Hoest Uw kind? Godsdienstoefeningen KERKNIEUWS. Officiëele Berichten. Verantwoording uan Liefdegauen. BOEKAANKONDIGING. Vereenigingsleuen. correspondentie. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 10 OCTOBER 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes Classe Axel over te nemen wanneer het regeeringskas- teel zou veroverd zijn. Nu kunnen zeker ook wel practische kop pen regeeren, maar wetenschappelijk moet zulk een actie gedragen worden anders loopt zulk een actie door impotentie dood. Ook daarom was het noodig voor een Univ. te zorgen. En nu heeft onze V. U. een beteekinis ge kregen, die zelfs door d'e vijanden niet kan worden geloochend. Ze bedoelt het werk voort te zetten van wat als program gold bij1 de stichting van de Leidsche Univ. Ons Vaderland zou arm worden, wanneer de V. U. weg zou gaan. Het onderwijs is er geen africhten. De V. U. is niet zooals vroeger gemeend werd een voortbroei- schooltje. Ons Geref. volk is niet bekrom- pener wij nemen meer notitie van hen1, dan zij van ons. Te roemen is ons niet oorbaar, maar waar ter wereld is aan te wijzen een dergelijke kleine groep, die uit eigen midde len een hoogeschool onderhoudt. Het nationale leven is opgebouwd uit kringen, onder wie het Geref. volk een aan zienlijke en gewichtige plaats heeftniet beoordeeld naar het getal maar ook naar de historie. Wat is er niet over Assen gesproken in socialistische en liberale couranten. Dat is omdat men voelt bij intuitie de beteekenis voor 'h;iet nationale leven van die in getal niet zoo groote groep van Gereformeerd volk. Nu gelden al dc motieven die onze ouders drongen om de V. U. te stichten nog altijd' voor ons om haar te onderhouden. Om die drie redenen. Maar daarbij hebben we enkele dingen speciaal onder het oog te houden. Een school van wetenschap is geen pro- paganda-instituut. Haar doel is de waarheid te benaderen. Om God na te denken. En nu is de V. U. niet om propaganda te voeren. De wetenschap is er niet om te marchan- deeren. Op politiek gebied bestaat dit, en er is geen schande in om wanneer men maar 90 procent krijgen kan, dit te aanvaarden. Maar wanneer een professor de waarheid zou willen laten vaststellen met 90 tegen 10 stemmen de V. U. is geen inrichting van geven en nemen maar van zoeken naar de waarheid. Voorts is de V. U. er ook niet om allerlei kwesties op te lossen we moeten van de professoren niet verlangen dat ze alles we ten het is juist kenmerk van de weten schap nog al eens vaak te moeten zeggen Wij weten het niet. De kwesties stapelen zich om. Er is wij ziging. De man van wetenschap staat telkens voor problemen en nu hoort men wel eens Wat hebben wij aan die V. U. omdat we te overspannen verwachtingen koesteren. Ten derde De eisch moet gesteld' worden dat bij alle onderwijs vastgehouden wordt aan de absolute authoriteit van Gods Woord. En nu hebben nieuwe dingen alleen dan ingang als we het bewegen zien met de Heilige Schrift. Zooals Kuyper het deed met zijn bespre king over de Assurantie. En dat hebben onze theol. professoren ook in de bekende kwestie duidelijk getoond. Spr. meent dat het bij enkele andere om formeele dingen gaat. Niets zou pijnlijker zijn, wanneer de be schieting van ons Geref. volk zou komen van de V. U. of van de Theol. School zelf. Daarom ga de waarschuwing uit van al onze professoren en leeraren om den band van et