Hondius Zoon, De Worstelstrijd der Transïaleis. PUROL JOH. DE HEER, N.V. vh. C. A. SCHULTE Co. Oude Zaak. ANGELUS MÜLLER HENDRIKSE Go's Bredée's Kerstboekjes. Het beste idres yoor MiMUFACTPREB is dat van L. E. RSÏ1ERE, Broote Markt, Hoek gravenstraat, Middelburg, I I J. LAVOOIJ Gesprongen Handen ynOPUS HAAN, Lus NoorlM C 24, ÏHï Vlas markt K 145 - Middelburg J. W. BOEIJENGA ZONEN - UITGEVERS, SNEEK. Voor lijdenden Herstellenden I r „In den Hercules". 6. M. FEU. Stoffen voor Heerenkleeding Winterjassen M ij nhardt's Tabletten Bruin en Wit St. Nicolaas ruwe huid Boekh. F AN 0 Y, Middelburg. ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. Oostzeedijk 324-32, ROTTERDAM. Alle Zondagsschoolbesturen J. M. Bredée's U. Rotterdam. 5675 KASSIERS EN COMMISSIONNAIRS IN EFFECTEN Historisch Verhaal van den strijd voor Vrijheid en Recht, door Ds. F. Lion Cachet. Pracht- en Plaatwerk, 660 blz. Wenscht U Solied Schoenwerk aan lagen prijs SCHOENMAGAZIJN LANGEVIELE. Ai CEBUCO's CLYMOLINE LIJSTENMAKERIJ Gortstraat Middelburg. Fietsjekkers, Gabardine Regenjassen, mooie Jongensjasjes en Jekkers. Boekh. De Jong vh. Fa. F. P. D'huij. Doos 30 -60- 90 ct. Tube 80ct. Bij Apoth.en Drogisten Dr. J, H. BAVINCK. Inleiding in de Zielkunde. HET BESTE IS VOOR ONZE KINDEREN NIET TE GOED. Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWSJNSE ZONEN, Middelburg. De van ouds beroemde en PRACHTWERKEN Koninklijke Pianofabriek ANTOINE MES, Bankiers- en Effectenkantoor, Middelburg. Deposito's Coupons Prolongaties Nazien uitlotingen Credleten Vreemde gelden Beleeningen Chèques op binnen- Verzekeringen en buitenland. WELNU ZIJ ZIJN ER 20 NIEUWE. H VERHOOG, Heerlijke Fransche Odeur verkrijgbaar per maat. Anjelieren, Meiklokjes, Violen enz. JOH. A. JULIANUS, Koopen en Verkoopen Cheques en Vreemd Bankpapier tegen voor- deelige koersen. Openen Rekening-Courant met rentevergoeding. Ontvangen gelden in deposito met een dag opzegging 8 met een maand opzegging 8V2% Voor langere termijnen op nader overeen te komen voorwaarden. HET wijdvermaarde, zeer beroemde boekwerk is thans in onze handen En deze voorraad gaat voor zulk een spotprijs van de hand dat niemand het koopen kan laten. U betaalt de helft van den prijs en wij geven bovendien gratis ZES PREM1EN, die alleen meer dan het bedrag waard zijn. „De Wor stelstrijd der Transvaler s" is destijds door alle toonaangevende bla den als om strijd geprezen. Aangrijpend is dan ook die geschiedenis derTrans- valers. Penning, van Oordt en anderen teekenden 'r eeds vele episoden. Maar hier hebt u de volledige geschiedenis van het land van Pretorius en Kruger, van de Scherpschutters en Helden van Zuid-Afrika. Het is een boek om mee te jubelen en weenen. Het begint met de eerste gewaagde tocht, ver van huis en haard, van de Hollanders naar de Kaap, hun ontmoeting met de woeste volksstam men, de eerste nederzetting aldaar, het leven in dit eenzame oord, enz. Dan de eerste strijd met debegeerige Engelschen die hen verjoegen van de Kaap. Nu beginnen de beroemde, heroïke, maar gevaarvolle zwerftoch ten door de woeste en onbekende streken, langs enge bergpassen en door bruisende stroomen. Zwaar is met name hun strijden en lijeten in het land der wreede Zoeloe-Kaffers, maar ten slotte glansrijk de overwinning (de vrou wen vechten mede o pden beruchten Zoeloe-Koning Dingaan. (Nog steeds vieren de Bóeren hun Dingaansdag.) Straks begint de groote tocht naar Vrijstaat en Transvaal. „De laatste avond in de woning". De trek Weer die bittere strijd met den Engelschman, eindelijk bekroond door de onafhan kelijkheidsverklaring van 1854. Nu komt het roemrijke tijdperk van President Pretorius. Mooi