Godsdienstoefeningen FAMILIE BERICHTEN KERKNIEUWS. Officiëele Berichten. Verantwoording uan Liefdegaven. BOEKAANKONDIGING. Vereen igingsleuen. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZATERDAG 25 DECEMBER 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes Classe Axel PLAATST UWE IN DE jil, die daar werkt en geregeld bezoeken aflegt ifn verschilllende dorpen, heeft dan ook een moeilijk werk. Bij de overweging, wat we eens konden doen om meer belangstelling te wekken om de prediking, besloten we eens een proef te nemen met een projectielantaarn en daar ge durende drie maanden de Bijbelsche geschie denis te vertellen met vertooning van de op die geschiedenis betrekking hebbende lan taarnplaatjes. We hebben al eens meer met een projectielantaarn gewerkt, maar meestal geschiedde dit op een plein of in een huis, dat naar alle kanten open was en dan 'kwa men er zooveel menschen, en was er zoo veel rumoer dat het onstichtelijk werd en ik voorloopig afzag om van dit middel gebruik te maken In een plaats als Magelang kan er moeilijk met een projectielantaarn gewerkt worden, hier zijn de inlanders al zoo dikwijls in de bioscoop geweest, dat ze minachtend op zoo'n eenvoudige projectielantaarn neer zien. Al die bezwaren bestaan echter in Set- jang niet. Setjang is een groot dorp, de men schen hebben daar nog niet veel gezien bo vendien hebben we er in ons kerkje een ge schikte lokaliteit om menschen te vergaderen, een lokaliteit dat gesloten kan worden wan neer er eens te veel menschen zouden ko men. De eerste keer dat we er heengingen, hadden we er kennis van laten geven in de dessa en br. Lok ging mee om zijn projec tielantaarn te bedienen. De goeroe van Set jang zou spreken. Deze eerste keer waren er ongeveer 50 menschen, de derde keer was dit getal reeds tot 150 aangegroeid, niet te veel dus om een welslagen te kunnen verwachten. Een mooi getal om liet te kunnen beheer- schen en voldoende stilte te bewerken, voor den verteller om de beteekenis der platen djuidelijk te maken. Het slaagde dan ook goed en telkens als zoo'n samenkomst af- geloopen is gaan we naar huis met dank baarheid voor de gelegenheid, die er was .om Gods Woord te prediken. Want daar gaat het om. We laten daarom niet meer dan 12 plaatjes zien in ongeveer vijf kwartier tijds, zoodat bij elk plaatje ongeveer 6 mi nuten gesproken kan worden. De aanwezigen leven het verhaal mee, tel kens hoort ge uitroepen van verwondering van blijdschap of van medelijden. Mozes in het biezen kistje maakte al zeer het gevoel gaande en sommige moeders ga ven in allerlei {uitroepen uiting aan hun medelijden. Soms wordt het verhaal onder broken door een vraag van iemand, die er wel wat meer van zou willen weten. M.i. is dit vertoonen van lantaarnplaatjes een uit nemend middel om op eenvoudige wijze het Evangelie te brengen. Wanneer er telkens Ja vanen zijn, die onze samenkomsten op den Zondag beginnen bij te wonen, dan verstaan ze in begin niet veel van de preek. Die uit eenzetting en die toepassing veronderstelt reeds eenige kennis, die hij opgedaan heeft in gesprekken met den goeroe, die hem be zocht. Ook al houdt de goeroe er nlog zoo veel rekening mee, dat er diep-onkundige hoorders zijn, toch is in den aanvang de preek voor hen zwaar om te verstaan. Maar wanneer