FAMILIE BERICHTEN Godsdienstoefeningen Officiëele Berichten. Verantwoording uan Liefdegauen. BOEKAANKONDIGING. Vereenigingsleuen. PLAATST UWE IN DE in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 12 SEPTEMBER 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes Classe flxel ging, door prof. Aalders bedoeld. De conclusies werden hierop vastgesteld. In het eerste deel van de avondzitting was ds. W. E. van Duin aanwezig, die door den praeses meteen hartelijk woord werd verwelkomd. Ds. van Duin ontving in deze zitting ruime ge legenheid om zijn standpunt nader uiteen te zetten. Over deze uiteenzetting werd uitvoerig gediscussieerd. Zitting Vr ij dag 3 Sept. Ds. D. P. Koopmans deed voorlezing van het rap port over de moeilijkheden, gerezen in de classis Drachten. Het rapport komt tot de volgende conclusies „De Synode besluite onder dankzegging voor den verrichten arbeid de handelingen van Ds. Koopmans als deputaat namens art. 26 Acta Assen, goed te keuren. Ouderling S. Brandsma onthoudt zijn stem aan het optreden van Ds. Koopmaus, daar deze gezegd had, dat Ds. N. D. van Leeuwen verplicht was onder deze omstandigheden bij deze Synode zijn gravamen in te dienen. Spr. meent, dat deze Synode heelemaal geen gravamen in behandeling kan nemen. De Praeses wijst er op, dat de classis Drachten Ds. van Leeuwen niet gedwongen heeft, maar alleen uitgesproken heeft, dat Dr. van Leeuwen in de gegeverr omstandigheden verplicht was zijn gravamen in te dienen. Ouderling Brandsma handhaaft zijn bezwaar tegen het woord verplicht. Spr. zou geen bezwaar hebben tegen „zedelijke verplichting" Ouderling P. K. Dam wijst erop, dat bij de dis cussies in de zitting van gisteren wel degelijk van „zedelijke verplichting" gesproken is. Prof. Dr. T. Hoekstra wijst erop, dat deze zaak gisteren is behandeld en de handelwijze der classis Drachten is goedgekeurd. Het gaat nu slechts om décharge van ds. Koopmans. De Praeses sluit de discussie over dit punt. De conclusie wordt hierop goedgekeurdouderling Brandsma handhaaft zijn stem tegen. Prof. L. Lindeboom vraagt of het niet mogelijk is kennis te nemen van het ingekomen bezwaarschrift van ds. van Leeuwen. De Praeses vestigt er zijn aandacht op, dat het als brochure in den boekhandel verkrijgbaar is. Prof. LindeboomDat is toch geen manier, dat lijkt naar niets. Ds. H. J. Heida rapporteerde namens de dogmatisch- exeget.isc.he commissie over het bezwaarschrift van Ds. K. Spoelstra te Meeden (Gr.) De conclusies luiden aldus „Weshalve Uwe commissie voorstelt, dat de Syno de besluite, dat al deze bezwaren deels onontvankelijk zijn: a. wijl bij het eerste bezwaar deze broeder oor deelt, dat de schorsing en afzetting van ds. Geel kerken ongemotiveerd is, maar daarvoor niet één bewijs aanvoert b. wijl zijn tweede bezwaar reeds is beantwoord iri liet, antwoord aan ds. J. C. Rullmann en ds. P. Ch. van Vliet c. wijl het beoordeelen van zijn derde bezwaar buiten de bevoegdheid Uwer Synode ligt d. wijl zijn laatste bezwaar onomschreven bij de Synode is ingediend. Ten tweede, dat van dit besluit kennis zal worden gegeven aan ds. K. Spoelstra te Meeden." Prof. L. Lindeboom merkt op, dat in de antwoor den zoo vaak verwezen wordt naar het schrijven van ds. Rullman en ds. van Vliet. Spr. acht dit onnoodig. Het. optreden van deze beide predikanten was onge past. Door telkens ernaar te verwijzen zouden de