„In den Hercules" Verantwoording uan Liefdegauen. INGEZONDEN STUKKEN. BOEKAANKONDIGING. Vereenig ingsleuen. In het nummer van de volgende week worden de predikbeurten van de Kerstdagen opgenomen. Met de opgaven gelieve men hiermede rekening te houden. De Administratie. Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 12 DECEMBER 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Thole n Classe Goes Classe Axel Advertentlön. Chr. Scheurkalenders, Almanakken, Naamkaartjes, Kerst- en Nieuwjaarskaarten Bruin en Wit St. Nicolaas De beste kwaliteit Nieuwe STOKVISCH ongebeukt, 80 ct. per kilo. GEBR. VAN DORT, Grijpskerke Wed. M. MarinissenLabruijère, Nadorst S '250a; Koadekerke, Neeltje Boone Koudek. Weg D 62, Joost van den Broecke, Kleversk. Weg, „Arne- stein" St. Laurens, Govert Vogel, Smoorsgang S 148a Scheveningen, Wilhelmina Dekker Segeersweg V 98; Sneek Nicolaas J. G. Sikkel, WagenaarstraatVcere, Jacob Buys, echtgenoote en 1 kind, Armen. Schuit- vlot; Vlissingen, Lubertns Meijer, echtgenoote en 1 kind, L. Noordstraat L 186 Ingekomen met doop attest van: Bergen op Zoom, Johannes Minderlioud, L. Burg B 18 Anton Snijders. O. Kerks!r/B 85 Colijnsplaat, Jozias Slotema, Langeviele K 390Serooskerke (W) Suzanna van Winkelen. Gortstraat Kj23 O. en W. Souburg, Adriaan P. Davidse Scisstraat. Q 17 Cornelis Louwerse Kiev. Weg „Arnestcin" Veere, Hendrik Luijk VeerschejSingel S 73; Gedoopt: Piet.ernella.Boone,Veersche WegB 115; Anna S. Dronkers, Nwe Haven I 107 Pieter C J. Graafkuis, Bogardstraat D 47 Willem Huiszoon, Breeweg 1) 157 Sara M. de Jonge Gravenstraat 1249; Adriana Klaver, Markt C 12 Maatje J. Koster, Eigen- haardstr. P 210 Pieter Polderman, Gravenstraai 1186 Johannes Vleugel, K. Burg D 12Adriaan Vlieger, Dam G 58 Apolonius L. Willeboordse Seisweg R 155 Bel ij de nis des Geloofs afgelegd door Wilhelmina J. Littooij Hcerengracht M 40 Gelin w d Adriaan Joosse en Adriana Dingemanse, Segeerssingel V 73; Leendcrt A. v. d. Vate en Adri ana A Kegge, Noordsingel R 61 Pieter Walthuis en Jozina Anderiesse, Bree E 279 Vertrokken met attestatie naar: Amers foort, Willem Schaap, Vliss. straat IC 49 Enschedé, J. v. d. Ende. Punt O 216 Ferwerd, Willem A. de Rijcke, Krommeweele IC 107 Goes, Cornelia Wiegel, K. Geere IC 367's Gravenhage, Catharina E Wou- tersc, „Gasthuis" Kampen. Marinus de Regt,, Mol straat F 84Lekkerkerk. Lein v. d. Jagt, Korendijk P 78 ;"Hteitsum, Geertrui G. Kroese, 't Zandt I) 139. Serooskerke (W), Wed S. van Sluis— Wonterse, Ilooge- lande C 44 Veere, Adriaan Volmer, echtgenoote en :2 kinderen, Veerscheweg T 252; Wassenaar, Sara J. •de Jonge, Penningboek L 56; Leiden, Pieter Walthuis .en echtgenoote, Bree E 279 Vertrokken met. doopattcst, naar: wegen (Z.-B.) Fijgtjt Grijpskerke, Janna Geldof, N. Oosterstraat N 89. Overleden: Jan Janse, Vliss. straat K 49 Wed. B. van der Kuip-IIodde, Wal A 7 Verhuisd: J. Labruijère van Seisweg 1.1 104 naar Veerschesingel S. 136Wed. J. Ludikhuize Gies, van Dampoortsingel T 221, naar het „Rusthuis"; K. Schout van Noordweg R 13a naar N. Vliss. Weg E 68J Verhage van Koudek. Weg I) 6, naar C 25 T. Winter van Loskade P 265 naar L. Singelstraat N 191 KORT VERSLAG van de vergadering van de Classis Zierikzee der Geref Kerken, gehouden te Zierikzee op Wo nsdag 1 Dec. 1926. 