Godsdienstoefeningen N.V. Chemicaliën- en Verfhandel v/h C. A. SCHULTE Co., (Oude Zaak.) Dames-Handwerken. Bruin en Wit St. Nicolaas Pijnen in rug en_ lendenen Klooster hal.sem GEZELLE MEERBURS's CHRISTELIJKE KALENOER 5675 Officiëele Berichten. Verantwoording uan Liefdegauen. INGEZONDEN STUKKEN. BOEKAANKONDIGING. Vereenigingsleuen. correspondentie. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 21 NOVEMBER 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes Classe flxel 1886. 1926. Teleff. 155. Teleff. 155. En Gros. En Detail. I. VERELST, Abdijsiroop, Kloosterbalsem, Purol. verdrijft de pijn Wit en Bruin Speculaas, Letterbanket, Banket en Spritsletters. JOH. A. JULIANUS, voor 1927. Prijs 90 cent. D. H. LITTOOIJ Azn., Terneuzen. Boekh. De Jong vh. Fa. F. P. D'huij. H- VERHOOG, VERGADERING van de Classe Tholen, 10 Nov. 1926. Ds. W. M. Ie Cointre opent de vergadering, laat zingen Ps. 25 10, leest Ps. 62 en gaat voor in gebed. De credentiebrieven worden nagezien en in orde bevonden. In het moderamen nemen zitting ds. Le Cointre, praeses ds. Andree, ass. en br. Tanga, scriba. De praeses spreekt dr. C. Veltenaar, voor het eerst tegenwoordig, een woord van welkom toe. De scriba leest de notulen, welke met dank aan den scriba worden goedgekeurd. Ingekomen stukken De Classe Makkum deelt mee, dat ds. Vermaat. voor drie maanden geschorts is De Classe Breukelen meldt dat dr. Smelik van Tienhoven is afgezet. De Classe Zaandam geeft kennis dat dr. Koppenaal met de gemeenschap der Geref. Kerken gebroken heeft. De Classe Schiedam verklaart dat ds. Koolstra van Hoek van Holland zich onttrokken heeft aan de ge meenschap der Kerk. Deze stukken worden met droefheid voor kennis geving aangenomen. Na eenige mededeeling van art. 18 K. O. door br. P. A. Schwartz besluit de Classe de bijdrage voor art. 13 dit jaar te verhoogen ter voorziening van het kasgeld. Voor de Zending hebben de kerken, behalve de Kerk van O.-V. de verhoogde bijdragen gestort. De collecten worden als volgt geïnd A.-J. Polder Th. Sch. f 31.695 Hulpb. Kerken f 19.78 Bergen op Zoom - 32.63 - 29.80 Krabbendijke - 20.545 - 21.88 Oud-Vosmeer -12.27 -12.40 Poortvliet -10.55 - 8.65 Rilland-Bath -10.55 - 9.— Tholen -13.57 9.62 De vacature-diensten worden aldus geregeld Anna Jacoba-Polder, ds. A. AndreeOud-Vosmeer, ds. C. VeltenaarRilland-Bath, ds. W. M. le Cointre. Ds. Andree wordt benoemd als dep. van Art. 13. Ds. Veltenaar als dep. voor Hulpb. Kerken. Aan de Kerken van Bergen op Zoom en Tholen wordt opgedragen een voorstel tot wijziging van het huish. reglement en van dat van Kerkvisitatie voor de volgende vergadering voor te stellen. De volgende vergadering zal worden gehouden Woensdag 2 Febr. 1927. Ds. Veltenaar gaat voor in dankzegging, waarna de praeses de vergadering sluit. A. Andree, Assessor. Middelburg. Vergadering van de Commissie van Beheer Vrijdag 26 dezer. Tijd en plaats als ge woon. De Secretaris. V1 i s s i n g e n. Getrouwd L. de Wolf en P. C. Joosse. Met att. uit MiddelburgP. C. Joosse. Met att. naar MiddelburgMaria Midavaine. KERKERAAD (breed), M'burg, 18-ll-'26. Begin, Woensdagavondcomm. als gewoonlijk. Absent: 8 oud., 7 diak. Er wordt geconstateerd, dat br. Brandsma door de sluiting der Synode heeft