Officiëele Berichten. Verantwoording uan Liefdegauen. INGEZONDEN STUKKEN. BOEKAANKONDIGING. Vereenig ingsleuen. correspondentie. Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 3 OCTOBER 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes Classe Axel BEROEPEN TE Ottoland, Paescns, Kolluraerpomp, Krommenie, Hei- nenoord, Westzaan, Westbroek: J. Meijnen, cand. te Baarn. Oo.stburgW. S. de Vries te Tznm. 's-Gravenhage-WestP. C. de Bruijn te Apeldoorn. Bierum (Gr): G. Wiersma te Mnsselkanaal. Genderen (N. Br): G. Menken te Gameren. Zierikzee B Wentzel te Ridderkerk Dronrijp H. Smit. cand. te Nieuvv-Weerdinge. Amsterdam-Zuid (binnen het kerkverband)li. S. Bouma te Leeuwarden. AANGENOMEN NAAR Zeist.: J. Gillebaard te Noord-Scharwoude. BEDANKT VOOR HouwerzijlD. B. v. d. Heulen te Oostermeer. AFSCHEID VAN Amsterdam, door Dr. J. Waterink, met 2 Petri l 16-19- Feijénoord, door ds. J. v. d. Berg met Hcbr. 16 20-21. Zevenhuizen (Z. TI door ds. H. W. Feldcrhof met 2 Cor. 13: 11 wegens emeritaat. 's Gravenmoer, door ds. 11. G. de Jonge met Matt,. 28 18 en 20. BEVESTIGING EN INTREE. Te Zaandam werd ds. C. J. Wielenga bevestigd door dr. B. Wielenga, met Matt. 28:20 Intree door ds. C. J. Wielenga met 1 Cor. 3 20-23. Te Roden bevestigd door ds. Idema van Winsum, cand. Polman met Jes. 62 67 intree met 2 Cor. 4 5. Overdracht van den gedenksteen op het graf van dr. de Moor. Zaterdagmiddag werd aan de fa milie van dr. de Moor overgedragen de gedenksteen op diens graf. Een groote menigte was daarbij tegen woordig. Het woord werd gevoerd door ds. van Arkel, die liet zingen Ps. 42 3, voorging in gebed en een schoone rede hield. Hij richtte bijzonder tot Mevr. de Moor dit woord „Het zij u 'n aangename en steunende gedachte, mevrouw De Moor, dat gij hier een monument dei- liefde ziet, der liefde van Gods kerk. Moogt gij hier ook telkens de liefde Gods ontmoeten, die, nu uw aardsche leidsman u ontnomen is, uw blik richt op den Oversten leidsman en voleinder des geloofs. Jezus Christus; en moogt ge met den blik op Hem, met lijdzaamheid loopen, de loopbaan die u voorgesteld is." Ds. L. S. Smilde, broeder van Mevr. de Moor, aanvaardde den grafsteen namens de familie. Gezongen werd nog Ps. 103 9, daarna ging ds. Rnllmann voor in gebed. Ds. H. A. Wiersinga, predikant te Medan, heeft zich als medewerker aan „Woord en Geest" terug getrokken. Door iemand, die onbekend wenscht te blijven is aan de Kerk te Wierden een stuk grond geschon ken voor eventueelen kerkbouw. De grond heeft een waarde van ongeveer f 2000. De Kerk van Tijnje is een van de weinige Ker ken, die liggen in den Z. O.-hoek van Friesland. Zij heeft te arbeiden onder een van God, Zijn Woord en Dienst totaal vervreemde en soms vijandige be volking. Mede door den Evangelisatiearbeid gaan hier een honderdtal, nog ongedoopte menschen, min of meer geregeld met de Gemeente op. Doch aan gezien deze Gemeente nu reeds ruim 3 jaren Herder loos is, gaat ze er niet op vooruit, maar helaas ach teruit. Het aantal losse kerkgangers vermindert zierderoogen, aangezien men zich bijna steeds met leesdienst moet behelpen. Veel Evangelisatiearbeid blijft onverricht. Er is dringend behoefte aan een Dienaar des Woords. De financiëele lasten zijn echter zeer zwaar, waarom de hulp van allen wordt inge roepen. Het adres voor giften isD. B. Fokkens, Giro 66516, Kantoor Gorredijk. Den vorigen Zondag werd in de kerk te Noord- wijk aan Zee „de telefoon voor de zieken" in gebruik genomen. Enkelen hunner, die jarenlang verstoken waren geweest van het voorrecht om met. de gemeente