ANTOINE MES. :leine IÜZIEK-I Kerstfeest „Vrederast" 5 Wants Pjjp* SI. 1 Geschikt voor St. Nlcolaas Cadeau. Het beste Adres voor MAHUFACTUHE1 is dat van L. E. RÏYIERE, Groote Harkt, Hoek Gravenstraat, HrJdelbnrg. Geref. Kerk Gesprongen Handen PU ROL Banketbakkerij Stationsstraat A. U. LE Bredée's Kerstboekjes. H0NDIUS ZOON, Middelburg, ZONDAGSSCHOOL-SERIE yiIOOPllS ilBBKAM, IMP MM C 24, Vin GORTSTRAAT. MIDDELBURG. ruwe huid Boekh. FANOY, JONGENS- en MEISJESBOEKEN. Letterbanket - Borstplaat. CALLENBACH's Zondagsschool-Uitgaven 1926. G. F. Callenbach te Nijkerk. Banketletters en Spritsletters Alle Zondagsschoolbesturen J. M. Bredée's U. M., Rotterdam. Wenscht U Solied Schoenwerk aan lagen prijs Gaarne zouden wij als gewoonlijk een gave ontvangen om met de meer dan zeshonderd kranken op de Stichting „Vrederust" de geboorte van den Zaligmaker feestelijk te gedenken. ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. Lips' Safe-deposit inrichting. A HEEREN ROOKERS! f 1,50 per stuk, W. J. BOSDIJK, bij I. VERELST, iar prijs so cent. 5675 Prachtige Poppenpruikjes Bruin en Wit St. Nicolaas Door Gods goedheid werden we ver blijd door de voorspoedige geboorte van een welgeschapen Dochter MARRY FLORINA. A. KONING. A. KONINGKoomans. St. Laurens, (Geref. Pastorie) 27 Nov. '26. 10 December a.s. hopen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders JACOBUS SIMONSE en MARTINA BESUIJEN hun 40-jarige Echtvereeniging te herdenken. Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Koudekerke, 3 Dec. 1926. Na een smartelijk lijden van eenige weken is heden onze geliefde Echtgenoot, Yader, Behuwd- en Grootvader WILLEM KAREL PIETER GOEREE, Rustend Predikant, in dén ouderdom van 67 jaren, in Jezus ontslapen. Appingedam, B. GOEREEBakker. Middelburg, W. G. A. M. GRAAFHUIS - Goeree. G. W. GRAAFHUIS en Kinderen. Bern (Amerika), REV. P. C. J. GOEREE. Londen, A. A. GOEREE. Appingedam, H. C. H. GOEREE. Appingedam, 27 Nov. 1926. Fivelkade. EIERKOLEN! Ruim voorradig prima Eierkolen, An- thraciet, Duitsche Stukkolen, Turf, enz. Beleefd aanbevelend, CH. C. DE RIJK v.h. G. Jacobse, Brandstoffenh. Vliss. straat, Middelburg. MIDDELBURG. De Commissie van Beheer bericht, dat aflosbaar gesteld zijn de volgende obligaties Noorderkerk Nos. 46,59, 84,88 en 97. Hofpleinkerk Nos. 8, 32,163, boven dien No. 2 vorig jaar uitgeloot en niet aangeboden. Gasthuiskerk licht Nos. 5 en 11. Pastorie Nos. 39, 43, 66,109 en 143, van 't vorig jaar nog No. 107. Betaalbaar, evenals de vervallen cou pons, bij Bank-Associatie, Rouaansche Kade G 138. I. VAN NOPPEN, Boekhouder. Doos 30-60*1)0 d Tube ÖQcL Bij Apoth.en Drogisten Lange Burg 16, Middelburg, heeft voorhanden groote keuze Verhalen en stichtelijke Lectuur. De nieuwste uitgaven zijn voorradig. De beste kwaliteit Nieuwe STOKVISCH ongebeukt, 80 ct. per kilo. GEBR. VAN DORT, Segeerstraat Middelburg. F. A. DE JONGE. Luxe Brood- en Banketbakker ij Balans E 108, Middelburg. Ruime keuze nieuwe en gebruikte 01 als: VIOLEN, MANDOLINES, enz. Prijscourant wordt op aanvraag toegezonden. Desgewenscht gemakkei ij ke betalings-condities. El De Serie werd uitgebreid met 43 Nieuwe Uitgaven en Herdrukken bovendien werden overgenomen de Zon dagsschool-Uitgaven van de FIRMA W. KIRCHNER TE AMSTERDAM. De Catalogus vermeldt thans 320 nummers van Boeken en Boekjes; benevens Platen, Belooningskaartjes, Diploma's, Liederen enz. De WINTERBLOEMEN (5 deelen) zyn weder voor HOOFDEN VAN ZONDAGSSCHOLEN op de bekende voorwaarden GRATIS verkrijgbaar. In elk Ex. van den Catalogus, die algemeen verzonden is, bevindt zich een aanvraagbiljet. Men zende dit ten spoedigste volledig ingevuld aan den Boekhandel of aan den Uitgever Verschillende Soorten SPECULAAS, LETTERBANKET en BORSTPLAATJES steeds versch voorhanden JE ADRES VOOR HET A.S. SINT NICOLAASFEEST VOOR GEKRUIDE-EN WITTE DIKKE SPECULAASPOPPEN Tevens een groote sorteering DOOZEN BONBONS, KISTJES BORSTPLAAT, - - CHOCOLADE FIGUREN en CHOCOLADE LETTERS - - Ook Ringers Chocoladeletters voorhanden. Beleefd aanbevelend, wachten op de aankondiging van het verschijnen van WELNU ZIJ ZIJN ER 20 NIEUWE. Vraagt den zooeven verschenen Catalogus van Zondagsschool uitgaven 192627. KERSTKLOKKEN, in 3 bundels, gratis beschikbaar voor elk Zondagsschoolbestuur, na ontvangst van den ingevulden bon. Men vrage de circulaire GELEGENHEIDSKOOPvoor boekjes van 1/3 (een derde) van de waarde. dan vindt u een schitterende Collectie in het SCHOENMAGAZIJN LANGEVIELE. Beleefd aanbevelend, J. ALLEWIJN. Telefoon 388. Middelburg. Men gelieve giften uitsluitend te zenden aan den Voorzitter der Vereeniging Ds. J. H. DONNER, Ergelbert van Nassauplein 160, Breda. Gironummer 72840. Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. Vlasmarkt K 145, - Telefoon 117. Koopen en verkoopen effecten. Verzilveren Coupons en Lossingen. Belasten zich met het nazien van uitlotingen. Nemen inschrijvingen aan opalle uitgiften van aandeelen, obligatiën en pandbrieven zonder provisieberekening. 101 Deeltjes NIEUWE |5^<ör«ng onder redactie van A. L. GERRITSEN. Vraagt onze beredeneerde en rijk geïllustreerde Catalogus. Dit jaar werd de Serie weder met diverse nieuwe deeltjes en herdrukken vermeerderd. Op aanvraag zichtzending van de geheele serie. Honderdtallen gunstige recensies. IN. V. H. TEN BRINK'S UITG.-Mpij - ARNHEM. I 101 Deeltjes Ontvangen: REGENJASSEN vanaf f4,90, REGENMANTELS vanaf f7,90, OLIEJASSEN vanaf f6,45, OLIEPIJPEN vanaf f 3,50, WOLLEN en GUMMI CAPES vanaf f 2,25, REGENHOEDEN vanaf 95 cent. Enz. Enz. NAAST R. K. KERK. Koninklijke Pianofabriek ANTOINE MES, MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe eu gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse prjjzen en houtsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilen A A Iets nieuws is da A A A in twee kleuren, zeer licht. SIGARENMAGAZIJN Langeviele, Middelburg. A A A A TOILETGARNITUREN EAU DE COLOGNE-SPUITEN HAARBORSTELS - KAPDOOZEN SCHEERGEREEDSCHAP - SCHEERRIEMEN - LUXE FLACONS EAU DE COLOGNE LUXE DOOZEN ZEEP Prachtige SPELDJES voor Page- en Polkahaar Pottenmarkt, Middelburg. H VAN URIEL, Langeviele, M'burg. Het aangewezen adres voor Grof- en fijn Mandwerk, Rieten Meubelen enz. Verschenen door Ds. A. LITTOOIJ, in leven Dienaar d. Woords te Middelburg DERDE OMGEWERKTE DRUK, bezorgd door en met een woord vooraf van Ds. P. VAN DIJK, Pred. by de Geref. Kerk te Serooskerke. Een hoogst belangrijk geschrift, door de heldere betoogtrant, van bizonder belang voor ieder lid der Geref. Kerken. Verkrijgbaar in den Christ. Boekhandel. Uitgave van D. H. LITTOOIJ Azn., Terneuzen. In de Rieten-, Stoelen-, Wiegen- en Mandenmakerij voorhanden 1ste kwaliteit Mutsaard- en Tniniers-Wisschen. B. GOUDSWAARD, K. Noordstraat E 4 - Middelburg. J, LAVOOIJ. - MIDDELBURG. Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat. Boekh. De Jong vh. Fa. F. P. D'huij. HUISBIJBELS vanaf f 1,60, f 2,95, f 3,-, f 4,— enz. Groote sorteering KERK BIJBELTJES. Burgt, Middelburg. Wit en Bruin Speculaas, Letterbanket, Banket en Spritsletters. L. J. VROON, Lange Noordstraat. Telefoon 246, Middelburg. BEHANGERIJ - STOFFEERDERIJ Bedden- en Matrassen-Inrichting. VERHUIZINGEN. Beleefd aanbevelend, JOH. A. JULIANUS, Nos. telt onze pas verschenen Catalogus No. 9 en 10. ELK WAT WILS. Voor boekenliefhebbers op aanvrage gratis. H- VERHOOG. Oude en nieuwe Chr. Boek- en Muziek handel NIJKERK. Voorhanden KISTJES SIGAREN van 10, 20, 25, 50 en 100 stuks in verschil lende prijzen, eeschikt voor een geschenk in het Sigarenmagazijn van W. F. DIERMANSE, K. Noordstraat, die zich beleefd aanbeveelt. tegen b i 11 ij k e n pry's in voorraad by I. VERELST, Pottenmarkt, Middelburg. Wybert, Potter's Menthol Pellets, Pectoral, Nigroids, Menthol Eucalyptus. Beleefd aanbevelend, Firma DAM EN, Korte Noordstraat. FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloed w'yu Langeviele K 211 Middelburg Autogeeuische Lasch- en Snyinrichting. Smederij, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLU»JMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. R. A. BASTIAANSE, Banketbakker. Langeviele, Middelburg. 20 cent per ons. J. M. v. d. WOESTIJNE. Boek- en Bij belbinder ij. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres, El El El B El

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4