1. De Praeses, Ds. Z. Hoek, opent de vergadering, llaat zingen ps. 81 12, leest psalm 43 en gaat voor dn gebed. 2. Aan de br. v. Waveren en de Nooyer wordt op gedragen de credentiebrieven na te zien. Hieruit blijkt, dat alle kerken wettig vertegenwoordigd zijn Van de kerk van Brouwershaven is een ander afgevaar digde dan de secundus-afgevaardigde. De kerken van Bruinisse en van Zierikzee zonden een diaken aan wie keurstem verleend wordt. Er zijn geen instructies. 3. In 't Moderamen nemen zittingDs Z. Hoek Praeses; Ds J. W. v. Tol, Scriba; Ds. D. Bremmer assessor. 4. De Notulen worden gelezen en na een kleine opmerking goedgekeurd. Naar aanleiding van deze Notulen deelt br. D. Mulder mede, dat de Commissie •tot Reglementswijziging nog niet is gereed gekomen met haar arbeid. 5. De vergadering betuigt door opstaan instemming met, de 3 Formulieren van Eenigheid. 6. De Praeses wenscht Ds. F. Staal P.zn. geluk met zijn 35 jarig ambtsjubileum en roept Ds. Joh. de Boer, die voor 't eerst als predikant ter vergade ring aanwezig is, 't welkom toe. 7. Tot de ingekomen stukken behooren een mede- deeling van de classis Schiedam, van de classis Breukelen, van de kerkeraden van Makkum en Wons c. a. en van de kerkeraden van Oudemirdum c. a. en Hemelum c. a.een schrijven van deputaten tot oefening van 't verband tusschen de Geref. Kerken en de Theol. Facult. der V. U., als ook een kennis geving van 't overlijden van Ds. P. J. Baay. 8. Ds. F. Staal P.zn. rapporteert inzake de Zending. 9. Br. D. Mulder rapporteert inzake de Evangelisatie. 10. Regeling deputaatschappenAls primus?kerk- visitator wordt in de plaats van Ds C. J. Wielenga benoemd Ds. Z. Hoek. secundus-visitator wordt be noemd Ds. J. W. v. Tol. In de Commissie tot voor bereiding van examina wordt benoemd Ds D. Bi-emmer In de Commissie van Evangelisatie wordt benoemd Ds. Joh. de Boer. 11. Rondvraag naar Art. 41 D. K. 0. wordt gehou den. Br. W. v. d. Berg D zn. van Bruinisse vraagt en ontvangt inlichtingen omtrent iets wat hem niet dui delijk is. De kerk van Haamstede vraagt en ontvangt advies in een zaak. De kerk van Wissekerke doet veen verblijdende mededeeling. 12. De vacature beurten worden geregeld op de gewone wijze. 13. De gewone rondvraag wordt gehouden. 14. De korte Notulen worden gelezen en na enkele opmerkingen goedgekeurd. 15. De Collecten worden geind. 16. De vergadering wordt gesloten, nadat de Asses sor is voorgegaan in dankzegging. Op last der Classis Ds. Bremmer Bruinisse Dec. 1926. Assessor. ZENDING. Middelburg. In dank ontvangen van Cor en Koos Joosse uit Ternenzen een doos zilverpapier ook van Jo de Koning een zak zilverpapiervan Jo de Boks 326 h c uit het busje van de Jongedoch- t.ers-Vereeniging „Doet wel aan allen'' f 10,05uit het busje van Mej. N. M. f 4,185 en uit het busje der Vrouwen-Vereeniging „Bid en Werk" f 7,84. Namens de Commissie, L. A. Tange, Penningm, PARAKAN. Met vriendelijken dank ontvangen door t.usschen- komst van Mej. I). v. d. Boom van de Zendings Zusterkring te 's Hertagenbosch f 39, C. Hondius, Rotterdamsche Kade 0 244. