Hondius Zoon, Een Huishoudster JWanta Pijpt PürOL Enfl- ei fatoSTleescli. Het beste Adres voor ËIMQF4CTUREM is dat van L. E. RIVIERE, Groots Markt, Hoek Gravenstraat, Middelburg. GERËFÖRMËEBDE REI TE MB." TIM TUR SCHOENEN, VMOOPHÖIS 4IE8IAAH, Lam MM G 21, Mill SANGUINOSE Haarwerken Springende handen, kloven, schrale lippen Kloosterbalsem Uitgeloot van Leening 1908 Van Leening 1911: Brooddepöt annex Kruidenierszaak. J. ALLBWIJN, ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. Kleedingmagazijn M. VAN LOO, li VROUW BOEK IN ONZE EEUW Fa. C. DE BOER Szn. - Boekhuis - Sneek. 5675 H- VERHOOG, No. 61 en 124 Huishoudster, Kerstkransen, Kerstartikelen. J f 1,50 per stuk, W. J. BOSDIJK, T Bruin en Wit St. Nicolaas Boekh. FANOY, Obligaties nos. 17. 18, 29 en 41. Obligaties nos. 10 en 40. Te koop in Amsterdam een KASSIERS EN COMMISSIONNAIRS IN EFFECTEN Vlas markt K 145 - Middelburg Koninklijke Pianofabriek ANTOINE MES, Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaaf. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. uit Kruiden bereid. Zuiver plantaardig versterkingsmiddel. SANGUINOSE INSTRUMENTMAKER VAN BOVEN MIDDELBURG OPTIEK BANDAGES FOTO-ARTIKELEN Het vakkundig Adres voor BRILLEN sinds 30 jaar Korte Noordstraat b.h. Hofplein, Middelburg ENORM is de aanvraag om HP PRIESTER HET MEEST BESPOKEN M#M*ë BIECHTSTOEL door Pater Chinlquy. 218 blz. Wij kunnen ook nog leveren „VIJFTIG JAAR IN DE KERK VAN ROME", door Pater Chlniquy. Prijs f 1,50 franco bij vooruitbetaling. 1. Uitgeloot aandeel van deObligaiieleening1922 Wijnen, Likeuren, Boerenjongens en Boerenmeisjes. a f HEEREN R00KERS! mS"" nieuws is de T A in twee kleuren, A w zeer iicht. SIGARENMAGAZIJN Langeviele, Middelburg. De beste kwaliteit Nieuwe STOKVISCH ongebeukt, 80 ct. per kilo. GEBR. VAN DORT, Bekend adres voor alle soorten ANIJSBESCHUITJES, ZOUT GEBAK. F. A. DE JONGE. H. VAN DRIEL, Langeviele, M'burg. Grof- en f ij n Mandwerk, Rieten Meubelen enz. Eén doos Puruvasol Lange Burg 16, Middelburg. KANTOORBOEKEN. Boekh. De Jong vh. Fa. F. P. D'huij. JOH. A. JULIANUS, Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder HENRIETTE JOHANNA FENLAY, Weduwe van J. de Munck, in den ouderdom van 67 jaar. P. FELKERSde Munck. A. FELKERS. J. C. STAM—de Munck. A. STAM. Amsterdam H. J. VAN DOK- de Munck. J. VAN DOK. Helder A. BUISMAN-de Munck. H. J. J. BUISMAN. Enkhuizen H. C. DE MUNCK. Middelburg M. P. VAN DER KLEIJN- de Munck. W. VAN DER KLEIJN en Kleinkinderen. Helder, 13 Dec. 1926. Volstrekt eenige kennisgeving. Na langdurig lijden is in Vrede ontslapen, onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, de heer HENRI GUILLAUME, in den leeftijd van by na 92 jaren. Weduwn. van JANNETJE ADRI AN A PLUGGE, eerder Weduw naar van JOHANNA DE LANGE. Leiden C. C. SCHERER- GUILLAUME en Dochter. Sariboe Dolok (Sumatra's O.K.) H. GUILLAUME. A. GUILLAUME— MAHRI en Kinderen. Maassluis D. G. DOMMISSE— GUILLAUME. C. P. I. DOMMISSE en Kinderen. Vlissingen, 14 Dec. 1926. Kleine Kerkstraat 21. Heden overleed tot onze diepe droefheid na een langdurig gedragen