Godsdienstoefeningen KERKNIEUWS. Officiëele Berichten. Verantwoording uan Liefdegauen. BOEKAANKONDIGING. Vereenigingsleuen. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 31 OCTOBER 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes Classe flxel ven van Ds. Merkelijn, "die daarvoor geschikt worden geacht. Verder dat aan alle kerke raden een schrijven zal worden verzonden om de Zendingsbelangen bij1 hen aan te be velen. Meegedeeld werd dat de leening voor het hulp hospitaal te Parakan nu geheel was ge plaatst. Namens de deputaten, Ds. HEIJ, secretaris. VIERTAL TE 's Gravenkage-West (vac. M. Schuurman en D. H. Th. Vollenhoven)A. Hoeneveld te Nijkerk (Veluwe). J. A. Tazelaar te Rotterdam. E. J. Wientjes, te Oudshoorn. C. v. d. Woude te Gorredijk. TWEETAL TE Enschede (3e pred. plaats): C. von Meijenfeldt te VrouwepolderGapinge. D. Ringnalda Jr. te Leimuiden. BEROEPEN TE Middelburg (vac. L. Bouma)Y. v. d. Zee, te Amsterdam-West. Woerden C. v. Reenen te Bigelow Sibley, thans met verlof hier te lande. Tijnje F. Slomp, cand. te Ruinerwold. Brouwershaven. Zondag werd cand. J. de Boer tot zijn dienstwerk ingeleid door Prof. Hoekstra, met een predicatie over Openbaringen 11 14. Des namiddags verbond zich ds. J. de Boer aan de ge meente met de woorden uit Efeze 31417. Daarna heeft hij achtereenvolgens toegesproken den kerke- raad, Prof. Hoekstra, het hoofd der school, den Bur gemeester, den vertegenwoordiger der Classis en ds. van Tol en ten slotte de gemeente, waarna hij toe gesproken werd door den voorzitter van den kerke- raad, door den vertegenwoordiger der Classis, door den heer Mulder, ouderling der Geref. Kerk van Zierikzee en ten slotte door den Burgemeester. Bolnes. Na des morgens door ds. D. de Wit beroepen predikant te 's-Hertogenbosch tot zijn dienst werk te zijn ingeleid, waarbij deze het woord be diende naar aanleiding van Jes. 52 7, deed ds. J. A. Schep, van Dronrijp overgekomen, Zondagavond zijn intrede te Bolnes. Hij had tot tekst 2 Corinthe 4 57 en sprak over „Christus de inhoud der pre diking". Aan het einde van den dienst volgden enkele toespraken. Het woord werd nog gevoerd door ds. A. Schippers, van IJselmonde, namens den kerkeraad en als consulent, en door ds. B. Wentzel van Ridder kerk namens de Classis. Ondergeteekende bericht hiermede aan de kerken in de classis Middelburg, dat hij D.V. Donderdag 4 November zitting zal houden in de consistorie der Noorderkerk voormiddag van 1112 uur tot, het in ontvangst nemen van de collecten voor Hulpbehoe vende Studenten. De classic, correspondent, S. den Hartigh. Middelburg, 29 October 1926. V e e r e, 26 Oct. Zondagmiddag nam onze geliefde leeraar, ds. I. K. Wessels afscheid van zijn gemeente met een predicatie over 1 Petr. 5 10 en 11. Hij bepaalde zijn gehoor bij de volgende drie punten 1. Waarin de voleindiging van het goede werk, dat God aan zijn gemeente begonnen was, bestaat. 2. Voor wie die voleindiging wordt gevraagd. 