Godsdienstoefeningen Officiëele Berichten. Verantwoording uan Liefdegauen. Vereenig ingsleuen. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 19 SEPTEMBER 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes Classe flxel haar scheidenden leeraar toe de zegenbede uit Ps. 121 4 en Ps. 134 3. Het kerkgebouw kon de tal rijk opgekomen schare ter nauwernood bevatten. Dc classis Haarlem heeft den heer H. Holtrop, be" roepen dienaar des Woords te Velseroord, na peremp toir examen met algemeene stemmen tot de Evangelie bediening toegelaten. De vergadering behandelde voorts met gesloten deuren de zaak-van Duin. Na afloop der zitting werd het volgende persverslag uit gereikt Na breedvoerige bespreking, nadat de deputaten synodi en de deputaten ad art. 49 K.O. zijn heen gegaan, besluit de classis „gezien het advies van de synode van Assen en kennis genomen hebbende van de verklaring van ds. van Duin, de schorsing op te heffen". Vóór deze opheffing werden uitgebracht 17 stemmen, tegen 10 en één blanco. De afgevaardigden van de kerk van Haarlemmermeer-O.-Z. teekenen protest aan volgens besluit van hun kerkeraad. In behandeling komt het rapport der classicale commissie in zake de losmaking van ds. van Duin van de kerk van Oostzijde. Besloten wordt Vrijdag 17 Sept. half tien weer bijeen te komen en de depu taten synodi voor die vergadering uit te noodigen. Het. protest van den kerkeraad van Oostzijde, waar van in dit verslag sprake is, zal ten spoedigste ter kennis van de Generale Synode worden gebracht. Ds. J. Bakker, ds. G. H. Dijkstra en ds. G. Veenendaal, resp. predikant te Gronau in Westfalen, te Bergentheim en te Amerongen, vierden deze week hun zilveren ambtsjubileum. Ds. Bakker werd 2 Sept. 1864 geboren en eerst op 37-jarigen leeftijd candidaat,. 15 Sept. van laatstge noemd jaar aanvaardde hij het predikambt te Wons (Fr.), welke standplaats hij 29 Juni 1913 met zijn tegenwoordige verwisselde. Ds. Dijkstra werd 24 Sept. 1877 geboren en werd in 1901 candidaat, om 15 Sept. van dat jaar te Gees in het predikambt bevestigd te worden. Na 8 jaar vertrok de jubilaris naar Drachtster-Compagnie, welke standplaats hij in 1915 met Lioessens verwisselde, om 29 Oct. 1922 in zijn tegenwoordige gemeente zijn in trede te doen. Ds. Veenendaal werd 27 Febr. 1869 geboren en in 1901 candidaat. 15 Sept. van dat jaar deed hij in Herwijnen intrede in zijn eerste gemeente. Na 3 jaar vertrok hij naar Putten, welke standplaats in 1921 met Elburg verwisseld werd. Sedert 20 Januari 1924 dient de jubilaris de kerk van Amerongen. Ds. R. Koolstra, predikant te Hoek van Holland? heeft door opzegging van zijn lidmaatschap zich aan de gemeenschap der Geref. Kerken onttrokken en heeft hij mitsdien opgehouden Dienaar des Woords bij die Kerken te zijn. GENERALE SYNODE. Zitting Woensdag 8 September. Dr. K. Dijk rapporteerde over een schrijven van dr. B. Wielenga, te Amsterdam, aan de Generale Synode. Het rapport concludeerde aan dr. Wielenga te berichten 1. dat zij op zijn vragen omtrent „de slang en haar spreken" niet kan ingaan, omdat zij niet zit om allerlei vragen te beantwoorden en dr. Wielenga geen enkel bezwaar tegen de beslissing der Synode in dezen heeft ingebracht, maar zich zelfs tot haar vreugde ten volle met deze beslissing vereenigt 2. dat zij hem voorts verwijst naar rapporten en beslissingen