Meten met twee maten. KERKNIEUWS. Officiëele Berichten. Verantwoording uan Liefdegauen. BOEKAANKONDIGING. INGEZONDEN STUKKEN. Vereen igingsleuen. Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 17 OCTOBER 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes Classe Axel Advertentl&n. tot oprichting van een Gereformeerde Man- nenvereeniging en waar Dr. K. Huizenga het woord hoopt te voeren. In een groote ge meente, als die van Middelburg, zijn er on getwijfeld heel wat mannenbroeders, die voor het lidmaatschap van zulk een vereeniging in aanmerking komen, die alzoo in de vrucht daarvan kunnen deelcn, en zoo weer worden tot een zegen in hun huis en in het kerkelijk leven. Maar ook in tal van kleinere kerken zou er voor zulk een vereeniging nog wel een plaats en een taak zijn. Laten dan ook de broeders daar zich eens voor de vraag stel len of ook zij in dezen niet een roeping zou den hebben. En als we dan aan die vereenigingen in Zeeland ook een onderwerp zouden mogen noemen, dat o.i. de belangstelling bijzonder verdient, dan zouden we willen opwekken óók studie te maken van den Zcndingsar- beid. We zijn vast overtuigd dat, als we eens over geheel Zeeland mannenvereenigin- gen hadden, die zich op de hoogte stelden van de nooden op ons Zendingsterrein, we dan ook spoedig zouden kunnen overgaan tot de zoozeer gewenschte uitbreiding van dien arbeid. Meten met twee maten is niet geoorloofd. Als men dan ook van iemand zegt dat hij dat doet, ligt daar een beschuldiging in. Maar daarom moet men dan ook met zulk een beweren zeer voorzichtig zijn, en mag men dat niet zeggen zonder goede gronden daar voor bij te brengen. Daar kan zelfs wel eens een schijn zijn, dat iemand met twee maten meet, en dat dit toch metterdaad niet het geval is. Met een voorbeeld uit de bijbelsche geschie denis is dit heel duidelijk aan te toonen. Han del. 16:3 verhaalt dat Paulus Timotheus, om der joden wil, besneed. En Gal. 3 be richt ons dat Paulus niet wilde dat Titus zou besneden worden. Wat een schijn dan, dat Paulus met twee maten matWat een schijn van grond om te beweren die Paulus gaat ook niet een rechte lijn, Timotheus laat hij wel besnijden, maar Titus niet. Het ligt niet in onze bedoeling nu aan te wijzen, dat er bij Paulus in dit opzicht geen tweeslachtigheid was, maar dat hij in beide gevallen één lijn vasthield. We wijzen hierop nu maar alleen om het te gebruiken als ernstige waarschuwing te gen een lichtvaardige beschuldiging van liet meten met twee maten. Bij Paulus s c h ij n t dat wel zoo, maar ook, zonder dat we nader gaan aanwijzen waarom, staat voor ons al len wel vast, dat Paulus toch metterdaad zich aan die zonde niet schuldig maakte. HEIJ. TWEETAL TE DolftE. D. Kraan te Vlaardingen. A. J. Fanoy te Ferwerd. Utrecht: K. J. Cremer te Gees. J. Wijminga te Charlois. BEROEPEN TE Heemstede C. v. d. Woude te Gorredijk. WarffnmB. Wentsel te Ridderkerk. NieuwdorpK. Winkelman te Maastricht. Nieuwerkerk a d. IJsel, P. de Feijter te Boornbergum. Nieuwerkerk (Z.)H. de Lange te Ooltgensplaat. AANGENOMEN NAAR Kooten (Fr.)H. H. v. Kapel te Andel (N. B.). VoorburgW. S. de Vries te Tznm. BEDANKT VOOR Fianeker J. H. Rietberg te Maassluis. Hoorn P. Bos te Stadskanaal. AGENDUM voor de classicale vergadering op Dinsdag 19 October a.s. in de Gereformeerde Kerk te Terneuzen. Het Moderamen voor deze vergadering bestaat vol gens art. 10 H. R., uit de brs. ds. J. S. Post, Praeses, ds. K. Sietsma, Scriba, ds S. Groeneveld, Assessor. Orde der werkzaamheden. 