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Hooggeachte Redactie Het Zuster-Comité voor Parakan's hospitaal vraagt vriendelijk gastvrijheid in uw blad voor onderstaande. Bij voorbaat, hartelijk dank Parakan en Blondo. Naar gewoonte wil het Dames-Comité ook dit jaar gaarne in onze Kerkbode een kort verslag geven van gedane werkzaamheden in het afgeloopen jaar. Aan kerkeraden, comité's en vereenigiugen werd het gedrukte jaarverslag reeds toegezonden, zoodat vele zendingsvrienden reeds van een en ander op de hoogte zijn. Toch wil ons comité in de Kerkbodes van Zeeland en Noord-Brabant—Limburg enkele mededeelingen doen om meer bekendheid aan dien arbeid te geven in ruimer kring. Aan contributies en giften ontving onze penning- meesteresse de som van f 1647,82 d.i. ongeveer heizelfde bedrag als verleden jaar. En toch mogen wij van vooruitgang spreken. Want verl. jaar was. f 250 ontvangen van een ge houden bazar te Wolfaartsdijk en dit bedrag moesten wij nu missen Doch meerdere kerken gingen bijdragen één gift van f 25.en f 18.uit een busje werd onvangen en dit alles maakte dat wij nog iets meer dan verl. jaar ontvingen Dit kwam ons goed te pas Want, verl jaar konden de dames der knipkrans niet allns zenden wat. noodig was voor de linnenkasten te Parakan en Blondo. Doch dit jaar wilden zij alles klaar hebben om te kunnen verzenden. En daarvoor moesten zij op de peuningm esse, kunnen rekenen. Dank zij de kerken, vereenigingen en personen die ons financieel steunden kon de knipkrans al het aan gevraagde zenden. Begin September werden alle ge naaide goederen pl m. 700 stuks in één groot.c kist gepakt en daartusschen waren allerlei aardige dingen gestopt, die ons toegezonden waren om op 't Kerst feest uit te deelen. 14 Sept. vertrok de kist met de „Prinses Juliana" naar Java. Deze weck kwam reeds bericht van de goede ontvangst der kist die eind Oct. reeds te Ma- gel ang was aangekomen. Ds. Merkelijn verzocht ons alle Dames hartelijk te danken voor het vele werk dat zij hadden verricht voor het ziekenhuis en de armenkolonie. Hij was er door verrast en had met mevrouw een poosje mee gewerkt bij het uitpakken Telkens kwamen er uit roepen over de vele goederen, de nette afwerking en de aardige verrassingen voor 't. kerstfeest- Beiden waren zij er van doordrongen hoeveel liefde voor den arbeid der Zending in deze zending zich uitte. Ds Merkelijn schrijft verder „ik had juist, een moei lijke week, moeilijk vanwege tegenwerking op ons terrein voor onzen schoolarbeid en dat geeft dan wel eens een onprettig oogenblik. Maar als men dan zoo'n kist ontvangt als deze, die zooveel sympathie vertolkt, dan zijn zulke er varingen vol bemoediging. Ik voelde zoo hoe prettig het is, wanneer de ar beid zich in zoo veler belangstelling mag verhengen en de begeerte er is om mede te arbeiden. Hartelijk dank aan allen die zoo vriendelijk waren mede te werken. Na de Kerstfeestviering hoop ik nog nader een en ander mede te deelen" Uit bovenstaande ziet men dat de arbeid voor het hospitaal en de armenkolonie gewaardeerd wordt en dat moedigt, aan om vooit, te gaan. Mogen wij hen die nog niet medewerkten op wekken, om ons ook te gaan steunen? De Medische Zending is zoo noodig, omdat, zij voorbereidend werkt en op alle Zendingsterreinen ook gezegenden arbeid verricht. Hierbij wordt gevoegd een overzicht van de inkom sten uit de verschillende classe. In Zeeland droegen bij cl. Axel f '201.19, cl. Goes f 214 35, cl. Middelburg f 776.07s, cl. Tholen f 32 47, cl. Zierikzee f 89 40, totaal f 1313.485. In BrabantLimburg cl. Almkerk f9084,cl.'s.Bosch f 1'21.