Hoe moet men Reclame maken l J ORGELS ANGELUS ORGEL JOH. DE HEER. Parapluies. A. GEENSEN, PUROL 1927. Het beste Idres voor N4MUFACTUREM is dat Tan L. E. RIVIERE, Groote Markt, Hoek Gravenstraat, Middelburg. PU ROL CAHffllIM! TEEIOOPHUIS UHUÏ, 1*1 MM C 24, Vim J. LAVOOIJ Kaas- en Yiscbhandel [AHHULTEtli Boeken- TETRA of BENZINOFORM. Ruwe,Schrale Huid „In den Hercules". de nieuwste Boeken. ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. Algemeene Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand Middenstands-Administratie-Bureau. M. C. VAN DEN ENDE, Punt O 216 M'burg Kleedingmagazijn M. VAN LOO, Stoffen voor Heerenkleeding Winterjassen Verstopping Mijnhardt's Laxeertabletten ANTOINE MES „VITAMIN", Boekh. FANOY, Middelburg. BIJBELS en KERKBOEKEN Gezelle Meerburg's Christelijke Kalender D. H. LITTOOIJ Azn., Bruin en Wit St. Nicolaas springende lippen [BOEKHANDEL j G. M. FEU, Lange Burg. (OUDE ZAAK) Koninklijke Pianoffabriek ANTOINE MES, Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. Kantoor Middelburg, Londensche Kade H 54. Deposito's - Credieten - Effecten - Coupons - Incasso's. Middenstands Girodienst. - Alle Bankzaken. Inrichten, Controleeren en Bijhouden van Koopmansboeken. Rapporten, Verslagen, Belastingzaken. - Billijk tarief. Korte Noordstraat b.h. Hofplein, Middelburg INSTRUMENTMAKER VAN BOVEN MIDDELBURG OPTIEK BANDAGES FOTO-ARTIKELEN Het vakkundig Adres voor BRILLEN sinds 30 jaar Als algemeene waarheid mag worden aangenomen, dat het doel van eiken zakenman is zijn zaak vooruit te brengen, meer te verdienen door vergrooting van zijn omzet. Dit te bereiken anders dan door voort durende inspanning van alle krachten is niet mogelijk. Iedere gelegenheid moet worden aangegrepen om z'n zaak op den voorgrond te brengen, ze grooter te maken. Een der beste middelen daartoe is de reclame. Van die reclame is de allerbeste: een goede advertentie in een goed blad, dat in zeer ruimen kring gelezen wordt. Hiertoe biedt de ZEEUWSCHE KERKBODE een uitstekende gelegenheid. Gortstraai - Middelburg. Fietsjekkers, Gabardine Regenjassen, mooie Jongensjasjes en Jekkers. Gortstraat, Middelburg. Noordstraat C 33, Middelburg. Gouda Kaas 10, 14, 15, 18, 20 en 22 ct. per ons i Leidsche Kaas 10, 12, 14, 15 en 18 ct. per ons Edammer Kaas 10,14,16 Broodkaas 13, 16 Roomkaasjes van 1 en 2 pond met en zonder komijn 70 ct. en f 1,40 p. st. Zwitsersche Kaasjes 10 ct. per stuk. (OUDE ZAAK) STOOM LEVERTRAAN H VAN DRIEL, Langeviele, M'burg. Grof- en f ij n Mandwerk, Rieten Meubelen enz. nieuwe zendingen Denkt U om „D E MAGNEET?" LUX WINTERWERK. A.R. Kiesver. „Ned. en Oranje" Dr. J. H. BAVINCK. Inleiding in de Zielkunde. I. VERELST, JOH. A. JULIANUS, Pijnlijke Kloven Boter- en Gekruid SPECULAAS F. A. DE JONGE. voor 1927 Prijs 90 cent. Terneuzen. De beste kwaliteit Nieuwe STOKVISCH ongebeukt, 80 ct. per kilo. GEBR. VAN DORT, Abdijsiroop, Kloosterbaisem, Purel. Haaknaalden, Gimpvorken, Breinaalden. Advertentie-Bureau LITTOOIJ OLTHOFF belast zich met het plaatsen van ADVERTENTIËN in alle Bladen. Met groote droefheid geven wjj kennis van het onverwacht over laden onzer dierbare Echtgenoote en der kinderen zorgdragende Moeder ELIZABETH FRANCINA VAN WIJCK in den leeftijd van 30 jaar en 6 maanden, na een genoeglijke Echt- vereeniging van 7 jaar Dat zij thans juicht voor den troon van het Lam, lenigt onze diepe smart. De diepbedroefden, H. TALSMA. GERARDUS. HENDRIK. ALBERT. Birdaard, 26 October 1926. Hiermede betuigen wij onzen harte- lijken dank voor de zeer vele blijken van belangstelling op 18 October j.l. ondervonden. PH. WOLTERING. G. J. WOLTERING-Troost en Kinderen. Vlissingen, 29 Oct. '26. Voor de vele blijken van belangstelling, ondervonden bij baar 80sten jaardag, zegt vriendelijk dank Mej. WANDASako. Middelburg, 29 October 1926. Geref. Rusthuis. liefhebbers, vraagt onze pas verschenen Catalogus No. 9 en 10, bijna 5700 Nos. waarin vele uitverkochte werken. Theo logie, honderden nieuwe en 2de hands Verhalen, studiewerken enz. enz., velen tegen sterk verlaagde prijzen. Op aan vrage gratis. H- VERBOOG, Antiquarische Boekhandel, NIJKERK. Tetra is een vloeistof, die een sterk oplossend vermogen heeft voor VETTEN en Oliën. In tegenstelling met de zeer brandge vaarlijke benzine, is TETRA BRAND- BLUSSCHEND. Bij het verwijderen van vlekken uit het goed laat TETRA geen kringen of een nare lucht achter. DE DROGISTERIJ SCHULTE EN THIEME, HET HUIS MET DE ROODE PILAREN, verkoopt TETRA bij elke hoeveelheid. TETRA is zeer geschikt om handschoenen te wasschen. Doos30-S0'90ct. TubeÖOct. BuApotKengrogto -STEEDS VOORHANDEN CATALOGUS OP AANVRAAG. Catechisatie-boekjes zijn steeds voor handen. Het gevraagde wordt gaarne ter inzage gezonden. Aanbevelend, J. M. v. d. WOESTIJNE. Boek- en Bijbelbinderij. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. Autogeenische Lasch- en Snijinrichting. Smederij, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLTJTJMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse prijzen en houtsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilen Ontvangen: REGENJASSEN vanaf f 4,90, REGENMANTELS vanaf f 7,90, OLIEJ ASSEN vanaf f 6,45, OLIEPIJPEN vanaf f 3,50, WOLLEN en GUMMI CAPES vanaf f 2,25, REGENHOEDEN vanaf 95 cent. Enz. Enz. NAAST R. K. KERK. TELEFOON 122. MANCHESTER JASSEN, MANCHESTER BROEKEN, PILOW MOUWVESTEN, PILOW BROEKEN, BLAUW KEPER JASSEN, OVERALL'S, SLAGERSJASSEN, BAKKERSBUIZEN. Groote sorteering Regenjassen en -Mantels. Oliej assen, Oliebroeken enz. LANGE NOORDSTRAAT 125. Prachtige voorraad naar maat. Ruime voorraad in de nieuwste kleuren en modellen. Uitsluitend beste kwaliteit aan scherp concurreerende prjjzen. Beleefd aanbevelend. moeilijke of onregel matige stoelgang re gelt men vlug en zon der kramp of pjjn met Bjj Apoth. en Drog. Doos 60 ct. J, LAVOOIJ. - MIDDELBURG. Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat. Zeer voordeelige aanbieding gebruikte ORGELS als AMERICAN KIMBALL WILMINGTON REFORM METZNER enz. Worden met volledige garantie geleverd. Desverlangd gemakkelijke betalings voorwaarden. DE WINTER DOET [Z'N INTREDE. Zorgt tijdig in huis te hebben een Drogisterij SCHULTE EN THIEME, Het Huis met de Roode Pilaren, levert u in prjjzen van f 5,05, f 5,85, f 6,45, f 6,60 en f 7,65 met 5 pCt. kassakorting. FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloedwjjn. Levert U steeds de f jj n s t e kwaliteit ATTENTIE! Prima Eierkolen, Duitsche Stukkolen en Anthraciet, tevens Geklopte Cokes en Parelcokes. Beleefd aanbevelend, CH. C. DE RIJK v.h. G. Jacobse. Vlissingschestraat K 54, Middelburg. Het aangewezen adres voor Zeldzame groote fijne keuze. Kom en zie bjj Noordstraat Middelburg. Groote sorteering Nergens zoo s o 1 i e d en goedkoop. Beleefd aanbevelend, J. J. GRIJSPEERE, Burg C 97. te Middelburg. VERGADERING MAANDAG 1 NOV. a.s. des avonds 8 uur, MIL. TEHUIS, waar de Voorzitter mededeelingen zal doen over het verdrag Nederland-België. HET BESTUUR. Nieuwe Uitgaven voorhanden bjj Ingenaaid f 5,50. Gebonden f 6,75. Ds. K. Schilder Goud, Wierook en Myrrhe, Nieuw Dagboek. 12 afleveringen a f 0,75 met gratis band. van ouds bekende Te zien en te bespelen - in onze gehoorzalen - OOSTZEEDIJK 324-32. ROTTERDAM. Wjj noodigen U beleefd uit tot een bezoek. Aanbevolen Adres voor Firma F. P. D'HUIJ, Burgt, Middelburg. Luxe flacons EAU DE COLOGNE, TOILETSPUITEN nieuwste soorten, TOILET-GARNITUREN en TOILET DOOZEN, ruime keuze bjj Kapper, Pottenmarkt, Middelburg. BEHANGERIJ - STOFFEERDERIJ. Bedden- en Matrassen-Inrichting. VERHUIZINGEN. Beleefd aanbevelend, Langeviele K 211 Middelburg rzacht en $en< men met verzacht en geneest men met 12. 16, 20 cents per ons. Luxe Brood- en Banketbakker ij Balans E 108, Middelburg. IS THANS VERSCHENEN. Aan den inhoud is wederom zeer bijzondere zorg besteed. De namen der medewerkende predikanten waarborgen de gelijke Schrifverklaring. Het schild geeft in fraaie, zachte kleuren een voorstelling van Ruthen Naomi. Zoowel naar inhoud als uiterlijk zal deze Kalender U zeker voldoen Alom in den Boekhandel verkrijgbaar, alsmede bjj den Uitgever R. A. BASTIAANSE, Banketbakker. Langeviele, Middelburg. 20 cent per ons. Vele nieuwe merken SIGAREN ont vangen in verschillende prjjzen en ver pakkingen. IPST* ZIE ETALAGE. "Wl Sigarenmag. „Het Wapen van Zeeland", Korte Noordstraat, Beleeefd aanbev., W. F. DIERMANSE. Segeerstraat Middelburg. Beleefd aanbevelend, Firma DAMEN, K. Noordstr. M'burg. MAGAZIJN „DE WEEFSTOEL", Langeviele, Middelburg. Spanjaardstraat E 71, MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4