1. Opening (10ï/2 uur) door den Praeses der roe pende Kerk. 2. Nazien en rapport credentialen. 3. Lezing en vaststelling der notulen. 4. Behandeling der ingekomen stukken. 5. Rondvraag naar art. 41 D. K. O. In verband daarmede behandeling der voorstellen en instructiën der Kerken. 6. Rapport der verschillende Deputaten. 7. Afdoening van geldelijke zaken. 8. Benoemingen Deputaten enz. (zie 8 en 9 art. 11 H. R.) 9. Aanwijzing roepende Kerk. Vaststelling van datum. 10. Sluiting. Namens de roepende Kerk van Axel, J. S. Post, Praeses. J. Geelhoed, Scriba. De kerkcraad der Geref. Kerk te Veerc noodigt afgevaardigden der zusterkerken uit tegenwoordig te zijn bij het afscheid van ds. Wessels D. V. 24 Oct. 's middags 2 uur. Verzoeke bericht te zenden aan ondergeteekende vóór 23 dezer. Plaatsen worden dan gereserveerd. Namens den kerkeraad, W. de Wolf, Scriba. Vlissingen. OverledenCatharina Vader, 47 jaar oud. Met attestatie naar Middelburg Lubertns Meyer en echtgenoote met een kind. Met attestatie uit Souburg A. van Hoeve en echt genoote met een kind. Met doopattest uit Terneuzen Andries van de Ree. Hebben zich onttrokken aan de gemeenschap dei- Kerk M. de Vos en echtgenoote. Dubbeltallen voor het ouderlingschap (vacatures van brs. Baarschers, Huser, Laernoes, Marijs en de Rijcke) de brs. A. Brouwer, J. de Bruijue, G. J. Fros, G. Gillissen. M. C. Kroon, B. H. Ligteringen, F. D. G. Prins, A. Schout, P. Steketee en P. van Wouwe. Voor het diakenschap (vacatures van brs. Davidse, Heystek, Huser en Stroo) de brs. J. C. Fregeres, J. A. Huser, C. Mommaas, A. van de Putte, A. Schout, Jac. Stroo, M. Vader Jr. en L. Wisse. Verkiezing Maandag a.s. 7.30 uur. KERKERAAD (Smal) Middelburg, 13 Oct. 1926. Begin, notulen, Woensdagavondcommissie als ge woonlijk. Absent 5 brs. Ingekomen stukken. Overlijdensbericht van Mevr. Ds. Koopmaus—Hoekstra aan het graf zal de kerke raad vertegenwoordigd worden door ds. Telkamp en de brs. Fanoy en Joosse. Redactie Kerkbode verklaart zich bereid Zendings- berichten op te nemen. Een br. ouderling vraagt ontheffing uit zijn ambt; een commissie zal met hem spreken. Een schrijven van deputaten der zending en zen dende kerk met aanwijzing van middelen om de be langstelling der gemeente in de zending te vermeer deren. In December zal een gemeentevergadering worden gehouden, waar twee sprekers zullen optreden. Classis Breuktien bericht de afzetting van ds. Smelik. Een paar attestatie-kwesties worden behandeld. De jeugdouderlingen zullen den kerkeraad vertegen woordigen op het feest der Jong. Vereen. Een schrijven van het Comité voor een Geref. Man- nenvereen. is ingekomen de Kerkeraad verneemt met instemming het voornemen der broeders. Christ. Nat. Vakverbond verzoekt in het ambtelijk werk met de beteekenis der Chr. Vakvereen. rekening te houden. Voor kennisgeving aangenomen. Een voorstel om het precklezen af te schaffen wordt verworpen. Rapporten. Over een aanvrage om toelating tot, onze kerk. ConclusieAfwijzen. Aldus besloten. Voortaan zijn de twee preeklezers van elke sectie ook voorlezers. De ontrouwe catechisanten zullen