SI. Ni P1RAPLUIES Najaar- en Winterhandscboenen Mej. DE DREU. HAAN, L» Noor Astraal C 21, lira, Hondius Zoon, St. licol t. Het beste litres voor MilUFlCTUREl is dat van L. E. RIYIERE, Groote Harkt, Hoek Gravenstraat, Middelburg. Sanguinose TIM TUR SCHOENEN, lijnhardt's Banketbakkerij Stationsstraat U. LE ZONDAGSSCHOOL-SERIE D. V. Zondagavond 21 November Boakh. FANOY, JONGENS- en MEISJESBOEKEN. bij I. VERELST, ir A. GEENSEN, voor Dames, Heeren en Kinderen V* iSS! i Banketletters en Spritsleiters ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. VLASMARKT K 145 - Telefoon No. 117 - MIDDELBURG J, A XjiXji-EXAZUnXT Algemeene Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand H. VERHOOG, Nijkerk, „In den Hercules". Baby-arti kelen Letterbanket - Borstplaat. Lange Burg 16, Middelburg, Verhalen en stichtelijke Lectuur. De nieuwste uitgaven zijn voorradig. aWBÊÊKÊÊÊSÊÊBÊK^ AV Een ieder die het laatste nieuws in wil zien, komt eens een kijkje nemen in de Noordstraat. Een blik in de Etalage zal u direct overtuigen dat wij een sortee ring en keus hebben die eenig is. De bekende TOMPOES in zwart en gekleurd met 10 en 12 baleinen in meer dan 30 verschillende modellen en kleuren bij Noordstraat, Middelburg. De beste kwaliteit Nieuwe STOKVISCH ongebeukt, 80 ct. per kilo. GEBR. VAN DORT, H VAN DRIEL, Langeviele, M'burg. Ds. A. LITTOOIJ, HT PRIJS 50 CENT. D. H. LITTOOIJ Azn., Terneuzen. Wij bieden Ude grootste keuze aan in ZIE ETALAGE Aanbevelend, Langedelft, Middelburg. „Het Huis met de Roode Pilaren", Drogisterij SCHULTE THIEME, iih Verschillende Soorten SPECULAAS, LETTERBANKET en BORSTPLAATJES aan )pfoepf/ Clristelijlt Nederland sflnqelus-orgel voor/JoS- Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. 101 Deeltjes 1 NIEUWE |50% korting onder redactie van A. L. GERRITSEN. 50% korting ÜITG.-Mpij - ARNHEM. 101 Deeltjes Kantoor Middelburg, Stationstraat P 44g. Deposito's - Credieten - Effecten - Coupons - Incasso's. Middenstands Girodienst. - Alle Bankzaken. Koninklijke Pianofabriek ANTOINE MES, G. M. FEU. Ds. P. VAN DIJK, J. STEENHUIS .axeerta bietten F. A. DE JONGE. heeft voorhanden groote keuze TOILETGARNITUREN EAU DE COLOGNE-SPUITEN HAARBORSTELS - KAPDOOZEN SCHEERGEREEDSCHAP SCHEERRIEMEN LUXE FLACONS EAU DE COLOGNE LUXE DOOZEN ZEEP Prachtige SPELDJES voor Page- en Polkahaar Pottenmarkt, Middelburg. De bloedarmoede is de meest verspreide kwaal van onzen tijd. Het bloed bevat dan te weinig bloedlichaampjes, is niet gezond genoeg om aan spieren, zenuwen en hersenen de vereischte kracht te geven. Het beste middèl om het ver zwakte bloed te herstellen is de SANGUINOSE te gebruiken, die met groote zekerheid de bloed armoede overwint Zy kost f 2,per flacon, 6 fl. f 11,—, 12 fl. f 21,—. Verkrijgbaar bjj Apothekers en Drogisten. Wacht U voor namaak. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c-4. Den Haag. Vele nieuwe merken SIGAREN ont vangen in verschillende prijzen en ver pakkingen. fü9§r* ZIE ETALAGE. Sigarerfmag. „Het Wap n van Zeeland", Korte Noord straat, Beleeefd aanbev., W. F. DIERMANSE. Segeerstraat Middelburg. Het aangewezen adres voor Grof- en f ij n Mandwerk, Rieten Meubelen enz. Verschenen DOOR in leven Dienaar d. Woords te Middelburg DERDE OMGEWERKTE DRUK, bezorgd door en met een woord vooraf van Ds. P. VAN DIJK, Pred. bij de Geref. Kerk te Serooskerke. IflT Een hoogst belangrijk gesebrift, door de heldere betoogtrant, van bizonder belang voor ieder lid der Geref. Kerken. Verkrijgbaar in den Christ. Boekhandel. Uitgave van uit in de Lange Delft, schuin over de Nieuwstraat, is van prima kwaliteit. Ze wordt steeds meer gebruikt. De prijs is 50 cent per flacon met 15 cent staangeld voor de flesch. steeds versch voorhanden JE ADRES VOOR HET A.S. SINT NICOLAASFEEST VOOR GEKRUIDE-EN WITTE DIKKE SPECULAASPOPPEN Tevens een groote sorleeriug DOOZEN BONBONS, KISTJES BORSTPLAAT, - - CHOCOLADE FIGUREN en CHOCOLADE LETTERS - - Ook Ringers Chocoladeletters voorhanden. Beleefd aanbevelend, Waar meer.en meer het gezin in onzen tijd wordt aangerand,"Vde jeugd' steeds sterker door wereldsche„vermaken aan den boezem van het- gezin wordt onttrokken; is het een dure plicht.de in Uw bereik zijnde, middelen aan te „wenden. Wij "stellen U in de gelegenheid; hoort! Een prachtvol Wij regelen de betaling met U zóó, dat U ia drie jaar eigenaar is. Vraagt onze condities dit verplicht II tot niets. Orgels vanaf f185.