KERKNIEUWS. Officiëele Berichten. Verantwoording uan Liefdegauen. BOEKftflNKO N DI GING. Vereenigingsleuen. correspondentie. Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 19 DECEMBER 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes Classe Axel ten gehoorzamen, de slaven moeten onder worpen zijn aan hun heeren naar het vleesch is niet omdat die man dat zoo bepaalt of die ouders en die heeren, maar omdat God dat zoo bepaald heeft. En ook omgekeerd, dat de mannen hun vrouwen moeten liefhebben, de ouders hun kinderen niet mogen tergen, de h eeren hun slaven recht en gelijk moeten doen is dan maar niet zoo omdat die vrouwen en kinderen en slaven dat zoo bepalen, maar omdat alzoo Gods wil is. Meent men dat in die verhoudingen wij ziging moet komen, dan mag zulk een wij ziging alleen dan aanvaard, wanneer kan aan getoond worden, dat ook die wijziging naar Gods wil is. Tot op zekere hoogte is dat aan te wijzen. Die wijzigingen komen niet voor in de verhouding van man en vrouw ouders en kinderenoverheid en onderdaan. De ver houding tusschen man en vrouw blijft altijd dezelfde. Eveneens die van ouders en kinde ren, overheid en onderdanen. Daar is niet aan te wijzen, dat God zou gewild hebben dat eens een tijd zou aanbreken dat man en vrouw als twee in alle opzichten gelijke partijen naast elkaar zouden staan al even min dat ouders en kinderen als gelijken met elkaar zouden moeten omgaan of ook de overheid en onderdanen. Maar wel zien we, dat een groep menschen, die vroeger in onderworpenheid verkeerde, n.l. in slavernij, nu een groep vrije menschen geworden is. Zoolang de slavernij duurt, is de slaaf naar Gods Woord, onderworpen. Maar die verhouding zelve kon gewijzigd worden en is gewijzigd. En wanneer die ver houding veranderd is, vervalt ook de eisch tot onderworpenheid. Bij deze al of niet voor wijziging vatbare verhoudingen is te letten op wat in die ver houdingen een vrucht is van de Schep ping of gevolg van de zonde. Wat vrucht is van de Schepping blijftdaarvan kon God zeggen dat was goed, en wat goed is be hoeft niet gewijzigd te worden. De verhou ding tusschen man en vrouw, ouders en kin deren behoeft dus nooit veranderd te worden. Met de verhouding van overheid en onder danen staat het bijna evenzoo. De overheid is niet uit de Schepping opgekomen ze is ingesteld om der zonden wil. Toch is die overheid niet zonder meer een gevolg van de zonde. Ze is een instelling Gods, in zijn algemeene genade gegeven, en dus goed voor het leven na den zondeval. Daarom moet er ook altijd een overheid zijn en zijn de onder danen aan die overheid gehoorzaamheid ver schuldigd. Alle ziel zij den machten over haar gesteld onderworpen, want daar is geen macht dan van God, en de machten die daar Zijn, die zijn van God geordineerd. Rom. 13. Maar heel anders staat het met de slavernij. Dat er in die menschelijke samenleving een deel kwam, dat aan een ander deel in sla vernij onderworpen was, was een gevolg van de zonde, niet van een instelling Gods. En voor dien toestand, zoolang die er was, gaf God ook wel zijn ordinantie, maar die toe stand kon gewijzigd worden. En als dan Christus komt om de gevolgen der zonde weg te nemen, dan komt Hij1, bij de door werking