men een plaatje kan laten zien en eenvoudig de geschiedenis vertelt, zoo, dat ook een kind het begrijpen kan dan is het zoo als het in het begin zijn moet. We zijn dan ook van plan aan deze wijze van werken eenige uitbreiding te geven en deze week hopen we na in Setjang gewerkt te hebben nog enkele kilometers verder te gaan om ook daar op dezelfde wijze het Evangelie te verkondigen. We hopen, dat ge in Uw gebed ook deze pogingen zult gedenken. Hoe langer we in het Zendingswerk bezig zijn, hoe meer we het verstaan, dat de wasdom van God komt. Harten ontsluiten kunnen we niet en alle prediking stuit af als niet eerst gebeurt wat ge van Lydia leest, wier hart de Heere ge opend had, zoodat zij acht nam op hetgeen door Paulus gesproken werd. Laat uw liefde tot den arbeid der Zending allereerst zich uiten in het gebed, om geopende harten. Wanneer Gods Geest dit volk aanraakt, dan wordt de arbeid zoo gemakkelijk, dan loopt het Woord des Heeren snel, dan vertelt de een het aan den ander, en tusschen dit ope nen der harten door Gods Geest en Uw ge bed is zoo'n nauw verband. A. MERKELIJN. AANGENOMEN NAAR St.-Jacobi-Parochie A. F. Keuchenius, cand. 's Gravenhage. BEDANKT VOOR Utrecht J. Wymenga te Charlois. Zwartsluis, Ambt-Vollenhove J. J. Bouw man te Urk. Paesens c.a. H. de Jong te Boerakker. Hilversum H. A. Munnik te Zwolle. OttolandA. F. Keuchenius, cand. te 's Gravenhage. Schoonrewoerd G. van Heiningen te Ter-Aar. Afscheid en In tred e. Oldeboorn. Zondag ontving de Kerk al hier, na ruim 3 jaar vacant te zijn geweest, in cand. F. Dresselhuis een eigen herder en leeraar. In den morgendienst trad Prof. Gros heide als bevestiger op met een predikatie over Hebr. 3 13, wijzende op Jezus Chris tus als Apostel en Hoogepriester onzer be lijdenis, getrouw zijnde aan Hein, Die Hem zond. 's Namiddags deed Ds. F. Dressel huis zijn intrede met een predikatie over Jes. 40:6—8, resp. stilstaande bij oproep en aarzeling tot prediking en den inhoud der {prediking. Kooten. Zondag j.l. werd Ds. H. H. v. Kapel in den morgendienst tot z'n werk in geleid door Ds. Popma van Engwierum. De bevestiger had tot tekst Joh. 1 68. Des nam. verbond Ds. van Kapel zich aan z'n nieuwe gemeente met een predikatie over Joh. 1 29. Bevestiging en Intrede Ds. H. S. Bouma. In de Schinkelkerk van Amsterdam-Zuid heeft Zondagmorgen plaats gehad de beves tiging van Ds. H. S. Bouma, gekomen uit Leeuwarden, door zijn vader Ds. L. Bouma, emeritus-predikant te Hijum. De bevestiger ving zijn bevestigingspredi- catie aan met een voorrede, waarin hij zeide, dat de gemeente zal kunnen begrijlpen, dat hij hier eenigszins met gemengde gevoelens staat. Natuurlijk is het verblijdend, dat de Kerk van Amsterdam-Zuid weer een eigen herder en leeraar verkrijgt, doch zoo zeide Spr. ge zult 'tvan een vader begrijpen, dat hij liever die plaats door een ander dan zijn zoon zag innemen. De omstandigheid waaronder de gemeente leeft en de nieuwe herder den herdersstaf onder haar opneemt, zijn wel zeer moeilijk. Eerst moest een der predikanten zijn arbeid beëindigen en daarna werd de andere predikant ontzet uit zijn ar beid en moest de gemeente veel doormaken. Spr. acht 't overbodig er thans veel van te zeggen. De gemeente, die 't zelfde doormaak te, weet dat beter dan zij, die het uit de verte heben gadegeslagen. En de omstandigheden, waaronder de gemeente verkeert zijn somber als deze dagen voor Kerstmis. Zijin er dan geen lichtpunten voor gemeente en leeraar Zeker, en op een dezer wilde Spr. wijzen. Voor de gemeente behoeft er geen onzekerheid te bestaan omtrent de plaats, welke de dienaar heeït in te nemen en de dienaar behoeft niet te gissen, waar hij staan en wat hij doen moet. Daartoe wilde Ds. Bouma wijzen op het woord uit Matth. 