Godsdienstoefeningen LITTOOIJ OLTHQFF, KERKNIEUWS. Officiëele Berichten. Verantwoording uan Liefdegauen. BOEKn.°. MKOHPIOINQ. Vereenigingsleuen. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 28 NOVEMBER 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Qoes Classe Axel Advertontlên. Qeeft uw advertentiëa ter plaat sing aan het Advertentiebureau van MIDDELBURG. Dit boekje van 197 bladzijden geefteen overzicht van het Zendingswerk in Ned. Oost en West-Indië een In memoriam Jonkvr. H. B. de la Bassecour Gaan Jaarverslag van den Zendingsstudieraad gegevens betreffen de den arbeid in Oost en WestZending onder de Joden binnenlandsche propaganda, een alphabetische naam- en adreslijst en een register van plaatsnamen. De secretaris Ds. H. D. J. Boissevain te De Bilt, wijst er in een „Woord vooraf" op, dat dit jaarboek heel wat uitgebreider is dan de vorige, zoodat ook de van te voren vast gestelde prijs van f 1.40 te laag bleek, en die prijs eigenlijk f 1.75 zou moeten zijn. Maar voor t 1.40 is het ook te verkrijgen aan het adres van Ds. Boissevain: „de Nve Wehine" De Bilt. Het lijkt ons toe, dat deze prijs niet te hoog is. Gelijk uit de inhoudsopgave blijkt, biedt dit jaarboek een schat van gegevens voor den Zendingsarbeid en is het voor lede ren vriend der Zending een welkome gids. Om er nog iets meer van te zeggen. Van blz. 329 vindt men een duidelijk overzicht van het Zendingswerk in Ned. Oost en West-Indië. We weten allen wel, dat in Indië ook nog door anderen Zending ge dreven wordt dan door onze Geref. Kerken. Toch is de kennis van den arbeid der anderen1 doorgaans niet groot. Daarom is het zoo goed wanneer we in dit verslag ook lezen van den arbeid der Geref. Kerken, maar ook van de Ned. Zendings-Vereeniging de Salatiga- Zendingde Doopsgezinde Zendinghet Ned. Zendeling Genootschap het Java-Co- mité het Leger des Heils de Rijnsche Zen ding en Geref. Zend. Bond. In de samenvatting wordt het overzicht aldus kort weergegeven dat er is 1. een overvloedige arbeidsgelegenheid 2. behoefte aan meer, goed opgeleide Europeesche Zendelingen 3. behoefte aan inlandsche predikanten 4. en vooral aan inlandsche evangelisten en colporteurs. „Het werk is een levend organisme, dat omdat het leeft, groeit en in dien groei steeds zwaarder eischen stelt." Dat ondervinden ook wij op ons eigen Zendingsterrein Magelang. Ook wij hebben opgemerkt wat er staat op bl. 3 „Zoodra men zich neerzet om zich rekenschap te ge ven van den groei van het Zendingswerk ge durende een jaar, dan komt men telkens weer onder den indruk van de snelle ontwikkeling en van het aantal belangrijke feiten, dat daarvan getuigt. Gode zij dank zitten wij niet in een stilstaand werk. Veeleer slaat ons de schrik om het hart, als wij het ons afvragen, hoe zullen wij dien groei kunnen bijhouden Zal de Nederlandsche Christen heid in staat en bereid zijn alles op te bren gen, wat die arbeid in zijn snelle ontwikke ling noodig heeft Laten onze Gereformeerde Kerken in Zeeland en N. Brabant en Limburg dus niet denken, dat wij alleen zouden staan voor de vragen, die opkomen uit de ontwik keling van den arbeid. Ook andere staan daar voor. En wij allen staan daarvoor door den zege n, dien God aanvankelijk op dien ar beid geeft. Ook van