scctiesgewijs be handeld worden. De eerste Kerstdag zal 's mox-gens twee en 's mid dags ook twee diensten hebben Oudejaarsavond zijn er twee diensten. In de Dankdagweek worden geen catechisaties ge houden. Dankzeggingsluiting. Vlissingen, 11 Oct. Gevonden in de collecte „een dankoffer" van een jarige zuster der gemeente, groot f 2,50, waarvan f 1,— voor de kerk, f 1, voor de zending en f 0,50 voor de armen. De geef ster wordt hiervoor hartelijk dank gezegd. Namens den kerkeraad, A. Roos, le Scriba. Kondckerkschc weg 36. ZENDING In dank ontvangen f 5,56'/i gecollecteerd op de bruiloft A. JoosseDingemanse 2 kilo zilverpapier van Mcj. D. en 1 pakje zilverpapier van Johanna de Koning. Namens de Commissie, L. A. Tange, Penningm. RUSTHUIS MIDDELBURG. Met. vriendclijken dank ontvangen een kist Uien. De Huisvader, J. Belksma. Vlissingen. Deze week mocht ik als extra gift f 25,00 voor het orgelfonds in ontvangst nemen. Aan gever vriendelijk dank. Nu nog enkele en het kasboek kan in het archief. Van wie nog De penningmeester voor het Orgelfonds, P. Steketee. Middelburg. Gevonden giften in de Diaconale collecten 4 maal f 10,waarvan f 10,voor de Diaconie, f 10,voor de Evangelisatie, f 10,voor de Zending en f 10,voor de Kerk; 2 maal fl, waarvan f 1,voor Drente en f 1,voor Vrederust en 1 tienguldenstuk met bijschrift „Voor de Armen, daar het tekort dreigt". Vriendelijk dank! Diakenen. Christel ij ke Ethiek door dr. D. J. van Katwijk, Ger. Pred. te Schipluiden en leeraar aan de Chr. H. B. S. te Alphen a.d. Rijn. Uitgave J. B. Wolters, Groningen, Den Haag 1926. Blijkens den ondertitel is dit een leesboek ten ge- bruike bij het godsdienstonderwijs op Christelijke H. B. Scholen en andere inrichtingen van Middelbaar Onderwijs, Kweek- en Normaalscholen. Op dit gebied hebben we nog niet veel. We ver blijden ons daarom, dat een bekwaam en secuur werker als dr. Van Katwijk ons dit boekje gaf. Na een inleiding, geeft mij een uiteenzetting van de 10 geboden. Zoo is dit boekje ook geschikt voor cate- chisatiegebruik, wanneer men wat dieper en breeder op de Wet des Heeren wil ingaan. Bij de kennisname van deze boekjes van dr. Waterink en dr. Van Katwijk, komt onwillekeurig de verzuchting op hadden we toch maar wat meer tijd voor de catechisatie. Maar het hoog belang daarvan wordt helaas door onze Gereformeerde ouders nog niet voldoende ingezien. Laten dan zij, die meer willen weten dan hun in de enkele uren van catechisatie kan geboden worden, zelf ook dit boekje zich aan schaffen. Ze kunnen er veel uit leeren Heij. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. DE GLINDHORST. Gelijk bekend is, was een der ergste bezwaren, waaronder de Glindhorst, nu 2 jaar lang, zuchtte, het verbod om nieuwe pleegkinderen op te nemen. Hierin nu is een gunstige wending gekomen. Maar vóór het hiertoe kwam is er heel wat gecon fereerd om de maatregelen vast te stellen, welke aan het weder-openstellen der stichting moesten vooraf gaan. Grondslag dezer maatregelen zijn die, welke in het Rapport van de Comm.-Bosch aangegeven waren, aangevuld met ééne, door de Regeering voorgeschre ven en in de laatste conferentie door den Minister met het bestuur besproken, bij het onlangs plaats gehad hebbende bezoek van Z.Ex, aan de Glindhorst. De Minister bepaalde, dat behalve de uitvoering der maatregelen van het Rapport Comm.