van het Christendom, ook dat ge volg van de zonde, de slavernij', wegnemen. Omdat nu deze verhouding, die een gevolg was van de zonde, voor verandering vatbaar bleek, kan het ook zijn dat andere verhou dingen in die menschelijke saamleving voor verandering vatbaar zijn. Daarom, kan ook de vraag gesteld worden b.v. of de verhou ding tusschen patroon en arbeider altijd moet blijven zooals die nu eenmaal is en of niet ook een zekere medezeggingschap aan den arbeider behoort gegeven te worden. Daarbij toch gaat het niet over de vraag, hoe die patroon dat wil, ook niet, hoe de arbeider dat wil, maar hoe God dat wil. En daarbij is dan te rekenen met Gods geopenbaarden wil in Zijn Woord, maar ook op de gedach ten Gods, gelijk die openbaar worden in de ontwikkeling van het leven. Ten deze vinden we een voorbeeld in het huisgezin. De kinderen hebben de ouders te gehoorzamen. Toch voelt ieder dat er in dien eisch tot gehoorzaamheid en in dat recht om gehoorzaamheid te vorderen, een eigenaardige nuanceering komt, wanneer de kinderen volwassen worden. Ook dan zijn dl ie kinderen, wanneer zij nog in het ouderlijk huis verkeeren, gehoorzaamheid ver schuldigd, tocli zal een verstandig vader voor zoover dat kan van zijin kinderen medewerkers maken en hun een zekere me dezeggenschap geven. Te bewonderen valt dan ook weer de wijsheid van onzen Catechismus, in zijn om schrijving van den eisch in het vijfde gebod. Dat gebod wil zoo staat het daar dat ik mijnen vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eere, liefde en trouw bewijze, en mij hunner goede leer en straffe met behoorlijke gehoorzaamheid on- derwerpe en ook met hun zwakheid en ge breken geduld hebbe aangezien het Gode belieft ons door hunne hand te regeeren. De gehoorzaamheid moet een b e h o o 1* 1 ij k e gehoorzaamheid Zijn. Daar zit iets wisselends in. Maar dan weer niet zoo, dat willekeur hierin den regel zou kunnen aangeven, want onveranderlijk' is de eisch van eere, liefde en trouw. En wanneer daarmee gerekend wordt, met die verschuldigde eere, liefde en trouw, dan is ook te vragen of een behoorlijke gehoorzaamheid een zekere me dezeggingschap toelaat en zelfs vordert. En de consciëntie kan dan alleen vrij uitgaan iii dat alles, wanneer daarin de overtuiging leeft dat bij de bepaling der verhouding ge rekend is met Gods wil, en gezocht wordt dien wil te volbrengen. Want, in de door God geschapen mensche lijke samenleving, gelden de ordeningen die Hij voor die samenleving, dat sociale leven, stelde. HEIJ. TWEETAL TE Zuilen J. Lngtigheid te Uithuizermeeden, II. v. d. Zanden te Wapenveld. Hoorn L. Ringnalda Jr. te Leimtiiden, W. II. v. d. Vegt te Drachtster-Compagnie. Amersfoort,: E. Schouten te Alphen ad Rijn, C. v. d. Woude te Gorredijk. BEROEPEN TE Enschede: D. Ringnalda Jr. te Leimuiden. MeppelP. Deddens te Rijswijk. Dell't: S. W. Bos te Dokkum. Laren (N.-fl): L. Oranje, cand. te Alphen a d. Rijn. Ambt-Vollenhoven (A)J. J. Bouwman te Urk. Hoorn W. II. v. d. Vegt te Drachtster-Compagnie. Franeker: S. J Popma te Engwierum. St. Jacobi-Parochie (Fr): A. F. Keuchenius, cand. te 's Gravenhage. Barendrecht.J. W. Esselink te Eindhoven. AANGENOMEN NAAR Hillegersberg-Straatweg: D. J. Couvee t.e Brussel. Laren (N.