der Synode in zake de bij haar inge diende gravamina 3. dat zij evenmin een antwoord kan geven op hetgeen hij vraagt omtrent „de kwestie aangaande de Scheppingsdagen", wijl de Synode over cleze zaak niet had te handelen 4. dat het niet tot haar taak behoort den uitbouw der Belijdenis ter hand te nemen, waar voor deze zaak reeds een commissie bestaat. Dr. W. A. van Es wil zijn tegenstemmen tegen de eerste conclusie nader motiveeren. Naar spr.'s mee ning is de vraag van dr. Wielenga omtrent „de slang en haar spreken" een zeer rechtmatige. Ds. J. de Vries, van Tilburg, zich aansluitende bij het betoog van dr. van Es, merkte op, dat een niet beantwoorden van deze vraag in den lande groot misverstand kan doen ontstaan. Spr. zou tegen de eerste conclusie stemmen. Dr. K. Dijk, repliceerend, merkte op kort te zijn. De Synode sprak zich reeds duidelijk uit. De methode van dr. Wielenga acht spr. een ver keerde. De Synode sprak zich uit, dr. Wielenga con formeert zich daaraan en nu kan de Synode toch niet vragen van hem en anderen gaan beantwoorden. Dat is het scheppen van een gevaarlijk precedent. Spr. betwist ds. de Vries, dat er misverstand zou ontstaan en handhaafde de redactie van het eerste artikel. De praeses deelde mede, dat de werkwijze dezer Synode nooit een andere is geweest, zij zit niet om vragen te behandelen, maar bezwaarschriften. Zitting Donderdag 9 Sept. Ds. W. E. van Duin, die aanwezig was, ontving op zijn verzoek nogmaals gelegenheid om zijn standpunt toe te lichten. Later op den middag had nog een samenspreking plaats van langdurigen aard tusschen ds. van Duin en een Commissie uit de Synode. Ds. van Duin heeft na deze samenspreking de vol gende verklaring geteekend „Ondergeteekende aanvaardt voor zichzelf de beide in Genesis 2 en 3 met name genoemde boomen in den eigenlijken of letterlijken zin en belooft bij al zijn ambtelijken arbeid alleen deze opvatting, ook als zijnde in dezen de eenige leer der Geref. Kerken, te zullen voordragen. „Wat de slang en haar spreken betreft acht hij persoonlijk naast de letterlijke opvatting ook moge lijk onder de slang den duivel te verstaan, maar wil in afwachting van de beslissingen der Generale Sy node in zake het desbetreffende bezwaar tot op dien tijd alleen de letterlijke opvatting voordragen". Naar aanleiding hiervan besloot de Synode op voorstel der Commissie als haar oordeel uit te spre ken, dat na de hier door ds. van Duin afgelegde verklaring geen genoegzame reden aanwezig is om de schorsing verder te laten voortdurenweshalve de Synode aan de classis Haarlem adviseert lo. met deze verklaring genoegen te nemen en de schorsing op te heffen 2o. twee deputaten te benoemen, ten einde de classis Haarlem en de classis Haarlemmermeer O.Z. van advies te dienen in zake de moeilijkheden, die uit dit besluit der Synode mochten voortvloeien. Conform besloten. De voorzitter deelde voorts mede, dat in de ver gadering in comité-generaal besloten is de Synode voor eenige weken te verdagen. De dogmatische commissie kan, mede door de afwezigheid door droeve familie-omstandigheden van den rapporteur prof. dr. G. Ch. Aalders deze week niet gereed komen met haar rapport over het gravamen van dr. N. D. van Leeuwen. Daarom is de Synode verdaagd tot Woens dag 27 October a.s., om dan deze en andere nog hangende zaken af te handelen. Prof. dr. V. Hepp