—, cl. Klundert f 122.50, totaal f 334.34. In 't gedrukte verslag vindt men welke plaatsen bijdroegen en het bedrag. Er ontbreken nog heel wat kerken en haar steun kunnen wij toch niet missen, vooral omdat de Medische Dienst uitgebreid moet worden. Ruste Gods zegen bij voortduur op dezen arbeid en neige de Heere steeds meerdere harten om te steunen door hun gebed, gaven en krachten Middelburg 30 November 1926 Het Dames-Comité. Mej. A. J. Pouwer, Presidente Mevr. S. E. Hey-Goslinga, Vice-Presidente. Mej. J. A J. van Schelven, Secretaresse. Mej. C. Hondius, Penningmeesteresse. Mej. W. A. Vertregt, 2e Secretaresse. Mevr Huizenga-Bijlenga, 2e Penningmeesterese. Mevr. W. J. Dronkers-Lucasse. P. S. Gaarne zendt mej. Vertregt op aanvrage jaarverslagen en circulaires en houdt mej. Hondius Rotterdamsch kade 244 zich aanbevolen voor bij dragen en giften, want er is weinig in kas. Aanvragen om geknipt naaiwerk zende men aan mevr. v. Noppen de Kam, Bogardstraat 34,'t liefst wat vroeg, opdat alle goederen weer tijdig terug kunnen zijn voor de verzending naar Magelang. ZENDING ONDER DE JODEN. Wie op zijn levensweg al eens een zoekende Jood heeft ontmoet zal mee kunnen spreken over de blijd schap die hem daarbij te beurt is gevallen Want werkelijk, dat laat hem niet koud wanneer een Christen eens praten kan met een nakomeling van het oude volk. Ik kan u ten minste mededeelen dat het mij een waar genoegen is eens met een Jood te spreken over den eenigen Zaligmaker Jezus Christus. Nu weet ik, dat zoo'n gesprek wel eens een onaan genaam verloop heeft, vooral dan wanneer men op een daartoe gedane vraag, woorden van verachting over den Christus te hooren krijgt. Ik herinner mij nog goed dien avond waarop wij voor Evangelisatie- arbeid een volkslogement waren binnengestapt waar wij met een Jood spraken die ons toevoegde „Spreek mij niet over Jezus, want, daarvan willen wij niet hooren". Het spreekt van zelf dat wij ons door dien bezoeker het zwijgen niet lieten opleggen doch ons gesprek vervolgden met den logementhouder. Er zijn moeilijkheden, maar die zijn geen beletsel om de aandacht der Joden te vestigen op den waren Messias. Men moet het hun aanzeggen dat zij de grootste Godsopenbaring miskennen wanneer zij den Christus der Schriften loochenen. En juist omdat wij Chris!enen ons gedrongen ge voelen tot de Joden te spreken van den Christus, daarom verblijden wij ons wanneer een Jood ons te woord wil stam Die blijdschap wordt nog verhoogd wanneer wij ontmoetingen hebben zooals mij die een paar malen zijn te beurt gevallen te Middelburg. Aldaar had ik het voorrecht kennis te maken met een Jood waarmee te praten was. En hoewel hij, aan het slot van het gesprek, mij zeide „Ik ben reeds zoo lang den Joodschen godsdienst toegedaan, ik kan nu alles niet over boord gooien", toch moet aan zulke menschen gewerkt worden. Want hier hebben wij te doen met een zoekenden Jood. En nu twijfel ik niet aan de activiteit van