g jakobs-Tabak. g Patrimonium. üodsdienstoefeningen 0 Heeren Rookers. H W. J. BOSDIJK, g 6EZELLE MEERBURg's CHRISTELIJKE KALENOER KERKhiEUWS. OHiciëeie Berichten. Verantwoording uan Lieïdegauen. INGEZONDEN STUKKEN. Vereenigingsleuen. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 7 NOVEMBER 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes Classe ft x eI AdvertenUën. Ds. A. LITTOOU, Ds. P. VAN DIJK, PRIJS 50 CENT. D. H. LITTQOIJ Azn., Terneuzen. H VAN DRIEL, Langeviele, M'burg. Grof- en f ij n Mandwerk, Rieten Meubelen enz. Een pijp TABAK smaakt Q 0 altijd lekker mits van goede 0 kwaliteit. Vraagt daarom p] ro00000000E10DF10 Afd. Middelburg. De beste kwaliteit Nieuwe STOKVISCH ongebnukt, 80 ct. per kilo. GEBR. VAN DORT, Eén doos Puruvasol voor 1927. Prijs 90 cent. D. H. LITTOOU Azn., Terneuzen. Boter- en Gekruid SPECULAAS F. A. DE JONGE. toen zijne vrouw, die gedwongen toestem ming gegeven had, plotseling als haar be sluit te kennen gaf, aat zij hem niet volgen zou. Zoo kwam er van de reis niets. Be zwaard van geest nam Van Dijke zich voor naar Holland te gaan, om Ledeboer eens te bezoeken. In Benthuizen was Ledeboer niet en, waar Van Dijke ook zocht, nergens vond hij Ledeboer. Onderweg echter zag Lede boer Van Dijke van uit een rijtuig, dat hem naar zijne bestemming moest voeren. En wat openbaarde Ledeboer nu aan Van Dijke Niets minder dan dit, dat Van Dijke spoedig bevestigd zou worden. Hij had last gekregen van zijn grooten Zender, om dit aan Van Dijke mede te deelen. Spoedig werd nu te Benthuizen eene ker kelijke vergadering belegd, waarop Ledeboer deze ervaring mededeelde. Men besloot nu binnenkort weder te vergaderen om een proef- predicatie van Van Dijke te hooren en om hem een examen af te nemen. Van Dijke, die intusschen naar huis was gegaan, werd hiermee in kennis gesteld en op den be stemden tijd had het onderzoek naar „art. 8 Dordsche Kerkenordening" plaats. Van Dijke preekte over Joh. 13:7 en hij voldeed zoo, dat men besloot tot zijne ordinatie. Op 10 Maart 1849 zou die plaats hebben. Ledeboer kwam naar St. Philipsland. De broeders waren allen vol verwachting. Ein delijk was het lang verbeide uur aangebro ken. Ledeboer sprak ernstig. Hij liet de groote verantwoordelijkheid van den ambts drager gevoelen, maar ook het zalige van diens werk. Met diep ontroerde stem sprak Van Dijke het ,,ja, ik van ganscher harte" uit, en onder de diepste stilte knielde Pieter van Dijke om door Ledeboer bevestigd te worden. Allen waren zeer aangedaan. 's Avonds trad Van Dijke op en sprak over 2 Cor. 3:5: „Niet dat we van onszel- ven bekwaam zijn, iets te denken als uit ons- zelven maar onze bekwaamheid is uit God". Zoo was Van Dijke geordend leeraar. Nu begon zijn arbeid eerst recht. Hij werd nu op vele plaatsen genoodigd om het Woord te bedienen. Ledeboer behoefde nu niet zoo dikwijls meer naar Zeeland te komen, want Van Dijke werd de leidsman der Ledeboe- rianen op de eilanden. Veel heeft Van Dijke gewerkt. Nu eens in woningen, dan in schuren, dan weerou der den vrijen hemel bracht hij het Woord. In 1857 vestigde hij zich in Middelburg, en tegelijk bleef hij (eigenaardig kerkbegrip) predikant van verschillende gemeenten, die hij bij beurten hielp. Er waren er ongeveer twintig. L. TWEETAL TE Apeldoorn J. G. Feenstra te Scheveningen. J. v. Herkscn te Ilillegom. Schoonoord (Dr.)H. Smit, cand. te Nienw-Weerdinge, F. Slomp. ernd. te Ruinerwold. BEROEPEN TE Enschedé (3e pred. pl.) C. von Meijenfeldt te VrouwepolderGapinge. 