13:52. En hij zeidc- tot hen „Daarom een ieglijk schriftgeleerde, in het koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk een heer des huizes, die uit zijnen schat nieuwe en oude dingen voortbrengt." Ds. Bouma ontwikkelde dit tekstwoord, daarbij wijzend op den naam, de geschiktheid cm ih'et werk van den schriftgeleerde des Nieuwen Testaments. In de overvolle Schinkelkerk verbond Ds. H. S. Bouma zich Zondagavond aan de ge meente met een predikatie over Hosea 6:1: „Komt en laat ons wederkeeren tot den Heere, want Hij heeft verscheurd1, en Hij zal ons genezen Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden." In zijn voorafspraak wees spr. erop, hoe er in het hart der gemeente weemoed is bij het herdenken aan wat eenmaal was. Het droevig gebeuren heeft nog allerlei gevol gen, waarvan de bitterheid wordt geproefd. Velen, waaraan de gemeente nog met gees telijken band gebonden is, worden gemist. In familie- en vriendenkring is verwijdering pntstaan, waarvan ge, aldus spreker, her stel nog niet durft hopen. Maar er is ook reden tot groote dankbaarheid. De gemeente doorstond den schok, bleef op haar plaats, haar kerkelijk leven werd opnieuw georga niseerd en vandaag heeft zij weer een eigen dienaar des Woords ontvangen. Zoo is er alle reden om blijde te zijn over het vele goede, door God geschonken. Na met een enkel woord op zijn taak en roeping gewe zen te hebben, ging Ds. Bouma over tot de verklaring van het voor deze ure gekozen tekstwoord, daarbij sprekende over de op wekking om tot den Heere weder te keeren. Het tekstwoord werd gekenschetst als oot moedig, manmoedig en blijmoedig. Herdenking der doleantie te Amsterdam. Donderdag 16 Dec. werd in de Keizers- grachtskerk in één samenkomst herdacht dat 40 jaar geleden de doleantie in de hoofdstad plaats had. Het woord werd gevoerd door Ds. Doorn bos als praeses van den kerkeraad, door Ds. B. van Schelven, Ds. N. A. de Gaay Fort man, Prof. Fabius en Ds. K. Fernhout. CLASSIS AXEL. De kerken in de Classis Axel worden opgeroepen tot de classicale vergadering, welke D. V. Dinsdag 1 Febr. a.s. des morgens om 10 30 uur te Terneuzen gehouden zal worden. Punten voor het agendnm worden bij den eerst ondergeteekende verwacht vóór 15 Jan. e. k Met heilbede en broedergroet, Namens den Raad van de roepende Kerk van Hoek, J. B. Vanhaelen, praeses. Jac. Scheele Gz., scriba. Hoek 20 Dec. 1926. G r ij p s k e r k e. De Diaconie mocht in hare laatst gehouden vergadering door de hand van Mevr. Dijkstra presidente der Meisjervereeniging „Dient den Heere" ontvangen niet minder dan 73 kleedingstukken ver vaardigd door bovengenoemde vereeniging. "Wij wer den hierdoor in staat gesteld verschillende groote gezinnen onzer Gemeente te verkwikken, wij zijn dankbaar voor deze grootsche daad en wenschen onze Meisjesvereeniging verder