wordt hier geteekend het huiselijk en kerkelijk leven der Boeren, de Zending, Kaffer- oorlogen, enz. Ook het intieme familie-leven, het vrijen en trouwen, de sprink hanenplagen, de droogten, gevechten met leeuwen die de veekraal overval len enz. Het is een boek vol leven Buitengewoon belangwekkend is verder dat deel dat genoemd wordt de groote strijd voor waarheid en recht, voor vrij heid en onafhankelijkheid, die eindigt met de glorievolle overwinning van 1881. Aangrijpend zijn de heldendaden van Kruger en^ Joubert, verpletterend de Engelsche nederlaag op Amajubu (Amajubadag). Eindelijk de groote gebeurte nissen der latere jaren: de Jameson-inval, het verraad van den schurk Cecil Rhodes, Slachtersnek gewroken enz. Hoeveel helden zijn er in Afrika ge vallen Maar eens, zegt Penning ergens, zal over de graven der gevallenen de groote dag der vrijheid aanlichten, mits de Boeren trouw blijven aan dei- vaderen traditie Welnu, dit prachtboek, groote uitgaaf met fraaie platen, 650 bladz. gaat thans voor 'n prijsje van de hand. Er is een zeer groote kaart bij apart voor dit boek gemaakt. Het boek is sterk gebonden met linnen rug. Nooit wil men dit boek weer missen. Maaru ontvangt nog veel méér II. KRUISMAN: Kris uit de Nachtbuurt. Ontroerend verhaal uit de sloppen en holen van donker Rotterdam. Kris, 'n tienjarige jongen, wordt door een man die met zijn moeder samenleeft „opgeleid" tot dief en zak kenroller. Treffend is het hoe hij na hevig verzet uit deze wereld van zonde wordt weggerukt en een beter leven tegemoet gaat. 144 blz. III. IRENE. N a o m i o f d e 1 a at s t e dagen van J e r u z a 1 e m. Beroemd verhaal uit den tijd van Jeruzalem's Verwoesting. Mooi zijn o.a. de Hoofdst. Een Vreeselijke Nacht. De Wolf in Schapenvacht. Hcmelsche Vrede. Tot den dood getrouw. Jeruzalem omsingeld. Overwonnen d'oor het bloed des Lams. Verdelgd om de zonden des Volks, enz. 136 blz. IV. MARINUS. Het Oordeel Zuiver! De Zaak-Geelkerken, aanleiding, begin, eerste conflict, enz. Interessant. (Afz. 45 et.) V. MINOR Voordrachtenbun d eitje. Mooie Serie o.a. De Kamer jacht. Als en maar. Johannes Brenz. Met z'n Achten, enz. VI. SAMSON. De Oorlog in het Westen. Avonturen op het Slag veld. Inh. o.a. De Groote Slag aan den IJser. Een nacht in de loopgraaf. Met de Verkenners het bosch in. Kerstmis aan het front, enz. Met fr. oorlogs platen. 100 blz. VII. CHAILLET. Zeppelin1 tochten boven Engeland. Sombere bladzijden uit den grooten Wereldoorlog. Inh. o.a. Boven de Wereldstad Londen. Gevecht met Vliegeniers, 'n Tocht bij Storm, enz. Met foto's w.o. bij nacht. 130 blz. 3.25 franco thuis is de prijs van dit groote pak boeken. Alles te samen Wij zeggen er geen woord meer van, want de bestellingen komen bij handen vol. Op de postwissel of giro-biljet (No. 31769) melden „Aanbod Worstel strijd Transvalers". Franco f 3.25. Natuurlijk is dit aanbod van dan vindt u een schitterende Collectie in het Beleefd aanbevelend, J. ALLEWIJN. Telefoon 388. Middelburg. ^1 die verzwakt zjjn door koortsen, typhus, influenza, of dergelijke on dermijnende ziekten, is de Sanguinose het middel, dat het éérst de levensopgewektheid terugbrengt. voor wie het er op aan komt, de verloren krachten spoedig te her overen wier eetlust moet worden opgewektdie aan diepen en ver- kwikkenden slaap behoefte hebthet middel dat u snel en zeker daaraan helpt is de Sanguinose. In gevallen van zenuwzwakte, vooral na de influenza, typhoïde en dergelijke ondermijnende krankheden, schrijf ik geregeld de Sanguinose voor. In geen enkel geval bleef zij zonder uitwer king. Dr. Pol Demade. Van de Sanguinose behoeft gij geen likeurglaasjes te gebruiken. Tweemaal