DADERS DES WOORDS. |A.s. Woensdag naar Goes Van een storm, die een orkaan zou worden. Voor Augustinus=vereerders. Rondom de Synode. KERKNIEUWS. handeld mogen worden in Christelijke, ook met hun godsdienstige nooden rekening hou dende gestichten. Uit de Winst- en Verliesrekening over 1925 deelen wij nog mede dat de verlies- en winst rekening een som van bijna zeven ton be draagt. Terwijl de Balans het hooge cijfer van vier millioen driehonderd duizend aanwijst. Een som van bijna 25000 gulden werd ont vangen aan contributiën, collecten en giften. v. D. Aanstaande Woensdagmiddag hebben we dan, zoo de Heere wil, onze Provinciale Universiteits-samenkomst in de Qeref. Kerk te Goes waarnaar ook een advertentie in dit nummer verwijst. We schreven reeds dat we op deze samen komst veel goeds mogen verwachten nu Prof. Aalders en Mr. de Wilde zich bereid verklaarden daar het woord te voeren. De onderwerpen, die zij zich voornamen te be handelen, verdienen aller belangstelling. Prof. Aalders hoopt te spreken over den bestaans grond der Vrije Universiteit en Mr. de Wilde over haar nationale beteekenis. Wie dan nog zou twijfelen öf aan dien bestaansgrond der V. U. öf aan haar nationale beteekenis, kome dan om zich te laten onderrichten. En wie van beide zaken reeds overtuigd is kome om zich in die overtuiging te laten sterken. Een heldere en vaste overtuiging is in deze Tijden noodig. Om het voor de broeders en zusters uit geheel Zeeland zoo gemakkelijk te maken als maar mogelijk is, werd Goes gekozen als plaats van samenkomst. Er loopen naai en van Goes goed correspondeerende treinen. Van uit Vlissingen 1.14 die 1.46 in Goes is, en van uit Bergen op Zoom 12.43 die 1.43 in Goes is, juist dus op tijd voor de verga dering, die te 2 uur aanvangt. Te 4.54 ver trekt weer een trein uit Goes in de richting Vlissingen en te 4.53 uit Goes richting Ber gen op Zoom. Dat komt dus ook prachtig uit. Bovendien is Goes een centrum van een groot aantal autobussen uit zoo wat alle plaatsen van Zuid-Beveland en enkele nog daarbuiten. De klacht, wel eens en niet ten onrechte geuit, dat de reisgelegenheid in Zeeland zoo moeilijk is, geldt hier dus niet. Het treft eigenaardig, dat op dienzelfdien datum een V. U.-dag gehouden wordt in Leeuwarden, waar hopen te spreken de Oud-Ministers Colijn en Bijleveld. En men verwacht daar een zoo grooten toeloop, dat men toegangsbewijzen daarvoor noodig heeft, die maar tot 18 September ver krijgbaar zijn. Na dien datum is het te laat. Tot dien maatregel is ons Provinciaal Comité nog niet overgegaan. Men vreeze niet, dat er geen plaats zal zijn. Maar laten de broe ders en zusters dan zich ook opmaken ter vergadering. Het zou wel wat beschamend zijn als in Friesland's hoofdstad de groote Koepelkerk stampvol en de kerk in Goes niet gevuld zou zijn. Zij er tusschen deze beide provincies een schoone wedijver in het betoonen van warme belangstelling voor de kostelijke gave, die de Heere ons in de V. U. wilde schenken. Volgens een inzender in 't laatste nummer van „Woord en Geest" gaat de storm in onze Kerken, door de besluiten van de voort gezette Synode, aangroeien tot een orkaan. In1 onze provincie hebben we van dien storm nog niets gemerkt en behoeven we dus door de voorspelling van den orkaan ons niet ongerust te laten maken. Daarmee ontkennen we niet dat er in een ander deel van ons land wel zoo iets kan zijn, dat op een storm gelijkt. En „Woord en Geest" doet dan dapper mee om dien storm zooveel mogelijk aan te wakkeren. Vooral drie