's Gravenhage (vac. Schuurman en Vollenhoven) J. A. Tazelaar ie Rotterdam. C. v. d. Wonde te Gorredijk. Den HamC. v. Reenen te Bigelow (N.-A.) thans met, verlof hier te lande. Katwijk aan Zee J. Douma te 's Gravenhage. AANGENOMEN NAAR Zalk en VeecatenJ. Meynen, cand. t.e Baarn. BEDANKT VOOR: Aalsmeer, Berlikum, Heineoord, Kollumerpomp, Krom menie, Lopik, Ottoland, Pacsens, Ternaard, Westbroek en Westzaan J. Meynen cand. te Baarn. Hilversum C, Bouma te Zwolle. Nieuwdorp (Z.)K. Winkelman te Maastricht. Afscheid en intrede. Ds. D. de Wit, gekomen van Berlikum (Fr.), werd Zondagmorgen te Den Bosch bevestigd door ds. J. van der Meulen te Soest, die Jeremia 11 l5 tot. tekst had. Den bevestigde werd toegezonden Ps 20 1. Des namiddags deed ds. De Wit, zijn intrede meteen predikatie over 1 Petr. 2 9, daarin wijzende op 1 wat de gemeente van Christus is en altijd wezen moet en 2 wat haar schoone taak is, waarin ook die van den Dienaar is opgesloten. De kerkeraad van Almelo heeft besloten in 1927 over te gaan tot. het aanstellen van een hulp prediker of zoo mogelijk tot, het, beroepen van een tweeden predikant. Te Andijk is een rondgang door de gemeente gehouden ter delging van de schulden der Geref. Kerk aldaar ad. ongeveer f 5000, met. het resultaat, dat de schuld zoo goed als gedelgd is. AGENDUM van de vergadering der Classis Middelburg op Woensdag 10 November D.V. in de Gasthuiskerk. Aanvang half tien uur. 1. Opening. 2. Onderzoek credentiebrieven. 3. Aanwijzing Moderamen Praeses ds. Dijkstra, Assessor: ds. Würth, te Scriba: ds. Telkamp, 2e Scriba ds 4. Notulen. 5. Ingekomen stukken. (5. Instructies. 7. Rapporten. 8. Onderzoek naar Art. 41. 9. Aanwijzing roepende Kerk. 10. Rondvraag. 11. Kort Verslag. 12. Sluiting. Namens de roepende kerk van Westkapelle, J. E. Visser, Praeses. J. Pouwelse, Scriba. GEREF.. KERK BAARLAND. Zondagmiddag nam onze Gel. Herder en Leeraar ds. A. Wijngaarden na een arbeid van 3 jaren afscheid van onze gemeente met een predicatie naar aanleiding van Coll. 3:1 met als hoofdgedachte: Der geloo- vigen roeping. le. Waarop die roeping zich grondt. 2e. Wat die roeping kenmerkt. 3e. Waarin die roeping bestaat. Na de predicatie richtte Z.WelEerw. zich tot den kerkeraad, catechisanten, dhr. Bottenberg, Hoofd dei- School, Burgemeester en Wethouder, tot ds. Keur als vriend, tot de gemeente en de velen die met de gemeente dezen dag waren saamgekomen Hij sprak j; zijn groote dankbaarheid uit dat hij sleeds met zijn l gov in mocht deelen in de warme liefde, hem van de gemeente betoond, en er banden waren gelegd, die niet gemakkelijk waren los te