3. Van Wien die voleindiging wordt verwacht. Aan het einde sprak hij een persoonlijk woord van afscheid tot zijn kerkeraad, z'n gemeente, den bur gemeester als vertegenwoordiger der burgerlijke over heid en tot z'n vrienden-collega's die door hun ker keraden in de gelegenheid gesteld waren, dit afscheid bij te wonen. Vooral het afscheid van zijn catechisanten deed zijn gevoelig hart pijn. Broeder Dekker sprak een gevoelvol woord van dank voor alles, wat ds. Wessels als herder en leeraar voor de gemeente geweest was ds. van Dijk gaf zijn hartelijk vaarwel mee namens de classe en ds. Tel- kamp wenkte hem den vriendengroet toe naar 't verre Noorden. Geroerd en roerend bad de gansche ge meente hem toe de woorden van Ps. 121 4. Daarna bracht zij haar dank aan God bij monde van haar scheidenden leeraar en beval ons allen aan de vertrekkenden en de blijvenden, aan de trouw van onzen God, den Koning zijner Kerk. Namens den kerkeraad. W. de Wolf, scriba. KORT VERSLAG van de vergadering der Classis Axel, gehouden 19 October 1926 te Terneuzen. Art. 1. Ds. Post opent, namens de roepende kerk van Axel, de vergaderinglaat zingen Ps. 68 2, leest Ps. 87 en gaat voor in gebed. Art. 2. De lastbrieven worden nagezien en in orde bevonden. Art. 3. Het moderamen wordt aldus samengesteld ds. Post, praesesds. Sietsma, scriba, ds. Groene- veld, assessor. Art. 4. De notulen worden gelezen en goedgekeurd. Art. 5. Ingekomen stukken worden voorgelezen Mededeelingen van de classis Breukelen, Haarlem, Zaandam, Schiedam, van de kerken Makkum en Wons, welke mededeelingen met. diep leedwezen worden ontvangen. Art. 6. Het rapport evangelisatie-arbeid wordt in behandeling genomen. De conclusie van de samenspreking is 1. De classis gaat accoord met het rapport der evangelisatie-com missie, doch wenscht zich eerst warme medewerking der gemeente te verzekeren, opdat van deze zijde de noodige finantiëele en moreele steun worde verkregen 2. De voortgang van dezen arbeid wordt dus voor bereid, door de gemeente rijp te maken voor deze zaak, voornamelijk door de plaatselijke commissie voor evangelisatie3. de classis verzoekt de be staande classicale commissie voor evangelisatie de plannen verder uit te werken door overweging van werkwijze en uitvoering4. gedurende de voorberei ding wordt elke classicale vergadering kort gerap porteerd over de resultaten van kerkeraden en alge- meene commissie. Art. 7. Art. 41. De kerk van A. vraagt advies met 't oog op aanvrage tot openbare belijdenis, welk ad vies bevredigend gegeven wordt. Art. 8. De classicale bijdragen worden gestort. Art. 9. Verslag wordt uitgebracht van de gehouden kerkvisitatie, hetwelk geen bijzonderheden oplevert. Art. 10. Roepende kerk voor de volgende verga dering is de kerk van Hoek. Deze vergadering zal gehouden worden D.V. te Terneuzen, op den 3den Dinsdag in Januari. Art. 11. De stukken van ds. Kok, beroepen te Zaamslag, worden in orde bevonden. Art. 12. Het moderamen voor de volgende verga dering is ds. Vanhaelen, praeses, ds. Post, scriba, ds. Sietsma, assessor. Verantwoording van de collecten voor kas Idioten enz., Theol. School en Jodenzending. Art. 13. Bij rondvraag heeft niemand iets meer voor de vergadering. Art. 14. De korte notulen worden gelezen en goed gekeurd. Art. 15. De assessor gaat voor in gebed en de praeses sluit de vergadering. Op last der classis, S. Groene veld, h. t. assessor. VERGADERING der Classe Tholen op Woens dag 10 November 1926 ds voormiddags om 9 uur in het vergaderlokaal te Bergen op Zoom. Agenda L. Opening der vergadering 2. Nazien der credentiebrieveu. 