iij Kleine Kinderen Deze Maaed iet! I Het beste Idres voor M1MUFACTDREI is dat van L. E. RIVIERE, Groote Harkt, Hoek Gravenstraat, Middelburg. W. A. DE RIJCKE Jr. WOOPflUlS AMEBIÜM, LH0 MM C 24, IM I DRUKWERK. Radio-Avond Serooskerke (W.) Feest- en Propaganda-avond BIJBELS en KERKBOEKEN Manufacturen, Bedden en Dekens. Graan- en Meelzakken, een partij prima kwaliteit GRASLINNEN Kleedingmagazijn M. VAN LOO, Twaalf voordeelen van deSanguinose WIT en BRUIN SPECULAAS, bekende kwaliteit. VROON, Banketbakker, L. Noordstr. M'burg. Tel. 246. Middenstands-Administratie-Bureau. M. C. VAN DEN ENDE, Punt O 216 M'burg Algemeene Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. Najaar- en Winter- Handschoenen Mej. DE DREU, Parapluies en Wandelstokken A. GEENSEN, Boekh. FANOY, Terneuzen. S. B. SUURLAND, COLLIERS GEZELLE MEE RBURG's CHRISTELIJKE KALENDER D.H. LITTOOIJ Azn. ill r Fa LITTOOIJ OLTHOFF, Goeeee. Dr K. DIJK van Den Haag, en het 2e Kamerlid SCHOUTEN. J. TEVEL, Barbier, Seisstraat, KROMMEWEELE K 107-109, MIDDELBURG. Magazijnen van aan concurreerende prijzen. N.B. De reeds alom bekende DWEILEN 29 cent per stuk. Korte Noordstraat b.h. Hofplein, Middelburg INSTRUMENTMAKER VAN BOVEN MIDDELBURG OPTIEK BANDAGES FOTO-ARTIKELEN Het vakkundig Adres voor BRILLEN sinds 30 jaar Inrichten, Controleeren en Bijhouden van Koopmansboeken. Rapporten, Verslagen, Belastingzaken. - Billijk tarief. Kantoor Middelburg, Londensche Kade H 54. Deposito's - Credieten - Effecten - Coupons - Incasso's. Middenstands Girodienst. - Alle Bankzaken. behandelt men de roode n§ 9 6 Al en smettende plekken met aT W KVIi Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. Koninklijke Pianofabriek ANTOINE MES, Manchester Pakjes - Manchester Broekjes - Manchester Vesten. Pilow Vesten met en zonder mouwen en Walchersche Hoeden. Wij bieden U de grootste keuze aan in voor Dames, Heeren en Kinderen Boter- en Gekruid SPECULAAS F. A. DE JONGE. worden alle voorradige aan extra lage prijzen uitverkocht bij Noordstraat, Middelburg. Zoutevisch. Stokvisoh. Droge Scharren. GEBR. VAN DORT, R. A. BASTIAANSE, Banketbakker. Langeviele, Middelburg. Amandelbrood 18 ct. per ons Dunne Sprits 18 Kletskoppen 18 JOH. A. JULIANUS, Abonnementen op en Advertentiën in „ZEEUWSCHE KERKBODE" wor den steeds aangenomen door Boekh. D. H. LITTOOIJ Az. Verhuizingen per tapissière door het geheele land. BERGPLAATS VOOR INBOEDELS. bij I. VERELST, Pottenmarkt K 192. voer 1927 UITGAVE VAN TERNEUZEN. H. VAN DRIEL, Langeviele, M'burg. Grof- en f ij n Mandwerk, Rieten Meubelen enz. Tandborstels, Tandpasta in doozen en tubes. ODOL MONDWATER. ATTENTIE! liü_ H EEN GOED ADRES H VOOR ALLE SOORTEN I'1 Heden werden wij verblijd met de ge boorte van een welgeschapen Zoon PIETER CAREL JACOBUS. G. W. GRAAFHUIS. W. G. A. M. GRAAFHUIS— Middslburg, 14 Sept. 1926. Ons bereikte heden 't ontstellend bericht, dat plotseling overleed onze ond-herder en -leeraar de WelEerw. Heer Ds. P. J. BAAIJ, Em. Predikant der Geref. Kerk van Kamperland. Met zijn rflke gaven diende hy 23 jaar onze gemeente. H\j ging thans in de volle rust. Moge de vrucht van zijn arbeid zich in onze gemeente al meer zet ten in een leven naar en bij het Woord Gods. Namens den Kerkeraad, F. J. VAN DEN ENDE, Praeses. S. C. KLAP, Scriba. Kamperland, 8 Sept. 1926. Heden nam de Heere tot Zich na een langdurig, smartelijk lijden, onze lieve Man en Vader PIETER TON in den leeftijd van 51 jaar. Namens de Familie, Wed. P. TON—de Kam. Middelburg, 16 Sept. 1926. Onzen dank aan allen, die ons hebben verkwikt door de betoonde belangstel ling op 1 dezer. A. ABRAHAMSE en Echtgenoote. Vlissingen, 17 Sept. 1926. Voor de talrijke bewijzen