opgehouden ouderling te zijn. Nominatie-ouderl.de brs. J. Bolier, S. Brandsma, J. H. Koole, D. H. Lodewijk, J. van Maldegem, A de Vos. Idem-diakenende brs. C. Joosse en S. Wester terp. Gemeentevex-gad. a.s. Maandag 8 uur in de Hofpleinkerk 's middags van 23 uur in de consis torie van die kerk gelegenheid voor 's avonds-verhin derden. Bespreking begrooting 1927. Ds. v. d. Zee bericht, dat hij de roeping niet kan aannemen. De Hofpleinkerk is 28 Dec., de Noorderkerk 27 Dec. disponibel, resp. voor evang. en Zondagsschool. De heer J. Dols van Brussel zal Vrijdag 17 Dec. in de Hofpleinkerk optreden, om inlichtingen te geven over de Zending in China. De brs. ouderlingen zullen schriftelijk hun rapport oyer hun bezoek van ontrouwe catechisanten inleveren bij oud. Huizinga, voor Maandag a.s. 4 uur. Maandag as. begint de wintercollecte. Volgende week sectievergadering. Dankzegging. Sluiting. ZENDING. Vlissingen. Met hartelijken dank ontvangen van Annie, Geeraard en Lena Mommaas 83 halve en 6 heele centen, zoomede een doos zilverpapier en capsules en theeloodvan Gretha van de Vrie zeven gulden voor verkochte zendingskalenders en van Nelly Kommers voor id. zes gulden en zestig cent, terwijl Saartje en Jaantje Snijders nogmaals een kwartje brachten omdat zij nog een kalender hadden weten te plaatsen, prachtigTen slotte in dank ont vangen van Gretha van de Vrie 76 halve centen en een doos zilverpapier en capsules. Namens de Zendingscommissie, W. Karreman, Penningm. Ontvangen collecte voor de Hulpbehoevende Stu denten van de Kerken in de Classis Middelburg Arnemuiden f 16.49 Domburg f 11.43 Gapinge f 7,42 Grijpskerke f 17 12 Koudekerke f 20.85 St. Laurens f 17.60 Meliskerke f 16 82 Middelburg f 117.06 Oostkapelle f 13.12 Serooskerke f 29.27 Souburg f 26.15 Veere f 14.36 Vlissingen f 67.10 Vrouwepolder f13.en Westkapelle f5.66. De Classic, correspondent, S. den Hartigh. Middelburg, 19 Nov. 1926. Middelburg. Met dank ontvangen voor het Rusthuis een kist koolrapen, een kist wortelen en een kist kroten. De Huisvader. SUPPLETIEFONDS „DE GLINDHORST". Van de Diaconie van Koudekerke ontvingen wij voor dit fonds vijf en veertig gulden, waarvoor hartelijk dank. Namens de Commissie, F. Damen. Middelburg, 18 Nov. 1926. Brakstraat O 271. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. In het belang van de Vereeniging tot bevordering van Gereformeerde Ziekenverzorging in Nederland zal D.V. op Vrijdag 26 Nov. '26 een vergadering worden gehouden in de Gasthuiskerk te Middelburg, waar als spreker hoopt op te treden de heer J. Steenhuis uit Groningen, zie advertentie. Deze Nationale Vereeni ging Gereformeerd, niet in kerkelijken, maar in Confessioneelen zin heeft ten doel in het geheele land Christelijke Ziekenhuizen te bouwen, zoo moge lijk in elke provincie één. Daaraan is zeker wel be hoefte. Wij begeeren toch voor onze kranken niet alleen een goede lichamelijke behandeling, maar ook een goede geestelijke verzorging, gedachtig aan onzen barmhartigen Hoogepriester, Die onze krankheden op Zich genomen heeft en met innerlijke ontferming over de schare bewogen was. Gaarne beveel ik deze Ver eeniging met hare belangen aan en wek ik allen, die dit doel begeerlijk achten, op, de bovengenoemde vergadering