dingen moeten daartoe die nen het beweren, dat de Synode met twee maten meet, en bijv. Ds. van Duin heel an ders -behandeld heeft dan Dr. Geelkerken voorts dat de Synode blijft knoeien door Gen. 1, en met name de kwestie van de dagen altijd maar uit te schakelen uit de behandeling, waarachter men allerlei heel leelijke dingen zoekt en in de derde plaats het ongereformeerde, waaraan Prof. Aalders zich zou hebben schuldig gemaakt in zijn verklaring van Jeremia. Wat nu betreft dat meten met twee maten in de behandeling der zaak van Ds. van Duin, het eindoordeel daarover kan nog niet worden opgemaakt, omdat die zaak weer op de Gen. Synode komt door het protest van den Kerkeraad van Haarlemmermeer O. Z. Toch is nu al te zeggen, dat moeilijk vol te houden is, dat* de Synode tegenover Ds. van Duin een zoo geheel andere houding zou hebben aangenomen dan tegenover Dr. Geelkerken. Dat zou alleen dan zöö zijn, wanneer Dr. Geelkerken bereid was eenzelfde verklaring te onderteekenen als Ds. van Duin deed, en dan de Synode tot hem zeide met een dergelijke verklaring van u nemen wij geen vrede. Van een dergelijke bereid heid bij Dr. Geelkerken vernamen we nog niets. Bovendien berust het bezwaar van Ds. van Duin inzake de slang en haar spre ken als we het goed begrepen hebben op heel andere gronden dan het bezwaar van Dr. Geelkerken. En ook deze omstan digheid moet bij de beoordeeling mee in rekening gebracht worden. Maar meer dan met dat zoogenaamde me ten met twee maten, werkt men met de kwestie of de dagen in Gen. 1 nu dagen geweest zijn van gewonen of van onge- wonen duur. Men houdt maar vol dat deze Synode, die zulke uitspraken deed betreffende de vier bijzonderheden in Gen. 2 en 3, niet anders kan dan de dagen van Gein1. 1 voor gewone dagen verklaren. Dat is zoo zegt men de consequentie. En men zoekt de Synode tot die consequentie te drijven. Nu is die taktiek heel doorzichtig. Kwam de Synode met zulk een uitspraak, dan had men de citaten maar voor het grijpen uit de werken van Dr. Kuyper en Bavinck, dat deze toch heel anders leerden en door deze Synode dus voor ongereformeerd zouden ver klaard zijn. Men heeft zulke citaten wel ge zocht om datzelfde te kunnen beweren ten opzichte van de vier bekende punten, maar men heeft ze niet kunnen vinden. Wat zou het dan schoon zijn als de Synode zich dan zoo uitsprak over de dagen in Gen. 1. Dan was de heele Synode voor het oog van ons Gereformeerde volk, dat groot vertrouwen heeft in Kuyper en Bavinck, gediskwalifi ceerd. Het is echter gemakkelijk te voorspellen dat de Synode zich niet op dien weg zal laten dringen. En welke goede gronden zij daarvoor heeft, kan ook blijken uit het ar tikel, dat Dr. van der Vaart Smit plaatste in het laatste nummer van het Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, en waarin hij terug komt op de anti-critiek, die Dr. van Leeuwen leverde op zijn critiek aangaande diens gra vamen. We zien, wat dit aangaat, nog geen do>n- kere wolk, die storm voorspelt, een storm, die ons heele Gereformeerde volk zou be roeren. Daar is echter zoo meent men in den kring van „Woord en Geest" een nog erger ding, het ergerlijk feit, dat de Synode, die Dr. Geelkerken afzette een man, als Prof. Aalders, die veel ongereformeerder zou zijn, handhaaft. Immers in zijn uitlegging van den profeet Jeremia, zou hij! duidelijk heel ongereformeerde dingen gezegd hebben. Nu is bekend dat in dien kring vele n'og al hoog van zichzelf denken en laag neer zien op de mannen van de Synode, de pro fessoren