menschen gaan denken, dat het schrijven dier beide Utrechtsche predikanten zoo gewichtig wasEn dat was het niet. Spr. zou wel graag een andere formule willen. Ds. Heida merkt op, dat het moeilijk anders kan, wijl ds. Spoelstra naar het Utrechtsche schrijven ver wijst, te verwijzen naar het antwoord, dat de Synode heeft gegeven. Conform besloten. Zitting Dinsdag 7 Sept. Voor ouderling S. Brandsma nam zitting ouderling Schwartz. Ds. W. Breukelaar, die met ds. J. L. Schouten ge- comitteerd is geweest om een bezoek te brengen aan ds. Brussaard, bracht daarover rapport uit. Gebleken is, dat ds. Brussaard niet door eenige onwelwillend heid is geleid bij de verzending van zijn telegram een huwelijksbevestiging, die om zijnentwille reeds was uitgesteld, belette hem te komen. Ds Brussaard verklaarde gaarne bereid te zijn ter Synode te komen. Op de vraag van ds. Brussaard wat de bedoeling was van de samenspreking, is hem medegedeeld, dat hem de gelegenheid zal worden gegeven, zijn belofte in te lossen, in de classis Haar lem gedaan, om de Synode zijn bezwaren mede te deelen. De commissie heeft bovendien uitgesproken, dat de Synode wel bereid zou zijn, een viertal ambts broeders, ouderlingen der gemeente Bloemendaal, die ds. Brussaard zouden vergezellen, toe te laten. Ds. Brussaard heeft bovendien gevraagd, indien aantee- keningen van de samenspreking gemaakt zouden worden, daarvan geen gebruik tegen hem te maken dan nadat hij ze goedgekeurd had. Ds. J. C. Brussaard is Dinsdagmiddag vergezeld van 4 leden van zijn Kerkeraad, langdurig in de ge heime zitting der Synode aanwezig geweest. In een toespraak van een uur heeft ds. Brussaard nader zijn gevoelens uiteengezet, waarna hij met zijn deputatie de zitting heeft verlaten. Do Synode heeft in besloten zitting het te geven antwoord vastgesteld en nadat ds. Brussaard weder met zijn deputatie ter vergadering was gekomen, hem dat bij monde van Prof. Dr. J. Ridderbos ter kennis gebracht. De samenspreking stond op een zeer hoog peil. Er heerschte een broederlijke geest. Prof. Dr. H. H. Kuyper rapporteerde vervolgens namens de Kerkrechtelijke Commissie over het be zwaarschrift van Ds. S. P. Vermeer, van Oudemirdum. Het rapport komt tot de volgende conclusie „Uwe Commissie meent dat harerzijds deze bezwa ren genoegzaam weerlegd zijn en stelt aan de Synode voor in dezen zin aan ds. Vermeer te antwoorden. „Zij mag daarbij de opmerking niet terughouden, dat de toon van het sehrijven van ds. Vermeer haar voorkomt weinig in overeenstemming te zijn met den eerbied die aan de Synode als de wettige vertegen woordiging der Kerken verschuldigd is en stelt de Synode voor in haar antwoord aan ds. Vermeer hem daarop ook te wijzen". Ds. W. A. van Es, van Leeuwarden, wenschte een meer gespecialiseerde conclusie. Spr. achtte het moeilijk om over zulk een samenvattende conclussie te stemmen. Prof. Kuyper merkte op, dat dit niet gaat, omdat de bezwaren in het rapport zijn weerlegd. Het lijkt spr. het best, dat dit rapport met dat der Dogmatische Commissie in een schrijven aan ds. Ver meer gezonden wordt. Ds. van Es persisteerde bij zijn gevoelen. Prof. Kuyper merkte op, dat hij met opzet het verschil in opvatting tusschen hem en ds. va» Es in zake de bevoegdheid eener Generale Synode ten aan zien van het afzetten van Kerkeraad sleden in het midden heeft gelaten. Ds. van Es merkte op, dit zeer te