Godsdienstoefeningen Officiëele Berichten. Verantwoording uan Liefdegauen. BOEKAANKONDIGING. INGEZONDEN STUKKEN. Vereenig ingsleuen. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 5 SEPTEMBER 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes Classe Axel van een der Geref. Kerken, kon zijn bezwaarschrift niet in behandeling worden genomen. Conform be sloten. Ds. N. Dunrsema rapporteerde namens dezelfde Commissie over een brief van br. A. J. Tijms. van Diemen. Besloten werd dezen te antwoorden dat de Synode niet vergadert om op allerlei vragen een antwoord te geven, maar dat hij zich daarmee moet wenden tot zijn eigen leeraar of kerkeraad, opdat hem verklaard moge worden, wat hem in Gods Woord duister is. Prof. Dr. A. G. Honig rapporteerde over brieven van den heer E. Westerhof. Uitgesproken werd con form het advies, dat de Synode niet op deze brieven kan ingaan, omdata. br. W. geen enkelen grond aanvoert voor zijn oordeel, dat hij niets ziet in de uitspraak van Dr. Geelkerken en ook geen enkele op de H. Schrift en de Confessie gegronde bedenking tegen de besluiten dezer Synode inbrengt; b. omdat Genesis 1 thans niet aan de orde is. Prof. Dr. V. Hepp rapporteerde namens dezelfde Commissie over een bezwaarschrift van mevr. J. van der Hart-Wille, naar aanleiding waarvan conform het advies besloten werd, dat deze zuster geantwoord zal worden dat haar bezwaarschrift niet in behandeling kan worden genomen, wijl het geen grond bevat aan de H. Schrift of de Belijdenisschriften der Kerken ontleend. Ds. W. Breukelaar bracht rapport uit over een bezwaarschrift van den heer A. den Does, van Water graafsmeer, naar aanleiding waarvan conform het advies uitgesproken werd, dat de heer Den Does 1. zich wat betreft zijn bezwaar tegen de handelin gen van den Kerkeraad van Watergraafsmeer heeft te wenden tot de Classis Amsterdam 2. zijn verzoek o m terug te komen op genomen beslissingen niet in behandeling te nemen, omdat hij geen lid is van een der Geref. Kerken. Ds. J. G. Kunst rapporteerde over liet bezwaar schrift van den heer O. van der Ylies te Rotterdam. Het rapport kwam tot de volgende conclusion dat de Synode zich hartelijk met hem vcreenigt in den wensch om te waken tegen aanranding van de H. Schrift dat zij de vragen in betrekking tot de „dagen" 'van Gen. 1 niet hoeft behandeld en dat zij op de klachten, betreffende professoren en anderen, als te algemeen gesteld niet kan ingaan. Prof. dr. V. Hepp rapporteerde over het bezwaar schrift van den heer dr. W. Nieboer te Groningen, naar aanleiding waarvan conform het advies besloten werd hem te antwoorden a. dat de wijzen, waarop God Zich geopenbaard heeft, zeer onderscheiden zijn b. dat met name het historisch deel der bijzondere openbaring een eigensoortig karakter draagt c. dat in het bezwaarschrift hiermee niet genoeg zaam rekening is gehouden, weshalve de gronden daar aangevoerd niet houdbaar zijn en de bezwaren onge grond moeten worden verklaard d. dat de Synode hem overigens verwijst naar het besluit genoemd in Art. 177 der Acta. Oud. G. van Zeggelaar, van Ransdorp, gaf in over weging het schrijven van Ds. Nieboer ter inzage te leggen, daar het een inzicht geeft in de hoogere wer kelijkheid, waarop Dr. Geelkerken zinspeelt. Blondo en Parakan. Het