een Ameii Hoisorp Parol verzacht en geneest Kloven in de Handen. Doos30 ct. JOH. DE HEER, Hondius Zoon, MOOPirillIIAAN, LaitlMM CÏ24, flut A.LECOINTRE Vilt- en Fluweelen- HOEDEN. Heeren Hookers. Het beste Adres voor MiMÜFACTUSEM is dat van L. E. RIVIERE, Sroote Markt, Hoek gravenstraat, Middelburg, psienj SUITE TUI, W. A. DE RIJCKE Jr. Voor Nederland en Indië Mej. DE DREU, Prima Sumatra W. J. BOSDIJK, Boekh. FANOY, Bijbels en Kerkboeken Kacheliak merk „De Twee Pijltjes" Mijnhardt's Tabletten „In den Hercules". G. M. FEU. Manufacturen, Bedden, Dekens en Ledikanten WOLLEN en SATINET DEKENS ONTVANGEN: Al AV SANGUINOSE. VLASMARKT K 145 Telefoon No. 117 MIDDELBURG Wenscht U Solied Schoenwerk aan lagen sorteering Billijke prijzen. f nHvisapotheek~\ voor 60 centen JOZ. BLIEK v/h TAVENIER, Boeken- H. VERHOOG, Bruin en Wit St. Nicolaas BIJBELS en KERKBOEKEN Lange Burg B 16 - Middelburg. Leerboekjes voor de verschillende Gatechisatiën. 40 en 50 cent Het huis met de Roode Pilaren, Abdijsiroop, Kloosterbaisem, Purol. 5675 H- VERHOOG, I. VERELST, Goed gereedschap is nooit te duur. Ook de PARKER VULPEN van f 15,-. De beste kwaliteit Nieuwe STOKVISCH ongebeukt, 80 ct. per kilo. GEBR. VAN DORT, Krommeweel© 107-109 - Middelburg. Magazijnen van Een pracht collectie grootte vanaf 150 x 200 tot 190 x 230. Zoo juist ontvangen een mooie sorteering in BONKERS, FIETSJEKKERS en blauwe waterdichte Regen-Capes. Alles aan zeer billijke prijzen. Ook prima qualiteit SLAGERSJASSEN voorhanden. hebben wij den alleenverkoop der wereldberoemde Muiier en Angelus Orgels Vraagt Catalogus No. 94 en inlich tingen betreffende gemakkelijke be talingscondities. Oostzeedijk 324-32, ROTTERDAM. NAPPA gevoerd met bontrand bontvelletje GLACÉ gevoerd SUÈDE gevoerd GEMSLEDER zeer soliede Groot Assortiment Stoffen HANDSCHOENEN. Ziet altoos onze Etalage. Ik. gerust meneer! het heeft hem geholpen!" Koninklijke Pianofabriek ANTOINE MES, SCHOENMAGAZIJN LANGEVIELE. Groote Aan de spits van 5 cents Sigaren staat het merk NEEMT PROEF! SIGARENMAGAZIJN Langeviele, Middelburg. Vanaf heden weer versch ver krijgbaar alle soorten ST. NiCOLAAS, in verschillende prijzen en de be kende TAAI-TAAI. W. J. DE SCHIPPER, Driehoek-, Halve Maan-, Sleekachels en Geslagen Fornuizen. Reparaties spoedig en billijk. ATTENTIE! H VAN DRIEL, Langeviele, M'burg, Grof- en f ij n Mandwerk, Rieten Meubelen enz. JOH. A. JULIANUS, Boter- en Gekruid SPECULAAS F. A. DE JONGE. Teddy-beer Manteltjes, Babypakjes, Kinderjurkjes. Geboren: ANNA SARA, Dochter van J. J. DRONKERS. C. A. DRONKERS—van Zweeden. Middelburg, 3 October 1926. Nieuwe Haven I 107. Uit Amerika kwam het droeve bericht tot ons, dat onze innig ge liefde Dochter ANTONIA LOUISSEN— VIJGENBOOM, na een kort en ernstig lijden, is overleden in den ouderdom van 43 jaar. C. VIJGENBOOM en Echtgenoote. Middelburg, Rusthuis. GROOTE KEUZE in luxe en gewone bindwijzen. Gebruikt voor het Lakken van uw KACHELS,VULEMMERS, PLATEN enz. steeds Deze KACHELLAK is diepzwart, heeft een hoogen glans en brandt niet af. Verkrijgbaar in busjes van in de schuin over de Nieuwstraat. Beleefd aanbevelend, Firma DAMEN, K. Noordstr. M'burg. TE KOOP 21/2 spel, prachtopbouw f 170. Adres Glacisstraat 37, Vlissingen. Hoofdpijn 60 ct. Zenuw 75 ct. Laxeer 60 ct. Maag 75 ct. Staal 90 ct. Bij Apoth.enDrog. Nos. telt onze pas verschenen Catalogus No. 9 en 10. ELK WAT WILS. Voor boekenliefhebbers op aanvrage gratis. Oude en nieuwe Chr. Boek- en Muziek handel NIJKERK. Luxe flacons EAU DE COLOGNE, TOILETSPUITEN nieuwste soorten, TOILET-GARNITUREN en TOILET- DOOZEN, ruime keuze bij Kapper, Pottenmarkt, Middelburg. VOLLE GARANTIE. Naam inzetten gratis. In oude f 0,50. ZIE ETALAGE. Aanbevelend, Segeeratraat Middelburg. Filialen: AMSTERDAM DEN HAAG GRONINGEN K. Nieuwendyk 8. P. Krugerlaan 28. Nw. Ebbingestr. 