-H.)cand. L. Oranje te Alphen ad. Rijn. BEDANKT VOOR NicuwendamC. von Meyenfeldt, te Vrouwepolder. Meliskerke E. J. van Voorts te Kootwijk. V 1 i s s i n g e n. Met attestatie uit, Goes Dirkje de Wit.le (Gasthuis); uit Ermelo T. de Wit geb. Groene- veld uit. Goes: K. Wielcmaker en gezin; uit. Hilver sum Maria de Kam; uit den Helder: A. de Wilde geb. de Kok uit Feijenoord Cornells I. Stroo. Vertrokken met, attestatie naar Souburg A. Tissink en gezin. Gedoopt Jacoba Martha, d. van II. Blaauw en II. Schutte; Johannes, z. van M. C. Grijs en J Koppejan. Collecten in November Theol. School f 59 27 Emeriti-predd. enz. f 01.63s. Aan de kerken in de Classis Middelburg. Volgende week Donderdag 23 Dec. hoopt onderge- teekende op den gewonen tijd zitting te houden in de Consistorie v. d. Noorderkerk ten einde in ont vangst te nemen en uit te keeren de Emeriti bij dragen Arnemuiden f 98,08Domburg f 29,60Gapinge f 39,47; Grijpskerke f 108,55; Koudekerke f 118,42; Meliskerke f 118,42 Middelburg f 542,74; O. en W. Souburg f 157,89 Oostkapelle f 78,94Serooskerke f 177,62; St. Laurens f 78,94; Veere f 88,82; Vlis- singen f 236,84 Vrouwenpolder f 78,94 Westkapelle f 19,74. C. P. Pouwer, Noordsingel S 156a. Middelburg, 16 Dcc. 1926. ZENDING. V1 i s s i n g e n. Met hartelijken dauk ontvangen van Gijs, Marie en Koo Rietmulder een doos zilver papier met eenig theelood en capsules van Gerrit en Herman Holtkamp een pakje zilverpapier en een pakje capsules van zuster R. twee gulden en van broeder B. vijf dubbeltjes. Namens de Zendingscommissie, W. Karreman, penningm. S t.. L a u r e n s. Met vriendelijken dank ontvangen van Piet Boon Jz. 100 halve centen. Namens de Zendingscommissie, D. Willemse, penningm. In vriendelijken dank ontvangen 100 h. c. van Jan Cevaal, een doos zilverpapier en capsules van de kinderen der 2e klasse school Heerengracht, alhier, en van Mej. A. Zegers t.e Kapelle 53 h. c. C. Littooij, Molstr. 90, M'burg. DIACONAAL HULPBETOON. Dinsdagavond 1.1. vergaderden voor de laatste maal in dit jaar de zusters van bovengenoemden kring, ten huize van mejuffr. Maas, Seisweg. Het. bleek dat ook dit jaar D. H. werd in staat gesteld haar arbeid met blijdschap te verrichten, dank zij de hulp van allen, welke haar door contributie steunden. Aan de Diaconie konden worden afgedragen 165 kleedingstukken, t.w. 12 manshemden, 6 mansbroe ken, 9 boezeroens, 6 p. manskousen, 12 vrouwenhem den, 12 vrouwenbroeken, 6 vrouwenflanellen, 9 vron- wenborstrokken, 6 teerlingschorten, 3 blauwe schorten, 9 p. vrouwenkouscn, 12 jongenshemden, 6 jongens broeken, 6 jongensborstrokken, 12 meisjeshemden, 6 raeisjesborstrokken, 18 lakens, 12 sloopen, 1 wollen deken, 2 moltondekens. Dat velen weder mogen worden verkwikt, ook door deze wijze van barmhartigheid en Gods zegen op den arbeid moge rusten. Dank aan allen, welke hulp boden, terwijl D. H. zich voor het vervolg blijft aanbevelen. Namens D. II., Mejuffr. Geervliet, presidente. Steven se, secretaresse. VOOR DEN NOOD IN DRENTE. Oni vangen van de Meisjesvereen. „Doet. wel aan allen" te Middelburg f 9.47s. Met. vriendelijken dank. R. Hamming. Ter neuzen. Ontvangen collecten voor Ilulpbeh. Idioten uit. de Classis Axel van de navolgende Kerken Axel f 42.33 Hoek f 16,55 Oost.burg f 16.99 Schoondijke f 33.22 Terneuzen f 52.50. M. Riemens. Vacaturebeurten in de classe Zierikzee gedu rende de maanden Jan., Febr. en Maart 1927_ GEERSDIJK. 