bij te wonen. R. Hamming. Gezelle Meerburg Kalender. Uit gave D. H. Littooij, Neuzen. Het mooie schild, in eenigszins blauwgrijzen toon, stelt een bergweg voor. Op den voorgrond Naomi, rond wier hals Ruth haar armen slaat. Een boom op een groenachtige helling spreidt schaduw. Orpa ver dwijnt in een buiging van den weg. De inhoud van Gezelle Meerburgs Kalender wordt gewaarborgd door de medewerkers onder wie maar laat ik ze allen noemen, want ze hebben allen namen van goeden klank Di. Van Arkel, Boersma, Buffinga, K. Dijk, Van Es, D. van Dijk, Hamming, Impeta, Keizer, Knoppers, Schuurman en v. d. Werff. We bevelen èn om het schild maar natuurlijk vooral om den inhoud deze oude bekende van harte aan, als althans voor sommigen nog een aanbeveling noodig is. Premieboek is „In Zijn Kracht" door H. Zeeberg. Een vlot geschreven verhaal van den zielestrijd van twee verpleegsters. Dr. Geesink, Van 's Heer en Ordinan tiën II. 1. J. H. Kok. We ontvingen dezen derden bundel, waarmee het tweede deel van dit belangrijke werk aanvangt. Welke Geref. Jongelings-vereeniging is nog niet in bezit van dit schier onmisbaar werk. Dr. Impeta heeft over |de wenschelijkheid van Ethiek op de Jongel.-ver. ge sproken Dr. Geesink geeft in dit werk een hand leiding bij een gewichtig deel van die Ethiek. Doch ook voor anderen dan jongelingen is het werk van den afgetreden hoogleeraar een waardevol bezit. De druk is keurig en het formaat kloek. S. v. D. Maranatha. Kalender 1927, uitgave van J. H. Kok, Kampen, onder redactie van ds. J. J. Knap Cz. Deze scheurkalender verloor nu de medewerking van ds. de Moor. Ook hier, wordt hij, als op zooveel andere terreinen gemist. Gelukkig kon ds. Knap de verzorging van de voorzijde der blaadjes voortzetten. Men weet daarmee, dat elk van die blaadjes voor eiken dag van het jaar goede Schriftuurlijke leering biedt. Het schild voor dit jaar is van een ander en naar ons voorkomt minder genre dan zijn voor gangers. Alweer een RebaccaMen kan heel veel respect hebben voor deze begaafde vrouw en toch meenen, dat ze wel eens enkele jaren achter elkaar zich op den achtergrond kan houden en maar niet altijd weer op scheurkalendersschilden pareeren. Heij. Geref. Jongelingsvereen. Middelburg. Afd. „Herman Faukeel". S. S. Schets 45. De Chr. Vrijheid A door vr. M. Wattel. L. K. J. J. L. ten Kate door vr. A. Naye. Afd. Dr. Lützen Wagenaar. S. S. Schets 45. „Christelijke Vrijheid" door vr. C. M. Roose. L. K. J. J. L. ten Kate door vr. J. Janse. Geref. Knapenvergadering „Samnël". Agenda P. de Boks. „De tocht voortgezet". Num. 9 en 10. M. Pouwelse. Vad. Gesch. Het twaalfjarig bestand. Rooster J. V. „Calvijn", Vlissingen, voor 21 Nov. Middag-afd. Schriftonderzoek. Schuld. H. B. Woltering. Losmaking van Spanje. W. v. Wouwe. Avond-afd. Gel. Bel. art. 24. M. Suurmond. Sociale wetgeving. L. Stroo. D.V. Zondagavond 21 November hoopt voor de Jongelingsvereeniging op G. G. te Serooskerke (W.) op te treden, de WelErw. heer ds. P. van Dijk, pre dikant ter plaatse, met het onderwerp: „Op de bres". Aanvang 6 uur, in de Geref. Kerk. M.-V. „Meisjesroeping", Middelburg. Agenda Gew. Gesch. Lucas 23 4756. Vrije werkzaamheden. Meisjesvergadering „Nunia", Middelburg. Zaterdagavond van 6J/29*/4 uur Cons. Hofpleinkerk. 