uitgesloten. In het laatste nummer van „Woord en Geest" veroorlooft de heer van Haeringen van Utrecht zich deze scham pere opmerking „Eveneens is duidelijk, dat onder de „kamertjes" die bij de kerkelijke procedures dienst hebben gedaan, weinig s t u d ee rkamers zijn geweest". Ziet Ge studeerkamers zijn er alleen maar bij man nen als van Haeringen en zijns gelijken. Maar nu komt Prof. Aalders, een man, die niet zijn kracht zoekt in het hoog op geven van zichzelf, maar van zoo groote wetenschappelijke beteekenis, dat een geleer de met een wereldreputatie als Dr. König, het niet beneden zich acht met hem in wetenschappelijk dispuut te treden, in het laatste nummer van het Ger. Theol. Tijd schrift, heel eenvoudig laten zien, niet alleen dat hij een s t u d e e rkamer heeft, en dat hij daar een groot deel van zijn tijd door brengt, maar ook dat hij studeeren kan. We raden allen, die voor een storm vree zen, sterk aan zijn artikel over „Het bij- belsch wereldbeeld, het paradijsverhaal en de tekstcritiek" te lezen en zij zullen dan zien dat er geheel geen reden is alarm te blazen en dat er voor de zgn. ongerefor meerd heid van Prof. Aalders nog heel an dere bewijzen zullen moeten bijgebracht wor den voor het Gereformeerde volk in z'n geheel daar geloof aan hecht. Daar is wel niemand onder de Gerefor meerden, die niet ook grooten eerbied heeft voor Augustinus. Maar die eerbied voorAu- gustinus kan ook overdreven worden. En 't gebeurt den laatsten tijd nog al eens, dat wie anders denkt op een bepaald punt dan deze groote kerkvader, voor een sul wordt gescholden en de z.g.n. dwaasheid van de Asserbesluiten, wil men dan ook daarmee bewijzen, dat ook Augustinus daardoor zou getroffen zijn en men zegt dan in 't ge zelschap van Augustinus is het beter dan in het gezelschap van de Asser-Synode. Voor dezulken veroorloven we ons een aanhaling uit Calvijn. Toen we Calvijn onlangs opsloegen bij 1 Cor. 3:817 vonden we daar deze uit spraak dat naar Calvijn's meening Augus tinus ook wel met hout, hooi en stoppelen1 gebouwd had. Het staat vast, dat Paulus van hen spreekt, die het fundament altijd behoudende, hooi met goud, stoppelen met zilver, hout met kostelijke steenen vermengen, te weten, die op Christus bouwen, maar door de zwak heid des vleesches iets menschelijks dulden, of door onwetendheid ietwat van de rechte zuiverheid des Woords Gods afwijken, ge lijk ook vele heiligen gedaan hebben, zoo als Cyprianus, Ambrosius, Augustinus, en dergelijken, bij hen mag men ook voegen uit de lateren Gregorius en Bernardus, en anderen van dat merk, die hoewel zij! dit voornemen hadden, om op Christus te bou wen, nochtans van de rechte wijze van bouwen dikwijls zijn afgeweken. Ook bij Augustinus volgens Calvijn wel hout, hooi en stoppelen. En hout, hooi en stoppelen, ook bij Augustinus, verande ren omdat zij bij Augustinus zijn nog niet in goud, zilver, kostelijke steenen. HEIJ. Wie naar het einde ziet van de tweede zittingsperiode, bespeurt overeenkomst met het slot van den eersten zittingsduur in Maart j.l. Ook toen liepen verscheiden broeders-synodi te wandelen in het Asser bosch, terwijl ze hun tijd toch broodnoodig hadden. Dit was nu weer het geval, zij! het ook dat men toen misleid werd en nu laat ons zeggen omdat één man hen wel wal langer liet wachten op toezending van wat hij beloofd had, dan overeenkomt met de referentie die we aan een Gen. Synode als de meerdere vergadering der kerken, verschuldigd zijn. Dat verschillende Snoyde- leden mopperden en