rapporteerde over het bezwaar schrift van dr. W. J. A. Schouten te Kampen. De Commissie stelt de Synode voor aan dr. W. J. A. Schouten .te antwoorden: a. dat zijn bezwaar tegen de beslissing van de Synode 'in zake de vier bekende bijzonderheden uit Genesis 2 en 3 ongegrond is, wijl hij nog uit de H. Schrift noch uit de Belijdenisschriften heeft kunnen aantoonen, dat de bedoelde beslissing onjuist is b. dat de Synode hem wijst op het gevaarlijke dei- leidende gedachte uit zijn bezwaarschrift, gelijk dit nader in dit rapport is uiteengezet c. dat de Synode het niet haar roeping acht in den breede op zijn kerkrechtelijk bezwaar in te gaan, wijl hij behalve dat hij zich beroept op de brochure van dr. van Lonkhnyzen, overigens geen gronden aanvoert, waarop zijn bezwaar rust, maar hem ver wijst naar den Open Brief van haar uitgegaan, bladz. 28 v.v. Conform de conclusies zonder hoofdelijke stemming besloten. Prof. Dr. V. Hepp rapporteerde over het bezwaar schrift van Dr. J. P. de Gaay Fortman c.s. Na ge memoreerd te hebben, dat op hun schrijven van 10 Maart 1926 door hen geen antwoord van de Synode is ontvangen, verklaren Dr. de Gaay Fortman c.s., dat zij door het besluit der Generale Synode in zake hun vorig adres zich niet van ongelijk overtuigd ge voelen. De bezwaren, welke zij indienen, komen in het bezwaarschrift van Dr. W. J. A. Schouten voor en zijn daarin breed ontwikkeld. Uwe Commissie stelt voor aan mr. J. P. de Gaay Fortman c.s. en de andere onderteekenaars van dit adres voorzoover zij lid zijn van een onzer Geref. Kerken, te antwoorden, dat de Synode a. er haar verontschuldiging voor aanbiedt, dat deze broeders op hun schrijven van 10 Maait j.l. geen antwoord hebben ontvangen b. hen verwijst naar het antwoord der Synode op het bezwaarschrift van dr. W. J. A. Schouten, omdat daarin materieel ook hun bezwaren worden besproken en hen wijst op haar besluit genoemd in art. 177 der Acta. Dr. W. A. van Es rapporteerde over de zaak-ds. C. Vermaat. Het rapport komt tot de volgende conclusies 10. de door ds. C. Vermaat ingediende bezwaren tegen de dogmatisch-exegetische beslissingen der Sy node en enkele uitdrukkingen in haar „Woord van Vermaan", als ongegrond af te wijzen 2o. ernstig af te keuren het gebruik van de be denkelijke uitdrukkingen, die in zijn bezwaarschrift voorkomen en in het rapport zijn afgewezen 3o. de classis Bolsward te adviseeren alsnog van ds. Vermaat een verklaring te vorderen, waarbij hij ten aanzien der zintuiglijke waarneembaarheid van de bekende vier punten van het Paradijsverhaal in Genesis 2 en 3 de beslissingen der Synode aanvaardt en belooft dit ten grondslag te leggen aan wat hij leert 4o. hiervan, behalve aan ds. C. Vermaat, aan den kerkeraad van Makkum c.a. en de classis Bolsward mededeeling te doen,opdat deze verder met hem handele. De conclusies werden^afzonderlijk in stemming ge bracht en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Namens de dogmatische commissie rapporteerde Prof. Dr. A. G. Honig oveivhet bezwaarschrift van dr. J. G. Ubbink te Zevenhoven. Het schrijven van Dr. UbbinkThoudt o.m. het voor stel in, dat de Synode een commissie benoeme (liefst niet met uitsluiting van hen, wier zaak men onder zoeken wil) tot onderzoek van de nieuwe strooming in ons kerkelijk leven, om in staat gesteld te wor den een rechtvaardig