2e Afdeeling. Bijbelsche Geschiedenis. Lucas 23 door B. Mondeel. Na de pauze Vrije Werkzaamheden. Plaatsgebrek dwingt tot het laten overstaan van enkele stukken, w.o. ook het Feuilleton. MIDDELBURG. Bediening van den H. Doop in de Gasthuiskerk. Heidelb. Catech. Zondag 1. Collecte Theol. School. Gasthuiskerk 9.30 uur ds. R. Hamming 2 uur ds. J. H. Telkamp Vrijdagav. 8 uur dhr. J. Steenliuis te Groningen. Rede in het belang van Chr. Ziekenverzorging. Hofpleinkerk 9.30 uur Lezen eener Leerr. 6 uur ds. J. Dijkstra te Grijpskerke. Noorderkerk 9.30 uur ds. J. H. Telkamp 6 uur ds. R. Hamming Arnemuiden 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. W. 9.30 en 2 uur ds. J. Runia Domburg 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. J. E. Visser Gapinge 9.30 uur ds. C. von Meijenfeldt 2 uur Lezen eener Leerr. Grijpskerke 9 en 2 uur ds. J. Dijkstra Koudekerke 9 en 2 uur ds. A. C. Heij St. Laurens 9.30 en 2 uur ds. A. Koning Meliskerke 9 uur ds. J. Runia Oostkapelle 9.30 en 2 uur ds. E. Douma Serooskerke 9.30 en 2 uur ds. P. van Dijk 6 uur ds. P. van Dijk Rede voor de Jongel. Ver. Souburg 9.30 en 2 uur ds. G. B. Wurtli Veere 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Vlissingen 9.30 en 5.30 uur ds. P. N. Kruyswijk Vrouwepolder 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. C. von Meijenfeldt Westkapelle 9.30_jiur ds. J. E. Visser 2 uur Lezen eener Leerr. Brouwershaven 9.30 en 2 uur W. 930. en 2 uur Bruinisse 9.30 en 5 uur Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur W. 9.30 en 5.30 uur Geersdijk 9.30, 2 en 5.30 uur W. 9.30 en 1.45 uur 5.30 uur Haamstede 9.30 en 2 uur W. 9.30 en 2 uur Kamperland 9 en 2 uur 6 uur Nieuwerkerk 9.30, 2 en 6 uur W. 9.30 2 en 6 uur Oosterland 9.30 en 2 uur Scharendijke 9.30 en 2 uur Wissekerke 9.30 en 2 uur W. 9.30 en 2 uur Zierikzee 10 en 6 uur Zonncmaire 9.30 en 2 mu ds. Joh. de Boer ds. Joh. de Boer ds. D. Bremmer ds. F. Staal ds. F. Staal Lezen eener Leerr. ds. Hamming te Middelburg. Lezen eener Leerr. Cand. R. J. Danhoff te Amsterdam, ds. L. Both te Arnhem, ds. F. J. v. d. Ende Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. W. Veder te Wadinxveen. Lezen eener Leerr. ds. J. W. van Tol Lezen eener Leerr. ds. A. C. Heij te Koudekerke. ds. J. Sybcsma te Dedemsvaart. ds. Z. Hoek Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur Lezen eeuer Leerr. Bergen op Zoom 9.30 uur 6 uur Krabbendijke 9 en 2 uur Poortvliet 9.30, 2 en 6 uur Rilland-Bath 9.30 en 2 uur Tholen 9.30 en 2 uur Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. ds. W. M. le Cointre ds. A. Andree Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. C. Veltenaar ds. W. M. le Cointre Baarland 9.30 en 2 uur W. 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. ds. C. von Meijenfeldt van Vrouwenpolder. Driewegen 9.30 en 2 uur Cand. C. van Schie Kapelle-Biezelinge 9.30 en 2 uur ds. A. Scheele W. 9.30 en 2 uur ds. A. Scheele Vrijdag 2 30 uur Huwelijksinzegening Borsele 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. W. 9.30 en 2 uur ds. B. Meijer Goes 9.30 en 6 uur ds. R. J. v. d, V een 's Gravenpolder 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. W. 9.30 en 2 uur ds. P. van Dijk te Serooskerke. Heinkenszand 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. R. J. v. d. Veen W. 9.30 en 2 uur ds. C. W. Keur Ierseke 9.30 en 2 uur ds. B. Meijer Wemeldinge 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kruiningen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Nieuwdorp 9.30 uur Lezen eener Leerr. Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur ds. A. P. Lanting Axel 9 en 2 uur ds. J. S. Post W. 9 en 2 uur ds. J. S. Post 5.30 uur dhr. Baas te Den Helder. Rede tegen de ontheiliging van Gods Naam. Hoek 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Oostburg 9.30 uur ds. M. van Wijk Voorber. H. Av. 2 uur ds. M. van Wijk Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 en 3 uur ds. J. B. Vanhaelen. Schoondijke 9.30 uur ds. K. Sietsma Bed. H. Av. 2 uur ds. K. Sietsma |Voortz. Bed. H. Av. en Dankz. Terneuzen 9.30£en 2 uur ds. S. Groeneveld Zaamslag 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. W. 9 en 2 uur ds. B. Wentzel te Ridderkerk. Verloofd: NELLY A. WIEGEL en F. VERSLOOT. Middelburg, Korte Geere K 307. Terneuzen, Prov. weg O 36. 16 Nov. 1926. -sS <e* Zoo de Heere wil en zjj loven hopen onze geliefde Ouders, Be huwd- en Grootouders STOFFEL DE JONGE EN SARA JANSE op 24 November a.s. hun 40jarige- Echtvereeniging te herdenken. Hun dankbare Kinderen, Behuwd- Kleinkinderen en Verloofde. Middelburg. 19 Nov. 1926. Penninghoek L 56. In de Rieten-, Stoelen-, Wiegen- en Mandenmakerij voorhanden 1ste kwaliteit Mutsaard- en Tuiniers-Wisschen. B. GOUDSWAARD, K. Noordstraat E 4 - Middelburg. Wanneer U by ons koopt, profiteert U niet alleen van prima kwaliteiten doch ook van lage prijzen eu groote sorteeriug: Mediciuale Levertraan f 0,35 per fl. Stoomlevertraan f 0,45 per fi. Deze soorten voldoen aan de hoogste eischen. Levertraan-Emulsie f 0,80 per fl. merk „Optisana". Grootste sorteering Drops. Echte Santi-Franco Drop f 0,15 per staaf. ALLE MATERIALEN voor MAGAZIJN „DE WEEFSTOEL", Langeviele Middelburg. Laveiidelzeep f 0,75 p. 6 stuk. f 1,40 p. 12 stuk. Bleekpoeder f 0,10 p. Vé K.G. f 0,35 p. K.G. Terpentijn f 0,12 p. maatje. Enz. Enz. Enz. J, LAVOOIJ. MIDDELBURG. Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat. Luxe flacons EAU DE COLOGNE, TOILETSPUITEN nieuwste soorten, TOILET-GARNITUREN en TOILET- DOOZEN, ruime keuze by Kapper, Pottenmarkt, Middelburg. R. A. BASTIAANSE, Banketbakker. Langeviele, Middelburg. 20 cent per ons. Beleefd aanbevelend, Firma DAMEN, K. Noordstr. M'burg. FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloedwijn Langeviele K 211 Middelburg Autogeenische Lasch- en Snijinrichting. Smederij, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLTJi JMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. L. J. VROON, Lange Noordstraat. Telefoon 246, Middelburg. BEHANGERIJ - STOFFEERDERIJ Bedden- en Matrassen-Inrichting. VERHUIZINGEN. Beleefd aanbevelend, De Kalander voor het Chr. gezin Uitgave van HUISBIJBELS vanaf f 1,60, f 2,95, f 3,f 4,enz. Groote sorteeriug KERKBIJBELTJES. Burgt, Middelburg. Nos. telt onze pas verschenen Catalogus No. 9 en 10. ELK WAT WILS. Voor boekenliefhebbers op aanvrage gratis. Oude en nieuwe Chr. Boek- en Muziek handel NIJKERK.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3