saam te zijn, hadden hun ontroering niet kunnen verbergen, toen ze het uitspreken van den zegen, het gezang en het gebed der gemeente en de prediking des Woords konden hooren. alsof ze in de kerk waren. In menig gezin is met dankbaarheid gedacht aan de vele gasten, die dezen zomer door hun gaven meegeholpen hebben, de zieken der gemeente deze vreugde te bereiden. Ondergeteekende bericht hiermede aan de Kerken in de Classis Middelburg, dat hij D.V. Donderdag 7 October, des voormiddags van 1112 uur, zitting zal houden in de Consistorie der Noorderkerk tot het in ontvangst nemen van de collecte voor de ver strooide Gereformeerden in Indië. De Classic. Correspondent, S. den Hartigh. Middelburg, 1 October 1926. Vlissingen. Gehuwd: W. de Kam en M. M. W. van Lindonk. Uit de C.-G. Kerk begeeren over te komen L. Pere boom en zijn echtgenoote M. van Langevelde, met een kind. R il land-B a't h 27 Sept. Vergadering der Classe Tholen op Woensdag 10 Nov. a.s. in het vergader lokaal der Gercf. Kerk te Bergen op Zoom. Stukken voor de agenda in te zenden vóór 25 October a.s. aan ondergeteekende. E. Tange, Scriba. VERGADERING CLASSIS AXEL zal gehouden worden op 19 October a.s. Stukken voor het Agendum worden ingewacht bij de roepende Kerk van Axel, vóór of op 7 October a s. Namens de roepende Kerk van Axel, Ds J. C. Post, Praeses. J. Geelhoed, Scriba. KORT VERSLAG van de Kerkeraadsvergadering „smal", gehouden op Donderdag 30 Sept. 1926. 1. Opening. Schriftlezing, als gewoonlijk. 2. Notulen onveranderd vastgesteld. 3. Rapporten a. van twee broeders omtrent een lid der gemeente b. Woensdagavond-Commissio. c over de Zending onder leiding van ds. Mer- kelijn. Getracht zal worden in de Zeeuwsche Kerkbode gastvrijheid te verkrijgen voor meer uitvoerige en stelselmatige mededeelingen van ons Zendingsterrein. d. Sectierapport over een dooplid. Censuur over 2 leden wordt opgeheven. Een broeder verzoekt aansluiting bij de Ger. Kerk. e. over een br. en z. naar aanleiding van een schrijven van de diakon ie. f. rapport van het Min. van predikanten. 1. over de Catechismus als leermiddel bij het Cat. Onderwijs. 2. over een schrijven van de Ger. Schoolvereen., zal worden beantwoord. g. Advies Moderamen inzake een aangevraagde attestatie. Wordt aanvaard, overeenkomstig advies besloten. h. Advies inzake Catechisaties van buiten. Over eenkomstig dit advies wordt besloten, dat de zooge naamde Catechisaties van Buiten voortaan zullen worden aangeduid als die voor„Catechisanten uit het land- en tuinbouwbedrijf"; hiertoe hebben dan toegang zij die in deze bedrijven werkzaam zijn of minstens een half uur gaans van het Catechisatie lokaal wonen. 4. Een voorstel om een vergadering te beleggen van de catechisanten met de jeugd-ouderlingen ten einde met behulp van de statistiek het catechisatie- bezoek te controleeren. 5. Rapport van de jeugd-ouderlingen over een schrijven van de Jongel. Ver. op Ger. grondslag. 6. Een verzoek van een dooplid om belijdenis des goloofs af te leggen; wordt, toegestaan. 7. Rondvraag. De Commissie voor Evangelisatie wenscht een bibliotheek op te richten. Bespreking uitgesteld Volgende week „breed". Dankzegging. Sluiting. De Kerkeraad. Catechisaties Middelburg. MAANDAG (Gasthuiscons. C. P. Pouwer) 5 uur Meisjes 12 en 13 jaar. 6 Meisjes 14 en 15 jaar. MAANDAG (Gasthuiscons. ds. Telkamp) 7 uur jongelui uit 't landbouwbedrijf 15,16 en 17 j. 8 uur id. 18 j. en ouder MAANDAG (Hofpleincons. W. Dirksen) 6 uur jongelui 12 en 13 jaar. DINSDAG (Gasthuiscons. ds. Telkamp) 5 uur Meisjes 16, 17 en 18 jaar. 7 jongelui uit 't landbouwbedrijf 12,13 en 14 j. 8 Meisjes 19 jaar en ouder. (9 belijdeniscatechisanten). DINSDAG (Hofpleincons. ds. Hamming): 2 uur Meisjes uit 't landbouwbedrijf vanaf 16 j. 3 id. beneden 16 j. 5 Meisjes 16, 17 en 18 jaar. 7 cursus van ouderen. 