per dag een eetlepel is voldoende. Bfl alle Apothekers en goede Drogisten. SANGUINOSE kost per flesch f 2,-, 6 fl. f 11,-, 12 fl. f21,-. WACHT U VOOR NAMAAK De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co. Den Haag. is een nieuw middel tegen winterhanden, ruwe huid, pukkels en puistjes. Clymoline wordt snel door de huid opgenomen en verstopt de poriën niet. Per flacon 75 ct. en f 1 90 in Het Huis met de Roode Pilaren, dit is de Drogisterij SchulteenThieme, Schuin over de Nieuwstraat, in de Lange Delft. Levert alle soorten L IJ S T WERK, ovaal, rond en passend om uw foto. Speciaal ingericht voor het omlijsten uwer diploma's. Aanbevelend, Prachtige voorraad naar maat. Ruime voorraad in de nieuwste kleuren en modellen. Uitsluitend beste kwalitt-it aan scherp concurreerende prijzen. Beleefd aanbevelend. Hoofdpijn 60 ct. Zenuw 75 ct. Laxeer 60 ct. Maag 75 ct. Staal 90 ct. ^Bjj Apothen Drog. HUISBIJBELS vanaf f 1,60, f 2,95, f 3,—, f 4,enz. Groote sorteering KERKBIJBELTJES, Burgt, Middelburg. R. A. BASTIAANSE, Banketbakker. Langeviele, Middelburg. 20 cent per ons. j, LAVOOIJ. - MIDDELBURG. Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat. Nieuwe Uitgaven voorhanden bij Ingenaaid f ",50. Gebonden f 6,75. Ds. K. Schilder Goud, Wierook en Myrrhe, Nieuw Dagboek. 12 afleveringen a f 0,75 met gratis band. FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloedwyn De Medicinale Levertraan uit de Drogisterij Schulte en Thieme, Het Huis met de Roode Pilaren, schuin over de Nieuwstraat, in de Lange Delft, voldoet aan de hoog ste eischen, terwijl de prijs billijk is. Per flacon 50 cent, met 15 cent staangeld voor de flesch. Ontvangen: REGENJASSEN vanaf f 4,90, REGENMANTELS vanaf f7,90, OLIEJASSEN vanaf f 6,45, OLIEPIJPEN vanaf f 3,50, WOLLEN en GUMMI CAPES vanaf f 2,25, REGENHOEDEN vanaf 95 cent. Enz. Enz. NAAST R. K. KERK. alsmede het echte Tropen-Harmonie in metalen ka9t. Alleen bij Filialen: AMSTERDAM DEN IIAAG GRONINGEN K. Nieuwendijk 8. P. Krugerlaan 28. Nw. Ebbiugestr. 121. MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse prijzen en houtsoorten. Stemmen Gepareeren Verhuren Inruilen Bijkantoren GOES, SLUIS, OOSTBURG. ZITDAG op marktdagen te Aardenburg Oostburg IJzendijke Kruiningen Wissenkerke Kortgene. Rekening-Courant Effecten Pijpdrop merk Sauti franco f 0,15 Staafjes Anijsdrop f 0,25 per ons. Gekleurde Jujubus a f 0,25 per ns. Haverstroo-pastilles f 0,20 per ons. Groote Zoute Schuinen f 0,20 per ons. Zoute Jujub s f 0,25 per ons. Gec. Zoute Jujubes f0,30 per ons. Enz. Enz. Enz. Stoomleverfraan f 0,45 per flacon. Medicinale Levertraan f 0,35 per fl. Doozen Lavendelzeep f 0,75 p r 6 stuks. Terpent ij u f 0,12 per maatje. Alle verpakte Geneesmiddelen voor den Hoest en Keel zijn by ons verkrijgbaar. wachten op de aankondiging van het verschijnen van Vraagt den zooeven verschenen Catalogus van Zondagsschool uitgaven 192627. KERSTKLOKKEN, in 3 bundels, gratis beschikbaar vo%r elk Zondagsschoolbestuur, na ontvangst van den ingevulden bon. Men vrage de circulaire „GELEGENEIEIDSKOOP" voor boekjes van 1/3 (een derde) van de waarde. Nos. telt onze pas verschenen Catalogus No. 9 en 10. ELK WAT WILS. Voor boekenliefhebbers op aanvrage gratis. Oude en nieuwe Chr. Boek- en Muziek handel NIJKERK. Autogeenische Lasch- en Snyinrichting. Smederij, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLIJiJMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. by I. VERELST, Puttenmarkt, Middelburg. BEHANGERIJ - STOFFEERDER!J. Bedden- en Matrassen-Inrichting. VERHUIZINGEN. Beleefd aanbevelend, Langeviele K 211 Middelburg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4