Dames-Comité bericht aan belangstellenden, dat verleden week door de dames der knipkrans een groote kist met genaaide goederen werd gepakt om te verzenden aan Ds. Merkelijn voor het ziekenhuis te Parakan en de armenkolonie te Blondo. Alle toegezonden verrassingen, waarvoor wij har telijk dank zeggen, werden mede verpakt, 't Was aardig alles te zien't Moet wel prettig zijn alles uit te pakken. Die aardige dingen zijn er bij om aan de kinderen op 't Kerstfeest uit te deelen. Maar ds. Merkelijn geeft ook gaarne een klein geschenk aan de groo teren en alle gasten worden onthaald. Daarom vra gen wij nogmaals vriendelijk een kleine of groote gave te zenden aan of te bezorgen bij Mevr. L. van Noppende Kam (Bogardstraat 34, Middelburg) op dat ds. M, de armen en zieken kan verblijden op het Kerstfeest, waar hij goede gelegenheid heeft aan veie Javanen het Evangelie te verkondigen. Er is nu pl.m. f 30 ontvangen. Verleden jaar bijna f 100. Helpt ons ook nu aan een groot bedrag, vrienden Tevens vraagt ons Comité dringend aan alle Ker ken of vereenigingen, die dit jaar hun bijdragen nog niet aan Mej. Hondius (Rotterd. Kade 244) toezonden, dit nog te doen in September, daar 1 Oct. het boek jaar wordt gesloten en in onze kas nu heel wat minder dan 't vorig jaar om dezen tijd kwam. Het Comité. KERKERAAD (breed), Middelburg, 2-9-'26 Begin, notulen, Woensdagav.comm, als gewoonlijk. Absent 9 ouderl. en 7 diak. Ingek. st. De diakonie vraagt extra aanbeveling door de predikanten van haar collecten, omdat een tekort dreigt. Toegestaan. Ook vraagt zij een collecte voor de Glindhorst. Toegestaan. De Comm. v. Beh. bericht, dat voorz. werd br. Littooij en secr. br. Olthoff. De Gasthuiskerk zal loopers krijgen uit de onlangs ontvangen gift van f 200,—. Afgev. naar de Classis zijn de brs. Wattez (primi), Weeda (sec.), Winter (tertius). Zondag 12 Sept. Avondmaal in Gasthuis- en Hof pleinkerk. Zondag 19 Sept. Avondm. in Noorderkerk, 's voormiddags en 's avonds. Rapport over een schrijven van het orgelcomité. De rapport-commissie zal met die broeders spreken. Censura morum. Volgende week smal. Dankzegging, sluiting. G a p i n g e De Kerken der classis Middelburg wor den verzocht op de a. s. classisvergadering van 8 Sept. te storten de 2e bijdrage voor de Hulpbehoeven de Kerken over 1926, zijnde voor elke Kerk als volgt: Arnemuiden f 25, Domburg f 7,50, Gapinge f 10, Grijps- kerke f 27,50, Koudekerke f 30, Meliskerke f 30, Mid delburg f 137,50, Oost- en West Souburg f 40, Oostkapelle f 20, Serooskerke f 45, St. Laurens f 20. Veere f 22,50, Vlissingen f 60, Vrouwepolder f 20, WestkapeHe f 5. De Penningmeester, J. Louwerse Wz. CLASSE MIDDELBURG. Ondergeteekende neemt als deputaat voor de Zen ding de vrijheid de Kerken der classis Middelburg te herinneren aan de circulaire over verhooging der bijdragen met den wensch, dat de daarin genoemde bijdragen door hem op de classisvergadering zullen kunnen in ontvangst genomen worden. A. C. Heij, Cl, deputaat voor de Zending. Mag ik den afgevaardigden naar de Classis vrien delijk verzoeken de bijdrage, die hun Kerkeraad be stemde voor Mevr. Wed. Ploos van Amstel, mede te brengen? Von Meijenfeldt. Middelburg. De Diaconie der Geref. Kerk te Middelburg heeft behoefte aan schoeisel voor school- j gaande