Geref. volk niet te verliezen. Het is geen protanum volgus, geen volk waar men niet mee rekent. Wij kunnen de V. U. niet missen zij kun nen ons niet missen. De eenige eisch die ons volk stelt is Houdt vast aan de H. S. dian hebt ge ons heele vertrouwen. En dat is noodig. Want de tijden zijn moeilijk wij werden niet meer onderdrukt, en het is geen schande meer om Calvinist te zijn. De Heere heeft ons ruimte gemaakt, maar voor ons zieleleven is de toestand moei lijker. Vroeger heeft de wereld ons getrapt, thans nu we gegroeid zijn, lokt ons de we reld. Vooral de jongeren. Men spotte vroe ger met den godsdienst, tegenwoordig schijnt men respect voor den godsdienst te toonen. De vijand wacht, al is hij poeslief, maar wanneer hij de macht krijgt, dan zullen de slagen te scherper neerkomen. Daarom hebben wij ons te vereenigen om tot Zijn eer ons te wapenen in dien strijd door ook te steunen de V. U. waar onze beginselen worden bestudeerd en van waar uit die beginselen worden verbreid. Dan ih ebben we vertrouwen dat God het wel maken zal, die beloofd heeft dat Zijn kracht in zwakheid zal worden volbracht. Na beantwoording van een enkele vraag, sluit Mr. de Wilde d'eze schoone vergade ring met dankgebed. S. v. D. TWEETAL TE Nieuwerkerk (Z.)R. Brouwer te Herwijnen. H. de Lange te Ooltgensplaat. Nienwdorp D. J. Velsink te Arum. K. Winkelman te Maastricht. UtrechtK. J. Cremer te Gees. W. S. de Vries te Tzum. HilversumC. Bouma te Zwolle. P. Nomes te Delfshaven. (Ie vac.). J. v. Herksen te Hillegom. G. B. Wurth te Souburg. (2e vac.) BEROEPEN TE Amsterdam-Zuid: H. S. Bouma te Leeuwarden. EpeP. Bos te Stadskanaal. Berlikum en LopikJ. Meijnen, cand. te Baarn. ZuilenD. Hogenbirk te Charlois. ApeldoornJ. Wijminga te Charlois. DussenE. H. Woldring te Kornhorn. BEDANKT VOOR Hilversum W. S. de Vries te Tzum. EmmenL. v. Urk te Sexbierum. Afscheid en Intrede. Almkerk. Voor een overvolle kerk nam Zondag middag ds. P. de Jong, wegens vertrek naar Bnn- schoten-Spakenburg, afscheid van zijn gemeente, na een driejarig verblijf alhier. Als tekst had spr. gekozen Efeze 3 20 en 21. Velseroord. Na bevestiging door ds. J. Voerman, van Joure, deed Zondag ds. Holtrop zijn intrede in de Kerk van Velseroord, die rt/2 jaar vacant was. De bevestiger had tot tekst gekozen Matth. 1319 en wees de gemeente erop dat de verkondiging des Evangelies is: le. een groot voorrecht, 2e. een groote verantwoordelijkheid meebrengt, 3e. rust geeft bij veel teleurstelling, wijl er toch altijd vrucht zal zijn. Ds. Holtrop ving zijn herderlijk werk aan met een predi katie over 1 Cor. 1 23 en 24, aantoonende le. de prediking van den gekruisigden Christus tegenover den natuurlijken mensch, 2e. die prediking tegenover den geestelijken mensch. Haaksbergen. Zondagmiddag nam de heer II. Waterink, leerend ouderling bij de G. IC. van Haaks bergen, afscheid van zijn gemeente, sprekende over 1 Petr. 124 en 25. Na de predikatie werd de heer W. toegesproken door ouderling Bos en door den consulent ds. E Prinsen, van Enschedé. Omtrent de afzetting van ds. E. L. Smelik door de classis Breukelen wordt nog vernomen, dat hem de verklaring is voorgelegd, die ook aan dr. Geelkerken ter onderteekening is aangeboden. Ds. Smelik wei gerde deze te teekenen, doch bood de volgende ver klaring aan „Ondergeteekende verklaart hierbij bereid te zijn, zich aan de uitspraken