Middelburg, want van den bedoelden Jood vernam ik dat hij ook al eens een Middelburgsche broeder in gezelschap van ds. van Nes op bezoek had gehad. Daaruit valt af te leiden dat ook door de plaatse lijke commissie te Middelburg gewerkt wordt. Die arbeid is de belangstelling van alle Gereformeerde gemeenteleden waard. Daarom is het wenschelijk dat meerdere bekendheid met dien arbeid gegeven wordt door middel van de Kerkbode, opdat er meer mede leven met, dien arbeid en meer gebed voor dien arbeid komen mag. Het komt mij ook wenschelijk jjvoor dat de ver schillende plaatselijke commissies meer contact met elkaar zoeken. Er moet, intensief gewerkt worden. Het aanwerven van abonnees en het ophalen van abonnementsgelden mag alleen niet voldoende zijn. Neen, er moet met de Joden worden gepraat. De commissie heeft zich op de hoogte te stellen met de Joden die de Messiasbode lezen. Ook behoort ze de namen en adressen op te geven van die Joden die geen Messiasbode ontvangen. Alsook moet nota ge nomen worden van die Joden die zich hier vestigen en die vertrekken. Is die zaak voor elkaar dan kan met huisbezoek worden begonnen. Een Kerkeraad mag den arbeid in het Koninkrijk Gods niet remmen door de taak der commissie zoo danig te omschrijven dat bovengenoemde werkzaam heden niet tot de taak der commissie behooren. Evenwel hoop ik niet te veel ruimte in de Kerkbode te vragen doch wensch dat door middel van dit blad meer bekendheid van den Zendingsarbeid onder de Joden mag komen en contact mag verkregen worden met de Middelburgsche commissie voor dien arbeid. Het adres van de commissie voor de Zending onder de Joden te Vlissingen is mejuffrouw T. Harpe, Clijver- straat 10. Moge eene gezegende samenwerking dit resultaat hebben dat dien arbeid krachtig wordt aan gepakt met gevolg dat Joden gebracht worden aan den voet van het kruis, dan is er veel gewonnen. Vlissingen. K. I). Gasthuiskerk 9.30 uur V o o r b ij g a n g e r s. II. S S. Kuyper. Kampen, J. II. Kok. Het eerste stuk„Kamferat.oom" is ontegenzegge lijk knap verteld, maar het gegeven is al hoogst onwaarschijnlijk. „Twee heldinnen" heb ik met groote belangstelling gelezen. Dat is een mooi, sober verhaal, waarvan het alleen jammer is, dat er zooveel woorden Fransch in staan. En het, derde verhaal „Dageraad" is het. schoonste. De verzen zijn erg gewoon. Blz. 178 wordt wijn persbak gebruikt in een beteekenis die van een fou tieve opvatting van Jesaja 63 schijnt t.c getuigen Een ieder heeft een wijnpersbak, Dien droef hij treedt. Of is hier óók straf bedoeld „Voorbijgangers" is een lezenswaardig boek. Wat, verzen en p r o z a. S. Anema. J. II. Kok, Kampen. Kan het zijn dat de lier die 'sinds lang niet, meer ruischte. Weer op eens in stroomende galmen tot stilzwijgen brak Da Costa zong zoo. De lier van S. Anema heeft nog nooit galmen ge stroomd, en dat is gelukkig voor zooveel het „galmen" betreft, waar onze ouden meer ooren voor hadden, dan wijmaar het is wat ongelukkig waar het. op den „stroom" van toepassing is want al begeeren wij van Anema geen stroom, hij is op zijn lier toch wel wat al te zuinig. En er zijn bij onze Chr. dichters te weinig echte lieren, dan, dat, men niet begeerig zou zijn, om van die er