kinderen. Ondergeteekende is bereid het af te laten halen of jj het in ontvangst te nemen. De Voorzitter, r H. van Driel Cz. i Ter neuzen. Ontvangen coll. uit Classis Axel voor de Theol. Fac. V. U.Axel f55,85; Zaamslag f 57,17 Terneuzen f 43,15 Hoek f 13,66 Oostburg f 25,Voor Hulpbeh. Kerken in de Prov. Schoon- dijke f34,08. M. Riemens. ZENDING. Middelburg. In dank ontvangen van Lena Namens de Commissie, L. A. Tange, penningm. Ie Cointre 180 h c. Vlissingen. Met liartelijken dank ontvangen van Berendina Bolier 170 sigarenbandjes en een pak zilverpapier van Frans Streefkerk eenig zilverpapier van Annie, Lena en Gerard Mommaas een doos en een zakje zilverpapier en capsules van Maatje Geldof een flinke partij zilverpapier; van Suze en Mientje Leijnse 250 halve centen en een doos zilverpapier, theelood en capsules en van Joh. Buijs een doos zilverpapier. Namens de Zendingscommissie, W. Karreman, penningm. Middelburg. Ontvangen voor 't, Kerstfeest Parakan en Blondo van N. N. fl.Th. K. f 1.en speelgoederen van mevr. H. en dhr. v. d. R. Met vriendelijken dank. L. H. van Noppende Kam. Middelburg. In dank ontvangen door tusschen- komst van br. J. J. Fanoy een gift van f 100.— van N. N. voor de Diaconie. De Boekhouder. Het Dogmatic h-E xegetisch Rapport met, z ij n tweeërlei conclusies. Mr. P. G. Knibbe. Leiden. Hooigracht. Deze tweede brochure (de eerste ontvingen we niet) van den heer Knibbe valt uit den waardigen toon, die voor een ernstige behandeling van ernstige din gen past. Bepaald onaangenaam doet het aan wanneer de schrijver op blz. 34 zegt „Als een der hoofdfactoren, welke tot de ver keerde beslissing aanleiding hebben gegeven, „moet echter nog worden genoemd de te groote „invloed welken de br. Marinus (professor, pre dikant of gewoon lid) momenteel in onze Ker ken heeft". Want zoo wordt van een zaak die onze knapste menschen behandeld hebben in een langdurige Synode een voorstelling gegeven, waardoor de vraag rijst Dus hebben uit angst voor Marinus de wetenschap pelijke professoren geadviseerd zooals ze nu deden Of rangschikt Mr. Knibbe onder de Marinus-pro- fessoren ook mannen als Grosheide, Ridderbos, Kuy- per, Bouwman e. t. q. Met onbewezen beschuldigingen en verkapte insi nuaties (c. f. blz. 33) schieten we niet op. We heb ben deze brochure met bijzonder weinig genoegen gelezen De hemel geopend. De openbaring van Johannes in leerredenen verklaard door wijlen Dr. De Moor. 3e Uitgave. J. H. Kok te Kampen. Met de 7de aflevering is dit boek van onzen be treurden Dr. De Moor voltooid. Dat een 3e uitgave noodig was, verwondert ons niet. We hebben menige preek uit De hemel geopend reeds toen het in len druk verschenen was met vrucht gelezen. De Moor heeft in zijn boeken altoos wat te zeggen. Kon men in zijn predikaties wel eens te veel den betoogtrant opmerken, waarom ze bij lezing in de kerk voor menigen ouderling-voorganger als moeilijk golden, ongemeen weet hij diepe gedachten uit de Schrift naar voren te brengen. De aandachtige lezer zal wel ook in deze verkla ring van De Openbaring menige vraag onopgelost vinden, maar hij zal verruimd van blik ook vele dingen in dit moeilijke Bijbelboek anders gaan lezen, dan hij het tot nu toe deed. En onder 's Heeren zegen zal ook zijn geloofs leven er bij