maken. Ouderling Schout dankte namens kerkeraad en gemeente, den scheidenden Leeraar voor zijn arbeid, die zeer werd gewaardeerd door hem in deze ge- i! rncentc verricht. Op verzoek werd den Leeraar toe- j: gezongen Ps. 1214. Ds. Keur sprak namens Classis en als vriend en liet zingen Ps. 89 1. Namens den kerkeraad, C. Douw, scriba. Vrouwepol de rG a ping e. Onze predikant, ds. C. von Meyenfi'ldt, ontving een beroep van de Kerk te Enschedé. Namens de gecombineerde Kerkeraden S. Siraonse, scriba. M i d d e 1 b u r g. Gecollecteerd in de maand Sept. 1920 Voor de verstr Geref. in Indië f 144,07 voor de Glindhorst. f 134,90; In de kerkbussén f 81,85. In de maand Oct.voor de Hulpbeh Kerken in de Classis f 113,19voor de Hulpbeh. Studenten f 117,00 in de kerkbnssen f 93,50Huwelijks collecten f 7,93 en f 7,71. I. van Noppen. ZENDING. V 1 i s s i n g e n. Met. hartelijken dank ontvangen van zuster T 184 halve en 3 heele centen en 2 kluten van kinderen der Chr. school Kasteelstraat een gul den van Jan Huser 116 halfjes en Jopie en Saartje IInscr een doos zilverpapier, theelood en capsules. Namens de Zendingscommissie, W. Karreman, Penningmeester. Middelburg. Ontvangen van Marie en Johanna Wal tel een doos zilverpapier en 490 h.c. Hartelijk dank hiervoor Namens de Commissie, L. A. Tange, penningm. Middelburg. Ontvangen voor de Kerstfeest viering te Parakan en Blondo van N N. t.e Middelburg f 2,waarvoor hartelijk dank. In totaal kan nu aan ds. Merkelijn gezonden wor den f 57,87®. Weliswaar heel wat minder dan een vorig jaar, maar we zijn toch dankbaar, dat wc deze som zenden kunnen. Nogmaals hartelijk dank. L. H. van Noppende Kam. SUPPLETIEFONDS „DE GLINDHORST". Van de Diaconie der Geref. Kerk t.e Grijpskerke ontvingen wij in dank voor bovenbedoeld fonds vijf en twintig gulden, welk bedrag wij aan den penning meester hebben overgemaakt.. Namens de Commissie, F. Dam en. M'burg, I Nov. 1926. Brakstraat O 271. Bui tan verantwoordelijkheid dar Redactie Aan de leden van de Geref. Kerk te Middelburg. Waarde Broeders en Zusters. Zooals u zult hebben gelezen in de Kerkbode no. 41, heeft de Kerkeraad, overtuigd van de noodzake lijkheid aan het orgelfonds goeden steun te bieden en deze zaak aanbevelende, in zijn vergadering van 7 October, een instructie vastgesteld, volgens welke het orgelcomitó zal werken. Men ziet, de actie staat niet stil, maar zal op dezen grondslag met. kracht worden voortgezet. Wij hopen dat de nog niet bijdragende leden, na inzage van de circulaire, die dezer dagen wordt toe gezonden, allen willen medehelpen om onze pogingen t.e doen slagen en een bedrag op het biljet invullen, zoodat, wij binnenkort in staat zullen zijn een voor stel aan ie bieden. De goede zaak van de verbetering onzer kerkorgels is liet. alleszins waard. Namens het. Orgelcoraité, Ch. J. de Wolff, voorz. J. Wagen aar, secr. Geref. Jongelingsvereen. Middelburg. Afd. „Herman Faukeel". N. T. Schets 17 tot en met. 19. Hand. 5 142. J Antbeunisse. V. G. Schets 30. Oranje en Nederland. Ch. de Wolff. Afd. Dr. Lützen Wagenaar. N. T. Schets 17, 18, 19. Hand. 5 142 door vr. A. Joosse. A. R. Art. 17a. Het Volkenrecht, door vr. H. Loen. Memorisatic door vr. J. Janse. Geref. Knapen vergadering „Samnël". „Bij Linia III" Ex. 39 en 40. P. Vader. Bespreking Vad. Gesch door den Leider. Meisjesvergadering „Nunia", Middelburg. Zaterdagavond van 9Vv UU1' Cons. Hofpleinkerk. le Afdeeling. Bijbelsche Gesch. Johannes I, door J. Verstraate. Na de pauze vrij onderwerp. 