waardeeren en legde zich vefrder bij de zaak neer. De Voorzitter deelde mede, dat dit rapport van de Dogmatische Commissie over deze materie nog niet gereed is. Zitting Woensdag 8 Sept. De vergadering willigde het verzoek van ds. W. E. van Duin in om alvorens in zijn zaak een beslissing wordt genomen, door de Synode gehoord te worden, en besluit ds. van Duin uit te noodigen. Ds. R. J. van der Veen, van Goes, rapporteerde vervolgens namens de dogmatisch-exegetische com missie over een bezwaarschrift van ds. S. P. Vermeer te Oudemirdum. Het rapport komt tot de volgende conclussies a. wat de kerkrechtelijke zijde der zaak betreft zijn opmerkingen te stellen in handen der kerkrech telijke commissie b. wat de andere opmerkingen aangaat aan ds. S. P. Vermeer te berichten le. dat de Synode in zijn schrijven geen enkel be zwaar heeft gevonden, aan de Heilige Schrift of aan de belijdenis ontleend, waaruit blijkt de onhoudbaar heid van de beslissingen der Synode. 2e. dat zijn schrijven haar geen aanleiding geeft nog eens te komen op wat in de rapporten, beslis singen en Open Brief dienaangaande is uiteengezet., terwijl zij ten slotte haar afkeuring er over uit spreekt, dat door ds. S. P. Vermeer een uittreksel uit zijn schrijven in de pers is geplaatst (Alg. Han delsblad, avondbl. 30 Aug.), eer van zijn decisie door de Synode, die pas Dinsdagmorgen vergaderde, kon worden kennis genomen. De conclussie wordt met algemeene stemmen zon der discussie aangenomen. Prof. dr. H. H. Kuyper rapporteerde vervolgens namens de kerkrechtelijke commissie over het be zwaarschrift van mr. P. G. Knibbe te Leiden. Ds. C. W. E. Ploos van Amstel, van Steenwijk, maakte een opmerking over de redactie, waarop Prof. Kuyper antwoordde dat hij de uiterste zachtmoedig heid had betracht. Wie een brochure schrijft zonder voldoende op de hoogte te zijn, onder den gerucht makenden titel„Een ban in onze Kerken", doet ergerlijke dingen en maakt de beroering erger. Wie geschriften schrijft dient alvorens te gaan schrijven zich op de hoogte te stellen van de zaak. Het rapport werd goedgekeurd. Namens de dogmatische commissie rapporteerde dr. J. Ridderbos over het bezwaarschrift van Mr. Knibbe. Ook dit uitvoerig rapport werd met algemeene stemmen goedgekeurd. KERKERAAD (smal), Middelburg, 9 Sept. 1926. Begin, notulen, Woensdagav.comm. als gewoonlijk. Absent 5 leden. Ing. stukkenKring Walcheren der Meisjesvereeni- gingen verzoekt Hofpleinkerk op 16 Sept. voor licht beeldenavond. Toegestaan. Rapporten, a. der Jeugdouderliugenb. van wijk- ouderlingen over een gezin c. Een voorloopige rege ling der catechisaties zal in dit nr. der Kerkbode geplaatst worden d. de lijst der gecensureerden wordt voorgelezen met 't oog op het Avondmaal. Rondvraag. Bespreking van een gezin, dat ver huizen gaat. Volgende week sectievergadering. Sluitingdankzegging. KORT VERSLAG van de Vergadering van de Classe Zierikzee van Geref. Kerken op 1 Sept. 1926. 1. Ds. v. d. Ende opent de vergadering, laat zin gen Ps. 121 en leest voor Math. 16 1820 en roept daarna afgevaardigden en deputaten der Synode 't, welkom toe. 2. Aan br. de Jong en Catsman wordt opgedragen de credentiebrieven na te zien. Hieruit blijkt dat alle kerken behalve Scharedijke vertegenwoordigd zijn. Wissekerke zond een diaken, wien keurstem werd geschonken. Diaken van Drieluit Oosterland ontbreekt. Colijnsplaat zond secundus afgevaardigde, terwijl ook ds. J. van Tol niet aanwezig is. 3. 