Heeren Rookers JOH. DE HEER Doet uw voordeel KOUSEN FIRMA ANTOINE MES, Prima Sumatra W. J. BOSDIJK, Woensdag 29 September a. s., GEBRUIKTE ORGELS Mej. J. DE DREU, TilOOFBOlS A1HGIIAAN, lm IlOttlt C 24, Kirt. Godsdienstoefeningen Boekh. FANOY. ROTTERDAM - Oostzeedijk 324-32. Wij bieden U een zeer uit gebreide collectie aan9 uitsluitend goede kwaliteit. ALEWiJNSE'S Ochtendvoeder. Terneuzen. LITTOOIJ OLTHOFF. Nette Dagdienstbode of dag en nachtdienstbode gevraagd Officiëele Berichten. Verantwoording uan Liefdegauen. BOEKftANKONDIGIMG. Vereenigingsleuen. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 26 SEPTEMBER 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes x e I Aan de spits van 5 cents Sigaren staat het merk NEEMT PROEF! SIGARENMAGAZIJN Langeviele, Middelburg. zal ditmaal gehouden worden D.V. op in de Geref. Kerk te GOES. Aanvang 's namiddags 2 uur (Z. T.) Prof. Dr. G. CH. AALDERS hoopt dan den bestaansgrond der Vrije Universiteit aan te toonen, terwijl Mr. J. A. DE WILDE de Vrije Universiteit hoopt te bezien als Stich ting van Nationale beteekenis. Niemand verzuime deze beide bekende sprekers te komen hooren. BIEDT AAN ENKELE MET VOLLE GARANTIE. In prijzen vanaf f 90. - Vraagt Prijscourant No. 101. en vraagt ook bij ons prijs en betalingscondities van PIANO of ORGEL zoowel nieuw als gebruikt. SV ZIE ETALAGE. Langedelft A 92, Middelburg. Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALE WIJN SE ZONEN, Middelburg. MIJNHARDT's Zenuw-Tabletten. ..75*- "^J^Laxeer-Tabletten 60<* Hoofdpijn-Tabletten 60 Heerlijke Fransche Odeur verkrijgbaar per maat. Anjelieren, Meiklokjes, Violen enz. GORTSTRAAT I 324 MIDDELBURG. Abonnementen op en Advertentiën in „ZEEUWSCHE KERKBODE" wor den steeds aangenomen door Boekh. 0. H. LITTOOIJ Az. Geeft uw advertentiën ter plaat sing aan het Advertentiebureau vai lo. zich te wenden tot de Generale Synode met volledige mededeeling van de door de Kerken van 0. Z. en Halfweg ingediende bezwaren tegen de op heffing der schorsing van ds. van Duin met verzoek dat de Generale Synode zich hierover uitspreke. 2o. met de effectneering, (toepassing) van het be sluit der classis tot opheffing der schorsing te wachten, totdat het antwoord der Generale Synode zal zijn ingekomen. 3o. de beslissing omtrent losmaking van ds. van Duin van de Kerk van 0. Z. op te houden totdat de Synode zijn zaak zal hebben afgehandeld. Dit voorstel werd met algemeene stemmen aan genomen. De vergadering werd hierna gesloten. In de Kerk van Delfshaven is mededeeling ge daan van het besluit van de vereenigde kerkeraden van Delfshaven en Rotterdam, om diaken C. J. Breedveld, wegens zijn gevoelen inzake de kwestie Geelkerken voor drie maanden in zijn ambt te schorsen. Het besluit was met algemeene stemmen genomen. Middelburg. Vergadering van de Commissie van Beheer Vrijdag 1 October a.s. Het Bestuur. V 1 i s s i n g e n In ondertrouw opgenomen Wil lem de Kam en Megchelina M. W. van Lindonk. Toegang tot H. Avondmaal wordt gevraagd door Wilhelmina van Bellede Kam en door Arend A. Snoek. Overleden S. M. Kousemaker geb. Laernoes, oud 67 jaar. Vacaturebeurten in de ciassis Middelburg. October December 1926. MIDDELBURG. MELISKERKE. 