- ei Msr- Rheumatische zenuwpijnen Kloosterbalsem Mej. DE DREU, KERKNIEUWS. Officiëele Berichten. Verantwoording uan Liefdegauen. B 0 E K n M K 0 N DI 0 I N 0. INGEZONDEN STUKKEN. Vereen igingsleuen. verdrijft de pijn Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 5 DECEMBER 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes Classe Axel Een zeer uitgebreide collectie Ziet steeds onze Etalage. Langedelft A 92, Middelburg. werking te verkrijgen bij het zoeken van leerlingen. Voorts worden de leerlingen dei- school aangespoord om hun makkers t ot schoolgaan te bewegen, terwijl al het moge lijke gedaan wordt om een prettige geest onder ;d e leerlingen te bewerken soms hou den we de schoolfeestjes, soms ook ontvan gen de ijverigste en knapste leerlingen een klein cadeautje ter aansporing, breng ik zelf bezoeken bij bestuursambtenaren. Deze week nu ging ik naar bovenbedoeld dorp met wat eenvoudige kleeding, jasjes, baadjes en wat er al zoo tot de noodzakelijke kleeding van den eenvoudigen Javaan be hoort. Nu dat was een feestde leerlingen waren er mee op de hoogte gesteld, dat ik komen zou en toen ik arriveerde ging er een luid hoera op. Javanen geven niet zoo spoe dig uiting aan hun gevoelen, en dit spontane geroep was wel een teeken van de spanning waarmee ze mijn komst hadden tegemoet gezien. De ijverigste, een tweetal, kregen een sa- roeng, de knapsten een jasje en een broek, de anderen, die er voor in aanmerking kwa men, een baadje. Dat was me een gepas. Het eene baadje te groot het andere te klein, eindelijk toch hadden de meesten iets dat paste alleen voor nog drie jongens, die wat uitstaken boven de gewone maat, was er niets bij dat paste dit was echter geen be zwaar met den aanwezigen duimstok heb ben we de jasjes, die ze aanhadden gemeten en we beloofden, dat ze de volgende week passende jasjes zouden ontvangen. Ik hoop nu maar, dat de genomen maat niet al te veel afwijkt van de werkelijke grootte want ik voelde wel, dat de opleiding, die ik genoten heb, niet op het doen van zulke werkzaam heden gericht is geweest, maar gelukkig, dat het nu niet op een centimeter aankomt en er geen bekwaamheid van een kundige cou peur voor noodig is om bovengenoemde werkzaamheden te verrichten. Daarna was het pauze en kreeg ik gele genheid om een oogenblikje met den onder wijzer aldaar te spreken het bleek in die dessa minder goed gesteld met de gezond heid. Veertig menschen waren in dat dorp met z'n gering aantal inwoners binnen de maand gestorven. De. beschrijving, die hij van de ziekte gaf leek veel op Cholera hij had medicijnen uitgereikt, maar slechts een enkele had er baat bij gevonden. De bewo ners zelf hadden een optocht met gebed ge organiseerd en onder aanvoering van den kaoem (de man, die in godsdienstige aan gelegenheden een rol speelt in de dessa) had men onder het slaan op blikken en bamboes en het uiten van gebeden een tocht oim de dessa gemaakt om zoo de ziekte te verdrij ven. Vooral ook aan het huis van den on derwijzer had men bijzondere aandacht be steed en men scheen het vermoeden te koes teren, dat de aanwezigheid van een Christen- onderwijzer niet geheel vreemd was aan die ziekte het huis van den onderwijzer werd nog eens opzettelijk met veel rumoer om- wandeld en er was wel eenige