2e Afdeeling. Bijbelsche Gesch. Lucas 20, door M. Walraven. Na de pauze reciteeren. M.-V. „Meisjesroeping", Middelburg. Agenda Gew. Gesch. Richteren 15 en 16. OpvoedkundeLuther als opvoeder. MIDDELBURG. Bediening van den H. Doop in de Hofpleinkerk. Heidelb. Catech. Zondag 51. Collecte aflossing Geldleening. Gasthuiskerk 9.30 uur Lezen eener Leerr. 6 uur ds. K. van Dijk Hofpleinkerk 9.30 uur ds K. van Dijk te Keboeraen. 2 uur ds. R. Hamming Noorderkerk 9.30 uur 6 uur Arnemuiden 9.30 en 2 uur Domburg 9.30 uur 2 uur Gapinge 9.30 uur 2 uur Grijpskerke 9 en 2 uur Koudekerke 9 en 2 uur St. Laurens 9.30 en 2 uur Meliskerke 9 en 2 uur Oostkapelle 9.30 en 2 uur Serooskerke 9.30 en 2 uur Souburg 9.30 uur 2 uur Voortz. Veere 9.30 en 2 uur Vlissingen 9.30 en 5.30 uur Vrouwepolder 9.30 uur 2 uur West.kapclle 9.30 uur 2 uur ds. R. Hamming ds. J. H. Telkamp ds. J. Run ia ds. J. E. Visser Lezen eener Leerr. ds. C. von Meijenfeldt Lezen eener Leerr. ds. J. Dijkstra ds. A. C. Ileij ds. A. Koning ds. Van Voorst van Kootwijk. ds. E. Douma ds. P. van Dijk Voorber. II. Av. ds. G. B. Wurtli Bed. II. Av. ds. G. B. Wurth Bed. II. Av. en Dankz. J. II Telkamp ds. P. N. Krnyswijk Lezen eener Leerr. ds. C. von Meijenfeldt Lezen eener Leerr. ds. J. E. Visser Brouwershaven 9.30 en 2 uur Bruinisse 9.30 uur Lezen eener Leerr. ds. D. Brommer Bed. 11. Av. 5 uur ds. D. Bremmer Dankz. Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur ds. F. Staal Geersdijk 9.30, 2 en 5.30 uur Lezen eener Leerr. Haamstede 9.30 en 2 uur ds. Joh. de Boer Kamperland 9 en 2 uur ds. F. J. v. d. Ende 6 uur Lezen eener Leerr. Nieuwcrkerk 9.30, 2 en 6 uur Lezen eener Leerr. Ooslerland 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. D. Bremmer Voorber. II. Av. Scharendijke 9.30 cn 2 uur ds. J. W. van Tol Wissekcrkc 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Zierikzee 10 cn 6 uur Geen opgaaf ontvangen Zonneraaire 9.30 en 2 uur ds. Z. Hoek Anna Jacoba Polder 9,30 en 2 uur Cand. v. d. Zenden te Putten. Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 u. ds. W. M. le Cointre Krabbcndijke 9 en 2 uur ds. A. Andree Poortvliel 9.30, 2 en 6 uur ds. A. M. Donner Em. pred. te 's Gravenhage. Rilland-Bath 9.30 en 2 uur ds. F. G. Petersen t.e Bloemendaal. Voorber. H. Av. Tholen 9.30 en 2 uur ds. C. Veltenaar Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur ds. J. Jansen Em. pred. te Zeist. Baarland 9.30 en 2 uur Driewegen 9.30 en 2 uur Kapelle-Biezelinge 9 30 en 2 uur Borsele 9.30 en 2 uur Goes 9.30 en 6 ma 's Gravenpolder 9 30 en 2 uur Heinkenszand 9.30 en 2 uur lerseke 9.30 en 2 uur Wemeldinge 9.30 en 2 uur