Gods zegen toe op dezen en op al haren arbeid. Namens de Diakenen. A. Vlieger. Zegene de Heere verder onze vereeniging en geve Hij ons lust en liefde om onzen arbeid voort te zetten, tot Zijne eere en tot heil van de leden onder elkan der en van degenen die onzen arbeid behoeven. Namens de Vereeniging L. J Jobse, Secretarresse. Meisjes van 16 jaar en daarboven zijn ons hartelijk welkom. Vlissingen. De Geref. Jonged-Vereen. „Dorcas" mocht 9 Dec. voor het laatst van dit jaar vergaderen, om hare kleedingstukken welke zij onder handen hadden voor de a.s. uitdeeling af te werken. De Vereen, mocht dit jaar 68 kleedingstukken uit- deelen waarvan er 53 stuks welke door de Vereen, zelf gemaakt is, aan Br. Diakenen zijn overhandigd, bestaande uit 18 sloopen. 12 meisjes hemden, 13 meisjes-directoir en 10 flanellen meisjes-onderjurken, en aan den Geref. Zondagschoolvereen. „Jachin" 15 borstrokken zijn gegeven. Daar voornoemde vereen, een heel jaar met een klein aantal leden mocht vergaderen mogen wij toch nog dankbaar zijn voor het geen wij door Gods onmisbaren zegen nog tot stand gebracht hebben. Vooral in dezen tijd komt het zoo goed te pas, eu blijkt het, dat de Naaivereenigingen onmisbaar zijn en nuttig werk doen. Een woord van dank komt de Vereen, toe voor den betoonden ijver. Ga zij zoo vooit der armen nood te lenigen en moge zij steeds den steun ondervinden, die zij noodig heeft en waard is, Natuurlijk komt, ook een woord van dank toe aan hen die de Vereen, door hun gaven in staat stelden haar arbeid te ver richten. Middelburg. De Meisjes Vereeniging „Doet wel aan allen enz." hield Vrijdag 10 Dec. haar jaar vergadering onder leiding van Ds. Telkamp. Uit de verslagen bleek dat de Ver. in ledental steeds toeneemt en er dit jaar 165 kleedingstukken zijn vervaardigd. Als afgevaardigden der Diaconie waren aanwezig de br. L. Tange en J. Ornee waar van eerstgenoemde den dank der Diaconie overbracht. De avond werd verder op gezellige wijze doorgebracht en door een en ander afgewisseld. Met dank aan God mogen we terug zien op het jaar dat achter ons ligt. Langs dezen weg richten we ook een woord van dank aan onze begunstigers voor den steun onze Ver. verleend. Geve de Heere dat we ook in het komende jaar met vrucht en tot Zijn eer werkzaam mogen zijn. W. S. Ie. Cointre, Prcsd. E. de Poorte, Secr. Middel b u r g Met dank aan den Heere heeft de Vrouwenvereeniging „Bid en Werk"; Woensdag 8 December, haar 14e jaarvergadering gehouden. Evenals andere jaren, mochten we ons in een ge zellig samenzijn verheugen. Door den heer Hage, die gevolgE had gegeven aan onze uitnoodiging werd deze samenkomst geopend, en deze was zoo welwillend de verdere leiding van dezen avond op zich te nemen. Dit jaar werden er 162 kleedingstukken door onze leden vervaardigd, n.l.12 vrouwenhemden. 