3. Lezen en vaststellen der notulen. 4. Zaken uit de notulen. 5. Ingekomen stukken. 6. Behandeling van instructiën. 7. Rondvraag naar Art. 41 en 43 D. IC. O. 8. Aanvrage en vaststelling vacaturebeurten. 9. Rondvraag. 10. Lezen persuerslag. 11. Vaststelling volgende vergadering en sluiting. Mede te brengen collectena. Theol. Schoolb. Hulpbeh. Kerken. Op last der Classe, E. Tange, Scriba. Rilland-Bath, 26 Oct. 1926. EVANGELISATIE MIDDELBURG. Aanstaanden Vrijdag, 5 November, worden versprei ders van Scheurkalenders verwacht in de Consistorie kamer van de Hofpleinkerk om 8 uur. Gij komt toch ook Het Comité. CLASSIS ZIERIKZEE. De Classis zal D.V. vergaderen op Woensdag 1 Dec. Punten voor 't agendum s. v. p. uiterlijk 18 November. Namens de roepende Kerk, D. Mulder, wd. praeses. W. Vogelaar, wd. scriba. AGENDUM van de vergadering der Classis Middelburg op Woensdag 10 November D. V. in de Gasthuiskerk. Aanvang half tien uur. 1. Opening. 2. Onderzoek credentiebrieveu. 3. Aanwijzing Moderamen. Praeses ds. Dijkstra, Assessor: ds. Würth, le Scriba: ds. Telkamp, 2e Scribads 4. Notulen. 5. Ingekomen stukken. 6. Instructies. 7. Rapporten. 8. Onderzoek naar Art. 41. 9. Aanwijzing roepende Kerk. 10. Rondvraag. 11. Kort Verslag. 12. Sluiting. Namens de roepende kerk van West.kapelle, J. E. Visser, Praeses. J. Pouwelse, Scriba. V1 i s s i n g e n. De belijdenis-catechisatie vangt D.V. aan Vrijdag 5 Nov., 's avonds van 89 uur. Met, attestatie naar Zierikzee M. M. W. de Kam van Lindonk, naar Rotterdam Catharina L. Bom. V l i s s i n g e n. Ontvangen van br. dc Rijke, on derwijzer Chr. School, de som van een gulden en tien cent, welk bedrag door schoolkinderen voor de Jodenzending is meegebracht. Deze gelden zijn door ondergeteekende aan de penningmeesteresse van de commissie voor de Jodenzending, Mej. Joha Pleijte, overhandigd. De gevers hartelijk dank. Eenig medeleven strekt ons tot verheuging omdat wij overtuigd zijn dat een meelevend gemeentelid voor de zaak der Jodenzending zijne gebeden voor den troon der genade zal vermenigvuldigen. Wij vragen daarom belangstelling inzake den ar beid der Jodenzending. Namens de commissie, K. Dekker, Voorz. V1 i s s i n g e n, 25 Oct. Gevonden in de collecte van 24 Oct. een gift voor de Kerk groot f 25.met bijschrift „uit dankbaarheid". Den milden gever wordt hiervoor hartelijk dank gezegd. Namens den Kerkeraad, Koudekerkscheweg 36. A. Roos, Scriba. M i d d e 1 b u r g. Ontvangen voor Kerstfeest Para kan en Blondo van C. te Middelburg f 1.en van N. N. te St. Laurens f 1.875. Vriendelijk dank. L. H. van Noppende Kam. ZENDING. Middelburg. Wij ontvingen f 10,28®, gecol lecteerd op de Zilveren Bruiloft van A. Tevel-Wattel. Hiervoor hartelijk dank. Namens de Commissie, L. A. Tange, penningm. Ontvangen een pak zilverpapier en capsules, 41 li. c. en 6 tvvee-en-een-halve-cent stukken van de kinderen der Chr. School te Scharendijke en 100 li.c. van Marie Ton, Serooskerke. Hartelijk dank. C. Littooij, Molstraat 90, M'burg. Middelburg. Voor den nood in Drenthe ont ving ik één gulden uit Grijpskerke, aldaar gevonden in de collecte. R. Hamming. Men verzoekt ons te melden, dat de