121. AANBEVELEND, LANGE DELFT, MIDDELBURG. „Een mflner vrienden was eenigen tijd geleden niets lekker; hjj was zenuwachtig, angstig, gejaagd; hy kon zjjn werk niet doen". „Laat ons hem een flesch Sanguinose sturen", zoo opperde iemand in onzen kring. „W\j hebben het gedaan; hij heeft het genomen, en Wat sprak uit die woorden? Was het niet een zeker wantrouwen? Was het niet, alsof men wilde zeggen„ja, kijk, wij gelooven niet, dat die middelen veel goed doen, maar hier was er dan een, en dat is wezenlijk!" Zóó is het. Er zijn zoovéél middelen, en ieder zegt: „het mijne is het beste". Er zijn zoovéél advertentiën, dat men er op het Jaatst^geen een meer leest. Wij kunnen dit best begrijpen. Maar met de SANGUINOSE is dit anders. Daar komen iedere week nieuwe gebruikers bijwant iedere week zfln er die aan anderen kunnen verklaren „GERUSTHET HEEFT MIJ GEHOLPEN!" Wanneer gij dus een WEZENLIJK GOED versterkingsmiddel noodig hebtwanneer gij U gedurig moe voeltgeen eetlust hebt last hebt van hoofdpijn, hartkloppingen, beklemde ademhaling wan neer gij U soms misselijk en duizelig gevoeltpijn hebt in de lenden, pijn in de maagstreek wanneer gij ziek geweest zijjt en niet op krachten kunt komen, neem dan gerust een proef met onze SAN GUINOSE. Gebruik eens geregeld een a tvee eetlepels eiken dag. En als het geholpen heeft, vertel het aan anderen. Zij kost f 2,per flacon, 6 fl. f 11,—. 12 fl. f 21, Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co. Den Haag. jjffT Vertegenwoordigers voor: BRAND- WETTEL. AANSPRAKELIJKHEID INBRAAK- ONGEVALLEN GLAS- AUTOMOBIEL TRANSPORT- STORMSCHADE LEVENSVERZEKERING. VEEVERZEKERING. Tarieven en inlichtingen worden op aanvrage verstrekt. MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse prijzen en houtsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilen dan vindt u een schitterende Collectie in het Beleefd aanbevelend, J. ALLEWIJN Telefoon 388. Middelburg. Ontvangen: REGENJASSEN vanaf f 4,90, REGENMANTELS vanaf f 7,90. OLIEJASSEN vanaf f 6,45, OLIEPIJPEN vanaf f 3,50, WOLLEN en GUMMI CAPES vanaf f 2,25, REGENHOEDEN vanaf 95 cent. Enz. Enz, NAAST R. K. KERK. Aanbevelend, Langeviele, Middelburg. goed voor brand-, snij- en stootwonden, verouderde wonden, zonnebrand, aam beien, spierpijnen, spit, rheumatische pijnen, wintervoeten, springende handen en nog veel meer, koopt ge met een pot Akker's Kloosterbalsem, de snel werkende merkwaardige veelzijdige zalf. BREESTRAAT O 157. Smederij en Kachelmakerij. Het bekende adres voor Ook diverse andere soorten KACHELS en FORNUIZEN. JAN JAARSMA HAARDEN enz. 2de hands Kachels. Ook in rnil. Beleefd aanbevelend. Prima Eierkolen, Duitsche Stukkolen on Anthraciet, tevens Geklopte Cokes on Parelcokes. Beleefd aanbevelend, CH. C. DE RIJK v.h. G. Jacobse, Vlissingschestraat K 54, Middelburg. Het aangewezen adres voor liefhebbers, vraagt onze pas verschenen Catalogus No. 9 en 10, bjjna 5700 No*, waarin vele uitverkochte werken. Theo logie, honderden nieuwe en 2de hands verhalen, studiewerken enz. enz., velen tegen sterk verlaagde prijzen. Op aan vrage gratis. Antiquarische Boekhandel, NIJKERK Autogeenische Lasch- en Snjjinrichting, Smederq, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk, M J. PLTJIJMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. R. A. BASTIAANSE, :-: Banketbakker, Langeviele, Middelburg, 20 cent per ons. Vele nieuwe merken SIGAREN ont vangen in verschillende prijzen en ver pakkingen. 1PSF* ZIE ETALAGE, Sigarenmag. „Het Wap°n van Zeeland", Korte Noordstraat, Beleeefd aanbev., W. F. DIERMANSE, BEHANGERIJ - STOFFEERDERIJ, Bedden- en Matrassen-Inrichting. VERHUIZINGEN. Beleefd aanbevelend, Langeviele K 211 Middelburg J, LAVOOIJ. MIDDELBURG. Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat. Aanbevolen Adres voor Firma F. P. D'HUIJ, Burgt, Middelburg. FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloedwljn. J. M. v. d. WOESTIJNE. Boek- en B Ij b e 1 b i n d e r Ij. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. 12. 16, 20 cents per ons. Luxe Brood- en Banketbakker ij Balans E 108, Middelburg. MAGAZIJN „DE WEEFSTOEL", Langeviele, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4