PU leti ring. Vilthoeden in alle prijzen. 1. LE COINTRE] Wal 58 Middelburg. Heeren lookers. Als Uw Kinderen W. A. DE RIJCKE Jr. HENDRIKSE Co'S Prima Sumatra W. J. BOSDIJK, voor Het beste Idres voor MANUFACTUREN is dat van L. E. RIVIERE, Groote Markt, Hoek Gravenstraat, Middelburg. Patrimonium yiIOOPIlS AlilüAN, Lip MM C 24, lift 1 I Wonden Kloosterbalsem Limonade- Essence's Izich bezeerd hebben g S. B. SUURLAND, Manufacturen, Bedden en Dekens. Graan- en Meelzakken, een partij prima kwaliteit GRASLINNEN Levend of dood ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. Middenstands-Administratie-Bureau. M. C. VAN DEN ENDE, Punt O 216 M'burg Algemeene Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand Kleedingmagazijn M. VAN LOO, Limonade in verschillende smaken. Koekjes verpakt in luxe blikjes. Voorradig bij VROON, Banketbakker, L. Noordstr. M'burg. Tel. 246. TANDARTSEN GEZELLE MEERBURG's CHRISTELIJKE KALENDER D.H.LITTOOIJAzn. BIJBELS en KERKBOEKEN en GERRIT VOORHANS, in den ouderdom van ruim 77 jaar. BOEKH. FANOY, BURG 16 CITROENZUUR. gebruik dan dadelijk 1 Verhuizingen per tapissière door het geheele land. BERGPLAATS VOOR INBOEDELS. Afd. Middelburg. KROMMEWEELE K 107-109, MIDDELBURG. Magazijnen van aan concurreerende prijzen. N.B. De reeds alom bekende DWEILEN 29 cent per stuk. Manchester Pakjes - Manchester Broekjes - Manchester Vesten. Pilow Vesten met en zonder mouwen en Walchersche Hoeden. Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaitjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. Koninklijke Pianoffabriek ANTOINE MES, Bankiers- en Effectenkantoor, Middelburg. Deposito's Coupons Prolongaties Nazien uitlotingen Credleten Vreemde gelden Beleeningen Chèques op binnen- Verzekeringen en buitenland. Inrichten, Controleeren en Bijhouden van Koopmansboeken. Rapporten, Verslagen, Belastingzaken. - Billijk tarief. Kantoor Middelburg, Londensche Kade H 54. Deposito's - Credieten - Effecten - Coupons - Incasso's. Middenstands Girodienst. - Alle Bankzaken. Korte Noordstraat b.h. Hofplein, Middelburg INSTRUMENTMAKER VAN BOVEN MIDDELBURG OPTIEK BANDAGES FOTO-ARTIKELEN Het vakkundig Adres voor BRILLEN sinds 30 jaar Aan de spits van 5 cents Sigaren staat het merk NEEMT PROEF! SIGARENMAGAZIJN Langeviele, Middelburg. H VAN DRIEL, Langeviele, M'burg. Grof- en ff ij n Mandwerk, Rieten Meubelen enz. J. C. VAN DE VELDE Mevrouw VAN DE VELDE-Smid GOES, GROOTE KADE 26. voor 1927 UITGAVE VAN TERNEUZEN. „MANNA MOUTBROOD" F. A. DE JONGE. Eau de Cologne „FIDEUTAS" bij I. VERELST, door Ds. A. LITTOOIJ. PRIJS 50 CENT. D. H. LITTOOIJ Azn., Terneuzen. Zoutevisch. Stokvisch. Droge Scharren. GEBR. VAN DORT, Amandelbrood 18 ct. per ons Dunne Sprits 18 Kletskoppen 18 JOH. A. JULIANUS, Advertentie-Bureau LITTOOIJ OLTHOFF belast zich met het plaatsen van ADVERTENTIËN In alle Bladen. Zoo de Heere wil en zij leven hopen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders CORNELIS VAN DEN BROEKE FRANCINA SUZANNA JOOSSE Maandag 13 September a.s. hun 50-jarige Echtvereeniging te gedenken. Dat de Heere hen Jj* nabij blyve in hun ouderdom is •<8? de wensch van Hun Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. •*jj Ontvanguur 35 uur nam. Middelburg, 4 Sept. 1926. Sergeerssingel V 72. Heden overleed in volle zeker heid des geloofs mijn geliefde Echtgenoot Wed. G. VOORHANS- Haccou. Middelburg, 29 Aug. 1926. Verschenen en voorhanden bij W. G. v. d. HULST. Bijbelsche Vertel lingen voor onze kleintjes (van 48 jaar). Prijs in linnen band f 6,75. W. G. v. d. HULST. De Bijbelsche Ge schiedenis voor oudere kinderen in band f 9,50. J. 0. DE KONING. Het Groote Boek voor onze kleinen, in linnen band f 2,90. ^veroorzaakt door branden, snij- Iden of stooten, builen en insec tenbeten dadelijk behandelen met AKKER's in diverse smaken. Aanbevelend, Firma