Kruiningen 9.30 en 2 uur Nieuwdorp 9.30 uur Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. A Scheele Lezen eener Leerr. ds. R. J. v. d. Veen Lezen eener Leerr. ds. C. W. Keur Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr Lezen eener Leerr. ds. B. Meijer ds. A. P. Lant.ing ds. J. S. Post ds. J. B. Vanhaelen ds. M. van Wijk Axel 9.30 en 2 uur Hoek 9 30 en 2 uur Oostburg 9.30 en 2 uur Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 uur Lezen eener Leerr. Dankuur voor bet. gewas. 6.30 uur ds. K. Sietsma Schoondijke 9.30 en 2 uur ds. K. Sietsma Ternenzen 9.30 en 2 uur ds. S. Groenevelil Zaamslag 9 eu 2 uur Voor de vele blyk»»n van belangstel ling-, den 2Qsten en den 25sten October j.l. ontvangen, zjjn we zeer erkentelijk. Ds. BOUMA. en Dochter. Hiermede betuigen wy onzen innigen dank voor de belangstelling ondervonden op 10 October 1.1. P. WISSE. J. WISSEslereveld en Kinderen. Vlissingen, 5 Nov. 1926. Vrijdom 42. Voor de vele bewijzen van deelneming, ons betoond by het overlijden van onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder Mej. Wed. B. v. d. KUIP—IIodde betuigen wy onzen hartelyken dank. Uit aller naam, C. W. VAN DEK KUIP. Middelburg, Nov. 1926. Aan allen, die van hun deelneming blijken gaven by het overlijden van onzen geliefden Man, Vader en Grootvader JAN DE VISSER Cz. betuigen wy onzen hartelyken dank. Namens de Familie, Wed. J. DE VISSER—Met.se. Serooskerke (W.), 1 Nov. '26. Voor de vele bewijzen van belangstel ling ondervonden op 23 October 1926 betuigen wij onzen oprechten dank. A. TEVEL. W. TEVEL-Wattel. Middelburg, Slepervsingel Q 178. A.s. week verschijnt door in leven Dienaar d. Woordste Middelburg DERDE OMGEWERKTE DRUK, bezorgd door eu met een woord vooraf van Pred. by de Geref. Kerk te Serooskerke. sSST" Een hoogst belangrijk geschrift, door de heldere betoogtrant, van bi-/,onder belang voor ieder lid der Geref. Kerken. Verkrijgbaar in den Christ. Boekhandel. Uil gave van ATTENTIE! Prima Eierkolen, Duitsche Stukkolen en Anthraeiet, tevens Geklopte Cokes en Pareleokes. Beleefd aanbevelend, Oil. C. DE RIJK v.h. G. Jacobsk. Vlissingscliestraat K 54, Middelburg. Het aangewezen adres voor J. M. v. d. WOESTIJNE. Boek- en Bjj belbinderjj. Kronimeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. Verkrijgbaar in alle pry zen en verpakking. 0 SIGARENMAGAZIJN gj Langeviele, Middelburg. p| VERGADERING op Woensdag 10 November a.s. des avonds acht uur in het Militair Tehuis. Inleiding van den heer Lodewyk. Onderwerp: „Trust en Kartel", Allen welkom. Segeerstraat Middelburg. KOOP VANDAAG WOND- en HUIDBALSEM. Morgen ziet U de resultaten. Firma F. H. J. DAMEN, Korte Noordstraat, Middelburg. De Kalander voor het Chr. gezin Uitgave van Ë3 12. 16, 20 cents per ons. Luxe Brood- en Banketbakker ij Balans E 108, Middelburg. Vele nieuwe merken SIGAREN ont vangen in verschillet,de pryzen en ver pakkingen. SP&~~ ZIE ETALAGE, Sigarentung. „Het ^'ap u van Zeeland", Korte Noordstraat, Beleeefd aanbev., W. F. DIERMANSE.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3