vrees in zijn hart geweest. Nu dat is te begrijpen. Van allerlei zijden ondervindt hij tegenstand, van Mohammedaansche zijde werden er reeds samenkomsten georganiseerd om tegen Chris telijke invloeden te waarschuwen, onze on derwijzer ontving ook reeds een uitnoodiging om in een openbare samenkomst te debat- teeren, waarvoor hij echter wijselijk bedankte. Ondanks deze tegenstand, wellicht juist dank zij deze tegenstand, neemt de belangstelling- toe en het zijn voornamelijk de kinderen die hun ouders naar de samenkomsten trekken. Wat zou in zoo'n streek, een eenvoudig ge houden medische dienst een pracht middel zijn om den weg voor de Evangelie predi king te banen. Wanneer ge opkomende te genstand met liefderijke behandeling kunt beantwoorden is dit ook voor Java de weg. Maar we hebben nog niet eens een dokter, en daarom moeten allerlei plannen waarvoor dé hulp van een dokter noodzakelijk i s, wachten. Wanneer zullen we ook in Magelang, het eenigste Gereformeerde Zendingsterrein waar nog geen Zendingsdokter is, ons in de komst van zoo'n man mogen verheugen God geve, dat het niet te lang duren mag. Met hartel. gr. als steeds 11. A. MERKELIJN. VIERTAL TE Hilversum voor 2 vacatures: J. G. Fernhout te Boskoop. W. H. den Houting te Huizura. J. D. Heersink te Onde-Pekela. H. Munnik te Zwolle. TWEETAL TE MeppelA. S. Bouma te Wanswerd. P. Deddens te Rijswijk. Zuilen K. J. Cremer te Gees. J. Lugtigheid te Uithuizermeeden. BEROEPEN TE LeeuwardenS. W. Bos te Dokkum. UtrechtJ. Wijminga te Charlois. AANGENOMEN NAAR RottevalleH. Smit, cand. te Nieuw-Weerdinge. Nieuwlande (Dr.)F. Slomp, cand. t.e Ruinerwold. Haarlemmermeer-Sloterweg F. H. v. Loon te Smilde, BEDANKT VOOR Waardhuizen en Nieuw-WeerdingeH. Smit, cand. te Zuidwolde. Tijnje (Fr.) en Schoonoord (Dr.): F. Slomp, cand. t.e Ruinerwold. Nieuwerkerk a.d. IJselJ. H. Meuleman te Hooger- smilde. Anna-Jacoba-Polder (Z.)S. O. Los te 's-Gravenhage Oost. Apeldoorn: J. G. Feenstra te Scheveningen. SellingenH. M. Ploeger te Appelscha. De kerkeraad van Hillegersberg (Straatweg) heeft aan de Classis Rotterdam toestemming gevraagd Ds. D. J. Couvêe van Brussel voor de tweede maal te mogen beroepen. De Classis Rotterdam komt 7 December a.s. in vergadering bijeen. De classis Dordrecht heeft besloten tot institueering van een Geref kerk te Gent. Deputaten zijn reeds benoemd, terwijl een spoedige uitvoering van het be sluit kan worden verwacht. De classis Zaandam heeft toegestemd in de aan vraag van de kerk van Oost.zaan tot institueering van Tuindorp als zelfstandige Geref. Kerk. In den ouderdom van 67 jaar is te Appingedam overleden Ds. W. K. P.' Goeree, emeritus-predikant, van Wagenborgen. Ds Goeree werd 28 Januari 1859 geboren en werd candidaatin 1884. Den 7den December 1884 verbond hij zich aan de gemeente van Kerkwerve, om 8 Sept.. 1889 naar Wagenborgen t.e gaan. Nog niet. lang ge leden ontving hij eervol emeritaat en vestigde zich te Appingedam. - - Na de godsdienstoefening van j.l. Zondag deelde Ds 0. J. Geerling, predikant te Zalt-Bommel, zijn ge meente mede, dat, hij D. V. tegen Januari 1927 ziju emeritaat zal nemen, en zich metterwoon hoopt te vestigen te Loenen a d. Vecht., waar hij als em. pre dikant de kerken nog eenigen tijd hoopt te dienen. Ds Geerling diende de kerk