oordeel te oordeelen over deze algemeene zaaken herstelle het geschokte vertrou wen tot op dienook herstelle zij tot op dien in zijn eer en ambt eiken predikant door de actie tegen deze algemeene zaak getroffen. Het rapport concludeert I. De Synode, de goede bedoeling van dr. Ubbink waardeerende, kan zich met zijn voorstel om een onderzoek van de „nieuwe strooming in ons kerke lijk leven" door deputaten te doen instellen, niet ver eenigen, omdat a. Wat tot dusver en thans ook door dr. Ubbink over deze nieuwe strooming geschreven werd zoo vaag is, dat een onderzoek naar deze nieuwe stroo ming van tevoren tot vruchteloosheid is gedoemd b. de Kerken plegen concrete onderwerpen en zaken aan de orde te stellen en daartoe behoort dit onderzoek niet; c. wanneer alle door dr. Ubbink genoemde pun ten aan de orde werden gesteld, er gevaar zou be slaan, dat de Kerken hier en daar een terrein be traden, dat het hare niet is en waartegen art. 30 der K.O. met deze woorden waarschuwt, dat door de kerkelijke vergaderingen alleen kerkelijke zaken aan de orde mogen gesteld d. het profijtelijker zou zijn als van de zijde van hen die zich tot deze nieuwe strooming rekenen, een heldere uiteenzetting gegeven werd. 11. Het tweede verzoek van dr. Ubbink is eveneens voor inwilliging onvatbaar, omdat door dr. Ubbink niet is beproefd aan te toonen, dat zonder een oor deel over de nieuwe strooming over de betrokken punten uit Genesis 2 en 3 geen uitspraak gedaan had mogen worden en het der Synode voorkomt dat deze zaak wel op zich zelf kan worden afgedaan. In comité-generaal besprak de Synode het feit, dat het antwoord van ds. J. C. Brussaard, dat tegen Donderdagavond uiterlijk was toegezegd, nog niet was ingekomen. Tot middernacht wachtte de Synode den gang van zaken af, terwijl ds. J. L. Schouten telefonische be spreking met Bloemendaal voerde, die evenwel geen definitief resultaat opleverde. V1 i s s i n g e n. GedooptHendrika Blazina, d. van W. K. de Kam en M. J. M. Lako Maatje Pieter- nella, d. van K. van Belzen en M. Vogel; Johannes, z. van A. Landman en A. Kopmels. GetrouwdJoh. L. Theune en Leintje StrooAn- toon de Klerk en Aaltje GoetheerPieter W. Suur- mond en Pieternella M. van den Berg. Met attest uit VeereMaria Cornelia Kop. Aan de kerken in de Classis Middelburg. L. S. Donderdag 23 Sept. a. s. hoopt ondergeteekende zitting te houden in de consistorie der Noorderkerk ten einde de verschuldigde classicale bijdragen (Eme riti en 2e helft quotum) in ontvangst te nemen Arnemuiden f 98.68 en f 23.75Domburg f 29.60 en f 7.13 Gapinge f 39.47 en f 9.50Grijpskerke f 108,55 en f 26.13; Koudekerke f 118,42 en f28.50 Meliskerke f 118.42 en f 28.50; Middelburg f 542.74 en f 130.63 O. en W. Souburg f 157.89 en f 38 Oost- kapelle f 78.94 en f 19Serooskerke f 177.62 en f 42.75St. Laurens f 78.94 en f 19Vecre f 88.82 en f 21.38Vlissingen f 236.84 en f 57Vrouwen polder f 78 94 en f 19; Westkapelle f 19.74 en f4.75. C. P. Pouwer. Noordsingel 156a. KORT VERSLAG van de vergadering der Classe Middelburg op Woensdag 8 Sept. 1926. 1. Ds. von Meijenfeldt opent de vergadering, laat zingen Ps. 119 3, leest Ps. 134 en gaat voor in gebed. 2. De credentiebrieven worden nagezien door ds. Kruyswijk en br. C. Weeda. Gerapporteerd wordt dat alle kerken wettig vertegenwoordigd zijn. 3. Het moderamen wordt gevormd door ds. Wurth, praesesds. Hamming, assessords. Wessels, le scriba; ds. Runia, 2e scriba. 