de Roomsch-Katholieke Missie wordt een overzicht gegeven. Van de eigen aardige manier waarop deze kerk soms ar beidt wordt iets gezegd op bl. 10, waar wordt meegedeeld, dat hoewel er natuurlijk g e- legenheid te over is om elders me dische hulp te bieden aan de millioenen-be- volking van Java, Rome bezig is om naast het Petronella-hospitaal te Djokja een Roomsch Ziekenhuis te stichten, dat vooral voor de inlandsche bevolking moet dienst doen. Daaruit blijkt wel dat Rome een gevaar oplevert voor de Protestantsche Zending door unfaire concurrentie. Wat een organisaties er noodig zijn om den Zendingsarbeid mogelijk te maken is te zien op "bl. 53165. En daaruit blijkt ook welk een belangrijk aandeel in dat werk komt op rekening van den Zendingsstudieraad en het Nederlandsch Bijbelgenootschap. Maar het zwaarste deel van den arbeid komt op de schouders van hen, die zich lieten uitzenden om aan heidenen en Mahomedanen het Evangelie te brengen. Het was een goede gedachte om de namen van deze broeders en zusters, in alfabetische lijst, in dit jaar boek op te nemen. Vermelden we tenslotte nog het „In Me- imoriam" dat Ds. Boissevain wijdde aan Jonkvr. H. B. de la Bassecour Caan. Wat heeft deze uitnemende vrouw van aanzien lijke geboorte veel voor de Zending gedaan Haar sterven is wel een groot verlies voor de Zending. Voor haar zelve zoo mocht worden getuigd was dit sterven winst. Op haar ziekbed kon zij danken voor de overwinning, die God haar had geschonken. We hopen dat velen zich dit Zendingsjaar boek zullen aanschaffen. Het kan niet anders of de bestudeering daarvan zal vrucht dra gen tot meerdere liefde. En die meerdere liefde hebben we noodig voor het steeds zich uitbreidend Zendingswerk. HEIJ. TWEETAL TE ZwartsluisJ. J. Bouwman te Urk. H. v. d. Zanden te Wapenvelde. UtrechtS. G. de Graaf te Amsterdam. J. Wijmenga te Charlois. Leeuwarden S. W. Bos te Dokkum. J. R. Goris te Apeldoorn. BEROEPEN TE ZwartsluisJ. J. Bouwman te Urk. Nieuwendam (Amsterdam-Noord)C. von Meijenfeldt. te Vrouwepolder-Gapinge. Koop-ZaandijkW. Seinen te Opperdoes. SchoonrewoerdG. van Heiningen te Ter-Aar. AANGENOMEN NAAR Woerden C. v. Reenen te Bigelow (N.A.). BEDANKT VOOR Katwijk aan ZeeJ. Douma te 's Gravenhage-Oost. 's Gravenhagc-WestJ. Tazelaar te Rotterdam en C. v. d. Woudc te Gorredijk. Den Ham C. v. Reenen te Bigelow (N. A Enschedé C. von Meijenfeldt te Vrouwenpolder-Gapinge Baambrugge J. H. Bavinck te Bandoeng, met verlof hier te lande. Ds. R. de Jong, predikant te Broek op Langen- dijk, heeft tegen 1 Januari emeritaat aangevraagd Zondagmorgen werd in de beide godsdienst oefeningen, resp. door den pastor-loci, Ds. J. W. Siertsema en door Prof. J. Hoekstra, van Kampen, namens den Kerkeraad officieel mededeeling gedaan van het besluit, van Dr. J. Brinkman, zijn ambt a's predikant neer te leggen. Een deputatie uit den Kerkeraad, die een samenspreking had met. Dr. B.. teneinde hem te bewegen alsnog op zijn besluit terug te komen, had niet het gewenschte resultaat, hetgeen de Kerkeraad zeer betreurt. Ontroerd hoorden de zeer vele aanwezigen deze mededeelingen aan. Ds. Siertsema bracht Dr. Brinkman dank voor zijn t.oe- gewijden arbeid in de gemeente te Haarlem verricht. Op initiatief van een der broeders