van Zalt-Bommel sedert 1 Juni 1913, en was voordien predikant der kerken te Oldeboorn, Holwerd, Brouwershaven, 's-Graveland en Randvvijk-Heteren. Dr. J H. Bavinck, predikant te Bandoeng, thans met verlof hier te lande, heeft provisioneel aange nomen het behoudens goedkeuring der classis Haar-- lem door de Kerk van Heemstede op hem uit. t.e brengen tweede beroep. Gelijk men weet vergadert de classis Haarlem 7 December a.s. Zondagmorgen j 1. werd in de kerk te Nije- mirdura, waar ds. E. C. v. d. Laan den dienst leidde, medegedeeld, dat ds. S. P. Vermeer, ouderling L. Ottema en diaken S. Eppinga zich aan de gemeen schap der Kerken hadden onttrokken, omdat deze Kerken zich gebonden achten aan de besluiten van de Synode te Assen. Ds. E. C. v. d. Laan hield daarna een predikatie naar aanleiding van 1 Tim. 3 14 en 15. In den middagdienst werd medegedeeld, dat 's mor gens f 25 gecollecteerd was als een dankoffer. De Classis Drachten vergaderde gisteren ter be handeling van de zaakDr. N. D. van Leeuwen (Harkema-Opeinde). Ter vergadering bleek, dat Dr. van Leeuwen nog niet van zijn bezwaren is ontheven, terwijl tevens door hem een nieuw bezwaarschrift bij de Classis werd ingediend. Hierna is een Commissie uit. de Classis benoemd, die met Dr. van Leeuwen over een en ander zal handelen. De Deputaten Synodi, Dr. W. A. van Es en Ds. D. P. Koopman, zullen daartoe uitgenoodigd, als adviseurs optreden. KERKERAAD (breed), M'burg, 2-12-'26. Begin, nol uien, Woensdagavondcomm. als gewoonlijk. Absent 4 ouderl. en 7 diak. Ingekomen stukken. Een schrijven over de kerk telefoon gaat naar de desbetreffende commissie Naar aanleiding van een schrijven van de Comm. van Be heer worden in die comm herkozen br. I. v. Noppen en br. De Poorte. Dezelfde comm. deelt, mee, dat in de Gasthuiskerk vacant zijn 3 mannen plaat sen, in de Hofpleinkerk 4 vrouwenpl. en 53 mannenpl. boven, in de Noorderkerk 18 plaatsen beneden (waarvan 10' in den tuin) en 27 boven. „Doet wel aan allen" schrijft over het haar ont- nemen van de consistorie der Gasthuiskerk als ver gaderzaal zij vraagt herroeping van dat besluit, of advies. „Bid en Werk" drukt, haar spijt uit over ge noemd besluit, doch dankt voor het tot. nu toe toe gestaan gebruik. De kerkeraad verklaart met leedwezen,' dat hij niet op zijn besluit kan terugkomen, een paar diakenen zullen advies geven. De brs. Brandsma en Lodewijk aanvaarden hun benoeming tot ouderling. De Geref. Mannenvereen. vraagt opgave van tijden, waarop zij eventueel een lokaal der kerk zou kunnen gebruiken zij wordt, verwezen naar den voorzitter der Conim. v. Beheer. Verschillende stukken worden naar desbetreffende college's verwezen. Brs. De Vos en Joosse vragen ontheffing van hun benoeming resp. tot oud. en diaken zij wordt verleend. Nominatie van ouderlingen: de brs. J II. Koole en P. van Mal- degern van diakenen de brs. J. Riemens en S Wes terterp. Stemming in de Gasthuiskerk na den middag- dienst in de Hofplein- en de Noorderkerk na den avonddienst op 12 December. Bevestiging der ambts dragers 2 Januari in de Gasthuiskerk. Rapporten. Toegestaan wordt aan Geref. Kerk van Argentinië f 10; Hong, studenlen f 10,Chr. School te Schoonoord f5,Geref. Kerk van Gronau f 10,— Zondagsschool Z. O. Friesland f 5,voor vertaling van