't Moderamen wordt aangewezen. Ds. F. J. van den Ende, praeses ds. D. Bremmer, scribads. Z. Hoek, assessor. 4. Nadat de stukken van candidaat de Boer, be roepen predikant van Brouwershaven, zijn nagezien en in orde zijn bevonden, neemt 't examen een aan vang. Na een stuk van zijn predikatie over Jes. 40 1, 2 te hebben voorgedragen, onderzocht ds. v. d. Ende hem in uitlegging Oude Testament, ds. Wielenga in uitlegging N. T. en ds. Staal in dogmatiek. Als 10 minuten is gepauzeerd, wordt hij door ds. Hoek in kerkgeschiedenis, door ds. Bremmer in Ethiek, door ds. v. d. Ende in ambtelijke vakken, door ds. Staal in symboliek, door ds. Wielenga in kerkrecht, door ds. Hoek in inhoud H. S. onderzocht. Na 't advies van de deputaten Synode te hebben gehoord, wordt hij met algemeene stemmen tot den Dienst des Woords en der Sacramenten in de Geref. Kerken toegelaten. Hij betuigt instemming met 't onderteekeningsformulier voor Kerkeraadsleden. Hem wordt, nadat de praeses hem geluk wenschte met deze blijde stonde, toegezongen Ps. 134 3. Men pauseert. 5. Na heropening van de vergadering door den praeses wordt mededeeling gedaan van een telegram van ds. van der Veen uit Assen, dat hij niet ter ver gadering kon wezen, terwijl een telegram aan de Generale Synode uit naam van de classe werd toe gezonden haar 's Heeren bijstand wenschende in haar moeitevollen arbeid. 6. De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. 7. De kerk van Scharendijke geeft er rekenschap van, dat er maar een afgevaardigde aanwezig is, en br. Mulder deelt mede, waarom deze vergadering werd verzet. 8. Op voordracht van een commissie, daarvoor door den praeses aangewezen, wordt in de plaats van ds. Wielenga tot deputaat art. 13 benoemd ds. v. d. Ende, als deputaat secundus Zending ds. Hoek. 't. Deputaatschap in de Evangelisatiecommissie wordt onveranderd gelaten. 9. Men betuigt instemming met 't formulier van eenheid. 10. Onder de ingekomen stukken behooren mede- deelingen van classe Zaandam en Haarlem, terwijl de acte van afscheid van de kerk van Zierikzee over de classe terzake ds. Wielenga, in 't archief wordt ge deponeerd. 11. Ds. Hoek deelt namens de kerken van Zierikzee en Zonnemaire mede, dat de stukken van ds. Wielenga, die naar Zaandam vertrekt, in orde waren en namens de classe werden geteekend. 12. Ds. Staal doet mededeeling dat dit jaar van 1 Juni tot 31 Mei 1927 voor hulpbehoevenden in andere provincies maar één keer behoeft te worden gecollecteerd en voor hulpbeh. studenten tweemaal. 13. Ds. Staal rapporteert inzake Zending. 14. Vacaturebeurten worden geregeld. 15. De praeses doet de vragen naar aanleiding van Art. 41 D. K. O. 16. Aan Kamperland wordt advies in een tuchtzaak gegeven en aan Haamstede wordt geraden haar zaak op de December-classe dit jaar te brengen. 17. Omvraag. Bruinisse ontvangt antwoord, waar om mededeeling van benoeming van br. v. d. Berg als deputaat voor hulpbeh. idioten uitbleef. Aan ds. van Tol wordt opgedragen de Classe te vertegenwoordigen bij de intrede van cand. De Boer te Brouwershaven en aan ds. Hoek als zoodanig tegenwoordig te zijn bij 't afscheid van ds. Wielenga. 18. De Classe wijst aan als consulent voor Zierikzee en Nieuwerkerk ds. Hoek. 19. Lezing van de Korte Notulen door den assessor. 20. Volgende Classe zal in 't begin van Dec. 1926 worden gehouden. 