der Asser Synode betreffende de vier in geding zijnde punten ambtelijk te houden, in de verwachting dat de Synode zoo spoedig mo gelijk een commissie benoeme, die de z. i. met deze punten onmiddellijk samenhangende kwesties om trent het boek Genesis in vollen omvang zal onder zoeken". Met deze verklaring kon de classis zich echter niet vereenigen, waarop de afzetting volgde. Rhoon. Zondag werd ds. J. v. d. Berg, komendo van Feyenoord door ds. Wijmenga van Charlois be vestigd met een predikatie over Efeze 2 20 en 21. Ds. Wijmenga sprak naar aanleiding van dezen tekst over de bouwlieden, het fundament, den bouw en dc voltooiing. Des avonds deed ds. v. d. Berg intrede met een predikatie over Exodus 3 14, en bepaalde de ge meente bij de plaats, die de Dienaar des Woords in de gemeente inneemt, bij het werk dat hij in de ge meente heeft te doen en eindelijk bij de verhouding van de gemeente tot den Dienaar des Woords Heemstede. Ds. J. Ubels, die een beroep naar Batavia aannam, nam Zondagavond afscheid van zijn gemeente met een predikatie naar aanleiding van 1 Petrus 1 23 en 24. Spr. zeide, te zullen spreken over de vergankelijkheid van het vleesch, maar het eeuwig blijvende van het Woord des Heeren. GerkesldoosterStroobos. Zondag deed ds. W. Dorenbos zijn intrede met een predikatie over Efeze 6 19. Bevestiger was ds. W. F. S. van Lingen, met een leerrede over 3 Corinthe 9 10a. Baarland en Bedum. Ds. A. Wijngaarden hoopt 31 Oct. a.s. afscheid te nemen, om 14 Nov. intrede te doen. Bevestiger is ds. Bos, van Uithuizen. Maandag herdacht ds. W. F. S. v. Lingen, predikant van Westervoort, zijn 35-jarige ambtsbe diening. Ds. v. Lingen werd 28 April 1891 candidaat, om 4 Oct. van dat jaar te Lollum het predikambt te aanvaarden. In 1900 vertrok hij naar Gerkesklooster om 1 Mei 1924 in zijn tegenwoordige gemeente in trede te doen. Na een gedwongen rust, van maanden is ds. G. Elshovc, predikant van Rotterdam, Zondagmorgen weer voor de gemeente opgetreden. De prediker, die in de Hovenierskerk sprak, had tot tekst gekozen Phil. 3 20 en 21. Aan het einde van de godsdienstoefening zong de gemeente hem de zegenbede uit Psalm 134 toe. Zoodra de geneesheer het toestaat, hoopt ds. Els- hove weer tweemaal op een Zondag te preeken. 21 October Breed, candidaatstelling voor ouderlin gen en diakenen. Dankzeggingsluiting. KERKERAAD (breed), Middelburg, 7 Oct. 1926. Begin, notulen en Woensdagavondcommissie, als gewoonlijk. Absent 6 ouderlingen en 6 diakenen. Ingekomen stukken. Een schrijven van het comité ter oprichting van een Geref. Mannenvereen. om steun. Verwezen naar smal. De Jong. Vereen, vraagt afgev. op haar 60-jarig feest. Toestemmend besloten. De Classis Breukelen zendt bericht van de afzetting van ds. Smelik van Tienhoven. Voor kennisgeving aangenomen en doorgezonden naar smal. De Commissie van Beheer zendt twee circulaires van den Directeur der Gemeentewerken met advies. (Vraag om in bruikleen af te staan de stoep der Gasthuiskerk voor verbetering der bestrating, en om een bijdrage in de kosten van die verbetering). Vol gens advies besloten wel bruikleen, geen bijdrage toegestaan. De Zondagsschoolcommissie vraagt Noorderkerk voor lichtbeeldenavond (4 Nov.)toegestaan. De Geref. Ziekenverzorging in Nederland vraagt toestemming voor het houden van een propaganda- vergadering in een kerkgebouw. Toegestaan. Verschillende