collecte gehouden na afloop van het concert in de Luthersehe Kerk te Middelburg door het muziek-ensemble uit Amsterdam heeft bedragen f 46.80 en voor een bedrag van f 114.50 aan programma's werd verkocht. V1 i s s i ri g e n. Ontvangen in de Collecten van Zondag 24 Oct. een gift van f 25,— „Uit dankbaar heid". Hiervoor zeggen br. diakenen hartelijk dank. Middelburg. In de collecten troffen wij de navolgende giften aan 1 biljet van f 10,waarvan f 5,voor de Kerk en f 5,voor de Diaconie en voorts voor de Diaconie f 2,50 en 3 gouden tientjes, de laatste gift met bijschrift „Uit dankbaarheid". Hartelijk dank. Diakenen. Oost- en West-Souburg. In hartelijken dank ontvangen van Piet en Wim Huson een pak zilverpapier en capsules, van Mej. Beekman een pak zilverpapier en van de kinderen der Fröbelschool een groote doos zilverpapier en theelood, alles voor de Zending. Namens de Zendings-Commissie, A. J. v. Noorden, penningm. V a n liet 1£ o n i n k r ij k der hemelen. Dr. A. Kuyper Jr. Uitg. J. H. Kok, [Kampen. In een sierlijk gewaad liggen de reeks opstellen die dr. A. Kuyper in de Heraut over dit gewichtig onder werp heeft, geschreven, gebundeld voor ons. De inhoud is rijk. In een historisch gedeelte be handelt de schrijver eerst de komst van dit, Konink rijk en de prediking er van door Johannes, door onzen Heiland-; wijst, dan op het Oude Testament, naar de profetieën, psalmen, en de typen David's en Salomo's rijk. In een leerstellig gedeelte wordt dan over het karakter gehandeld, de manier van bestaande goede ren, de bewaring, de uitsluiting uit het Koninkrijk. Dc overgave van liet Koninkrijk aan den Vader. Al deze 44 hoofdstukken bieden een rijke stof. De vraag kan gesteld worden, was de uitgave van deze artikelen noodig waar we van prof. Ridderbos reeds hadden „Predikende het Evangelie des Koninkrijks". Doch ten eerste is dit boek al van 1911 en weieven snel in onze dagenten tweede is de behandeling door dr. Kuyper nog al verschillend van die door dr. Ridderbos. Beide tezamen leveren zij een populaire alzijdige uiteenzetting van dit gewichtige vraagstuk. Op blz. 196 geeft dr. K. de volgende definitie Het Koninkrijk der hemelen is dus de bedeeling van het Verbond der Genade na de Wet Na de Wet en de pro feten is het Koninkrijk der hemelen gekomen en waar het Koninkrijk der hemelen het rijk der genade voor den wedergeborenen is, hebben wij onder dat Konink rijk de Nieuw-testam. bedeeling van het Genadever- bond te verstaan. De definitie van Ridderbos was eenigszins anders Het Koninkrijk Gods in zijn voltooiing is die nieuwe orde der dingen, waarin Zijn volk uit loutere genade door Zijne Koninklijke machtsbetooning uit. alle heer schappij des Satans, der zonde en des doods verlost van Zijnen Koning het eeuwige, zalige leven ontvangt, en waarin nu voorts alle schepsel, een ieder op zijn eigen plaats, alleen door Gods Koninklijk gebod wordt geregeerd, zoodat Zijn wil geschiedt, gelijk in den hemel alzoo ook op de aarde. Kuyper onderscheidt echter het Koninkrijk dei- hemelen als rijk der genade, van het Koninkrijk der hemelen, of Koninkrijk Gods hij ziet het dus vooral in zijn tegenstelling tegen het rijk van den Booze. Er is dus ook bij dit aanbevelenswaardige boek van dr. Kuyper nog reden om door nadenken voor zich zelf tot een oplossing te komen. Moge de Heere in Zijn genade dezen begaafden oud-Vlissingschen leeraar uit zijn langdurige ongesteld heid herstellenopdat zijn arbeid nog verder ons Geref. volk ten nutte komen. 