21. Praeses spreekt ds. Wielenga een hartelijk woord van afscheid toe, wat deze beantwoordt. 22. Na sluiting van de vergadering door den praeses gaat de assessor in dankzegging voor. Namens de Classis, Zonnemaire, Sept. 1926. Z. Hoek. Vacaturebeurten in de classe Zierikzee Oct. Nov. Dec. 1926. HAAMSTEDE. 14 November Ds. de Boer. 12 December Ds. van Tol. NIEUWERKERK. 14 November Ds. van Tol. 19 December Ds. Hoek. GEERSDIJK. 24 October Ds. v. d. Ende. 14 November Ds. Staal. 5 «December Ds. de Boer. WISSEKERKE. 17 October Ds. Staal. 21 November Ds. v. d. Ende. ZIERIKZEE. 19 September Ds. Hoek. Op last van de classe, Z. Hoek. Voorloopige regeling van enkele catechisaties te Middelburg. Maandag (Gasthuisconsistoric C. P. Pouwer). 5 uur Meisjes 12 en 13 jaar. 6 14 en 15 Dinsdag (Hofpleinconsistorie ds. Hamming). 5 uur Meisjes 16 jaar en ouder. 8 >i Woensdag (Hofpleinconsistorie ds. Hamming). 7 uur Meisjes 16, 17, 18 jaar. 8 Jongel. 16, 17, 18 jaar. 9 Jongel. 19 jaar en ouder. Deze catechisaties zullen D.V. beginnen 13, 14 en 15 September. Door den boekhouder der Diaconie van de Kerk te Middelburg ontvangen f2.50 voor den nood in de veenstreken van Drenthe. Ds. R. Hamming. Middelburg. Ontvangen voor het Kerstfeest Parakan en Blondo van mevr. II. f5.—, mevr. P. f 1.—, mevr. de R. f 2.50 en N. N. f 5.—. Met vr. dank. Hartelijk aanbevolen. L. H. van Noppende Kam. ZENDING. Met. vriendelijken dank ontvangen fl.05 van een „oude zuster der gemeente". C. Littooij, Molstr. 90, M'burg. Oost- en West-Souburg. In hartelijken dank ontvangen voor de Zending van Hermina Dellebeke Gd. 3 stuivers, 100 halve centen en een pak zilver papier en een pak zilverpapier van de Zendingsschool van A. Steketee. Namens de Zendingscommissie, A. J. v. Noorden, Penningm. In dank ontvangen door tusschenkomst van ds. Heij f35.— van een Zusterkring te Görlitz en 75 cent inhoud Zendingsbusje van de kinderen uit de 3e klas der Chr. School te Axel. De Penningm. der Zending op Java, C. J. Hondius. Spiegel en Kinderkrant. W. Kirchner. Amsterdam. Spiegel en Kinderkrant, zijn beide welkome gasten in huis. Lectuur en illustraties trachten het beste te geven wat er is. Het is prettig, dat onze gezinnen hun behoeften aan geillustreerde ontspanningslectuur op zoo voorbeeldige wijze bevredigd zien. Op den Uitkijk. Zomer en Kenning. Wageningen. Een in alle opzichten keurig tijdschrift. Dat er bij onze christelijke gezinnen al meer ingaat. Geen wonder. Een ingebonden jaargang, weldra is de tweede compleet, levert een waardevol boek. waarnaar velen in den winteravond graag nog eens grijpen. S. v. D. Geref. Jongelingsvereen. Middelburg. Afd. „Herman Faukeel". S.S. Schets 49. Het geweten, vr. De Wolff. K.G. Schets 15. Het bankroet der overlevering. vr. Naye. Geref. Knapenvergadering „Sarauel", Middelburg. Vergadering op Zaterdag 11 Sept. Agenda le Afdeeling Exodus 1 en 215 door J. Kögeler en Exodus 2 en 5 door W. J. Kögeler. Meisjesvergadering „Nunia", Middelburg. Zaterdagavond van 6y2—9'/* uur Cons. Hofpleinkerk Agenda le Afdeeling. Bijbelsche Gesch.2 Sam. 15 en 16 door B. Slot. Na de pauzeVrije werkzaamheden 2e Afdeeling. Bijbelsche Gesch.Lucas 8, door K. Boone. Na de pauzeReciteeren. M.