12 vrouwenbroeken, 6 vrouwenrokken, 7 meisjesrokken 6 nachtjakjes, 12 schorten, 12 manshemden, 13 mans flanellen, 6 mansbroeken, 6 boezeroenen, 22 paar kousen, 24 lakens, 18 kussensloopen, 6 dekens, welke goederen, wij aan broeders Diakenen afdroegen. Een woord van dank aan al onze begunstigers, die ons door hun bijdragen in staat stelden, dit werk der barmhartigheid te verrichten. Onze vereeniging be veelt zich dan ook bij voortduur in uwe liefde aan. Wij hopen dan ook nu weer D.V. het volgend jaar onze werkzaamheden te hervatten en geve de Heere ons Zijn onmisbaren zegen. Namens het bestuur J. P. A. den Hollander-van Aartsen. Middelburg. Vergadering van de Commissie van Beheer op Donderdag 30 December. Tijd en plaats als gewoon. De secretaris. ZENDING. G a p i n g e. Met vriendelijken dank ontvangen van Martina en Adriaan van Maldegem 10 stuivers, 12 halve stuivers en 12 halve centen, J. Goedbloed, penningm Middelburg. In dank ontvangen van Leunis Maas 300 h. c en een doos zilverpapier. En van Mej. A. een doos capsules. Namens de Commissie L. A. Tange, Penningm. - - Met. vriendelijken dank ontvangen een pak zilverpapier en capsules van Jaantje Ouwerkerk. C. Littooij Molstr. 90. In dank ontvangen voor het Kerstfeest van „Vrederust" van de Catechesanten te Koudekerke f 7.62 '/avan W. v. VI. te K. 20 halve stuiverstukken van de Catechesanten te Meliskerke f 6. ds. Heij. Ontvangen voor „Diac. hulpbetoon" f 2. „Bid en Werk" f 2.„Doet wel aan allen" f 2. en voor de Zendingscommissie f 4.door bemid deling van ds. Telkamp. PARAKAN. Met vriendelijken dank ontvangen door tusschen- komst van den heer B. ter Horst van de Zendings commissie te Eindhoven f 25.- van den heer B. Vissser, Penningm. der Geref. kerk te Sleeuwijk (N B.) f 2 50door tusschenkomst van ds. A. Andree van de Geref. Kerk te A J. Polder f 22.50, van de Geref. kerk te Krabbendijke f 6van de Geref. kerk te Rilland-Bath f 8. C. Hondius, Rotterd. Kade 244, Middelburg. Langs gebaande wegen, naar nieuwe instellingen Drukkerij Edecea te Hoorn. Wij volstaan met de aankondiging van dit breed rapport over het voorstel Axel. De heer Huizinga blijkt, als rapporteur breede studie van dit onderwerp (het gaat over Medezeggenschap enz.) gemaakt te hebben Psalm 121. De blinde Knaap. Voor zang en orgel door F. G. Bevershuis, Zilver klanken. Zes liederen door G. Kruis. Uit gave van Goudswaard Rotterdam. Het ééne is wel wat schooner dan het andere, en het 5e lied uit den laatsten bundel lijkt heel sterk op een oud bekende melodie van dit stuk, maar in 't algemeen voldoen deze muziekstukken. In huisge zinnen waar men gaarne zingt bij een niet te lastige zetting zal dit drietal mooi uitgegeven muziekstukkken welkom zijn, v. D. Lour ens In gels e, door A. Janse- Oosterbaan en le Cointre Goes. Eertijds is in ons blad dit verhaal als Feuilleton opgenomen. Het is door velen tot leering en ver troosting gelezen, hoewel het ook tot critiek heeft aanleiding gegeven. Dhr. A. Janse wijst vrijmoedig op ernstige fouten, die het kerkelijk leven van velen in Zeeland en elders in zijn glorie belemmeren. Wij ge- looven, dat hij juist ziet, en dat het hoog noodig en heilzaam is naar zijn vermaan van terugkeer tot de leer der Vaderen te luisteren. Voor slapenden is een harde klop op de deur gewenscht, wanneer van den morgenstond maar geen notitie wordt genomen. We hebben dit boekje nog eens geheel gelezen, en spreken den wensch uit dat het velen mee mag terugvoeren tot de oude, gezonde leer der vaderen uit den bloeitijd. v. D. CORRESPONDENTIE. Dit blad zal de volgende week niet Vrijdags maar Donderdags verschijnen. Met het inzenden van berichten en predik- opgaven gelieve men daarmede te rekenen. De Administratie. Geref. Jongelingsvereen. Middelburg. Afd. „Herman