22ste Jaarverslag van Vrederust. Waar we betrekkelijk onlangs nog breedvoerig over de Stichting geschreven hebben, toen wij op de jaar vergadering de aandacht vestigden, volstaan we thans met. de mededeeling van ontvangst van dit verslag, dat zeker in vele gezinnen van Zeeland zal gelezen worden. S. v. D. Geref. Jongelingsvereen. Middelburg. Afd. „Herman Faukeel". G. B. Art. 8. De Driëenheid. T. Florusse. O. P. Art. 171. Het Volkenrecht. K. P. Meeuwse. Afd. Dr. Lützen Wagenaar. G. B. Art. 8. De Drie Eenheid, vr. P. Ton. Ring-onderwerp Rechten en plichten der J. V. door M. Annot. Vergadering Ring Middelburg van de Jongel. Vereen, op G.G. op Donderdag 4 November a.s., des avonds 8 uur, in het Tehuis voor Militairen te Middelburg. Geref. Knapenvergadering „Samnël". Vergadering op Zaterdag 30 October. Agenda le Afdeeling Bijb. Gesch. Genesis 35, 36, 37, 38 door L. Bolier. Kerk. Gesch. De Zending door W. Hamming. Geref. Knapenvergadering „Samuel", Afd. II. Agenda A. Pouwer. Bij „Sinai". Ex. 35, 36, 37. C. Alewijnse. Kerk. Gesch. „De Zending". M.-V. „Meisjesroeping", Middelburg. Agenda Gew. Gesch. Opstanding. M. Ond. De Vrouw in het, Onderwijs (Chr. Vrouwenboek). Meisjesvergadering „Nunia", Middelburg. Zaterdagavond van 6V29'A uur Cons. Hofpleinkerk. le Afdeeling. Bijbelsche Geschiedenis Lucas 24 door S. Berkevcld. Na de pauze reciteeren. 2e Afdeeling. Bijbelsche Geschiedenis Lucas 20 door M. Walraven. Na de pauzeKerkgeschiedenis door A. Cornelisse. Rooster J. V. „Calvijn", Vlissingen, voor 7 Nov. Middag-afd. Gel. Bel. art. 24. O. P. Lootsma. A. R. beg. Art. 24. F. de Klerk. Avond-afd. N. T. De verzoeking in de woestijn. Joh. Steket.ee. M. O. No. 9. C. Bosselaar. Rooster M.-V. Vlissingen, 4 November. Gew, Gesch. N. T. Schets 21. C. Koppcjan. Gel. Bel. art. 35. Truus Woltering. CORRESPONDENTIE. J. v. d. W. te W. Met uw opmerking zijn we het wel eens. Alleen dunkt ons, dat U die moet inzenden bij de redactie van het Zendingsblad. Heij. MIDDELBURG. Bediening van den H. Doop in de Gasthuiskerk. Heidelb. Catech. Zondag 50. Gasthuiskerk 9.30 uur ds. G. B. Wurth te Souburg. 2 uur ds. J. E. Visser W. 9.30 uur ds. R. Hamming Hofpleinkerk 9.30 uur ds J. E. Visser te Domburg. 6 uur ds. R. Hamming W. 2 uur ds. R. Hamming Vrijdag 10.30 urn- Huwelijksbevestiging. No orderkerk 9.30 uur ds. R. Hamming 6 uur ds. J. Dijkstra W. 7 uur te Grijpskerke ds. J. H. Telkamp WToensdag zijn de zitplaatsen vrij. Arnemuiden 9.30 en 2 uur ds. J. Runia Domburg 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. W. 9.30 uur ds. J. E. Visser 2 uur Lezen eener Leerr. Gapinge 9.30 uur Lezen eener Leerr 7 uur ds. P. van Dijk te Serooskerke. W. 9.30 uur ds. A. G. Wolf te 's Gravenland. 