Geref. Tlieol. werken in 't Hongaarsch f 10,—. Br. Winter rapporteert over de Classis vergadering. Hij releveert in 't, bijzonder, dat een gezonde finan ciering in onze Zending wordt gevoerd. Zondag 12 Dec Avondmaal in Hofplein- en Noor derkerk 19 Dec. in de Gasthuiskerk. (De mededeeling in de kerk was foutief) Sectie-Telkamp vergadert Maandag 13 Dec. Donderdag 9 Dec. Smal16 Dec. sectie23, 30 Dec. geen vergadering 6 Jan Breed. Censura morum. Dankzegging, sluiting. De Kerkeraad. SCHOOLHULP ZEELAND. Met. vriendelijken dank zij bericht, dat door be middeling van dhr. P. J. van Strien te Terneuzen is ontvangen f 1,f 25,en 3 maal f 10,alle giften gevonden in de Geref. Kerk aldaar. Wie helpt nu verder Er is nog veel noodig om te helpen naar behoefte. Komt broeders en zusters in Zeeland zendt ondergeteekende een grootere of klei nere gift. Hij zal u o zoo dankbaar zijn. A. Scheele. Kapelle-Biezelinge, 30 Nov. V lissin gen, 29 Nov. Gevonden in de collecte op 28 Nov. f 2,50 met. bijschrift „Voor kerkbouw", waarvoor wij hartelijk dankzeggen. Namens den kerkeraad, A. Roos, Scriba. M i d d e 1 b u r g. Met hartelijken dank ontvangen van Mevr. S. E HeijGoslinga f 58,zijnde jaar- lijksche bijdragen voor het ziekenhuis te Parakan. Mej. C. Hondius, Rotterdamsche kade 244. ZENDING. V 1 i s s i n g e n. Met hartelijken dank ontvangen van de kinderen der 2e klasse Chr. school Kasteel straat een pak zilverpapier van Bram en Jo Steketee 68 halve centen en een doos zilverpapier en ten slotte weer eens een gemengde verzameling n.l. van zuster K. 4 dubbeltjes, 7 kluten, 19 centen en 57 halfjes. Wie volgt? Namens de Zendingscommissie, W. Karreman, penningm. Middelburg. In dank ontvangen uit het busje 1 van Betsy Slot f2,83; f 1.door tusschenkomst van mej. van Dijk van mej. II.uit de catechisatiebus Gasthuiskerk f23,84 en uit, de catechisatiebus Hof pleinkerk f 17,18. Namens de Commissie, L. A. Tange, Penningm. In vriendelijken dank ontvangen een pak zilver papier en capsules en h. c. van Pieter Dourleijn, Segeersweg. C. Littooij, Molstr. 90, M'burg. Oost- en W c s t-S o u b u r g. In hartelijken dank ontvangen voor de Zending een gift, van f2,50 van N. N. Namens de Zendingscommissie, A. J. v. Noorden, Penningm. J o van S t r a a t e n. Een verhaal uit het volle leven door Idsardi. Uitgave van J. H. Kok te^Kampen. Dit is een mooi en goed verhaal. Een jong onder wijzer komt uit Amsterdam op een Friesch dorp. Al spoedig voelt hij daar zich thuis zoodat hij het leven van zijn dorp, inzonderheid dat van het gezin, waar hij thuis ligt, meeleeft. Als dat gezin in moeiten komt verstaat hij zijn christenroeping en weet hij de christelijke vrienden mobiel te maken om dat gezin te redden. Het verhaal boeit en geeft iets, waaraan men voor het leven wat heeft. Bij dezen lof, dien we gaarne den schrijver brengen, voegen we dan ech ter een paar opmerkingen over een onjuistheid en een onwaarschijnlijkheid. Het zal toch wel onjuist zijn wat de schrijver meldt op blz. 22 en 23 bene den hem bloeiden tulpen en hyacinthen achter in den tuin stonden eenige vol geladen vruchtboomen tusschen het rijpend groen bloeiden de blauwe koren bloemen en de roode papaver. Zoo'n natuurtafereel waarin men tegelijk kan aanschouwen bloeiende tul pen en hyacinthen, volgeladen