-. onder voile garantie. ORGEL- EN PIAMOHANDEl ROTTERDAM hoofdkantoor 00STZEEDUK 324/32 AMSTERDAMKorte Nieuwendijk 8 GRONINGEN: N. Ebbingestr. 121 DEN H A AG: Paul Krugerlaan 2-8 LEEUWARDEN: Kerkstraat 1 Ontvangen: REGENJASSEN vanaf f 4,90, REGENMANTELS vanaf f 7,90, OLIEJASSEN vanaf f 6,45, OLIEPIJPEN vanaf f 3,50, WOLLEN en GUMMI CAPES vanaf f 2,25, REGENHOEDEN vanaf 95 cent. Enz. Enz. NAAST R. K. KERK. Vraagt onze beredeneerde en rijk geïllustreerde Catalogus. Dit jaar werd de Serie weder] met diverse nieuwe deeltjes en herdrukken vermeerderd. Op aanvraag zichtzendiug van de geheele serie. Honderdtallen gunstige recensies. Vertegenwoordigers voor: BRAND- WETTEL. AANSPRAKELIJKHEID INBRAAK- ONGEVALLEN- GLAS- AUTOMOBIEL TRANSPORT- STORMSCHADE LEVENSVERZEKERING. VEEVERZEKERING. Tarieven en inlichtingen worden op aanvrage verstrekt. VRAAGT en DRAAGT gemakkelijke pasvorm. Aanbevelend, Langeviele, Middelburg. Telefoon 388. MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse prijzen en houtsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilen No. 1. Een deel van dat mooie kin- d'ertijdsche „Vrij en blij" met verh., versjes, raadsels, kunstjes, spelletjes, anecdoten, rebussen, alles met een over vloed van mooie plaatjes enge bonden, prijs (onbetaalbaar). No. 2. De Schipbreukeling d'oor Jo hannes. Verh. uit den tijd der Fran- sche overheersching f 0,90. No. 3. Toch gelukkig. Verhaal door Mevr. A. Hoffmann, f 1, No. 4. Een bundel leuke rijmen en gedichten f 0,60. No. 5. Herinneringen uit de kinder en jongelingsjaren van Dr. A. Kuyper f 0,90. No. 6. Van heinde en ver. Mooi lees boek door Mej. H. S. S. Kuyper, met vele illustraties. No. 7. Mijn dierenboek, een groot prentenboek (25 x 35 c.M.) met vele gekl. pl. in stijven band. No. 8 en 9. Nog 2 prentenboeken, grootte als een schrift. No. 10. Leesboekje over de Vad. Gesch. No. 11. Een zakatlas van Nederland met 12 gekl. kaartjes. No. 12. Een kleurboekje met de noo- dige verf. No. 13. Een Schrift. 14. Tien gekl. ansichtkaarten. No. 15 en 16. Een of twee leesboeken gratis, minstens 100 blz. No. 17. Een best zakboekje met piet- bord. No. 18 en 19. Twee mooie gekl. wand platen. No. 20. Een aardige verrassing voor de kinderen. Geheel deze reuzen-verzameling franco thuis op ontvangst van postwissel groot f 3, Wie 2 pakketten gelijk bestelt ont vangt er gratis bij een poëzie- of brief kaartalbum. Zend1 postwissel of Giro 42423 aan en schrijf er bij Voor St. Nic. pakket uit de Zeeuwsche Kerkbode. (Rembours 20 ct. extra). BIJBELMAGAZIJN Groote sorteering in HET ADRES VOOR is MAGAZIJN „DE WEEFSTOEL", Langedelft Middelburg. TAFELBIJBELS met platen, koperen sloten en hoeken steeds voorhanden op elke maat. Aanbevelend, hoopt voor de Jongelingsvereeniging op G. G. te Serooskerke (W op te treden de WelEerw. heer predikant ter plaatse, met het onderwerp: „OP DE BRES". Aanvang 6 uur, in de Geref. Kerk. Voor „Gereformeerde Ziekenverzorging" spreekt D.V. de heer uit Groningen op Vrijdag 26 Nov. '26, 's av. 8 uur in de Gastbuiskerk te Mid delburg. Onderwerp: De noodzakelijk heid van Christelijke Ziekenhuizen. TOEGANG VRIJ. zijn onmisbaar bij moei lijken stoelgang. Wer ken vlug, zonder kramp of pijn. Doos 60 ct. Bij Apoth. en Drogisten Luxe Brood- en Banketbakker ij Balans E 108, Middelburg. J. M. v. d. WOESTIJNE. Boek- en Bijbelbinderij. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4