8 Meisjes 19 j. en ouder. (9 belijdeniscatechisanten). WOENSDAG (Hofpleincons. ds. Hamming) 7 uur Meisjes 16. 17 en 18 jaar. 8 jongelui 16, 17 en 18 jaar. 9 19 jaar en ouder. WOENSDAG (Kweekschool Heerengr. ds. Telkamp) 7 uur Meisjes 16. 17 en 18 jaar. 8 jongelui 16, 17 en 18 jaar. 9 19 jaar en ouder. DONDERDAG (Hofpleincons. W. Dirksen) 6 uur jongelui van 14 jaar. 7 id. 15 jaar. Op de catechisaties van „jongelui uit 'tland- en tuinbouwbedrijf" hebben alleen toegang degenen, die daarin werkzaam zijn of minstens een half uur gaans van 't catechisatielokaal wor.en. De anderen worden verwacht op de gewone catechisaties van den predi kant in wiens wijk zij wonen. Ds. II.C, D, E, L, M, N, O, R, S, T, W. Ds. T.: A, B, F. G, TI, I, K, P, Q, U, V. De Seisweg behoort nog tot ds. H., de Koudek. weg metrBrceweg'tofds. T. De belijdcniscatechisaties worden eerst over enkele weken gehouden zoolang wordt ieder nog verwacht op de gewone catechisaties. Adressen W. Dirksen, Bree E 138 en C. P. Pou wer, Noordsingel. S 156a. De twee catechisaties op Maandag van ds. Telkamp worden één week uitgesteld. De kerkeraad. In dank ontvangen voor de Stichting Zonncvanck uit de busjes van Maatje Tange, Bet.je de Groot en Tina Huson en jaarlijksche contributie de som van f 10.18. Jac. L. Wisse, Correspondente. Middelburg. Ontvangen voor Kerstfeest Para kan en Blondo van Mevr. B. te VI. f 1.van de Meisjesver. „Ora et Labora" te Oosterland f 5.—. Vriendelijk dank er voor. Mag ik deze zaak nog eens hartelijk aanbevelen. L. H. van Noppen—de Kam. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Zeergeachte heer Redacteur Ge vraagt mij of ik mijn indrukken eens wil weer geven van de Tent-actie die we in Vlaanderen hadden. Ik wil daaraan gaarne voldoen. Toen we hoorden, dat die tent uit Limburg of Noord-Brabant ergens naar Axel zou komen, keken we wel wat vreemd op. We dachten is dat nu hier wel noodig Onze bekende Gereformeerde Kerk van 1100 zitplaatsen loopt 's Zondags tweemaal mooi vol en ook de nieuwgebouwde Hervormde Kerk alhier met duizend zitplaatsen laat het niet onder zich. Ongestoord en ongehinderd mogen we ons kerkelijk leven leiden en zoo'n tent staat natuurlijk op het terrein van Jan en alleman op een plekje onbebouwde gemeentegrond. Nu bleek echter al spoedig, dat het bij Jan en alleman niet zoo gunstig opgenomen werd dat die tent op hun terrein kwam te staan. Iets anders is het als daar een circus- of bioscoop-tent staat. De vijandschap van de wereld, och men merkt daar zooveel niet van als men maar in de binnen kamer bidt en in eigen kerkgebouw vergadert. Om te constateeren dat die vijandschap nog bestaat is toch wel de tentzending een goede gelegenheid. Overigens hebben we er acht dagen kunnen luisteren naar verschillende sprekers, van verschillende richting, maar die toch tamelijk allen één koers stuurden. Nu zou ik u wel omstandig kunnen schrijven wat die en gindsche dominé zoo al gezegd hebben, waarin ze uitblonken en ook waar ze m i. in tekort geschoten zijn, doch ik zal daar wel voor oppassen, 't Is me wel eens gebeurd dat ik aan een dominé vraagde, hoe komt ge daaraan en dat ik het er niet best af bracht; veel minder durf ik nu zoo'n heel dozijn onder het mes nemen. Een paar opmerkingen durf ik echter nog wel te doen. Het gebeurde meermalen dat een tweede