-V. „Meisjesroeping", Middelburg. Donderdag Propaganda-avond. Zie advertentie in dit nummer. CORRESPONDENTIE. J. P. te A. Met den inhoud van uw schrijven gaan we accoord. Alleen oordeelen we het. niet noodig daarover in ons Blad te handelen. De algemeene opinie in onze Kerken spreekt ten deze al een duidelijke taal. Redactie. MIDDELBURG. Bediening van den H. Doop in de Noorderkerk. Heidelb. Catech. Zondag 44. Gasthuiskerk 9.30 uur ds. J. H. Telkamp Bed. H. Av. 6 uur ds. J. Dijkstra te Grijpskerke. Dankzegging. Hofpleinkerk 9.30 nur ds. R. Hamming Bed. H. Av. 6 uur ds. R. Hamming Dankzegging. Noorderkerk 9.30 uur ds. A. C. Heij te Koudekerke. Voorber. H. Av. 2 uur ds. A. C. Heij Arnemniden 9.30 en 2 uur ds. J. Runia Domburg 9.30 uur ds. J. E. Visser Voorber. H. Av. 2 uur Lezen eener Leerr. Gapinge 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. C. von Meijenfeldt Grijpskerke 9 uur ds. J. Dijkstra 2 uur ds. J. H. Telkamp. Koudekerke 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. St. Laurens 9.30 en 2 uur ds. A. Koning Voorber. H. Av. Meliskerke 9 en 2 uur ds. Vesseur te Nnmansdorp. Oostkapelle 9 en 2 uur ds. E. Douma Serooskerke 9.30 en 2 uur ds. P. van Dijk Souburg 9.30 uur Lezen eener Leerr. 6 uur ds. A. Koning te St. Laurens. Veere 9.30 en 2 uur ds. I. K. Wessels Vlissingen 9.30 en 5.30 uur ds. P. N. Krnyswijk Vrouwepolder 9.30 uur ds. C. von Meijenfeldt 2 uur Lezen eener Leerr. Westkapelle 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. J. E. Visser Brouwershaven 9.30 en 2 uur Bruinisse 10 en 5 uur Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur Geersdijk 9.3Q, 2 en 5.30 uur Haamstede 9.30 en 2 uur Kamperland 9 en 2 uur 6 uur Nieuwerkerk 9.30, 2 en 6 uur Oosterland 10.30 en 3 uur Scharendijke 9.30 en 2 uur Wissekerke 9.30 en 2 uur Zierikzee 10 en 6 uur Zonnemaire 9.30 en 2 uur ds. F. J. v. d. Ende ds. D. Bremmer ds. F. Staal Lezen eener Leerr. Cand. G. Tom te Hilversum. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. J. W. van Tol ds. C. J. Wielenga ds. Z. Hoek Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur ds. J. Jansen Em. pred. te Zeist. Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 u. ds. A. H. v. d. Kooi Em. pred. te Amersfoort. Krabbendijke 9 en 2 uur ds. A. Andree Poortvliet 10.30, 3 en 7 uur Lezen eener Leerr. Rilland-Bat.h 10 en 2.30 uur ds. A. Bolwijn Em. pred. te Zeist. Tholen 9.30 en 2 uur ds. C. Veltenaar Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Baarland 9.30 en 2.30 uur ds. A. Wijngaarden Driewegen 9.30 en 2 uur ds. C. W. Keur Bed. H. Av. en Dankz. Kapelle-Biezelinge 10 en 2.30 u. Lezen eener Leerr. Borsele 9.30 en 2 unr ds. A. Scheele Nam. Voorber. H. Av. 5 uur ds. A. Scheele Zendingsrede. Goes 9.30 en 6 uur ds. R. J. v. d. Veen 's Gravenpolder 10.30 en 3 uur Lezen eener Leerr. Heinkenszand 10 en 2.30 uur Lezen eener Leerr. Ierseke 9.30 en 2 uur ds. B. Meijer Wemeldinge 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kruiningen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Nieuwdorp 10 en 2.30 uur ds. D. J. Velsink te Arum. Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur ds. A. P. Lanting Axel 9.30 en 2 uur Hoek 10 en 3 uur Oostburg 10 en 2.30 uur Oostbuvg (dienst Aardenburg) 9.30 en 3 uur Schoondijke 10 en 3 uur Terneuzen 9.30 en 2.30 uur Zaamslag 9.30 en 2.30 uur ds. J. C. Post ds. J. B. Vanhaelen ds. M. van Wijk Voorber. H. Av. Lezen eener Leerr. ds. K. Sietsma ds. S. Groeneveld ds. van Dijk te Hollum.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3