werd Ds. Siertsema, wien thans een zware taak op de schouders is ge legd, de zegenbede uit den 134en Psalm toegezongen. Naar verluidthad zich op verzoek bij de boven bedoelde deputatie aangesloten Ds. G. R, Knijper, van 's-Gravenhage, die hiermede opnieuw deed blijken, hoezeer hij nog steeds met de gemeente te Haarlem medeleeft. Kerkelijke examens. Op voorstel van de Kerk van Leerdam besloot de classis Gorinchem bij het afnemen van examens den candidaat een mondeling antwoord te vragen op de volgende vraag Verklaardt gij in te stemmen met de besluiten der Generale Synode van Assen 1926, bepaaldelijk wat betreft Ge- ncsis 2 en 3 en belooft gij niets te zullen leeren, wat ^aartegen strijdt? Waarschuwing. Diaconiën worden gewaarschuwd tegen iemand, die zich van onderscheidene~namen bedient en die zegt afkomstig van Berlikum (Fries land) te zijn, doch daar niet. bekend is. Deze persoon maakt er zijn werk van, diaconieën op te lichten, vragende geld voor de reis naar Friesland. Vergadering van de Classis Zierikzee op 1 Dec. 's morgens 10 uur. Ds Hoek, Praeses. Agenda 1. Opening. 2. Onderzoek lastbrieven 3. Aanwijzidg moderamen. 4. Notulen. 5. Ingekomen stukken. 6. Rapporten Zendings Evangelisatie. 7. Benoeming diverse depntaten. 8. Onderzoek naar Art. 41 K. O. 9. Voorstellen en Instructies. 10. Regeling vac. diensten. 11. Omvraag. 12 Korte Notulen. 13. Sluiting. Namens de roepende Kerk, D. Mulder, wd Praeses. W. Vogelaar, wd Scriba. Ondergcteekende bericht li iermede aan de Kerken in de classis Middelburg, dat hij D. V. Donderdag 2 December voormiddag van 1112 uur, zitting zal houden in de consistorie der Noorderkerk tot het in ontvangst nemen van de collecte voor de Theo logische School. In de verantwoording van de collecten voor Hulp behoevende Studenten, de vorige week opgegeven, staat abusievelijk voor Grijpskerke f 17,12 dit moet zijn f 27,12, welk bedrag ook verantwoord is. De Classic. Correspondent, S. den Hartigh. Middelburg, 26 November 1926. De Diaconie der Geref. Kerk van Middelburg ver zoekt Gemeenteleden die in aanmerking wenschen te komen voor het ontvangen van onderkleeding, hiervan mededeeling te willen doen aan één dei- diakenen. Het Moderamen. Vrou wepolde rG a p i n g e. Zeer tot blijd schap van kerkeraad en gemeente, mochten we van onzen predikant vernemen, dat hij voor het beroep naar de Kerk van Enschedé bedankt heeft. Thans heeft de Kerk van Nieuwendam een beroep op Z.Weleerw. uitgebracht. Namens de gecombineerde kerkeraden, S. Simonse, Scriba. M e 1 i s k e r k e, 21 Nov. Heden werd alhier tot, Herder en Lecraar beroepen de WelEerw. heer ds. E. J. van Voorst te Kootwijk. Onze bede is dat de Koning der Kerk Zijn dienstknecht eene hem wel behagel ij ke beslissing doe nemen Zijn Naam ter eere en kon het zijn onze gemeente tot blijdschap. Namens den kerkeraad, G. Polderman, Scriba. ZENDING. In dank ontvangen uit het busje Familie de Schipper f 3,04 en van Jo Kwekkeboom 300 h. c. Namens de Commissie, L. A. Tange, Penniugm. L S t. L au reus Met. vriendelijken dank ontvangen van Jannetje en Adriana Willemse 400 halve centen en van Lena en Arie Willeboordse 150 halve centen. Namens de Zendingscommissie, D. Willemse, Penningm. Suppletiefonds „De Glindhorst". In dank