Faukeel". Afd. Dr. Lützen Wagenaar. Zondag 26 Dec. geen vergadering Geref. Knapenvergadering „Samuel", Afd. I. Wegens Kersifeest. en Nieuwjaar is de vergadering itgesteld tot Zaterdag 8 Jan. 1927. MIDDELBURG. Gasthuiskerk 2 uur Prof. Dr. H. Bouwman Hofpleinkerk 9.30 uur ds. R. Hamming Noorderkerk 9.30 uur Prof. Dr. H. Bouwman te Kampen 2 uur ds. J. II. Telkamp Zaterdag alle zitptaatsen vrij Arnemuiden 9 30 en 2 uur ds. J. Itunia Domburg 9.30 uur ds. J. E. Visser 2 uur Lezen eener Leerr. Gapinge 9.30 uur Lezen eener Leen- 2 uur ds. C. von Meijenfeldt. Grijpskerke 9 uur ds. J. Dijkstra 2 uur ds. A. Koning Koudekerke 9.30 uur ds. A. G. Heij 2 uur geen dieust, St.. Laurens 9.30 uur ds. A. Koning 2 uur ds. E. Domna Meliskerke 9 uur ds. J. II. Telkamp 2 uur Lezen eener Leerr. Oostkapelle 9 uur ds. E. Douma 2 uur ds. J. Dijkstra Serooskerke 9.30 en 2 uur ds. P. van Dijk Souburg 9.30 en 2 uur ds. G. B. Wurth Veere 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. R. Hamming Vlissingen 9.30 uur ds. P. N. Kruyswijk Vrouwepolder 9 30 uur ds. C. von Meijenfeldt 2 uur Lezen eener Leerr. Westkapelle 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. J. E. Visser Brouwershaven 9.30 en 2 uur ds. Joh. de Boer Bruinisse 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. D. Breumer Colijnsplaat 9.30 en 5 30 uur ds. F. Staal Geersdijk 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Haamstede 9 30 en 2 uur ds. Joh. van Giffen Em. pred. te Bloemendaal Kamperland 9 en 2 uur ds. F. J. v. d. Ende Verkiezing Ouderlingen en Diakenen Nieuwerkerk 9.30 en 2 unr Cand. C. Steenblok te Nieuwdorp Oosterland 9 30 uur ds. D. Breumer 2 uur Lezen eener Leerr. Scharendijke 9.30 en 2 uur ds. J. W. van Tol Wissekerke 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Zierikzee 10 en 6 uur Lezen eener Leerr. Zonnemaire 9.30 en 2 uur ds. Z. Hoek Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Bergen op Zoom 9.30 uur ds. W. M. le Cointre nam. Geen dienst Krabbendijke 9 en 2 uur ds. A. Andree Poortvliet 9.30 en 2 uur ds. H. G. de Jonge te Ermelo Rilland-Bath 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Tholen 9.30 en 2 uur ds. Veltenaar Oud-Vossemeer 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Baarland 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Driewegen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kapelle-Biezelinge 9.30 en 2 uur ds. A. Scheele Borssele 9.30 en 2 uur ds. van Schie Goes 9 30 uur ds. R. J. v. d. Veen 's Gravenpolder 9.30 en 2 uur Lezen eeuer Leerr. Hcinkenszand 9.30 en 2 uur ds. C. W. Keur Ierseke 9 30 uur ds. B. Meijer 2 uur Lezen eener Leerr. Wemeldinge 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kruiningen 9.30 uur Lezen eener Leerr 2 uur ds. B. Meijer Nieuwdorp 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Wolphaartsdijk 9.30 en 2 unr ds. A. P. Lanting ds. J. S. Post d°. J. B. Vanhaelen ds. M. van Wijk ds. K. Sietsma Axel 9 en 2 uur Hoek 9.30 en 2 uur Oostburg 9.30 uur 2 uur Oostburg (dienst Aardenburg) 9 uur Lezen eener Leerr. 5 uur Kerstfeestviering kinderen Zondagsschool Schoondijke 9.30 uur ds. K. Sietsma 2 uur ds. M. van Wijk Terneuzen 9.30 en 2 uur ds. S. Groeneveld Zaamslag 9 en 2 uur ds. A. B. W. M. Kok

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3