lyden, zacht en kalm, onze lieve zorgzame Moeder, Behuwd- en Grootmoeder Mejuffr. CORNELIA LOUWERSE, Weduwe Jacs. Vader, in den ouderdom van byna75jaar. Westkapelle. C. DE VISSER-Vader. J. DE VISSER. Domburg. C. VADER. C. VADER—Krijger. JAN VADER. N. LOUWERSE-Vader. S. LOUWERSE. Domburg, 10 December 1926. Ondérgeteekenden zeggen vriendelijk dank voor de zeer vele belangstelling ondervonden op 10 December j.l. J. SIMONSE. M. SIMONSEBesuijen. Koudekerke, 16 Dec. 1926. Betaalbaar bij dhr. M. QUAKKELAAR, Lange Kerkstraat, Goes. Koopsom f 3000. Winst 55 a 60 gulden per week. Huurprijs billijk. Mooie woning. Aanvaarding 1 Januari a.s. Br. letter K. aan Verburg's Boekh., Marnixstraat 19, Amsterdam. Koopen en Verkoopen Cheques en Vreemd Bankpapier tegen voor deelige koersen. Openen Rekening-Courant met rentevergoeding. Ontvangen gelden in deposito met een dag opzegging 3%, met een maand opzegging 37a Voor langere termijnen op nader overeen te komen voorwaarden. VRAAGT en DRAAGT gemakkelijke pasvorm. Aanbevelend, Langeviele, Middelburg. Telefoon 388. Ontvangen: REGENJASSEN vanaf f4,90, REGENMANTELS vanaf f 7,90, OLIEJASSEN vanaf f 6,45, OLIEPIJPEN vanaf f 3,50, WOLLEN en GUMMI CAPES vanaf f 2,25, REGENHOEDEN vanaf 95 cent. Enz. Enz. NAAST R. K. KERK. MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse prijzen en houtsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilen Voor allen die zich zwak en lusteloos gevoelen; die spoedig ver moeid zijn lijden aan slepende maagcatarh en slechte spijsvertering die uitgeput zijn tengevolge van lichamelijke of geestelijke vermoeienis last hebben van slapeloosheid, hoofdpijn, duizeligheid, pijn iu rug of lenden, is de het aangewezen middel. Sanguinose verrijkt heel spoedig het bloed, en geeft daardoor nieuwe kracht aan de uitgeputte organen; geeft een gezonden eetlust; veroorzaakt eene algeheele levensopgrewektheid. Prijs per flesch f 2,6 fl. f 11,12 fl. f 2', WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c-4. Den Ilaag. Te Middelburg bij N.V. v.h. C. A SCHULTE Co., Lange Delft H 2 en PAUL VAN SLUIJS Co., Vlasmarkt K 157. LANGE NOO:RDSTRAAT 125. MANCHESTER JASSEN, MANCHESTER BROEKEN, PILOW MOUWVESTEN, PILOW BROEKEN, BLAUW KEPER JASSEN, OVERALL'S, SLAGERSJASSEN, BAKKERSBUIZEN. Groote sorteering Regenjassen en -Mantels. Oliejassen, Oliebroeken enz. Duizenden zien met smachtend verlangen u't naar de by ons verschijnende nieuwe druk. In den loop dezer maand komt dit machtig mooi werk gereed. Wy zenden dan direct af. Tot 1 Januari 1927 stellen wy de lezers en lezeressen van dit blad nog in de gelegenheid om dit boek te koopen voor den verminderden prijs van slechts f 1,50. Franco thuis. Om teleurstelling te voorkomen, is het gewenscht om direct postwissel of Giro No. 35992 te verzenden, ad. f 1,25, waarby staat: 1 Ex. de P., de V. en de Biechtstoel. De zending zal vry zeker deze week beginnen. Zect het voort. Ook verkrijgbaar bij den Boekhandel. 