stukken worden naar Commissies verwezen. Rapporten. De gewijzigde regelingen worden vast gesteld. De beroepingscommissie rapporteert. De Commissie inzake het Orgelcomité rapporteert: Het Orgel-Comité, bestaande uit drie leden dei- Commissie van Beheer (de brs C. v. d. Kleijn, I. van Noppen en M. Wagenaar), de drie organisten (de brs Matena, J. Wagenaar, De Wolff) en nog vijf leden der gemeente (de brs W. E. Coumou, B. Goudswaard, J. J. Schuman, H. Sukkel, H. Vermeulen), zet haar actie met kracht voort volgens deze instructieArt. 1. Het Comité bestaat uit de orgelcommissie dei- Commissie van Beheer, de drie organisten en min stens twee leden der gemeente (door orgelcommissie en organisten te kiezen). Art. 2. Het heeft ten doel te zorgen voor de financiën, die noodig zijn ter ver nieuwing of verbetering der orgels, allereerst van dat der Noorderkerk. Art. 3. Het doet in de eerste helft der maand Januari van elk jaar rekening en verant woording over het voorafgaande jaar aan de Comm. van beheer en draagt dan het saldo van dit jaar aan den boekhouder der kerk af. Art. 4. Het heeft het recht voorstellen te doen aan den kerkeraad via de Comm. van Beheer en geeft advies in alle orgelkwes ties. De Kerkeraad beveelt den arbeid der broeders zeer krachtig aan. Aan den arbeid van ds. Merkelijn c.s. zal om meer meeleven te krijgen meer bekendheid gegeven wor den, door ons als zendende kerk in verbinding te I stellen met de Kerken der 3 prov. en hun predikanten en uitbreiding van publicaties in Kerkbodes. Rapport der kerktelefoon-commissiezij adviseert om tot aanleg over te gaan. Aldus besloten. ClassisrapportVoor Evangelisatie in N. Brabant en Limburg zal voortaan gecollecteerd worden, niet langer een gift gegeven (op verzoek der classis). V 1 i s s i 11 g e n. In ondertrouw zijn opgenomen H. G. de Wit en T. Groeneveld. Met, attestatie van Middelburg Jozina Kamermans de Rijke. Openbare geloofsbelijdenis afgelegd door Arend Apollonius Snoek en door Wilhelmina van Bellede Kam. Opbrengst der collecte in de maand September Geestel. belangen der verstrooide Geref. in Indië f 66,68 algemeene Chr. doeleinden (halve coll.) f 47, fonds emeriti-predikanten, pred. weduwen en -weezen f 62,75 deurbussen f 5,90. Terneuzen, 7 Oct. 1926. Ontvangen voor Hulp. Studenten uit de Classis Axel: Axel f 71,— Ter- neuzen f 48,08 Hoek f 18.02 Oostburg f 12,67. Voor Hulp. Kerken in de Prov. Schoondijke f 34,18. Voor de Theol. Fac. V.U. Aardenburg f 6,68. M. Riemens. EVANGELISATIE MIDDELBURG. Het Evangelisatie-comité heeft hulp noodig voor het verspreiden van 1600 Scheurkalenders. Wie helpt daaraan mee Gevraagd worden broeders en zusters, niet beneden 18 jaar. Allen, die er aan mee willen doen worden verwacht op Vrijdag 5 Nov. 's avonds 8 uur in de consistoriekamer van de Hofpleinkerk. Ook kan men zich opgeven bij br. P. Korteknie, Se- geerstraat H 71. De verspreiding zal plaats hebben tusschen 15 Nov. en 15 Dec., op dagen en uren, door iederen medewerker zelf te bepalen. Wie kan, doe mee. 