4. De voorzitter spreekt ds. van Dijk van Seroos kerke een hartelijk woord van welkom toe en be tuigt zijn leedwezen, dat ds. Wessels de classis gaat verlaten. 5. De notulen worden gelezen, ongewijzigd goed gekeurd en geteekend. 6. Ter classicale tafel waren de volgende ingeko men stukken a. Van de classis Zaandam der Geref. Kerken in zake de losmaking van ds. Koppenaal van de Kerk te Monnikendam, ingaande den 1 Juli 1926. b. van de classis Zaandam, dat ds. Koppenaal, omdat hij zich gevoegd heeft bij de kerk van Zand- voort buiten het verband heeft opgehouden lid der Geref. Kerk,.te zijn en mitsdien niet meer gerechtigd is tot den dienst des Woords in die Kerken. Beide stukken werden voor kennisgeving aangenomen. c. Missive, betreffende een besluit van de Part. Synode van Zeeland over de zaak van een bezwaar den broeder uit Middelburg. d. Bericht van ds. J. H. Tclkamp, dat hij wegens de zittingen der Gener. Synode niet ter vergadering kan zijn, voor kennisgeving aangenomen. 7. Instructies, a. Van de kerk van Veere, die le. acte van ontslag vraagt voor haar dienaar des Woords, 2e. aanwijzing van een consulent verzoekt, 3e. ver vulling van vacaturebeurten begeert en 4e. gaarne een vertegenwoordiger van de classis bij het afscheid van ds. Wessels aangewezen zag. Besloten werd acte van ontslag te verleenen, na inzage der stukkends. P. van Dijk van Serooskerke als consulent te benoe men de vacaturebeurten straks nader te regelen en den consulent aan te wijzen als vertegenwoordiger der classis. b. Van Domburg en Westkapelle, die voor een deel vrijstelling van vacature-beurten vroegen voor haar dienaar des Woords. Geantwoord wordt, dat dit bij de aanmerkelijke vermindering dier beurten onnoodig wordt geacht. c. van de vacante Kerken, aan wier aanvrage, om de gewone vacature-beurten zal worden voldaan. 8. Rapporten, le. Van ds. Hamming over de ap probatie der stukken, inzake de beroeping van ds. van Dijk naar Serooskerke. 2e. Van ds. Heij, namens de commissie tot nadere regeling van de verhooging van de bijdrage der Ker ken voor de Zending. Dit rapport werd tijdig door de Kerken ontvangen, de meeste voldeden bereids aan het verlangen der commissie, terwijl de enkelen, die nog nalatig bleven, worden opgewekt er aan te voldoen. 3e. Van ds. Dijkstra over den Evangelisatie-arbeid in N.-Brabant en Limburg en in Rijn-Pruisen en Westfalen. Besloten wordt voor N.-Brabant en Lim burg een jaarlijksche collecte te houden. Wordt aan dit besluit geen gevolg gegeven vóór Januari 1927, dan zal ds. Dijkstra nog de gewone bijdrage ontvan gen en daarna gaarne de collecten in ontvangst nemen. 9. 't Onderzoek naar Art. 41 levert geen bijzonder heden op. Serooskerke bedankt voor genoten hulp in de vacature, en de bescheiden betreffende de acte van ontslag van ds. Wessels worden in orde bevonden. 10. Roepende Kerk voor de volgende vergadering op 10 November is Westkapelle. 11. Bij de rondvraag worden bij monde van den deput. ad hoe de vacature-beurten vastgesteld, en neemt ds. Wessels onder gevoelvolle woorden af scheid van de classis. 12. De korte notulen worden gelezen en vastgesteld. 13. De voorzitter sluit de vergadering en gaat voor in dankzegging. Op last der Classis, J. Runia, 2e Scriba. VOORLOOPIGE REGELING VAN EENIGE CATECHISATIES TE MIDDELBURG. MAANDAG (Gasthuiscons.) 