of derde spreker na de rede van zijn voorganger begon met„Ik dacht daar even onder de woorden van ds. A." en dan volgde een tamelijk breed relaas, wat mij wel eens deed denken, dus dominé's zitten ook wel met de gebreken van Kees Springer, n.l. afdwalende gedachten onder de preek. Ook werden door sommige sprekers wel eens wat oude paardjes bereden in hun beelden en vertellingen. Men zou nu kunnen denken dat is voor velen moge lijk nog nieuws, maar mijn meening is dat men voor een gemengd publiek zooals dat bij zulke gelegen heden samenkomt, zijn woorden evengoed moet, wegen, als wanneer men het Woord voor de gemeente bedient Avond aan avond liep de tent tot barstens toe vol. Er werd met onverdroten aandacht geluisterd en daarbij gezongen, naast vele psalmen ook vele nieuw testamentische liederen. Over die laatste nog iets. Bij den dienst des Woords in onze kerk zongen we den laatsten Zondag van de tent-zending Ps. 485 over Jeruzalem's vestingwerken en torens die 't versterken, over hemelhoog steigerende paleizen en dan zing je 's avonds in zoo'n tent met Jan en alleman over Jezus' liefde, Zijn lijden en Zijn zoendood. Ge begrijpt wel dat het mij niet te doen is om eenige kritiek op genoemd psalmvers of over ons gemeentegezang, maar toch meen ik hierbij een probleem aangeraakt te hebben dat ernstig om oplossing vraagt. In de hoop dat deze letteren aan uw verzoek heb ben voldaan, eindig ik met dank aan de redactie voor haar plaatsruimte. A. B. We danken br. B. voor zijn verslag, dat we eenigs- zins bekort hebben. Wie zelf het voorrecht had daar in de tent aanwezig te zijn als spreker of luisteraar- zal het wel eens zijn, dat het zoo kwaad nog niet is, avond aan avond aan zulk een overgroote schare als in Axel aanwezig was, het Evangelie van den Zoon des menschen te brengen. Ds. A. Scheele van Kapelle, die de leider van die avonden was, mag met dankbaarheid op dien arbeid terugzien. We bevelen dien arbeid van harte aan. v. D. De roep van het vaandel door W. A. Vroegop, uitgave firma Jan Haan, Gronin gen, 1926. Dit is een verhaal uit den grooten wereldoorlog. Het berust op gegevens den schrijver verstrekt door een vriend in Duitschland, die de meeste, in het boek geteckende, figuren gekend heeft. Ondanks enkele episoden, die uit een detective-roman schijnen weg- geloopen te zijn, maakt het boek den indruk weer te geven ware gebeurtenissen. Het brengt u zoo de schrikkelijke dingen van den grooten wereldoorlog naderbij. En dat is goed, want we vergeten zoo spoedig. Met, bijzondere sympathie is geteekend de figuur van majoor von Katzbach, die als een kind des lichts wandelde temidden van de ongerechtig heden en gruwelen van den oorlog. Het is een heel goed boek, dat we zeer aanbevelen. Toen en nu, door S. de Jong Gz. Drukkerij Holland. Amsterdam 1926. Dit boekje van 60 bladzijden bevat een terugblik in het verleden en een blik in het heden van den strijd op staatkundig terrein van onze anti-revolutio naire partij. Een periode van een halve eeuw strijd op staat kundig gebied wordt hier duidelijk beschreven. Oud minister Colijn be veelt het in een woord vooraf warm aan. Wat hierin voorkomt zoo zegt hijbehoort ieder anti-revolutionair te weten. Aangezien dit nog wel niet zoo zal zijn, bestudeere men dan dit ge schrift, dan kan er komen wat er behoort te zijn. Bovendien vindt men er keurige portretten in van onze bekendste Staatslieden. Van dr. Kuyper hadden we liever een ander portret opgenomen gezien. Lezing van dit overzicht doet verstaan waarom ook in den tegenwoordigen tijd de strijd gaat en welke daarin onze roeping is. Lezing en bespreking van deze brochure op een vergadering van een kiesvereeniging zou groot nut kunnen afwerpen. Eén uitgangspunt, één weg, één doel door mr. G. M. den Hartogk. Uitgave J. II. Kok, Kampen. In deze brochure wordt de vraag beantwoord of de A.