ontvangen van de Diaconie der Geref. Kerk te Veere vijf- en twintig gulden, welk bedrag wij aan den penningmeester hebben overgemaakt. Namens de Commissie, F. Damen. Middelburg, 25 Nov. 1926. Brakstraat O 271. Met zeer vriendelijken dank aan den onbekenden gever wordt hiermede kennis gegeven van de goede ontvangst van den postwissel voor Kerk en Armen verzonden doorN. N., poststempel Middelburg 22-11-26. Namens den Kerkeraad der Geref. Kerk te Heinkenszand, J. Steket.ee, oud. adm. Heinkenszand, 25 November 1926. Middelburg. Diakenen vonden in de Collecten als dankoffer f 10,- voor Kerk en Armen en f 5, voor den verschenen Dankdag en voorts als nagiften Dankdagcollecte f 0,50 voor de Diaconie, f 2,50 voor de Kerk en f 2,50 voor de Diaconie. De Kassier. Met vriendelijken dank ontvangen door tusschen- komst van Mejuffrouw A. J. Pouwer f 2,50 voor het hospitaal te Parakan. C. Hondius. Rott. Kade O 244, Middelburg. Van de N.V. ten Brink's Uitgeversmaatschappij te Arnhem ontvingen we ter aankondiging, de volgende kinderverhalen De Viking van Helgoland, door A. L. Gerritsen, 2e druk. De jonge leeuw van het. vijfstroomenland, door J. Schouten. Tante Chris, door W. BlombergZeeman. Vrede op aarde, drie Kerstvertellingen, door W. Gordeau. Naar het strand, door Joha Breevoort. Oude verhalen uit de nieuwe wereld, door Alett.a Hoog. Het. Kerstpakje van den matroos door Hermanna. Wij kunnen niet meer dan deze verhalen aankon digen. Voor een gemotiveerde beoordeeling ontbreekt, ons de tijd en ook de ruimte in ons blad. Voor zulk een beoordeeling raadplege men de recensie, die elk jaar vanwege „Jachin" over deze soort uitgaven ge geven wordt. De boekjes zijn alle keurig gedrukt op goed papier en er komen aardige pakkende illustraties in voor. Uitgaven van J. M. Bredee's U. M., Rotterdam. Het leven van Johannes Calvijn en zijn Tijd, door L. Penning, 301 blz.In den Russischen smeltkroes, door Wilha Riem Vis, 128 blz.Gezegend en ten zegen, bij de zilveren bruiloft van II. M. de Koningin, door Johanna Breevoort, 85 blz.Onder de Kruis vaan, door T. Bokma, 104 blz.Betsy's Bijbel naar het Duitsch van Helena Berthold, 87 blz.De meeste, door Francina, 85 blz.Mozes en Sam, door C. J. Hoekendijk, 56 blz.Heb God lief boven alles, door J. de Liefde, 48 blz.Uit doodsgevaar gered, door J. van der Vegt, 32 blz.Door liefde gewonnen, door Herman, 32 blz.Moeder bidt voor ous, door Johanna Breevoort, 46 blz.De geschiedenis van den armen Hans, door E. Gerdes, 28 blz.; Kerstverhaal op rijm, door P. Hnet. Voorts uit de Johanna Breevoort-serie van 12 bladzijden Dieren uit vreemde landen jon gens en meisjes uit vreemde landenmenschen uit vreemde landenwat de maanden brengen I en II vogels en hun nesten. Al deze boekjes en boeken zien er keurig uit. De illustraties zijn over 't algemeen heel goed. Voor een nadere beoordeeling verwijzen we ook hier naar de reeds verschenen boekbeoordeeling van Jachin. Wanneer we voor een paar deeltjes een uitzonde ring willen maken is dat voor het mooie boek van den bekenden schrijver Penning over Calvijn en zijn tijd, om daarop bijzonder de aandacht te vestigen en dat hartelijk aan te bevelen, en voor de Johanna Breevooit-serie, waarvan de meeste illustraties uit munten door bijzondere