9 Jan. ds. F. Staal. 13 Febr. ds. v. d. Ende. NIEUWERKERK. 9 Jan. ds. v. Tol. 27 Maart ds. Hoek. HAAMSTEDE. 9 Jan. ds. Hoek. 20 Febr. ds. v. Tol. WISSENKERKE. 13 Febr. ds. de Boer. 20 Maart ds. Staal. ZIERIKZEE. 2 Jan. ds. de Boer. 20 Maait, ds. v. d Ende. Op last v. d. classe, Z. Hoek. V r o u w e p o 1 d e r-G a p i n g e. Van onzen predi kant mochten we tot, onze blijdschap vernemen, dat Z.Weleerw. voor het beroep naar Nieuwendam be dankt heeft. Namens de gecommitteerde Kerkeraden, S. Simonse, Scriba. Meliskerke, 11 December '26. Heden ontvingen wij van onzen beroepen Dienaar des Woords, den WelEerw. Ds E. J. van Voorst te Kootwijk, beiicht, dat hij gemeend heeft voor onze roeping te moeten bedanken. Wij zijn teleurgesteld. De Koning der Kerk schenke ons wijsheid in het zoeken naar den man Zijns Raads. Namens den Kerkeraad, C. Polderman, Scriba. Middelburg. Gecollecteerd in de maand November Voor de Theol. School f 131,66Dankdagcollecte f 213,33 in de Kerkbusjes f58,09 Aflossing f'133,98 Huwelijkscollecte f 5,82. De Boekhouder. KERKERAAD (smal), M'burg, 16-12-'26. Begin, notulen, Woensdagav.rapport als gewoonlijk. Absent 6 leden (met kenn.) Ingek. st. Acte der voortgezette Synode van Assen. Een broeder vestigt de aandacht van den Kerkeraad op een predikant, met 't oog op de vacature. Rapporten. Sectie I rapporteert over een dooplid, dat nog eenmaal bezocht zal worden en eventueel een termijn gesteld zal worden. Rapport over be zwaarde leden de kerkeraad acht het lidmaatschap van den Bond van bezwaarden niet vereenigbaar met het lidmaatschap der Kerkde bestaande commissie zal met de bezwaarden in dezen geest in onderhan deling treden. Rapport der catecheten en jeugdouder- lingen over ontrouwe doopleden het werk der ouderl. bleef niet zonder vruchtenkele doopleden worden aan bepaalde personen tot ontvangen van onderwijs opgedragen. Ds. Telkamp noemt zijn candidaten voor de belijdeniscatechisatieallen worden geaccepteerd op advies van de pred hadden enkele jongelui hun aanvrage ingetrokken. Een aanvrage om tot onze kerk over te mogen gaan, zal worden onderzocht. Rapport over een attestatie-aanvrage. De bevestiging der ambtsdragers zal plaats hebben 2 Januari. De regeling van den ambtel. arbeid voor dien dag zal door de predikanten geregeld worden. De evangelisatie-commissie zal geen bibliotheek gaan vormen, omdat de Geref. Manncnvereen. dit zal doen. Ds. Telkamp zal in de volgende week al zijn cate chisaties houden. Volgende week geen vergadering. Rondvraag. Dankzeggingsluiting. Middelburg. In hartelijken dank ontvangen door tusschenkomst. van br. Moolenbroek 50 cent van een bejaarde zuster voor de Vrouwenvereeniging „Bid en Werk". RUSTHUIS MIDDELBURG. Met vriendelijken dank ontvangen twee banket letters en een kistje sigaren, twee manden spruitkool, twee manden roode kool. De huisvader, J. Belksma. Middel b u r g. Ontvangen door middel van br. Moolenbroek van een oude zuster der gemeente f 1, Vriendelijk dank. Van Noppen. Goud, Wierook en Mirre. Bijb. Dagboek