zijn, zoo van tijd t.ot tijd den schoonen klank te ge nieten. Anema's „Wat verzen en proza" moge belofte zijn, dat de drang tot spelen er nu ook voor de toe komst bij den schrijver van Holland's kusten mag zijn wij kunnen verzekeren, dat van onzen kant den kant der hoorders reeds lang de lust leefde naar de voor jaren reeds zoo veel belovende lier te luisteren. Anema's verzen en proza schenken litterair en reli gieus genot. We zijn blij dat het zwijgen verbroken werd en zouden er toe neigen met het rectorale slot, te eindigen: „Viveat", enz. Egoïsme? Ja! Op echte Chr. stilisten mogen wij wel zuinig zijn Wie zou dan niet juichen als „aders" schier bijna „vergeten"weer op eens van jeugdige zangtonen vol blijken. Welk liefhebber van litteratuur heeft, dit mooie bundeltje nog niet? v. D. AGENDA RINGVERGADERING Donderdag 16 Dec. a.s. des avonds te acht uur in het Militair Tehuis. lste onderwerp. De laksche vrienden op de J. V. door Lutzen Wagenaar. Als bron kan geraadpleegd worden de Bondidee. 2de onderwerp. De moeilijkheden in den jongelings leeftijd, te behandelen door Meliskerke. Bron Blad 3e Jaarg. 38 Jongel. blad. BONDSRING „Serooskerke en Omstreken". Vergadering D.V. Donderdag 16 Dcc. in de Geref. Kerk te Grijpskerke. Aanvang 7.30 uur. 1. Ons „Ringleven" door de Ver. van Veere. 2. Cultuurzwakheid en Jeugdkracht door Oost- kapelle Reserve onderwerp. De Gereformeerde jongeling als militair door Vrouwepolder. Geref. Jongelingsvereen. Middelburg. Afd. „Herman Faukeel". O. T. Sch. 54. De tempeldienst. 1 Kon. 5—8 1. Kron. 28 en 29 2 Kron. 26. A. Cornelisse. V. G. Wat geschiedenis is en het ontstaan van vorsten en volken. P. Walraven. Afd. Dr. Lüt.zen Wagenaar. G. B. Art. 9. Bewijs der Drieeenheid door vr. C. Ton. K. G. Sch. 17. Vernieuwde prediking van het apostolische evangelie, door vr. J. Verhage. Geref. Knapenvergadering „Samnël". Afdeeling I. Agenda Bijb Gesch. Numeri 16 en 17 door Maldegem. Vad. Gesch. Het twaalfjarig bestand door J. Kögeler- Afdeeling II. Agenda L. Kingmans. „Balak en Bileam" opstel. Bespr. Kerk-Gesch. door den Leider. Verg. van 7.459 uur in de Bogardzaal. Meisjesvergadering „Nunia", Middelburg. Zaterdagavond van 6'/a 9'/* uur Cons. Hofpleinkerk. Ie afdeeling Bijbelsche Geschiedenis. Johannes 5 door Anna Goverse. Na de pauze: vrij opstellen. '2e Afdeeling. Bijbelsche geschiedenis. Johannes 1 door S. de Jonge. CORRESPONDENTIE. MIDDELBURG. Bediening van den H. Doop in do Gasthuiskerk. Heidelb. Catech. Zondag 4. '2 uur Hofpleinkerk 9.30 uur 6 uur ds J. H. Rietberg te Maassluis. Voorber. H Av. ds. J. H. Rietberg ds J. H Telkamp Bed. H. Av. ds. J. H. Telkamp Dankzegging. Vrijdagav. 8 uur dhr. J. Dols gewezen Priester, over zijn Zendiugsarbeid in China. Noorderkerk 9.30 uur ds. It. Hamming Bed. H. Av. 6 uur ds. R. Hamming Dankzegging. In dit Kerkgebouw zijn de zitplaatsen vrij. Arnemniden 9.30 en 2 uur ds. J. Runia Domburg 9.30 en 2 uur ds. J. E. Visset- Bed. H. Av. en Dankz. Gapinge 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. P. N. Kruyswijk Grijpskerke 9 en '2 uur ds. J. Dijkstra Koudekerke 9 en 2 uur ds. A. C. Ileij St. Laurens 9.30 en 2 uur ds. A. Koning Voorber. H. Av. Meliskerke 9 en 2 uur ds. C. von Meijenfeldt Voorber. H. Av. Oostkapelle 9.30 en 2 uur ds. E. Douma Serooskerke 9.30 en 2 uur ds. P. van Dijk Souburg 9.30 en 2 uur ds. G. B. Wurth Veere 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Donderdagav. 