2 uur ds. C. von Meijenfeldt Grijpskerke 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. W. 9 en 2 uur ds. J. Dijkstra Koudekerke 9 en 2 uur ds. A. C. Heij W. 9 en 2 uur ds. A. C. Heij St. Laurens 9.30 en 2 urn- ds. A. Koning Collecte Hulpbeh. Studenten. W. 9.30 en 2 uur ds. A. Koning Meliskerke 9 en 2 uur ds. J. Dijkstra W. 9 en 2 uur ds. H. Straling te Wateringen. Oostkapelle 9 en 2 uur ds. E. Douma Bed. H. Av. en Dankz. W. 9 uur ds. E. Douma 2 uur ds. G. B. Wurth Serooskerke 9.30 en 2 uur ds. P. van Dijk W. 9.30 en 2 urn- ds. P. van Dijk Souburg 9.30 uur ds. J. H. Telkamp 2 uur ds. G. B. Wurth W. 9.30 uur ds. G. B. Wurth 2 uur ds. E. Douma Veere 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. W. 9.30 en 2 uur ds. C. W. Keur te Heinkenszand. Vlissingen 9.30 en 5.30 uur ds. P. N. Kruyswijk W. 8 uur ds. P. N. Kruyswijk Vrouwepolder 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. J. H. Telkamp W. 9.30 uur ds. C. von Meijenfeldt 2 uur ds. A. G. Wolf te 's Gravenland. Westkapelle 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. W. 9,30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. J. E. Visser Brouwershaven 9.30 en 2 uur Bruinisse 9.30 uur ds. Joh. de Boer ds. D. Bremmer Voorber. H. Av. 2 uur Lezen eener Leerr. W. 9.30 uur ds. D. Bremmer 2 uur ds. A. Derekens te Pijnacker. Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur ds. F. Staal Geersdijk 9.30, 2 en 5.30 uur Lezen eener Leerr. Haamstede 9.30 en 2 uur ds. Z. Hoek Bed. H. Av. en Denkz. Kamperland 9 en 2 uur ds. F. J. v. d. Ende 6 uur Lezen eener Leerr. Nieuwerkerk 9.30, 2 en 6 uur ds. J. Jansen Em. pred. te Zeist. Oosterland 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. D. Bremmer W. 9 30 uur ds. A. Dercksen te Pijnacker. 2 uur ds. D. Bremmer Scharendijke 9.30 en 2 uur ds. J. W. van Tol Wissekerke 9.30 en 2 uur ds. F. Staal Zierikzee 10 en 6 uur ds. Pontier te Heerlen. Zonnemaire 9.30 en 2 uur Lezen^eener Leerr. Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 W. 9.30 en 2 uur Bergen op Zoom 9.30 uur 6 uur Krabbendijke 9 en 2 uur Poortvliet 9.30 en 2 uur 6 uur W. 9.30, 2 en 6 uur Rilland-Bath 9.30 en 2 uur Tholen 9.30 en 2 uur Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur ds. W. M. le Cointre ds. S. O. Los te Den Haag. Lezen eener Leerr. ds. C. Veltenaar ds. A. Andree ds. C. Veltenaar Lezen eener Leerr. ds. R. Zijlstra te Delfshaven. Lezen. Lezen eener Leerr, Cand. E. de Jong te Rotterdam. Baarland 9.30 en 2 uur Driewegen 9.30 en 2 uur Kapelle-Biezelinge 9.30 uur 2 uur Borsele 9 30 en 2 uur Goes 9.30 en 6 uur 's Gravenpolder 9.30 uur 2 uur Heinkenszand 9.30 uur 2 uur lerseke 9.30 en 2 uur W. 9.30 en 2 uur Wemeldinge 9.30 en 2 uur Kruiningen 9.30 en 2 uur Nieuwdorp 9.30 uur Wolphaartsdijk 9.30 en 2 mu ds. A. Wijngaarden Nam. afscheid. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. A. Scheele Lezen eener Leerr. ds. R. J. v. d. Veen ds. A. Scheele Lezen eener Leerr. ds. C. W. Keur Lezen eener Leerr. ds. B. Meijer ds. B. Meijer Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. A. P. Lanting Axel 9.30 uur 2 uur Hoek 9.30 uur 2 uur Oostburg 9.30 en 2 uur Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 en 3 uur Schoondijke 9.30 en 2 uur Terneuzen 9.30 en 2 uur Zaamslag 9 uur 2 uur ds. J. S. Post ds. J. B. Vanhaelen ds. J. B. Vanhaelen Lezen eener Leerr. ds. M. van Wijk Lezen eener Leerr ds. K. Sietsma ds. S. Groeneveld Lezen eener Leerr. ds. J. S. Poet

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3