10 Oct,. ds. Runia 3 Oct. ds. Heij 31 Oct. ds. Visser 7 Nov. ds. von Meijenfeldt, 28 Nov. ds. Koning 28 Nov. ds. Douma 19 Dec. ds van Dijk 19 Dec. ds. Dijkstra VEERE. 7 November ds. Telkamp 23 November ds. Hamming 19 December ds. Wurth Namens de classis, I. K. Wessels, Dep. ad hoe. Classis Vergadering Middelburg. Stukken voor het agendum der a.s. classis-verga- dering 'op 10 November s.v.p. op te sturen vóór 15 October aan den scriba der roepende Kerk. Namens de roepende Kerk van Westkapelle, Ds. J. E. Visser, Praeses. J. Pouwelse, Scriba. Westkapelle A 178. KERKERAAD (smal), M'burg, 23 Sept. 1926. Begin, notulen, Woensdagav.comm. als gewooulijk. Absent 4 leden. Ingek. st. Een schrijven der Jong. Vereen.dejeugd- oud. zullen adviseeren. Een lid doet mededeeling, dat hij zich onttrekt aan de gemeenschap der kerk. Hem zal een bezoek ge bracht worden door de wijk-ouderlingen. De Vereen, v. Ger. 0., wijst op Geref. ouders, die hun kinderen naar een niet-Geref. school zenden. Het min. van pred. zal advies geven. Rapporten. De catech. voor jongelui van buiten beginnen na het einde van den zomertijd. Br. Dirksen zal br. van Bortel als catecheet opvolgen br. Hage is plaatsvervanger. Een regeling van tijd en plaats wordt getroffenzie afzonderlijk bericht. De brs. van Bortel, Dirksen, Hage ontvangen den hartelijken dank der vergadering. Een tuchtgeval wordt besprokende 2e trap van censuur zal worden toegepast. Bespreking van een attestatie-aanvraag. Volgende week „smal". Dankzegging sluiting. REGELING VAN DE CATECHISATIES van oud. W. Dirksen voor de jongens van 12 13,14 en 15 jaar uit geheel de stad. MAANDAG (Hofpleinconsistorie) 6 uur Jongelui van 12 en 13 jaar. DONDERDAG (Hofpleinconsistorie) 6 uur Jongelui van 14 jaar. 7 uur Jongelui van 15 jaar. Deze regeling geldt vanaf Maandag aanstaande ZENDING. Middelburg. In dank ontvangen van br. K. f2.en uit het busje van br. T. fl.685. Namens de Commissie, L. A. Tange, Penningm. Oost- en West-Souburg. In hartelijken dank ontvangen voor de Zending drie doozen zilverpapier en capsules, een van Boudewijn Koole, een van Andries Steket.ee en een van Willem Dieremanse. Namens de Zendings-commissie. A. J. van Noorden, Penningm. PARAKAN. Met vriendelijken dank ontvangen uit het busje van mej. den H. f5.van mevr. De Jong te Alra- kerk, jaarlijksche contributie f35.van mej. M. de Feijter te Zaamslag jaarlijksche contributie f 42. van mej. de Buck de contributies over het tweede halfjaar van 1926 uit Middelburg f 197.44, door tus- schenkomst van dhr. Adr. Melis jaarlijksche contri butie van Serooskerke f14 50. C. Hondins. Ouderlingenblad. No. 53. 