-R.-partij inzake het gezantschap bij het Vaticaan bleef in de lijn van Groen en Kuyper. Voor kort nog beroerde de kwestie van het ge zantschap bij den Paus ons volk en de politiek. Aan het adres van de A.-R.-parfij werden toen allerlei verwijten gericht. De schrijver gaat de geschiedenis na en geeft een goed gedocumenteerd antwoord, dat 'de A.-R.-partij in haar houding bleef in de lijn van "Groen en Kuyper. Een ban in onze kerken, bezwaar schrift tegen de besluiten der Asser-Synode, door mr. P. G. Knibbe. Uitgave drukkerij Nieuwe Leidsche Courant, Leiden. Over deze brochure kunnen we zeer kort zijn, nu het daarin vervatte bezwaar door de voortgezette Synode reeds behandeld is, en deze uitvoerig haar besluiten tegenover mr. Knibbe heeft verdedigd en gehandhaafd. Ons Catechisatieboek, leesboek voor de Gereformeerde geloofsleer voor de cate- chisatiën door dr. J. Waterink, Ger. pred. te Amsterdam. Uitgave J. B. van den Brink en Co., Zutplien. Nu de catechisaties overal weer begonnen zijn of althans spoedig zullen hervat worden vestigen we de aandacht op dit boekje van dr. Waterink, die sinds de verschijning benoemd werd tot hoogleeraar ook in de catcchitielc. Na een inleiding behandelt het. in 12 hoofdstukken de heele Gereformeerde geloofsleer. Natuurlijk kon dat in zoo'n klein bestek alleen zeer beknopt geschieden, maar de schrijver geeft daarin toch het voornaamste en doet het op heldere wijze. De daarin verwerkte stof is voor een groot deel te behandelen bij de Zondagen van den Catechismus. Het ware zeer te wenschen dat onze catechisanten zich dit boekje aanschaften en bestudeerde. Cor K e e. Inleidingen tot, de psalmen. Derde reeks Uitgave J. C. Willemsen, Oss. De aflevering, die we ter aankondiging ontvingen» begint met bl. 33. Derde reeks zal dan zeker moeten beteekenen derde deel. De twee vorige deelen kennen we niet. In deze aflevering worden gegeven inleidingen tot bepaalde verzen van Ps. 1, 81, 124, 79, 89, 19. 75, 25, 23, 34, 6, Gebed des Heeren. 61, 77, 103, Lofzang van Zacharias. 't Lijkt ons toe dat de naam „inleiding" voor de meeste stukken wel juist is. Ze alle aanbevelen voor gebruik op het kerkorgel durven we niet goed aan, omdat de meeste van deze inleidingen nog al lang zijn. En lange voorspelen lijken ons niet gewenscht. Anders zouden ze voor afwisseling met de bekende voorspelen uit Worp hoewel we die over het algemeen veel mooier vinden bijzonder welkom zijn. Heij. Geref. Knapenvergadering „Samuel", Afd. I. Agenda Bijb. Gesch. Exodus 1315 door J. van Sluis Kerk. Gesch. De Mormonen door L. Geschiere. 2e Afdeeling. Bijb. Gesch. Ex. 13 1715 A. Cornelisse. Kerkgesch. „Mormonen". C. Antheunisse. Geref. Jongelingsvereen. Middelburg. Afd. „Herman Faukeel". O. T. schets 52. De volkstelling 2 Sam. 24 en 1 Kron. 21. Jbl. 9 Jaarg. 36. Vr. C. Klerk. Organisatie-onderwerp „Onze plichten als lid der J. V." Vr. M. C. Annot. Afd. Dr. Lützen Wagenaar. G. B. art. 7. „Volkomenheid der Heilige Schrift", P. Sandcrse. L. K. Nelly van Kol. J. Janse. Memorisatie. P. Walraven. Meisjesvergadering „Nunia", Middelburg. Zaterdagavond van ö'/i9'/* uur Cons. Hofpleinkerk. Agenda le Afdeeling Bijb. Gesch.Lucas 10 en 11, door S. Sanderse. Na de pauzeVrije onderwerpen. 