5 uur Meisjes 12 en 13 j. (dhr. Pouwer). 6 uur 14 en 15 j. (dhr. Pouwer). DINSDAG (Hofpleincons. ds. Hamming) 5 uur Meisjes 16 j. en ouder. 8 uur 19 j. en ouder. DINSDAG (Gasthuiscons. ds. Telkamp) 5 uur Meisjes 16 j. en ouder. 8 uur 19 j. en ouder. WOENSDAG (Hofpleincons. ds. Hamming) 7 uur Meisjes 16, 17 en 18 j. 8 uur Jongel. 16, 17 en 18 j. 9 uur Jongel. 19 j. en ouder. WOENSDAG (Kweekschool Heerengr., ds. Telkamp) 7 uur Meisjes 16, 17 en 18 j. 8 uur Jongel. 16, 17 en 18 j. 9 uur Jongel. 19 j. en ouder. De catechisanten in wijk C, D, E, L, M, N, O en W bij ds. Hamming, die in wijk A, B, F, G, H, I, K, P en Q bij ds. Telkamp. De grenslijn loopt langs Rotterdamsche Kade, Molstraat, Spanjaardstr., Balans, Lange Burg, Markt, Vlasmarkt, Krommeweele en Seisstraat. Baarland. Onze geliefde leeraar, ds. Wijngaarden, maakte aan het begin van de godsdienstoefening Zondagmorgen de gemeente bekend, geen vrijmoedig heid te kunnen vinden om voor de roeping van de Geref. Kerk van Bedum te kunnen bedanken. Zijn wij als gemeente teleurgesteld, wij wenschen van harte, dat de Heere Zijn zegen doe rusten op dit besluit. Namens den Kerkeraad, C. Douw, Scriba. Vlissingen. Br. Diakenen berichten onder har- telijken dank dat in de collecte van Zondag 5 Sept- j.l. een gift groot f 10,— gevonden is, voor de Diaconie, met bijschrift een dankoffer. Namens de Diaconie, H. Heijstek. Vlissingen, 6 Sept. Gevonden in de collecte, gehouden op 5 Sept., een gift van 110 voor de kerk, waarvoor wij hartelijk dankzeggen. Namens den Kerkeraad, A. Roos, Scriba. ZENDING. St. Laurens. Met vriendelijken dank ontvangen van Herta Eichmann 60 halve centen. Namens de Zendings-commissie, D. Willemse, Penningm. RUSTHUIS - MIDDELBURG. Met vriendelijken dank ontvangen 2 krentebrooden, 30 gebakjes, 10 roode kooien, 10 savoye kooien, 70 K.G. aardappelen en een kistje zure appelen. De huisvader, J. Belksma. Middelburg. Gecollecteerd in de maand Au gustus 1926 Voor emeritifonds f 112,79 in de kerk- busjes f 104,13 en huwelijkscollecte f9,27 en f2,47. De Boekhouder. Middelburg. Van eene familie uit onze ge meente ontving ik ten bate der Diaconale kas een bewijs van aandeel, groot f 50.in de rentelooze geldleening ten behoeve van de Electrische Lichtin stallatie in de Gasthuiskerk. Waarvoor dank. De Boekhouder, Nieuwe Haven I 107. Jac. J. Dronkers. Geref. Jongelingsvereen. Middelburg. Afd. „Herman Faukeel". N.T. Schets 13 en 14. Hand. 4 123. J. Pouwelse. O. P. Art. 16. Belastingwezen en belastingstelsels. J. Joosse. Afd. Dr. Lützen Wagenaar. S.S. Schets 44. Het Geweten. L. de Rijke Sr. O. P. Art. 16. Het Belastingwezen. J. Verhage. Memorisatie. L. de Rijke Jr. Geref. Knapenvergadering „Samuel", Afd. II. Agenda De tien plagen Ex. 58 15. Ex. 8 1610 29. G. v. Doornum. Maurits en Willem Lodewijk. De slag bij Nieuw- poort. B. Barendse. Rooster J. V. „Calvijn", Vlissingen, voor 5 Sept. Middag-afd. Christus' jeugd. J. Steketee. M. O. No. 11. C. Stroo. Avond-afd. Aarons priesterschap. M. Goote. De ontw. van den eeredienst. J. Versluijs. Meisjesvergadering „Nunia", Middelburg. Zaterdagavond van 67j—9'/t uur Cons. Hofpleinkerk. Agenda le Afdeeling Bijbelsche Geschiedenis. Samuel 17 en 18. Na de pauze vrij onderwerp. 2e Afdeeling. Bijbelsche Geschiedenis. Lucas 9. Na de pauze vrij onderwerp. M.