door ds. K Schilder. Meinema, Delft. In twee woorden zouden we onze beoordeeling kunnen neerschrijven bijzonder goed uitgegevenen bijzonder rijk van inhoud. Ds. Schilder graaft meestal beneden de diepten waar anderen graven, en brengt daardoor schatten aan het licht, die niet vermoed werden. Wat blijkt 's Heeren Woord rijk, ook in deze Schrift gedeelten, die Schilder koos voor eiken dag Zijn Dagboek is een kostelijke aanwinst in onze stichte lijke, dat is in het geloof opbouwende, lectuur. Menigerlei Genade. 16e Jaar gang No. 21—31. J. H. Kok, Kampen. Van harte blijft deze serie vooral onzen vacanten Kerken en zieken menschen, doch ook anderen aan bevolen. Hier is opening van het Woord en onderwijzing in de leer die naar de godzaligheid is. Wat we immers hebben moeten. Hoofdzaken v. Bijbelkennis O. Testament. Dr. A. Toelstra. Am sterdam. v. Bottenburg. Van dit boekje verschijnt hiermee de 5e—7e druk. Een bewijs, dat het er in gegaan is. In hoofdzaak geeft het overzichtelijk de Bijb. Gesch. weer, doch hier en daar zijn ook enkele historische of geogra- phische aanteekeningen toegevoegd. Voor M. U. L. O. scholen, Chr. H.B.S. en Gymnasia een nuttig werkje. v. D. Eens een straatjongen. Uit hetEngelsch, door Ds. J. Visser. J. v. d. Wal, Bruinisse. Dit is een boek, dat grootere jongelui met graagte zullen lezen. Het is een heel interessant verhaal van een straatjongen, die onder den invloed van een ideaal voorbeeld, tot een nuttig mensch opgroeit.. Ik denk, dat men begeerig zal zijn naar het. ver volg, dat voor 't volgend jaar beloofd is. W d. Wal gaf het. keurig en in pakkenden pracht band uit. Een nuttig Kerstgeschenk! v. D. Geref. Jongelingsvereen. Middelburg. Afd. „Herman Faukeel". Afd. Dr. Lützen Wagenaar. Gecombineerde Ledenvergadering. Rooster J. V. „Calvijn", Vlissingen, voor 19 Dec. Middag-af Schriftonderzoek Straf, C. J. Stroo. Grondvesting der RepubliekJ. A. Steketee. Avond-afd. Geloofsbelijdenis art. 25, M. Suurmond. A. R Beginselen, Kerk en Staat, L. Stroo. BONDSRING „Zeeuwsck-Vlaanderen". D.V. op Maandag 27 December in de Geref. Keik te Terneuzen, aanvang 1,30 uur 1. Verkiezing Ringvoorzitter. Het bestuur stelde candidaat vr. W. J. de Hullu van Oostburg. 2. Onderwerp: „In het oude spoor vooruit", door vr. C. Kolijn van Oostburg. 3. Onderwerp Art. 18 van de Ned. Gel. Bel. „Van de menschwording van Jezus Christus" door vr. J. van Drongelen van Spui. 4. Reserve-onderwerp „Uitbouw", door vr. H. van Luijk van Axel. M.-V. „Meisjesroeping", Middelburg. Donderdag 23 Dec. en 30 Dec. geen vergadering. Meisjesvergadering „Nunia", Middelburg. Zaterdagavond van 6'/a9'A uur Cons. Hofpleinkerk. Ie afdeeling Bijbelsche Geschiedenis Joh. 9 door L. de Vos. Na de pauzeVrij opstellen. 