7 uur dhr. Dols gewezen Priester. Vlissingen 9.30 en 5.30 uur ds.ML N. Kruyswijk Vrouwepolder 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Westkapelle 9.30 en '2 uur Lezen'eener Leerr. Brouwershaven 9.30 en 2 uur Bruinisse 9.30 uur 2 uur Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur Geersdijk 9.30, '2 en 5.30 uur Haamstede 9.30 en 2 uur Kamperland 9 en 2 uur 6 uur Nieuwcrkcrk 9.30, 2 en 6 uur 's mi Oosterland 9.30 uur 2 uur Scharcndijke 9.30 en '2 uur Wissekerke 9.30 en 2 uur Zierikzee 10 en 6 uur Zonnemaire 9.30 en '2 uur ds. Joh. de Boer Lezen eener Leerr. ds. I). Bremmer ds. F. Staal Lezen eener Leerr. ds. J. W. van Tol ds. F. J. v. d. Ende Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. dd. Voorber. H. Av. ds. I). Bremmer Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. J. Ubels ds. Z Hoek Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur ds. A. Andree Bergen op Zoom 9.30 en 5 30 u. ds. W. Burggraaff uit Amerika. Krabbendijke 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Poortvliet. 9.30, 2 en 6 uur ds. J. van Nes te 's Gravenhage. Rilland-Bath 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Tholen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur ds. C. Veltenaar Baarland 9.30 uur 2 uur Driewegen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. ds. R. J. v. d. Veen ds. C. van Schic Bed. H. Av. en Dankz. Kapelle-Biezelinge 9.30 en 2 uur ds. A. Scheele Borsele 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Goes 9.30 en 6 uur ds. R. J. v. d V een 's Gravenpolder 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Heinkenszand 9.30 en 2 uur ds. Smelik te Zevenbergen. Ierseke 9.30 en 2 uur ds. B. Meijer Wemeldinge 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kruiningen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Nieuwdorp 9.30 uur Lezen eener Leerr. Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur ds. A. P. Lanting Axel 9 en 2 uur ds. J. S. Post Bed. H. Av. en Dankz. Hoek 9 uur ds J. B. Vanhaelen 2 uur Lezen eener Leerr. Oostburg 9.30 en 2 uur ds. M. van Wijk Oostburg (dienst Aardenburg) 9 30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Schoondijke 9J10 en 2 uur ds. K. Sietsma Woensdagavond 7 uur ds. K. Sietsma Bijbellezing in het, Vereenigingsgebouw. Ternenzen 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. S. Groeneveld Zaamslag 9 uur ds. S. Groeneveld Bed. H. Av. 2 uur ds. J. B. Vanhaelen Voortz. Bed. H. Av. en Dankz. Het Zoontje, gisteren ons ge schonken, nam de Heere weder tot Zich. De bedroefde Ouders, A. U. LE COINTRE. PH. P. LE COINTREBalk. Middelburg, Stationsstraat. 8 December 1926. BOEKHANDEL Burg b\j de Markt. in groote soeteering. Langeviele K 211 Middelburg. Autogeeniscbe Lasch- eu Su|jinrichtiug Smedery, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLTJiJMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. R. A. BASTIAANSE, Banketbakker. Langeviele, Middelburg. 20 cent per ons. Segeerstraat Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3