-Bosch, alle pleegmeisjes boven den 14-jarigen leeftijd binnen een vastgestelden termijn, uit de pleeggezinnen naar het Meisjes-paviljoen moeten verplaatst zijn. Het bestuur nam deze verplichtingen op zich en deed dit te gewilliger, omdat daardoor aan de op voeding en de opleiding tot dienstmeisjes door ge schoold personeel, aan deze pleegkinderen des te meer zorg kan besteed worden. Binnenkort wordt dus de stichting weder openge- gesteld voor de opname van verwaarloosde jeugd en is de verdere steun der Regeering verzekerd. Dit herstelde vertrouwen is, onder Gods zegen, mede de vrucht van ruim twee jaren worstelen en werken door bestuur en directeur. Moge nu ook spoedig blijken dat in eigen kring het vertrouwen geheel hersteld is Dit zal niet enkel moeten uitkomen door de aan vragen van Diaconieën, Voogdijraden, Vereenigingen tot kinderbescherming enz., om hnn pupillen te plaatsen. In de allereerste plaats toch zal dit vertrouwen spreken uit een mild toevloeienden finantieelen steun, welke deze stichting op dit oogenblik misschien meer dan eenige andere behoeft van heel ons Christenvolk. Rooster J. V. „Calvijn", Vlissingen, voor 17 Oct. Middag-afd. Johannes de Dooper I, P. Lootsma. Zondagsrust en Zondagsheiliging, F. de Klerk. Avond-afd. Korach, J. Suurmond. Letterk. bid. 3 v.d. 38e jaarg. no. I, C. Kruijsse. Rooster M -V. Vlissingen, 21 October. Gew. Gesch. O. T. Schets 13, D. Luitwieler. Vrij onderwerp, N. Barendse. Geref. Jongclingsvereen. Middelburg. Afd. Dr. Lützen Wagenaar. Agenda N. T. sch. 15 en 16. Handelingen 4 24—37. J. Boone. M. O. sch. 18. Onze Middenstand. M. Maas. Memorisatic. C. Ton. Geref. Knapenvergadering „Samuel", Afd. I. Agenda le Afdeeling Vergadering op Zaterdag 16 October. Bijl). Gesch. Exodus 19, 20 en 24 door Maldegem. Vad. Gesch. Het twaalfjarig bestand door J. Wiegel. 2e Afdeeling. Agenda P. Cornelisse. „Bij Sinaï". Ex. 19 en 20 en 24. J. Roose. Vaderl. Gesch. „Het twaalfjarig bestand". M.-V. „Meisjesrocping", Middelburg. Bijb. Oiulerw. Richteren 9. Vrije werkzaamheden. MIDDELBURG. Bediening van den H. Doop in de Ilofpleinkerk. Heidelb. Catech. Zondag 48. Gasthuiskerk 9.30 uur 6 uur Ilofpleinkerk 9.30 uur 2 uur Noorderkerk 9.30 uur 6 uur Arnemniden 9.30 en 2 uur Domburg 9.30 uur 2 uur Gapinge 9.30 uur 2 uur Grijpskerke 9 en 2 uur Koudekerke 9 en 2 uur St. Laurens 9.30 en 2 uur Meliskerke 9 uur 2 uur Oostkapelle 9 en 2 uur Serooskerke 9.30 en 2 uur Souburg 9.30 en 2 uur Veere 9.30 en 2 uur Vlissingen 9.30 en 5.30 uur Vrouwepolder 9.30 uur 2 uur Westkapelle 9.30 uur 2 mil ds. J. II. Telkamp ds. P. van Dijk ds. R. Hamming ds. J. II. Telkamp Lezen eener Leerr. ds. R. Hamming ds. J. Runia ds. J. E. Visser Lezen eener Leerr. ds. H. Meulink van Enschedé. Lezen eener Leerr ds. J. Dijkstra Bed. II. A v. en Dankz. ds. A. C. Heij ds. A. Koning Lezen eener Leerr. ds. R. Hamming ds. E. Douma ds. P. van Dijk ds. G. B. Wurth ds. I. K. Wessels ds. P. N. Kruyswijk Lezen eener Leerr. ds. H. Meulink van Enschedé. Lezen eener Leerr. ds. J. E. Visser Brouwershaven 9.30 en 2 uur Bruinisse 9.30 uur 2 uur Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur Geersdijk 9.30, 2 en 5.30 uur Haamstede 9.30 en 2 uur Kamperland 9 en 2 uur 6 uur Nieuwerkerk 9.30, 2 en 6 uur Oosterland 