vruchtboomen en rij pend koren zal zich in ons vaderland toch wel niet voordoen. Onwaarschijnlijk lijkt ons, dat deze van Straaten zoo'n buitengewoon virtuoos op de viool was, dat hij daarop wist weer te gevenhet gehinnik van een paard, het geloei van den veestapel een heelen veestapel nog welhet geblaf van een hond, het gekir van een duif of den slag van een nachte gaal. Als dat allemaal waar, dan zouden we allen Jo van Straaten wel kennen. Om nog zoo iets te noemen dat het stationnetje van die plaats er witkielen op na houden, is wel erg twijfelachtig. Ook de vorm van het dagboek van Elly kon anders zija, jnist omdat er zulke mooie dingen in voorkomen. Deze opmerkingen dienen niet om op onze aanbe veling af te dingen. Er kan uit blijken, dat we het toch met opmerkzaamheid hebben gelezen, omdat we het een goed boek vonden. Ilcij. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. De Zondagschool Ja 't aantal leerlingen neemt toe. 't Gaat evenwel niet. altijd gemakkelijk om die kinderen bij ons te krijgen, die wij het liefst zien die anders niets hooren van Jezus liefde, ook voor hen. En zijn ze er, dan is het een toer ze als geregeld bezoeker der school te houden. Voor allerlei moeilijkheden komen wij te staan. Zoo gebeurt 't, nog al eens, dat we 't moeten hooren „Ja, mijnheer, Jaap wil wel naar de Zondagsschool, maar niet op klompen en schoenen heeft hij niet", of ja, maar ik heb geen jasje om hem 's Zondags aan te doen. 't, Ligt voor de hand dat 't Zondagsschool bestuur er niet toe over kan gaan deze vaak noodige dingen te verschaffen Maar misschien zijn er nu broeders of zusters die nog schoenen hebben staan, die le klein geworden voor hun kinderen, door deze niet meer worden ge dragen of een jasje of manteltje dat terzij werd ge legd. Och help ons dan een handje en breng ze even bij Mej. Maljers K. Noordslr. Alvast hartelijk dank. Namens bestuur der Zondagsschool le Middelburg I. van Noppen. J. V. op Geref. Grondslag Zondag 5 Dec. Gecombineerde Ledenvergadering. Geref. Knapenvergadering „Samuel", Afd. I. Bijb. Gesch. Het werk der Verspieders door Sanderse. Vad. Gesch. Bespreking door den Leider. Afdeeling II. Agenda A. de Vos Num 16—17 „Korach aanslag". B. Barendse. „Christelijke arbeid in ons land". Meisjesvergadering „Nunia", Middelburg. Zaterdagavond van 6'/293/4 uur Cons. Hofpleinkerk. le afdeeling Bijbelsche Geschiedenis. Johannes 5 door C. Ver- straate. Na de pauzeVrije Onderwerpen. 2e Afdeeling. Bijbelsche Geschiedenis. Lucas 24 door K. Boone. Na de pauzeBoekbespreking door de leidster Mevr. Koole. Rooster J. V. „Calvijn", Vlissingen, voor 5 Dec. Middag-afd. Gel. Bel. Art. 25. J. v. d. Hoeven. A. R. beg. Art. 15. C. de Klerk. Avond-afd. Galaten 4. J. Kamermans. Vad. Gesch. Grondvesting der republiek. S. v. d. Meer. M.-V. „Meisjesroeping", Middelburg. Agenda Gew. Gesch. 1 Sam. 1 en 2 1—11. KerkgeschiedenisDe Luthersche Hervorming. B. en B. 15 April—1 Juni '26. CORRESPONDEN TÏÏf J. D. H. P. te T. Uw schrijven hebben we door gezonden naar ds. Bouma. De Administratie. MIDDELBURG. Bediening van den H. Doop in de Noorderkerk. Heidelb. Catech. Zondag 3. Collecte Hulpbeh. Kerken in de classis. Gasthuiskerk 9.30 uur ds. J. Westerhuis te Hellevoetsluis. 