't Is voor het Koninkrijk Gods. R. Hamming, voorz. P. J. van Bortel, secr. ZENDING. V 1 i s s i n g e n. Met vriendelijken dank ontvangen van br. B. twee kwartjes, van Jan van den Buusse 80 halfjes en 6 nikkeltjes, van Marinus Ova een pakje zilverpapier en van Keesje Pnijpe een doos zilver papier. Namens de Zendingscommissie, W. Karreman, Penningmeester. (Margrietenlaan 12). Met, vriendclijken dank ontvangen een zakje zilverpapier van Saartje Wattel, een pak zilver papier en capsules van de kinderen der Chr. School te Haamstede, 20 stuivers en een doos zilverpapier en capsules van Jaantje Verhage. C. Littooij, Molstr., M'burg. In dank ontvangen voor het Rusthuis 30 savoije kooien en eenige kleedingstukken. De Huisvader. Diaconaal Corresp. blad No. 8. J. H. Kok. Kampen, v. B. C. spreekt in dit No. zijn oordeel uit over prof. Haitjema's boek dat hij schreef over Karl Barth. Het stelde hem te leur. H. poneert zonder dat hij het bewijst, dat Kuyper de theologie verzakelijkt heeft V. B. C. wijst aan dat Kuyper alles stelde o.a. het diaconaat in zijn ontwikkeling onder de directe heerschappij van het levende Woord Gods. Daaraan hebben wij, Kuyperianen, ons gehouden met rijken zegen als vrucht. Dezelfde schrijver geeft het slot van zijn bespre king Gemeentelijke armenzorg en diaconie. Voorts is opgenomen het verslag van de 6e Zeeuwsche Diac. Conf. te Goes. De Geref. levensbeschouwingen het drankvraagstuk door ds. D. Hoek. De schrijver komt tot de conclussie dat ons ter wille van de ellende die het misbruik van spiritua liën met zich brengt, het noodig is de Geref. Veree- niging te steunen. Het geschrift van 8 bladzijden is in onderhoudenden stijl geschreven. Tractaten van het Tract. Gen- Filippus. Het zijn De Engelenzang in den Kerstnacht. Arm geworden, daar hij rijk was. Voorts een reisbeschrijving van een reis naar Rome en een naar Spitsbergen, dat meer als een attentie voor de leden dan als tractaat bedoeld is. Menigerlei genade. 16e jaargang No. 11-20. Ouden van dagen, kranken en hunne verzorgers vinden het een voorrecht, dat zoo geregeld week aan week de predikaties van Menigerlei genade hen het gemis aan de levende verkondiging van Gods Woord vergoeden. Elke kerkeraad is zeker ter wille van die zieken, die niet zelf op Menigerlei genade zijn inge- teekend, wel voor één of meerdere exemplaren ge abonneerd. We weten uit ervaring dat er bij onze aan huis gebondenen veel begeerte naar is. Geen wonder. v. D. Menigerlei Genade, wekelijksche predi katiën onder redactie van dr. K. Dijk en dr. B. Wielenga. De nieuwe zestiende jaargang blijft onze kerken voor leesbeurten en de kuiszittenden dienen met goede preeken. Heij. Geref. Knapenvergadering „Samuel", Afd. I. Vergadering op Zaterdag 9 October. Agenda Bijb. Gesch. Naar de Sinaï door J. Jonkheer. Vad. Gesch. Bespreking door den Leider. Meisjesvergadering „Nunia", Middelburg. Zaterdagavond van 6V29'A uur Cons. Hofpleinkerk Agenda le Af deeling Bijbelsche Geschiedenis. Lucas 10. L. Weeda. Na de pauze reciteeren. 2e Afdeeling. Bijbelsche Geschiedenis. Lucas 18 door M. Joosse. Na de pauzeVrije Onderwerpen. Rooster J. V. „Calvijn", Vlissingen, voor 10 Oct. Middag-afd. Gel. bel. art. 23. C. de Klerk. A.R. beg. art. 14. H. B. Woltering. Avond-afd. Galaten 2. J. Kamer mans. Willem I kiest de zijde van het Nederl. volk. Joh. Steketee. M.-V. „Meisjesroeping", Middelburg. Agenda Gew. Gesch. Richteren 11 en 12 117. LetterkundeDe boer van 't Groothof. W. R. te T.