van vriend schap en belangstelling ontvangen op 13 September j.l. zeggen wij onzen harte- lijken dank. Familie VAN DEN BROEKE. Middelburg, 17 Sept. 1926. Segeerssingel. De Afdeeling PATRIMONIUM hoopt op Woensdag 22 September a.s. des avonds te 7lj2 uur in de Geref. Kerk de gelegenheid open te stellen den van de Afd. Den Haag mede te kunnen vieren. Sprekers zijn Verder zal de avond opgeluisterd wor den door zang en orgelspel. Entree ter bestrijding der noodzakelijk te maken onkosten 20 cent per persoon. HET BESTUUR. Aanbevolen Adres voor Firma F. P. D'HUIJ, Burgt, Middelburg. FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloedwijn. Verkrijgbaar bij Potten Zeep, Stukjes Zeep, Kwasten, Brillantine, Shampoon, Haarkammen enz. J. M. v. d. WOESTIJNE. Boek- en Bijbelbinderij. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. Zoo juist ontvangen: voor Hemden a 36 cent per elidem voor Lakens 59 cent. Beleefd aanbevelend. MANCHESTER JASSEN, MANCHESTER BROEKEN, PILOW MOUWVESTEN, PILOW BROEKEN, BLAUW KEPER JASSEN, OVERALL'S, SLAGERSJASSEN, BAKKERSBUIZEN. Groote sorteering Regenjassen en -Mantels. Oliejassen, Oliebroeken enz. LANGE NOORDSTRAAT 125. Sanguinose is zuiver nlantaardiff. Sanguinose is zuiver plantaardig. Sanguinose is een beproefd tonicum. Sanguinose verrijkt het bloed. Sanguinose versterkt de zenuwen. Sanguinose geeft kracht aan de hersenen. Sanguinose overwint de vermoeidheid. Sanguinose bestrijdt de influenza. Sanguinose verdrijft de malaria. Sanguinose wekt uw eetlust op. Sanguinose maakt uw slaap diep en verkwikkend. Sanguinose bevordert een algeheele levensopgewektheid. Sanguinose kost per flacon f2,—, bij 6 fl. f 11,bij 12 fl. f 21,—. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co. Den Haag. TELEFOON 122. MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse prijzen en houtsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilen NAAST R. K. KERK. ZIE ETALAGE. Aanbevelend, Langedelft, Middelburg. VRAAGT VOOR BEDRUKTE ENVELOPPEN MONSTER EN PRIJS AAN DE ELECTRISOHE DRUKKERIJ LITTOOIJ OLTHOFF, SPAN JAARDSTRAAT. 12. 16, 20 cents per ons. Luxe Brood- en Banketbakker ij Balans E 108, Middelburg. Segeerstraat Middelburg. 3 9 19 91 99 BEHANGERIJ - STOFFEERDERIJ. Bedden- en Matrassen-Inrichting. VERHUIZINGEN. Beleefd aanbevelend, Langeviele K 211 Middelburg. Met 1 October begint de nieuwe 'aargang van Schouwvenster, Spiegel en Timotheus. Nieuwe abonné's kun nen zich nu reeds opgeven bjj die deze even als alle andere Tijdschrif ten en Modebladen geregeld en spoedig levert. ar ADVERTENTIE-BUREAU. HUISKAMERS, SLAAPKAMERS, SALONS, HEERENKAMERS, KAMERBETIMMERINGEN, ENZ. ARTISTIEK WERK AAN ZEER BILLIJKEN PRIJS VRAAG PRIJSOPGAAF. Aanbevelend, Rouaansche Kaai Middelburg. Autogeenische Lasch- en Snijinriohting. Smederij, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLTJiJMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. J, LAVOOIJ. - MIDDELBURG. Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat. in GIT, PARELS, BARNSTEEN en FANTASIE-STEENEN DE NAMEN DER MEDEWERKENDE PREDIKANTEN WAAR BORGEN DEGELIJKE SCHRIFTVERKLARING n Het aangewezen adres voor HEEREN ROOKERS Aan de spits van fijne Sigaren staat ook het merk VALASQUES welke van 815 cent verkrijgbaar zflu in het Tabak- en Sigarenmag. van W. F. DIERMANSE, K. Noordstr., die zich beleefd aanbeveelt. A QTl houolPTin Fa. DAMEN, Korte Noordstraat. Prima Eierkolen, Duitsche Stukkolen on Anthraeiet, tevens Geklopte Cokes on Parelcokes. Beleefd aanbevelend, CH. C. DE RIJK v.h. G. Jacobse. Vlissingschestraat K 54, Middelburg. ELECTRISCHE DRUKKERIJ ■H MIDDELBURG WÊÊÊ

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4