schoonheid, vooral die over „Vogels en hun nesten". Van denzelfden Uitgever ontvingen we nog acht, bijbelsche platen in kleurendruk, formaat 25 bij 19 c.Mde terugkeer van den verloren zoon de twaalf jarige Jezus in don tempellaat de kinderkens tot Mij komenJezus stilt, den storm de wonderbare vischvangstde drie wijzen uit het Oosten de zin kende Petrus. Vooral de laatste vier vonden we heel mooi. Voor nitdeding ter belooning lijken ze ons alle zeer geschikt. De Vereeniging voor Bijbelverspreiding, Keizers gracht 328 Amsterdam, zond ons nog een paar uit gaven, die bestemd zijn voor gratis verspreiding; het zijn boekjes van groot formaat en goed gecar- tonneerd met, illustratie op den omslag en zeven pen- teekeningen en twee gekleurde platen. Het ééne draagt tot tekstDe geboorte van den Heiland, waa.iin enkele Schriftgedeelten uit Lucas 1 en 2 en Mattheus 2 zijn afgedrukthet andere heet De groote geneesheer, met een afdruk van Luk. 5 1726 Luk. 8 2635 Marcus 5 2134 en soortgelijke Schriftdeelen. De boekjes zien er aan lokkelijk uit. Zij lijken ons bijzonder geschikt voor het doel, daardoor Schriftkennis bij te brengen aan degenen die onwetend zijn. Hein rich von Bernstein, een verhaal uit den tijd van Luther door Johannes, uit gave van J. H. Kok, Kampen. Dit is het premieboek bij den kalender Maranatha. Het blijft altijd goed, dat de belangrijkste tijd van de groote Hervorming telkens weer in herinne- ing gebracht wordt. Daartoe kan dit verhaal uitne- rmend dienst doen. Heinrich van Bernstein is één van de edellieden die Luther op zijn terugreis van den rijks dag te Worms oplichtten en in veiligheid brachten op den Wartburg. Met deze geschiedenis komt men dus in onmiddellijke aanraking met den grooten Hervormer. Vorm en inkleeding lijken ons wel wat erg ouderwetsck. Heij. Geref. Jongelingsvereen. Middelburg. Afd. „Herman Faukeel". N. T. Sch. 20. Hand. 6 1—6. T. Florusse. O. P. Art. 17 II. Onze defensie. J. Joosse. Afd. Dr. Lützen Wagenaar. N. T. Sch. 1719. Handelingen 5. H. Bassie. O. P. Art. 17 II. Onze defensie. P. Sanderse. Improvisatie door A. de Jonge. Geref. Knapenvergadering „Samnël". B. G. Murmnreering, door Wat.t.el. IC. G. „Christelijke strijd in ons land" door Govertse. Geref. Knapenvergadering „Samuel", Afd. II. Het werk der verspieders. Num. 13 14. A. de Vos. Bespr. ICerkgesch. door den Leider. M.-V. „Meisjesroeping", Middelburg. Agenda Gew. Gesch.: Lucas 24 1349. GeloofsleerDe Raad Gods. B. en B. 15 Jan. '26 Meisjesvergadering „Nunia", Middelburg. Zaterdagavond van 6'/j9'/4 uur Cons. Hofpleinkerk. Ie afdeeling Bijbelsche Geschiedenis. Johannes 4. B. Slot,. Na de panzeOpstellen Jaarfeest. 2e Afdeeling. Gewijde Geschiedenis: Lucas 23 door B. Mondeel- Na de pauzeVoorlezen door Dhr. Winter uit „ICi nderen in verstand en boosheid" (van Keuning) Degoedkoope hoestraiddeltjes welke men gewoonlijk te baat neemt, ge nezen den hoest niet; ze onderdruk ken hoogstens de verschijnselen. Neemt toch de Abdijsiroop te baat het krachtig werkende beproef de kruidenmiddel en U zult zién, hoe gauw U Uw verkoudheid kwijt is. MIDDELBURG. Bediening van den II. Doop in de Hofpleinkerk. Heidelb. Catech. Zondag 2. Gast.hniskerk 9.30 uur ds A. Koning te St. Laurens. 