6 uur ds. J. H. Telkamp Hofpleinkerk 9.30 uur ds. J. 11 Telkamp Voorber. H. Av. G uur ds. R. Hamming Noorderkerk 9.30 uur ds. lt. Hamming Openb. Bel. en Voorber. H. Av. 2 uur ds. J. Westerhuis Arnemniden 9.30 en 2 uur ds. J. Runia Bed. H. Av. en Dankz. Domburg 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. J. E. Visser Voorber. H. Av. Gapinge 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Grijpskerke 9 en 2 uur ds. J. Dijkstra Koudekerke 9 en 2 uur ds. A. C. Heij St. Laurens 9.30 en 2 uur ds. A. Koning Meliskerke 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Oostkapelle 9.30 en 2 uur ds. E. Douma Serooskerke 9.30 en 2 uur ds. P. van Dijk Souburg 9.30 en 2 uur ds. G. B. Wurth Veere 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr Vlissingen 9.30 en 5.30 uur ds. P. N. Kruyswijk Vrouwepolder 9.30 en 2 uur ds. C. von Meijenfeldt Bed. H. Av. en Dankz. West.kapelle 9.30 uur ds. J. E. Visser 2 uur Lezen eener Leerr. Brouwershaven 9.30 en 2 uur ds. Joh. de Boer Bruinisse 9.30 en 2 uur ds. D. Bremmer Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur ds. F. Staal Geersdijk 9.30, 2 en 5.30 uur Lezen eener Leerr. Haamstede 9.30 en 2 uur Cand. C. Steenblok te Nieuwdorp. Kamperland 9 en 2 uur ds. F. J. v. d. Ende 6 uur Lezen eener Leerr. Nieuwerkerk 9.30, 2 en 6 uur Lezen eener Leerr. Oosterland 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Scharendijke 9.30 en 2 uur ds. J. W. van Tol Wissekerke 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Zierikzee 10 en 6 uur ds. S. Groeneveld te Terneuzen. Zonnemaire 9.30 en 2 uur ds. Z. Hoek Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur Cand. J. W. v. Deth te Sanpoort. Bergen op Zoom 9.30 en 5 30 u. Krabbendijke 9 en 2 uur ds. A. Andree Poor!vliet 9.30, 2 en 6 uur Lezen eener Leerr. Rillaud-Bath 9.30 en 2 nnr ds. W. M. Ie Cointre 6 uur ds. A. Andree Zendingsrede. Tholen 9.30 en 2 uur ds. C. Veltenaar Oud-Vosmeer 9.30 en 2 nnr ds. II. v. d. Veen Em. pred. te Amersfoort. Baarland 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Driewegen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kapelle-Biezelinge 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. R. J. v. d. Veen Borsele 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Goes 9.30 en 6 uur ds. R. J. v. d Veen 's Gravenpolder 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Heinkenszand 9.30 en 2 uur ds. C. W. Keur Iorseke 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. B. Meijer Wemeldinge 9.30 uur ds. B. Meijer 2 uur Lezen eener Leerr. Kruiningen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Nieuwdorp 9.30 uur Lezen eener Leerr. Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur ds. A. P. Lanting Lezen eener Leerr. ds. J. S. Post Voorber. H. Av. ds. J. B. Vanhaelen ds. M. van Wijk Lezen eener Leerr. Axel 9 uur 2 uur Hoek 9 en 2 uur Oostburg 9.30 uur 2 uur Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 uur Lezen eener Leerr. 3 uur ds. M. van Wijk Bed. H. Av. Schoondijke 9.30 en 2 uur ds. K Sietsma Woensdagavond 7 uur ds K. Sietsma Bijbellezing in het Vereenigingsgebouw. Terneuzen 9.30 en 2 uur ds. A. Scheele te Kapelle-Biezelinge. Zaamslag 9 uur ds. J. S. Post, Voorber. H. Av. 2 uur Lezen eener Leerr. Aanbevelend,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3