winnen. We bevelen dit boek van 480 bladzijden dat de heer Kok aan de inteekenaren voor slechts 3 gulden wist te leveren met den meesten aandrang aan. Voor kleingeloovigen, door ds. J. J. Westerbeek van Eerten, in leven predikant te Kampen. J. H. Kok. 1926. Ziet men op de voorpagina het portret van den overleden schrijver, met den aristocratischen, fijnen kop, en let men op het breede ordeteeken waarmee zijn borst versierd is, dan zou men niet zeggen, dat een geridderd gentleman als zich in deze beeltenis voor uw oog vertoont een boekje kan schrijven als dit „voor kleingeloovigen". Maar wie het voorrecht gehad heeft persoolijk den Kamper prediker te kennen, weet welk een fijnbe snaard en teeder gemoed deze vriendelijke pastor had. Hoe hij meeleefde met de meest aanzienlijken, wier raadgever hij was, ook al hoorden ze niet altijd tot zijn kerken hoe hij ook de meest eenvoudigen aan zich wist te verbinden. Dr. Impeta zegt zoo terecht van hem Hij was zeker van zijn geloof en blijmoedig-eenvoudig trachtte hij leiding te geven aan verontruste gedachten, zoo dat ook de meest-eenvoudige hem begreep. Deze bundel getuigt er ook van. Het zijn korte meditatiën over tekstwoorden. Ken merkend voor Westerbeeks stijl is, dat hij u voort durend toespreekthet zijn geen afgetrokken be schouwingen over de dingen; het „tua res agitnr", „het geldt u", wordt geen oogenblik vergeten. En het maakt de lectuur gemakkelijk. Wie dit boekje leest, zal het eens zijn met het in leidend woo.id„Deze pijlen in eenvoudigheid afge schoten, bedoelen te prikkelen tot leven. Tot leven dicht bij den Heere. Tot leven door het geloof. Tot leven in diens vrede, die den schrijver geschonken was als een onwaardeerbaar rijk bezit. Kwaad gerucht door W. van Apeldoorn, J. H. Kok te Kampen. Een lossen stijl te hebben is een groot voordeel, maar als het wat al te los wordt, wordt het nog grooter gebrek. Dhr. van Apeldoorn verstaat de kunst wel om boeken voor grootere jongens te schrij ven ik vermoed althans dat het voor jongelui van 12—16 jaar bedoeld is, die nog al boeien. Maar hij moet oppassen dat de achterbuurt niet al te realistisch geschilderd wordt. Zelfs de vrouw van den vromen Jansen scheldt als een vischvrouwGa jij maar spekzwoerdjes bakken voor je man z'n neus ofO, dat akelige, schele wijf van dien veldwachter, ik zou ze de haren wel uit d'r hoofd kunnen trekken, zoo'n serpent. En wat Gerrit op blz. 71 er van maakt als hij zijn vechtpartij met „de akelige puist" beschrijft, die hem een loer draaien wil, en dien hij een „mispunt" vindt, 't is geen wonder dat zulk een moeder geen woord van bestraffing vindt voor Gerrits invectieven. Wat op blz. 105 staat van Rotterdam, is van toepassing op dit boek van dhr. Van Apeldoorn„Het is vaak een o zoo'n ruwe boel." Het verhaal zelf is over een eerlijk man, die door een onmogelijken veldwachter in een onmogelijk dorp waar deze met ketelmuziek door de schooljeugd naar het gemeentehuis geleid wordt, van diefstal be ticht wordt. Het komt alles zeer behoorlijk terecht. Een beetje godsdienst komt hier en daar voor den dag. We kunnen dit boek niet van harte aanbevelen. De vertelling loopt wel vlot, maar de taal is te on- gekuischt en de situaties zijn te ongelooflijk. Dhr. Van Apeldoorn heeft echter wel in dit boek hoop gegeven dat hij tot heel wat beters in staat is. Het Schouwvenster. Het kleine Schouw venster. E. J. Bosch te Baarn. Laat ik voor de aankondiging van dit weektijd- schrift mogen gebruiken de opinie van een volwassen lezeres over het kleine Schouwvenster Dat verhaal van kleine Piet is dan toch buitenge woon mooiDe kinderen grijpen er naar en ik lees het zelf ook met genoegen. 