2e Afdeeling. Bijbelsche Geschiedenis Joh. 2 door J. Hamming Geref. Knapenvergadering „Samuel", Afd. I. Agenda Bijbelsche Gesch. Numeri 20. Bij Meriba, door J. Heuseveldt. Kerk. Gesch. Bespreking door den Leider. Dit blad zal de volgende week niet Vrijdags maar Donderdags verschijnen. Met het inzenden van berichten en predik- opgaven gelieve men daarmede te rekenen. De Administratie. MIDDELBURG. Bediening van den II. Doop in de Hofpleinkerk. Heidelb. Catech. Zondag 5. Collecte Emeritie-fonds. Gasthuiskerk 9.30 uur ds. R. Hamming Bed. H. Av. 6 uur ds. R. Hamming Dankzegging. Hofpleinkerk 9.30 uur ds. P. van Dijk ds. J. II. Telkamp ds. J. H. Telkamp ds. P. van Dijk ds. J. Runia 2 uur Noorderkerk 9.30 uur 6 uur Arnemuiden 9.30 en 2 uur Domburg 9.30 uur 2 uur Gapinge 9.30 uur 2 uur Grijpskerke 9 en 2 uur Koudekerke 9 en 2 uur St. Laurens 9.30 en 2 uur Meliskerke 9 en 2 uur Ooslkapelle 9.30 en 2 uur Serooskerke 9.30 uur 2 uur Souburg 9.30 uur 2 uur Veere 9.30 en 2 uur ds. J. E. Visser Lezen eener Leerr. ds. C. von Meijenfeldt, Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. A. C. Heij ds. A. Koning Bed. H. Av. en Dankz. ds. J. Dijkstra Bed. II. Av. en Dankz. ds. E. Douma Lezen eener Leerr. ds. P. van Dijk Lezen eener Leerr. ds. P. N. Kruyswijk ds. G. B. Wurth Vlissingen 9.30 en 5.30 uur Vrouwepolder 9.30 uur 2 uur Westkapelle 9.30 uur 2 uur ds. P. N. Kruyswijk Lezen eener Leerr. ds. C. von Meijenfeldt Lezen eener Leerr. ds. J. E. Visser. Brouwershaven 9.30 en 2 uur ds. Joh. de Boer Bruinisse 9.30 en 2 uur ds. D. Bremmer Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur ds. F. Staal Geersdijk 9.30, 2 en 5.30 uur Lezen eener Leerr. Haamstede 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kamperland 9 en 2 uur ds. F. J. v. d. Ende 6 uur Lezen eener Leerr. Nieuwerkerk 9.30, 2 en 6 uur ds. Z. Hoek Bed. H. Av. en Dankz. Oosterland 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Scharendijke 9.30 en 2 uur ds. J. W. van Tol Wissekerke 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Zierikzee 10 en 6 uur Cand. E. de Jong te Rotterdam. Zonnemaire 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Bergen op Zoom 9.30 en 5 30 u. ds. W. M. Ie Cointre Krabbendijke 9 en 2 uur ds. A. Andree Poortvliet 9.30, 2 en 6 uur Lezen eener Leerr. nam. Voorb. H. Av. Rilland-Bath 9.30 en 2 nor Cand. C. Steenblok te Nieuwdorp. Tholen 9.30 en 2 uur ds. G. Veltenaar Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur ds. J. Danhof tijdelijk te Amsterdam. Baarland 9.30 en 2 uur ds. A. M. Douner em. pred. te 's Gravenhage. Driewegen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kapelle-Biezelinge 9.30 en 2 uur ds. A. Scheele Borsele 9.30 en 2 uur ds. C. van Schie Goes 9.30 en 6 uur ds. R. J. v. d V een 's Gravenpolder 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Heinkenszand 9.30 en 2 uur ds. C. W. Keur lerseke 9.30 en 2 uur ds. B. Meijer nam. Voorber. H. Av. Wemeldinge 9.30 en 2 uur Cand. C. Steenblok Kruiningen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Nieuwdorp 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. R. J. v. d. Veen Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur ds. A. P. Lanting Axel 9 en 2 uur ds. M. van Wijk Hoek 9.30 en 2 uur Oostburg 9.30 uur 2 uur Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Schoondijke 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. K Sietsma Woensdagavond 7 uur ds. K. Sietsma Bijbellezing in het Verccuigingsgebouw. Terneuzen 9.30 en 2 uur ds. S. Groeneveld Zaaraslag 9 uur ds. S. J Post, Bevestiging. ds. J. B. Vanhaelen ds. K. Sietsma Lezen eener Leerr. 2 uur ds. A B. W. M Kok Intrede,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3