6 uur ds. J. H. Telkamp Hofpleinkerk 9.30 uur ds. J. H Telkamp 2 uur ds. H. Veldkamp Woensdag 2 uur Huwelijksbevestiging. Noorderkerk 9.30 uur ds. H. Veldkamp te Kralingsche Veer. 6 uur ds. A. Koning Arnemuiden 9.30 en 2 nnr ds. J. Runia Voorber. H. Av. Domburg 9.30 nnr ds. J. E. Visser 2 uur Lezen eener Leerr. Gapinge 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. C. von Meijenfeldt Grijpskerke 9 en 2 uur ds. J. Dijkstra Koudekerke 9 en 2 uur ds. A. C. Heij St. Laurens 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. A. Koning Coliecte Theol. School. Meliskerke 9 en 2 uur ds. E. Douma Oostkapelle 9.30 eu 2 uur Lezen eener Leerr. Serooskerke 9.30 en 2 uur ds. P. van Dijk Souburg 9.30 en 2 uur ds. G. B. Wurth Veere 9.30 en 2 uur ds. R. Hamming Vlissingen 9.30 en 5.30 uur ds. P. N. Kruyswijk Vrouwepolder 9.30 uur ds. C. von Meijenfeldt 2 uur Lezen eener Leerr. West.kapelle 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. J. E. Visser Brouwershaven 9.30 en 2 uur Bruinisse 9.30 uur 2 uur Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur Geersdijk 9.30, 2 en 5.30 nnr Haamstede 9.30 en 2 uur Kamperland 9 en 2 uur 6 uur Nieuwerkerk 9.30, 2 en 6 nnr Oosterland 9.30 uur 2 uur Scharendijke 9.30 en 2 nnr Wissekerke 9.30 en 2 uur Zierikzee 10 en 6 uur Zonnemaire 9.30 en 2 nnr ds. Joh. de Boer ds. D. Bremmer Lezen eener Leerr. ds. F. Staal Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. F. J. v. d. Ende Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. D. Bremmer ds. J. W. van Tol Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 u. Krabhendijke 9 en 2 uur Poortvliet 9.30, 2 en 6 uur Rilland-Bath 9.30 en 2 uur Tholen 9.30 en 2 uur Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur Cand. D. Nauta te Leiden, ds. W. M. Ie Cointre ds. A. Andree ds. H. G. de Jonge te Ermelo. ds. Z. Hoek te Zonnemaire. ds. C. Veltenaar Lezen eener Leerr. Baarland 9.30 en 2 uur ds. K. Oussoren te Broek. Driewegen 9.30 en 2 unr Lezen eener Leerr. Kapelle-Biezelinge 9.30 en 2 uur ds. A. Scheele Borsele 9.30 en 2 uur ds. C. van Schie Goes 9.30 en 6 uur ds. R. J. v. d V een 's Gravenpolder 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Heinkenszand 9.30 uur Lezen eener Leerr. lerseke 9.30 uur ds. B. Meijer 2 uur Lezen eener Leerr. Wemeldinge 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kruiningen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Nieuwdorp 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. R. J. v. d. Veen Wolphaartsdijk 9.30 en 2 nur ds. A. P. Lanting Axel 9 en 2 uur Hoek 9 en 2 uur Oost.lmrg 9.30 en 2 uur ds. J. S. Post ds. J. B. Vanhaelen ds. M. van Wijk Bed. H. Av en Dankz. Oostburg (dienst Aardenhnrg) 9.30 en 3 nur Lezen eener Leerr. Schoondijke 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr Woensdagavond 7 uur ds. K. Siefsma Bijbellezing in het Vereenigingsgebonw. Terneuzen 9.30 en 2 uur ds. S. Groeneveld Zaamslag 9 en 2 uur ds. J. H. Donner te Molenaarsgraaf. Voor de vele bljjken van deelneming tjjdens de ziekte eu het overlijden van mijn geliefden Man, Broer, Zwager en Pleegvader JAN JANSE Jz., betuigt de familie haar hartelyken dank. Uit aller naam, Wed. A. C. JANSE—Stkijn. Middelburg, 26 Nov. 1926.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3