hetuitblijven van Ds. Brussaard's antwoord nïet in overeenstem- ming achtten met de wijze waarop hij ter Synode was ontvangen en zijn wenschen waren ingewilligd, laat zich uitnemend goed verstaan. Prof. Lindeboom heeft in een avondzitting op zijn wijze een hartig woordje gezegd over de inzinking van het kerkelijk besef en de weinige hoogachting en waardeering die velen in onzen tijd toonen tegenover kerke lijke vergaderingen. Er zijn ongetwijfeld dingen gebeurd sinds Jan. 1926, die deze oud-hoogleeraar alleszins reden geven om zoo te spreken en er zijn hier personen die te dien aanzien in staat van beschuldiging kunnen worden gesteld'. Men kan van de Asser Synode zooveel kwaad spreken als men wil, en men zal het zonder twijfel blijven doen, maar wie zegt dat hare leden onheusche menschen zijn en dit college voor geen vriendelijk verzoek vatbaar is, die Iaat ons het zacht zeggen spreekt onwaarheid. We zullen tot staving van dit ons bewe ren Rechts blijven bij de tweede zittings periode en dus Dr. Geelkerken er buiten laten. Toen Ds. v. Duin, nadat hij door de Synode gehoord was, verzocht, indien deze weer met hem mocht willen samenspreken, hem op een zoodanig uur naar Assen te willen ontbieden dat hij op één dag uit en thuis zou kunnen zijn, is dit verzoek zon der eenig voorbehoud ingewilligd. Toen Ds. Brussaard de Synode verzocht, hoewel hij in comité-generaal gehoord werd, twee leden van zijn kerkeraad te mogen meebrengen, maakte de Synode geen enkel bezwaar. Een later verzoek van Ds. Brus saard om 4 van zijn kerkeraadsleden te mogen meebrengen naar Assen vond even min tegenstand. Zoo willigde de Synode eveneens in het verzoek van Ds. Brussaard om niets van de samenspreking met hem te publiceeren alvorens hij het gezien had. Zoo kwam er geen enkel bezwaard predi kant in Assen, of een deputatie uit de Synode verwelkomde hem op het Asser station. Zóó streefde men in alles naar de goede vormen en verwaarloosde geen en kele kleine attentie waarvan ons leven vol is, maar waarvan de veronachtzaming reeds onnoodige verwijdering kan doen ontstaan. Wie dit zegt, zingt geen lofzang op de Asser Synode, maar geeft der waarheid ge tuigenis en releveert slechts wat elk jour nalist in Assen opviel en prijzen moest. Dat de Synode op haar beurt dan aan spraak mag maken op eenige welwillend heid, laat zich verstaan. Toen we Dinsdagavond 7 Sept. j.l. om 5 uur ons bevonden onder de Synodeleden] die zich opmaakten om den avondmaaltijd te gaan gebruiken, viel het ons op, hoezeer de atmosfeer gebeterd was. We hoorden weldra van meer dan een zijde fluisteren dat Ds. Brussaard verklaard had dat een drietal van zijn bezwaren vervallen was. De Synode verzocht aan Ds. Brussaard om de bezwaren die hij nog had, op schrift te willen stellen, opdat zij zich nader daarover beraden kon. Ds. Brussaard zeide zulks toe wilde nog even op ee'n en ander zich bezinnen en beloofde per expresse het gevraagde, zoodra hij in Bloemendaal was, naar Assen te zullen zenden, zoodat het daar Donderdag mocht verwacht worden. De Synode bleef dien Donderdagavond vergaderen tot zeer laat. Om kwart over tien uur komt de laat ste sneltrein uit Holland in Assen binnen. Mogelijk dat het" daarmee kwam. Dus toog om ruim half elf een der leden naar het postkantoor om daarnaar een onderzoek in te stellen. Het liep op een teleurstelling uit. Daarop heeft een der andere Synodeleden, Ds. J. L. Schouten van Amsterdam, getracht telefonisch contact te krijgen met Bloemen daal. Terwijl liep de klok naar