DAMEN, Korte Noordstraat ATTENTIE! Prima Eierkolen, Duitsche Stukkolen en Anthraeiet, tevens Geklopte Cokes en Parelcokes. Beleefd aanbevelend, CH. C. DE RIJK v.h. G. Jacobse. Vlissingschestraat K 54, Middelburg. HUISKAMERS, SLAAPKAMERS, SALONS, HEERENKAMERS, KAMERBETIMMERINGEN, ENZ. ARTISTIEK WERK AAN ZEER BILLIJKEN PRIJS VRAAG PRIJSOPGAAF. Aanbevelend, Rouaansche Kaai Middelburg. VERGADERING op Woensdag 8 September a.s. des avonds acht uur in het Militair Tehuis. Belangrijke punten staan op de agenda, o.a. bespreking wat te doen voor onze kinderen een uitstapje of iets dergelijks. Dus broeders, allen op 8 September ter vergadering. Zoo juist ontvangen voor Hemden a 36 cent per elidem voor Lakens 59 cent. Beleefd aanbevelend. „Voor geen deskundige is het een geheim dat de chemi bankroet gemaakt heeft op geneeskundig gebied. De mengsels die de chemie ons levert zijn werkeloos. Zij kunnen het leven niet onderhouden en de gezondheid niet herstellen. Wezenlijk heilzame middelen komen tot ons nit de plantenwereld. Het zjjn de planten en de planten alléén, die in staat zijn de werkelooze, minerale stof in levendige zelfstandigheid te vervormen. De Sanguinose is een zuiver plantaardig extract. De Sanguinose bevat de levende, herstellende, voedende veer kracht opwekkende zelfstandigheid uit de plantenwereld. Die een lepel Sanguinose inneemt, neemt wezenlijk een zekere hoeveelheid levenskracht in zich op". Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. SANGUINOSE kost f2,- per fl.per 6 fl.f 11,-; 12fl.f21— WACHT U VOOR NAMAAK. De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co. Een Haag. NAAST R. K. KERK. MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse prijzen en houtsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilen Bijkantoren GOES, SLUIS, OOSTBURG. ZITDAG op marktdagen te Aardenburg Oostburg IJzendijke Kruiningen Wissenkerke Kortgene. Rekening-Courant Effecten TELEFOON 122. MANCHESTER JASSEN, MANCHESTER BROEKEN, PILOW MOUWVESTEN, PILOW BROEKEN, BLAUW KEPER JASSEN, OVERALL'S, SLAGERS JASSEN, BAKKERSBUIZEN. Groote sorteering REGENJASSEN en -MANTELS. LANGE NOORDSTRAAT 125. Het aangewezen adres voor HEEREN ROOKERS Aan de spits van fijne Sigaren staat ook het merk VALASQUES welke van 8—15 cent verkrijgbaar zpn in het Tabak- en Sigarenmag. van W. F. DIERMANSE, K. Noordstr., die zich beleefd aanbeveelt. en hebben zich metterwoon gevestigd te Spreekuur: alle werkdagen van 1112 en 1—3 uur. Dinsdags van 104 uur. SCHRIFTVERKLARING VAN EEN TWAALFTAL PREDIKANTEN. Boeiende Ckr. Verhalen. n J. M. v. d. WOESTIJNE. Boek- en B jj b e 1 b i n d e r jj. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. Dagelfjks versch zeer voedzaam en fijn van smaak. Luxe Brood- en Banketbakker ij Balans E 108, Middelburg. FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloedwijn. BEZOEKT DEN Vlugge en nette bediening. Aanbevelend, J. TEVEL, Seisstraat Q 16, Middelburg. J, LAVOOIJ. - MIDDELBURG. Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat. bijzonder verfrisschend en sterk, in flacons van f 0.70, f 1.30, f 2.en f 2.50, Pottenmarkt K 192. Binnenkort verschijnt DERDE HERZIENE DRUK, verzorgd door en met een woord vooraf van Ds. P. v. DIJK. Een hoogst belangrijk geschrift voor ieder lid onzer Kerken. Uitgave van Aanbevolen Adres voor Firma F. P. D'HUIJ, Burgt, Middelburg. Autogeenisehe Lasch- en Snijinrichting. Smederij, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLUTJMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. Segeerstraat Middelburg. R. A. BASTIAANSE, Banketbakker. Langeviele, Middelburg. 99 99 99 99 99 BEHANGERIJ - STOFFEERDERIJ. Bedden- en Matrassen-Inrichting. VERHUIZINGEN. Beleefd aanbevelend, Langeviele K 211 Middelburg. Spanjaardstraat E 71, MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4