5e jaargang, v. d. Brink. Zutphen. De inhoud van dit No. isHet ambt der Diakenen door prof. BouwmanHet zielkundig deel van de taak van den ouderling bij het huisbezoek door prof. Aalders De offerbussen bij het Avondmaal De af vaardiging naar de classis, beiden door idem. In de Vragenbus behandelt prof. Kuyper het geval van een lid dat Zondagsarbeid verricht. Voorts nog een paar ingezonden stukken. Bij zulke voorlichting is geen aanbeveling meer noodig van dit nuttige blad. E u d o k i a. Jaarverslag 1925. Wij volstaan met de vermelding dat Eudokia op nieuw uitgebreid wordt; en dat ook finantieel dit bekend ziekenhuis bloeit. Er is een voordeelig saldo. De Macedoniër. No. 8. Venema. Groningen. De Macedoniër is ons meest lezenswaardig Zen dingstijdschrift. Een belangrijk stuk van ds. Bakker over de Nationale Javaansche Kerk trekt de aan dacht. Lambooy geeft een scheppingsverhaal bij de Soembaneezen. D. K. Wielenga handelt breed over Zending en Huwelijk. Over iets wat in verband staat met de Jodenzending geeft Van Nes twee stukken. En dan volgt er nog een „Van mijn Uitkijk". Wie van de Zending op de hoogte wil blijven kan de Macedoniër niet missen. v. D. Rooster J. V. „Calviju", Vlissingen, voor 26 Sept. Middag-afd. „De zonde". J. v. d. Hoeven. De stempeling van ons volkskarakter. D. Stroo. Avond-afd. Gel. Bel. art. 23. R. Tuinsma. A. R. beg. art. 19. P. van Noppen. Geref. Jongelingsvereen. Middelburg. Afd. „Herman Faukeel". G. B. Art. 7. Volkomenheid der II. S. om alleen te zijn een regel des geloofs vr. Hooftman. L. K. Vrij onderwerp, vr. Schipper. Afd. Dr. Lützen Wagenaar. 0. T. Sch. 52. De volkstelling 2 Sam. 24.1 Kron. 21. M. C. Roose. V. G. Johan Willem Friso, J. J. Deurwaarder. Memorisaties. Geref. Knapenvergadering „Samuel", Afd. II. Agenda L. Kingsmans opstel. Ex. 11 tot en met 13. Bespreking Kerkgeschiedenis door den leider. Meisjesvergadering „Nunia", Middelburg. Zaterdagavond van 6'/i9'/4 uur Cons. Hofpleinkerk Agenda le Afdeeling Bijbelsche Geschiedenis Lucas 9, N. de Nooijer. Na de pauze reciteeren. 2e Afdeeling. Bijbelsche Geschiedenis Lucas 10, door B. Snijders. Na de pauze reciteeren. MIDDELBURG. Bediening van den H. Doop in de Hofpleinkerk. Ileidelb. Catech. Zondag 45. Collecte voor „De Glindhorst". Gasthuiskerk 9.30 uur ds. R. Hamming 6 uur ds. J. H. Telkamp Hofpleinkerk 9.30 uur ds. J. H. Telkamp 2 uur ds. I. K. Wessels Noorderkerk 9.30 uur ds. I. K. Wessels 6 uur ds. R. Hamming Arnemuiden 9.30 en 2 uur ds. J. Runia Domburg 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Gapinge 9.30 uur Lezen eener Leerr. 7 uur ds. C. von Meijenfeldt Grijpskerke 9 uur ds. J. Dijkstra 2 uur ds. P. N. Kruyswijk Zendingspredikatie. Koudekerke 9 en 2 uur ds. A. C. Heij St. Laurens 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Collecte Verspr. Geref. in Indië. Meliskerke 9 en 2 uur ds. A. Koning Bed. H. Av. en Dankz. Oostkapelle 9 en 2 uur ds. E. Douma Serooskerke 9.30 en 2 uur ds. P. van Dijk Souburg 9.30 en 2 uur ds. G. B. Wurth Veere 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. 6.30 uur ds. I. K. Wessels Bijbellezing. Vlissingen 9.30 en 5.30 uur ds. P. N. Kruyswijk Vrouwepolder 9.30 en 2 uur ds. C. von Meijenfeldt Bed. H. Av. en Dankz. Westkapelle 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Brouwershaven 9.30 en 2 uur Bruinisse 10 en 5 uur Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur Geersdyk 9.30, 2 en 5.30 uur Haamstede 9.30 en 2 uur Kamperland 9 en 2 uur 6 uur Nieuwerkerk 9.30, 2 en 6 uur Oosterland 10.30 en 3 uur Scharendijke 9.30 en 2 uur Wissekerke 9.30 en 2 uur Zierikzee 10 en 6 uur Zonnemaire 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. ds. D. Bremmer ds. F. Staal Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. F. J. v. d. Ende Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. J. W. van Tol Lezen eener Leerr. Cand. v. d. Schie te Voorschoten, ds. Z. Hoek Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur ds. Hasper Em. pred. te Heemstede. Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 u. ds. W. M. le Cointre Krabbendijke 9 en 2 uur ds. A. Andree Poortvliet 10.30, 3 en 7 uur S. O. Los te 's Gravenhage. Bed. H. Av. en Dankz. Rilland-Bath 10 en 2.30 uur ds. L. Bouma Em. pred. te Hijum. Tholen 9.30 en 2 uur ds. C. Veltenaar Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Baarland 9.30 en 2.30 uur Driewegen 9.30 en 2 uur Kapelle-Biezelinge 10 en 2.30 u, Borsele 9.30 en 2 uur Goes 9.30 en 6 uur 's Gravenpolder 10.30 en 3 uur Heinkenszand 10 uur 2.30 uur lerseke 9.30 en 2 uur Wemeldinge 9.30 en 2 uur Kruiningen 9.30 en 2 uur Nieuwdorp 10 en 2.30 uur Wolphaart.sdijk 9.30 en 2 uur Classe ft Axel 9.30 uur 2 uur Hoek 10 en 3 uur Bed. Oostburg 10 uur 2.30 uur Oostbnrg (dienst Aardenburg) 9.30 uur 3 uur Schoondyke 10 en 3 uur Terneuzen 9.30 en 2.30 uur Zaamslag 9.30 uur 2.30 mu ds. A. Wijngaarden Lezen eener Leerr. ds. A. Scheele Lezen eener Leerr. ds. R. J. v. d. Veen Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. R. J. v. d. Veen Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. B. Meijer ds. A. P. Lanting ds. J. S. Post Lezen eener Leerr. ds. J. B. Vanhaelen H. Av. en Dankz. ds. M. van Wijk Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. M. van Wijk Bed. H. Av. ds. K. Sietsma ds. S. Groeneveld Lezen eener Leerr. ds. J. S. Post De Heere verblijdde ons met de ge boorte van onze Dochter SARA MARIA P. J. DE JONGE. C. K. DE JONGE—Kosters. Middelburg, 20 Sept. 1926. Gravenstraat. Den 30en September D.V. ho pen onze lieve Ouders, Behuwd- en Grootouders, C. WEEDA en L. A. HAJER hun 40-jarige Echtvereeniging te herdenken. Hun dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Ontvangdag 30 Sept. 21/25 uur. Middelburg, Sept. 1926. Voor de vele en hartelijke blijken van deelneming, ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn geliefden Echtgenoot GERRIT VOORHANS, betuig ik mijn hartelijken dank. Wed. G. VOORHANS-Haccou. Middelburg, 24 September 1926. Met 1 October begint de nieuwe jaargang van Schouwvenster, Spiegel, Timotheus en Op den Uitkijk. Nieuwe abonné's kunnen zich nu reeds opgeven bij De Vraagboekjes op de verschillende Catechisaties in gebruik zijn geregeld voorhanden. Het Provinciaal Comité Ds. A. C. HEIJ, Voorzitter. J. PO UWER, Secretaris. Filialen: AMSTERDAM DEN HAAG GRONINGEN K. Nieuwendijk 8. P. Krugerlaan 28. Nw. Ebbingestr. 121. feu/ Bij Apoth. en Drogisten Ontvangen: REGENJASSEN vanaf f4,90, REGENMANTELS vanaf f7,90, OLIEJASSEN vanaf f 6,45, OLIEPIJPEN vanaf f 3,50, WOLLEN en GUMMI CAPES vanaf f 2,25, REGENHOEDEN vanaf 95 cent. Enz. Enz. NAAST R. K. KERK. bij I. VERELST, Pottenmarkt, Middelburg. viunvcLHriw. b\j Mejuffr. Vereist, Pottenmarkt K 192, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3