-N. Voor bedoeld verslag verwijzen we U naar dit nummer. Met belangstelling hebben we van Uw waardeerend schrijven kennis genomen Plaatsing is nu overbodig. Redactie. MIDDELBURG. Bediening van den H. Doop in de Gasthuiskerk. Heidelb. Catech. Zondag 47. Collecte Hulpbeh. Kerken in de Classis. Gasthuiskerk 9.30 uur ds. J. H. Telkamp 2 uur ds. R. Hamming Hofpleinkerk 9.30 uur ds. R. Hamming 6 uur ds. L. Oranje Noorderkerk 9.30 uur ds. L. Oranje Hulppred. te Alfen a.d. Rijn. 6 uur ds. J. II. Telkamp Arnemuiden 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. J. Telkamp Domburg 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. J. E. Visser Gapinge 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. C. von Meijenfeldt Grijpskerke 9 en 2 uur ds. J. Dijkstra Koudekerke 9 en 2 uur ds. A. C. Heq St. Laurens 9.30 en 2 uur ds. A. Koning Meliskerke 9 en 2 uur ds. F. J. v. d. Ende te Kamperland. Oostkapelle 9 en 2 uur ds. E. Douma Serooskerke 9.30 en 2 uur ds. P. van Dijk Souburg 9.30 en 2 uur ds. G. B. Wurth Veere 9.30 en 2 uur ds. I. K. Wessels Bed. H. Av. en Dankz. Vlissingen 9.30 en 5.30 uur ds. P. N. Kruyswijk Vrouwepolder 9.30 uur ds. C. von Meijenfeldt 2 uur Lezen eener Leerr. Westkapelle 9.30 uur ds. J. E. Visser 2 uur Lezen eener Leerr. Brouwershaven 9.30 en 2 uur Bruinisse 9.30 en 2 uur Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur Geersdijk 9.30, 2 en 5.30 uur Haamstede 9.30 en 2 uur Kamperland 9 en 2 uur 6 uur Nieuwerkerk 9.30, 2 en 6 uur Bed. Oosterland 9.30 en 2 uur Scharendijke 9.30 en 2 uur Wissekerke 9.30 en 2 uur Zierikzee 10 en 6 uur Zonnemaire 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. ds. D. Bremmer ds. F. Staal Lezen eener Leerr. ds. G. Menken te Gameren. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. J. W. van Tol II. Av. en Dankz. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. B. Wentzel te Ridderkerk, ds. Z. Hoek Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 u. Krabbendijke 9 en 2 uur Poortvliet 9.30, 2 en 6 uur Rilland-B ath 9.30 en 2 uur Tholen 9.30 en 2 uur Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. ds. W. M. le Cointre Lezen eener Leerr. dhr. C. Steenblok te Nieuwdorp. ds. A. Andree ds. C. Veltenaar Lezen eener Leerr. Baarland 9.30 en 2 uur Driewegen 9.30 en 2 uur Kapelle-Biezelinge 9.30 en 2 u. Borsele 9.30 en 2 uur Goes 9.30 en 6 uur 's Gravenpolder 9.30 uur 2 uur Heinkenszand 9.30 en 2 uur lerseke 9.30 en 2 uur Bed. Wemeldinge 9.30 en 2 uur Kruiningen 9.30 en 2 uur Nieuwdorp 9 en 2 uur Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur ds. A. Wijngaarden ds. A. P. Laating ds. A. Scheele Lezen eener Leerr. ds. R. J. v. d. Veen Lezen eener Leerr. ds. R. J. v. d. Veen ds. C. W. Keur ds. B. Meijer H. Av. en Dankz. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Axel 9.30 en 2 uur Hoek 9 en 2 uur Oostburg 9.30 en 2 uur Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 en 2 uur Schoondijke 9.30 en 2 uur Terneuzen 9 en 2 uur Zaamslag 9 en 2 uur ds. J. S. Post Lezen eener Leerr. ds. M. van Wijk Lezen eener Leerr. ds. K. Sietsma ds. S. Groeneveld ds. J. de Koning te Vries. Wacht dan niet tot het pijn in de keel en op de borst krijgt. Bescherm de teere longen door het onmiddellijk Abdijsiroop in te geven, die een zware verkoudheid of ergerbijtijds voorkomen kan. Akker s Abdijsiroop is een onschadelijk en toch krachtig werkend .kruidenmiddel dat U gerost moogt geven. Het helpt prachtig bij bronchitis, Influenza, kinkhoest of verkoudheid. In flacons vanaf 230 gram f 1.50

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3