9.30 uur 2 uur Scharendijke 9.30 en 2 uur Wissekcrke 9.30 en 2 uur Zierikzee 10 en 6 uur Zonnemaire 9.30 en 2 nui- ds. B. Meijer te Ierseke. Lezen eener Leerr. ds. D. Bremmer ds. F. Staal Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. F. J. v. d. Ende Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. D. Brem mei- Lezen eener Leerr. ds. J. W. van Tol Lezen eener Leerr. Cand. M. den Boer ds. Z. Hoek Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur ds. A. Steijling Em. pred. te Apeldoorn. Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 u. ds. W. M. le Cointrc Krabbendijke 9 en 2 uur Poortvliet 9.30, 2 en 6 uur Rilland-Bath 9.30 en 2 uur Tholen 9.30 uur 2 uur Oud-Vosmeer 9.30 uur 2 uur Lezen eener Leerr. dhr. J. Versteeg te Groote Lindt. (Oogstcollecte.) Cand. C. van Schie te Voorschoten. ds. C. Veltenaar Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. C. Veltenaar Baarland 9.30 uur 2 uur Driewegen 9.30 uur 2 uur Kapelle-Biezelinge 9.30 en 2 u. Borsele 9.30 en 2 uur ds. A. Wijngaarden Voorber. H. Av. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. A. Wijngaarden ds. A. Scheele Lezen eener Leerr. Goes 9.30 en 6 uur 's Gravenpolder 9.30 en 2 uur Heinkenszand 9.30 en 2 uur Ierseke 9.30 en 2 uur Wemeldinge 9.30 en 2 uur Kruiningen 9.30 en 2 uur Nieuwdorp 9.30 uur 2 uur Wolphaartsdijk 9.30 en 2 mu ds. R. J. v. d. Veen Lezen eener Leerr. ds. C. W. Keur Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. P. N. Kruyswijk te Vlissingen. ds. A. Andree Axel 9.30 en 2 uur Hoek 9 en 2 uur Oostburg 9.30 r.ur 2 uur Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 uur 3 uur Schoondijke 9.30 en 2 uur Terneuzen 9 en 2 uur Zaamslag 9 en 2 uur ds. J. S. Post ds. J. B. Vanhaelen ds. M. van Wijk Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. M. van Wijk ds. K. Sietsma ds. S. Groeneveld ds. E. II. Woldring te Kornhorn. Door Gods goedheid hopen onze geliefde Ouders PHIL1PPUS JOHANNES WOLTERING en GEERTRUIDE JOHANNA TROOST op 18 Oct. a.s. hun 25-jarige Echtvereeniging te gedenken. Dat we ze nog lang mogen houden, is onze innige wensch. ITun dankbare Kinderen HERMAN. MARIE en Verloofde. BETS en Verloofde. TRUUS. PIET. JEANNETTE. JO. ANTON. Gelegenheid tot feliciteeren van 46 n.m. Koud. weg 59. Vlissingen, 15 Oct. 1926. $e> $8> Den 23sten October D.V. ho pen onze geliefde Ouders ADRIAAN TEVEL en WILHELMINA WATTEL hunne 25-jarige Echtvereeniging te herdenken. Hunne dankbare Kinderen en Verloofden. Middelburg, 15 Oct. 1926. Heden overleed onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader JAN DE VISSER Cz. in den ouderdom van b\jna 70 jaren. Uit aller naam, Wed. J. DE VISSER—Melse. Serooskerke (W.), 10 Oct. '26. Heden nam de Heere onverwacht tot Zich onze geliefde Moeder Mevrouw UILTJE HOEKSTRA, Weduwe van Ds. J. J. Koopmans, eerder Weduwe van Dr. L. H. Wagenaar. Namens de Familie, Dr. J. J. KOOPMANS. Oegst geest, 11 Oct. 1926. Heden nam de Heere van ons weg, na een vrg langdurig ljjden, onzen geachten Medebroeder TAN DE SCHIPPER, welke onze Kerk de laatste maanden z\jns levens dienen mocht in het ambt van Ouderling. Zgu heengaan was in vrede. Namens den Kerkeraad, Ciir. C. VERIIULST, Praeses. JAN OP 'T HOF, Scriba, 's Gravenpolder, 9 October '26.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3