2e Afdeeling. Bijb. Gesch.Lucas 11, door P. Pouwelse. Na de pauzeReciteeren. Rooster J. V. „Calvijn", Vlissingen, voor 3 Oct. Middag-afd. Israël bij Sinaï. J. de Ridder. Zending pag. 27 37e jaargang. J. Steketee. Avond-afd. Johannes de Dooper II. R. Tuinsma. De plaats der vrouw in het sociale leven. J. Schout. Rooster M.-V. Vlissingen, 7 October. O. T. Schets 12. C. Maas. Kerkgesch. Schets 13. Fr. Harpe. M.-V. „Meisjesroeping", Middelburg. Agenda Gcw. Gesch. Lucas 22 6371. Geloofsleer: De H. Drieënheid Gods. B. en B. 15 Oct. '25. M. d. R. te B. Uw advertentie kwam de vorige week te laat in ons bezit om nog in dat nummer opgenomen te worden. De Administratie. MIDDELBURG. Bediening van den H. Doop in de Noorderkerk. Hcidelb. Catech. Zondag 46. Gasthuiskerk 9.30 uur ds. L. Bouma te Hyum. 6 uur ds. R. Hamming Hofpleinkerk 9.30 uur ds. J. H. Telkamp 6 uur ds. L. Bouma Noorderkerk 9.30 uur ds. R. Hamming 2 uur ds. J. H. Telkamp Arnemuiden 9.30 en 2 uur ds. J. Runia Domburg 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Gapinge 9.30 uur ds. C. von Meijenfeldt 2 uur Lezen eener Leerr. Grijpskerke 9 en 2 uur ds. J. Dijkstra Koudekerke 9 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. R. Hamming St. Laurens 9.30 en 2 uur ds. A. Koning Meliskerke 9 en 2 uur ds. A. C. Heij Oostkapelle 9 en 2 uur ds. E. Douma Serooskerke 9.30 en 2 uur ds. P. van Dijk Souburg 9.30 en 2 uur ds. G. B. Wurth Veere 9.30 en 2 uur ds. I. K. Wessels Voorber. H. Av. Vlissingen 9.30 en 5,30 uur ds. P. N. Kruyswijk Vrouwepolder 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. C. von Meijenfeldt Westkapelle 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Brouwershaven 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Bruinisse 9.30 uur ds. D. Bremmer 2 uur Lezen eener Leerr. Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur ds. F. Staal Geersdijk 9.30, 2 en 5.30 unr Lezen eener Leerr. Haamstede 9.30 en 2 uur Cand. M. Kamper te Oldebroek. Kamperland 9 en 2 uur ds. F. J. v. d. Ende 6 uur Lezen eener Leerr. Nieuwerkerk 9.30, 2 en 6 unr Lezen eener Leerr. Oosterland 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. D. Bremmer Scharendijke 9.30 en 2 uur ds. J. W. van Tol Wissekerke 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Zierikzee 10 en 6 uur Geen opgave ontvangen Zonnemaire 9.30 en 2 uur ds. Z. Hoek Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 u. Krabbendijke 9 en 2 uur Poortvliet 9.30, 2 en 6 uur Rilland-Bath 9 en 2 uur Tholen 9.30 en 2 uur Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur Cand. M. den Boer te Zierikzee. ds. W. M. le Cointre ds. A. Andree Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. C. Veltenaar Lezen eener Leerr. Baarland 9.30 uur 2.30 uur Driewegen 9.30 en 2 uur Kapelle-Biezelinge 9.30 en 2 u. Borsele 9.30 en 2 uur Goes 9.30 en 6 urn 's Gravenpolder 9.30 en 2 uur Heinkenszand 9.30 en 2 uur lerseke 9.30 en 2 uur Wemeldinge 9.30 en 2 uur Kruiningen 9.30 en 2 uur Nieuwdorp 9 en 2 uur Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. ds. A. Wijngaarden Lezen eener Leerr. ds. A. Scheele Lezen eener Leerr. ds. R. J. v. d. Veen Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. B Meijer Voorber. H. Av. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. A. P. Lanting Axel 9.30 en 2 uur Hoek 9 en 2 uur Oostburg 9.30 en 2 uur Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 en 2 uur Schoondijke 9.30 en 2 uur Terneuzen 9 en 2 uur Zaamslag 9 en 2 uur ds. J. S. Tost. ds. J. B. Vanhaelen ds. M. van Wijk Lezen eener Leerr. ds. K. Sietsma Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3