5/E9T Wie 2 Ex. bestelt met premie voor f 2,50 bji vooruitbetaling) ont vangt bovendien er nog gratis bij MARIA MONK DE ZWARTE NON. Ryk geïllustreerd en met portret, 126 blz. Verhaal van haar lijden, en ontmaskering van de zedeloosheid, uitspattingen en misdaden van het Kloosterleven enz. door L. von Alvensleben. Prys afzonderlijk 75 ct. LET OP ONS ADRES: Bij Apoth.en n Af}- Drogisten. l/OOS V/l/ Nos. telt onze pas verschenen Catalogus No. 9 en 10. ELK WAT WILS. Voor boekenliefhebbers op aanvrage gratis. Oude en nieuwe Chr. Boek- en Muziek handel NIJKERK. De Penniugm., J. C. DE MUIJNCK. Kamperland, 13-12-'26. gevraagd. Inlichtingen by boekh. D'huy, Middelburg Net gepensioneerd persoon van Chris telijke beginselen (2 kinderen, 1 en 4 jaar) vraagt 40 a 45 jaar, Geref. Godsd. Brieven aan Boekh. v. d. Peyl, Souburg, onder letter H. Voor de a.s. Feestdagen ruim gesor teerd iu alle soorten Aanbevelend, L. O V A A, VI i ssi u gschestraat Souburg. L. J. VROON, BANKETBAKKERIJ Lange Noordstraat. Middelburg. Telefoon 246. leid? b\oe^%ó Re'Jiïifk en (f dade'V;p eerder doen Doos 30*60*90d.Tube 80ct Bij Apoth.en Drogisten. Langeviele K 211 Middelburg. Autogeenische Lasch- en Snyinrichting. Smedery, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLTT'JMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. R. A. BASTIAANSE, Banketbakker. Langeviele, Middelburg. 20 cent per ons. Segeerstraat Middelburg. is I. VERELST, Pottenmarkt K 192. Middelburg. EIERKOLEN! Ruim voorradig prima Eierkolen, An- thraciet, Duitsche Stukkolen, Turf, enz. Beleefd aanbevelend, CH. C. DE RIJK v.h. G. Jacobse, Brandstoffenh. Vliss. straat, Middelburg. FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloed wijn J, LAVOOIJ. - MIDDELBURG. Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat. Luxe Brood- en Banketbakker ij Balans E 108, Middelburg. Het aangewezen adres voor Iu de Rieten-, Stoelen-, Wiegen- en Mandenmakery voorhanden 1ste kwaliteit Mutsaard- en Tuiniers-Wisschen. B. GOUDSWAARD, K. Noordstraat E 4 - Middelburg. J. M. v. d. WOESTIJNE. Boek- en Bybelbindery. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. KOOP VANDAAG WOND- en HUIDBALSEM. Morgen ziet U de resultaten. Firma F. H. J. DAMEN, Korte Noords!raat, Middelburg. RUIME KEUZE: SCHEURKALANDERS, VISITEKAARTJES, ALMANAKKEN, HUISBIJBELS vanaf f 1,60, f 2,95, f 3,—, f 4,enz. Groote sorteering KERKBIJBELTJES. Burgt, Middelburg. BEHANGERIJ - STOFFEERDERÏJ Bedden- en Matrassen-Inrichting. VERHUIZINGEN. Beleefd aanbevelend, Voorhanden KISTJES SIGAREN van 10, 20, 25, 50 en 100 stuks in verschil lende prijzen, geschikt voor een geschenk in het Sigarenmagazijn van W. F. DIERMANSE, K. Noordstraat, die zich beleefd aanbeveelt. Met a.s. Feestdagen ruim voorzien van prima kwaliteit Aanbevelend, C. BOONE, Krommeweele K 100. en dergelijke winterplagen zijn pijnlijk en staan leelijk. Verrassend vlug kunt U die ongemakken genezen met den verzachtenden Akker's die niet bijt, de huid lenig maakt en herhaling voor komt. Onovertroffen bi wonden, jicht, rheumatiek, huiduitslag en aambeien. Overal p. pot van v. 50 gr. f 1.—v. 20 gram 60 cent, 100 gr. f 1.75

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4