middernacht en de leden der Synode wachtten in de kerk gelaten den loop der dingen af. Immers men wilde Vrijdagmorgen naar huis en had besloten terug te komen voor het gravamen- Dr. N. D. v. Leeuwen, wijl de preadviseur die over deze zaak een lijvig rapport ge schreven had, door droeve familieomstan digheden weggeroepen was. Daarom waagde men er nog een uurtje aan. Maar tegen 12 uur werd het Prof. Lin deboom toch te kras en hij toog hotelwaarts. Af en toe volgde hem er een. De meestq Synodeleden immers staan, om met Min. Colijn te spreken, aan den verkeerden kant van de 50. Maar toen Ds. Schouten om bij half één de consistorie betrad waren de meesten nog bijeen, zij het ook dat ze de negatieve boodschap kregen dat het lang verbeidde epistel er niet was, ook nog niet onderweg was en eerst Vrijdagmiddag om 1 uur, in Assen kon zijn. Een der kerkeraads leden van Bloemendaal zou het persoonlijk komen brengen en om 12.55 uur in Assen arriveeren. Dies besloten de broeders maar weer te blijven de Vrijdagmorgen wat in het bosch te kuieren en om 1 uur samen te komen, teneinde de brief van Ds. Brussaard te be spreken. Zóó worden in 1926 door één man een ge- heele Synode van 70 leden, w.o. er meer dere zijn die Zondags weer tweemaal op stoel moesten zijn en dus preeken moesten maken, opgehouden Tot een vrije morgen om te wandelen werd echter eerst besloten nadat nog een aller uiterste poging was gedaan om hem pro ductief te maken, welke poging eveneens mislukte. Ds. Schouten zocht om 9 uur weer con tact met Bloemendaal en probeerde den brief van Ds. Brussaard, die uit niet minder dan 9 getypte vellen bestond en waarvan een der ouderlingen afschrift had, op te nemen door de telefoon, waarbij de verslaggevers van de in Assen aanwezige Chr. pers Standaard, N. Prov. Qron. Ct. en ons blad beurtelings assisteerden door het gespro kene op te nemen. De Synode kon dan im mers vast aan de bespreking van het schrij ven beginnen. Maar hoewel het gesprek dringend ge voerd werd en dus kostoaar was, werd de verbinding, terwijl men nog niet op de helft van den brief was,' verbroken door de tele foniste, wijl het te lang duurde. Dus ook deze laatste en kostbare poging mislukte. Toen besloot men maar tot één uur te pauzeeren. Te 1 uur was inderdaad het schrijven binnen en werd het in comité-generaal ge lezen, opdat alle Synodeleden er kennis van konden nemen. Daarop is de zitting verdaagd en zijn vooral de leden die naar het Zuiden moes ten, in vliegende vaart naar het station gerend, teneinde den middagsneltrein te halen, wat lukte, maar geweldig veel zweet droppels heeft gekost. Ziehier een getrouw beeld van het voorge vallene in de laatste zittingsdagen. Dat het der Synode gelukt is, zij het ook na een tweede en zeer langdurige samen spreking, Ds. v. Duin voor de Ger. Kerken te behouden, mag een verheugend resultaat genoemd worden en metterdaad een logen straffing van het boos beweren van som migen, dat men in Assen bloed rook. Aan de fijne opmerking van den praeses, dat de Schrift als lief te hebben objecten eerst de waarheid en dan den vrede noemt, heeft men zich metterdaad gehouden. En nu is de Synode weer verdaagd tot achter in de Wijnmaand. „Het is een einde zonder eind", vingen we dezer dagen in Assen op. Inderdaad, daar zou het op gaan lijken. Maar daarom mede besloot de Synode geen na 4 Sept. inkomende stukken meer in be handeling te nemen, waarin ze schoon ge lijk had, want anders zou ze gaan lijken op die Synode waarvan Prof. Kuyper ver telde dat ze