-V. „Meisjesroeping", Middelburg. Gewijde Geschiedenis Richteren 9. Vrije werkzaamheden. MIDDELBURG. Bediening van den II. Doop in de Gasthuiskerk. Heidelb. Catech. Zondag 44. Gasthuiskerk 9.30 uur ds. J. Runia 2 uur ds. R. Hamming Hofpleinkerk 9.30 uur ds. R. Hamming 6 uur ds. J. Runia Noorderkerk 9.30 uur ds. J. H. Telkamp Bed. H. Av. 6 uur ds. J. H. Telkamp Voortz. Bed. H. Av. en Dankz. Arnemuiden 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. J. Runia Domburg 9.30 en 2 uur ds. J. E. Visser Bed. H. Av. en Dankz. Gapinge 9.30 uur ds. C. von Meyenfeldt 2 uur Lezen eener Leen-. Grijpskerke 9 en 2 uur ds. J. Dijkstra Koudekerke 9 en 2 uur ds. A. C. Hey St. Laurens 9.30 en 2 uur ds. A. Koning Bed. H. Av. en Dankz. Meliskerke 9 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. P. van Dijk Voorber. H. Av. Oostkapelle 9 en 2 uur ds. E. Douma Serooskerke 9.30 uur ds. P. van Dijk 2 uur Lezen eener Leerr. Souburg 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. P. N. Kruyswijk Veere 9.30 en 2 uur ds. I. K. Wessels Vlissingen 9.30 en 5.30 uur ds. P. N. Kruyswijk Vrouwepolder 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. C. von Meijenfeldt Voorber. H. Av. Westkapelle 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Brouwershaven 9.30 en 2 uur ds. A. M. Donner Em pred. ten Den Haag. Bruinisse 10 uur Lezen eener Leerr. 5 uur ds. D. Bremmer Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur Lezen eener Leerr. Geersdijk 9.30, 2 en 5.30 uur Lezen eener Leerr. Haamstede 9.30 en 2 uur dhr. B. G. den Bruijn te Purmerend. Kamperland 9 en 2 uur ds. F. J. v. d. Ende 6 uur Lezen eener Leerr. Nieuwerkerk 9.30, 2 en 6 uur Cand. Steenblok te Nieuwdorp. Oosterland 10.30 uur ds. D. Bremmer 3 uur Lezen eener Leerr. Scharendijke 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Wissekerke 9.30 en 2 uur ds. J. W. van Tol Zierikzee 10 en 6 uur ds. Z. Hoek Zonnemaire 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 u. Krabbendijke 9 en 2 uur Poortvliet 10.30, 3 en 7 uur Cand. de Jong te Rottnrdam. ds. J. Thijs te Zwolle, ds. A. Andree dhr. Jansen te Doorn, nam. Voorber. H. Av. Rilland-Bath 10 en 2.30 uur ds. A. H. v. d. Kooi Em. pred. te Amersfoort. Tholen 9.30 en 2 uur ds. C. Veltenaar Oud-Vosmeer 9.30 en 2 unr ds. Lauwers te Brussel. Baarland 9.30 uur 2.30 uur Driewegen 9.30 en 2 uur Kapelle-Biezelinge 10 en 2.30 u. Borsele 9.30 en 2 uur Bed. Goes 9.30 en 6 uur 's Gravenpolder 10.30 en 3 uur Heinkenszand 10 en 2.30 uur lerseke 9.30 en 2 uur Wemeldinge 9.30 en 2 uur Kruiningen 9.30 en 2 uur Nieuwdorp 10 en 2.30 uur ber. pred. Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. ds. A. Wijngaarden Lezen eener Leerr. ds. A. Scheele ds. R. J. v. d. Veen H. Av. en Dankz. Prof. dr. Honig te Kampen. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. B. Meijer Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Cand. A. Dondrop te Wagenborgen, ds. A. P. Lanting Axel 9.30 en 2 uur Hoek 10 en 3 uur Oostburg 10 en 2.30 uur Bed. Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 en 3 uur Schoondijke 10 en 3 uur Terneuzen 9.30 en 2.30 uur Zaamslag 9.30 en 2.30 uur ds. J. C. Post ds. J. B. Vanhaelen ds. M. van Wijk H. Av. en Dankz. Lezen eener Leerr. Voorber. H. Av. ds. K. Siet&ma ds. S. Groeneveld

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3