds. A. B. W. M Kok T> rfi De ervaring heeft geleerd dat de verzachtende, slijmoplossènde en genezende werking van Akker's Abdijsiroop bijzonder geschikt is ter bestrijding en genezing van griep, influenza, bronchitis, kink hoest, hardnekkigén hoest en de meeste ziekten der luchtwegen. "j AKKER's zuiverend, verzachtend, genezend. .Alom"verkrijgbaar in kokers van 230 grom 1.50 550 gram ƒ2.75 en 1000 gram 4.50 P. Boone Pz. Sr. en Echtg., Noordweg B 144. Fa. Damen, Drogisterij, K. Noordstr. Wed. C. Cornelisse-Willemse, 'tZand. L. van Soelen en Echtgen., 't Zand. Wed. P. Wattel, Schoorsteenvegerss. J. Bakker en Echtgenoote, Breeweg. P. Remij'n en Echtgenoote, 't Zand. Poortvliet, Gravenstraat I 273. Wed. J. Verstraate-Tanker, KI.Vlaander. J. Maas, Timmerman en Metselaar, Veersche Singel S 21. Mej. D. J. Koppejan, Zusterstr. I 239. H. Janse en Echtg., 't Zand D 51. J. Houmes en Echtg., Kleerm., Noordw. LITTOOIJ OLTHOFF. p. f. Gods besten zegen toegewenscht in het jaar 1927. Familie DIERMANSE, K. Noordstraat. Middelburg. Aan al onze Vrienden en Bekenden des Heeren onmisbaren zegen toege wenscht bij de intrede van 1927. Familie TOEBES. Tramsingel E 13. Bij de intrede van 1927 aan alle Vrienden en Begunstigers 's Heeren besten zegen toegewenscht. W. J. DE SCHIPPER, Bakkerij, Langeviele. Middelburg. Aan al onze Vrienden en Begunstigers des Heeren onmisbaren zegen toege wenscht bij de intrede van 1927. Familie LAVOOIJ, Gortstraat. Middelburg. Gods besten zegen toegewenscht aan Vrienden, Bekenden en Begunstigers bij den aanvang van het jaar. CHR. DE RIJK, Vlissingschestraat K 54. Middelburg. ds. C. W. Keur Lezen eener Leerr. ds. B. Meijer Lezen eener Leerr p. f. J. TEVEL, Coiffeur. Seisstraat Q 16, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3