tien jaar geduurd heeft. We zwijgen dan nog maar van de geweldige financieele lasten, die reeds nu den pen ningmeester zorgen baren. Wat geen won der is Daarom zal 27 October de laatste ronde aanvangen. Men wilde dan Woensdags be ginnen en Vrijdags gereed zijn. Voor de enkele zaak-v. Leeuwen zou dat wellicht ook wel gegaan zijn. Maar nu de praeses er aan toevoegde dat men naast die zaak ook dan zal afdoen „de nog hangende zaken" gelooven we wel dat het de laatste ronde zal zijn, maar zouden we niet gaarne durven beweren dat het met drie dagen zal zijn afgeloopen Hier spreekt de aanvang van 1926, toen geen sterveling vermoedde dat het 7 weken duren zou, een andere taal (De Rotterdammer.) ZESTAL TE 's Gravenkage-West (vac. ds. Schuurman) H. S. Bouma te Leeuwarden, C. Bouma te Zwolle, P. C. de Bruin te Apeldoorn, 41. A. Monnik te Zwolle, E. J. Wienfjes te Ondskoorn, C. v. d. Woude te Gorredijk. TWEETAL TE 's Gravenhage-WestH. S. Bouma te Leeuwarden, P. C. de Bruin te Apeldoorn VoorburgW. S. de Vries te Tzum, C. v. d. Woude te Gorredijk; Zuilen D. Iiogenbirk te Charlois, L. Lugtigheid te Uithuizermeedcn Bierum (Gr.)R. J. Aalbers te Wormerveer, G. Wiersma te Musselkanaal. BEROEPEN TE Aalsmeer en Ternaard Joh. Meijnen, cand. te Baarn Hoorn: P. Bos te Stadskanaal; FranekerJ. H. Rietberg te Maassluis Kooten (Fr): H. H. v. Kapel te Andel (N.-Br.). AANGENOMEN NAAR ZaamslagA. B. W. M. Kok te Wommels Oldeboorn F. Dresselhuis, cand. te Winschoten Emden (O.-Fr.) B. H. Lankamp, cand. te Esche (Bentkeim) DiemenD. K. Wielenga te Ylst. BEDANKT VOOR Zwartsluis S. Wesbonk te Jutrijp-Hommerts Kolluraerpomp, Zalk, Midwolda, St. Jacobi-Parockie, Genemuiden, KrommenieF. Dresselhuis, cand. te Winschoten Ihrhove (O.-Fr.)B. H. Lankamp, cand. te Esche Schoonrewoord G. Veenendaal te Amerongen Ede J. W. Esselink, te Eindhoven Laren (N -H.)L. Hoorweg te Purmerend Epe M Elzinga te Grootegast BarendrechtA. J. Fanoy te Ferwerd. De classis 's Gravenhagc heeft in haar deze week gehouden vergadering besloten inzake de examina aan de examinandi een verklaring voor te leggen, dat deze instemmen met de exegetisch-dogmatischc be slissing der Asser Synode inzake Genesis 2 en 3. Dr. J. Hoek, van 's Gravenhage-West, werd benoemd tot examinator in de exegese N.-T. Voorts heeft de classis goedgevonden, wanneer dit niet bezwaarlijk is voor de zendende Kerk, over te gaan tot de benoeming van een derden mis. arts voor Solo. De classis Haarlem heeft weer vergaderd om te beraadslagen over het voorstel van Haarlemmermeer- Oostzijde om ds. van Duin los te maken van die Kerk. Ds Breukelaar bracht namens de deputaten ad art. 49 K. O. en de deputaten Synodi een advies uit, waarmede ds. van Duin accoord ging. Uit dit advies kwam voort het volgende voorstel „De vergadering van de Geref. Kerken in de clas sis Haarlem, gehoord de door de kerk van Haarlem mermeer O. Z. en door de kerk van Halfweg inge diende en met. redenen omkleede bezwaren, waarom zij zich niet kunnen conformeeren met het besluit tot opheffing van de schorsing van ds. Van Duin, overwegende de moeilijkheden die hierdoor zijn ge rezen, gelet op de omstandigheid, dat de Generale Synode binnen enkele weken weer samenkomen zal, van oordeel dat, zooals thans de toestanden in de Kerk van Haarlemmermeer O. Z. zijn, ds. van Duin in den act.ieven dienst van deze niet kan worden gehandhaafd, gehoord ook het daartoe strekkend advies van de deputaten Synodi en ad. art. 49 K.O., besluit

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 2