't Is feest als het Schouwvenster in de bus gesto ken wordt. De Jonge Vrouw. No. 11. Bosch en Ken ning. Baarn. Een wat photo's en inhoud betreft, heel mooi tijd schrift. De man uit een Afrikaans ch Bosch- land, door Wilcox. Uit het Engelsch vertaald door ds. J. Visser. Bruinisse. J. v. d. Wal. Wij vestigen nu het compleet is, nog eenmaal de aandacht op dit boek. Het is een verhaal waaruit duidelijk blijkt, hoe moeilijk het werk der zending in de donkere binnen landen van Afrika is. Met welk een geduld en toe wijding de zendeling zijn taak heeft te verrichten. Ik denk dat een Geref. Zendeling hier en daar an ders opgetreden en anders gesproken zou hebben dan deze missionairis het doet. Maar wij kunnen dit pret- tig geschreven en hier en daar gezond humoristische boek aanbevelen. Het is leerzaam ten opzichte van den zendingsdienst en het verveelt geen oogenblik. Het boek verscheen in pakkenden band. Ons Arsenaal. Serie 5, No. 56. De be ginselen van ons Gereformeerd Kerkrecht in de zaak Geelkerken, door Ds. J. Jansen. Zutphen J. B. v. d. Brink Co. Dit dubbel nummer hebben wij met groote belang stelling van het begin tot het einde gelezen. Ds. Jansen is een van de experts in ons Kerkrecht. Tegen het verwijt dat de schorsing en afzetting van Dr. Geelkerken buiten de bevoegdheid van de Synode ging op grond van Art. 79 betoogt hij met o.i. sterke historische en logische argumenten dat het hier een tuchtgeval in tweede instantie gold. De zaak was op twee manieren op de Synode gekomen bij wijze van hoogei' beroep van de zijde van Dr. G. zelf en bij wijze van verzoek van de zijde der classe Amsterdam en der Partic. Synode van N.-Holland om de zaak in haar geheel af te doen. Vooral dit eerste gedeelte van de brochure is leer rijk en snijdt hout. Het tweede deel dat handelt over de afzetting van de Kerkeraadsleden van Amst. Z. is o.i. minder over tuigend. Dit komt doordat Ds. Jansen ten deele vast zat in zijn meening, in Korte Verklaring vandeK.O. blz.' 145 geuit en daarna in zijn geschrift over de Bevoegdheid der meerdere vergaderingen dat een meerdere vergadering niet zulk een ingrijpende macht heeft een onwilligen Kerkeraad af te zetten, doch alleen bevoegd is met zulk een Kerkeraad het ver band te breken. Bovendien ligt daar het oordeel van Prof. Rutgers in 1886 uitgesproken met verwijzing naar Ds. van Leemhof te Zwolle. Wanneer nu op blz. 38 ds. Jansen schrijftDe on wettigheid der afzetting van 80 Kerkeraadsleden door het Prov. Kerkbestuur van N.-Holl. volgt niet uit cle onbevoegdheid van een particuliere Synode om een onwilligen Kerkeraad af te zetten, maar uit de on wettigheid van het provinciaal kerkbestuur zelf, dan nemen wij dit voorshands wel gaarne aan, maar er rijzen toch vragen met het oog op het feit, dat men in 1886 niettemin naar een juridische uitspraak heeft gestaan. Gaarne zagen wij dat dit gewichtige punt dat in 1886 tusschen Dr. Kleyn en de heeren Rutgers en De Savornin Lohman zoo ernstig in geding was, nog eens in een ander geschrift door Ds. Jansen breed voerig werd behandeld. Wij bevelen dit bekwaam geschreven nummer van „Ons Arsenaal" hartelijk aan. S. v. D. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. De Zendingskrans „Magelang" te Raamsdonksveer heeft het voornemen opgevat in het najaar, vermoe delijk begin October, een Bazaar te houden, ten bate der Zending speciaal voor den arbeid van ds. Merkelijn. Gaarne zou deze Krans den steun ontvangen van vele uit de prov. Noord.-Br., Zeeland en Limburg. Ieder, die iets heeft te missen voor het beoogde doel, wordt vriendelijk verzocht dit te zenden aan mej. Anna Vissers, Havendijk, Geertruidenberg. Voorwerpen van allerlei aard, geschikt om op een Bazaar te worden verkocht zijn welkom. Wie helpt mee De Zendingskrans. Geref. Jongelingsvereen. Middelburg. Gecombineerde ledenvergadering „Herman Faukeel" en „Dr. L. Wagenaar" a.s. Zondag. Consistorie Gast huiskerk. Middelburg. Vergadering van de Naaikrans voor de Zendings-hospitalen Donderdag 9 September. M.-V. „Meisjesroeping", Middelburg. Agenda Gew. Geschiedenis. Lucas 22 4762. Geloofsleer. De H. Drieëenheid Gods. B. en B. 15 Sept. '25. Rooster J. V. „Calvijn", Vlissingen, voor 5 Sept. Middag-afd. Gew. Gesch. O. T. bl. 4 v.d. 35e jrg. door I. v. d. Burght. Zending, blad 25 v.d. 37e jrg. door D. Stroo. Avond-afd. Gew. Gesch. N.T. blad 40 v.d. 37e jrg. door L. Stroo. Maatsch. Ond. No. 7 B. J. L. Theune BONDSRING ZEEUWSCH-VLA ANDEREN. Vergadering I).V. op Zaterdag 18 September in de Geref. Kerk te Axel, om 2.15 uur. 1. Onderwerp „J.-V. en onze Nationaliteit" door vr. A. Bosschaart van Schoondijke. 2. Verkiezing ringrapporteur. Bestuurs-candidaat, vr. L. A. Dieleman van Terneuzen. 3. Onderwerp: „In, niet van, door, uit de wereld", door vr. M. de Jonge van Terneuzen. 4. Reserve-onderwerp door Oostburg. MIDDELBURG. Bediening van den H. Doop in de Hofpleinkerk. Heidelb. Catech. Zondag 43. Collecte voor de verstrooide Geref. in Indië. Gasthuiskerk 9.30 uur ds. E. Douma te Oostkapelle. Voorber. H. Av. ds. J. H. Bavinck ds. R. Hamming Voorber. H. Av. ds. E. Douma ds. J. H. Bavinck te Bandoeng, ds. R' Hamming ds. J. Runia Lezen eener Leerr. ds. C. von Meijenfeldt Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. J. E. Visser ds. A. C. Heij ds. A. Koning dhr. v. d. Zanden Cand. te Putten, ds. J. H. Telkamp ds. P. van Dijk ds. G. B. Wurth ds. I. K. Wessels Lezen eener Leerr. ds. A. C. Heij Lezen eener Leerr. ds. C. von Meijenfeldt ds. J. E. Visser Lezen eener Leerr. 6 uur Hofpleinkerk 9.30 uur 2 uur Noorderkerk 9.30 uur 6 uur Arnemuiden 9.30 en 2 uur Domburg 9.30 en 2 uur Gapinge 9.30 uur 2 uur Grijpskerke 9 uur 2 uur Koudekerke 9 en 2 uur St. Laurens 9.30 en 2 uur Meliskerke 9 en 2 uur Oostkapelle 9 en 2 uur Serooskerke 9.30 en 2 uur Souburg 9.30 en 2 uur Veere 9.30 en 2 uur Vlissingen 9.30 uur 5.30 uur Vrouwepolder 9.30 uur 2 uur Westkapelle 9.30 uur 2 uur Brouwershaven 9.30 en 2 uur Bruinisse 10 uur 5 uur Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur Geersdijk 9.30, 2 en 5.30 uur Haamstede 9.30 en 2 uur Kamperland 9 en 2 uur 6 uur Nieuwerkerk 9.30, 2 en 6 uur Oosterland 10.30 uur 3 uur Scharendijke 9.30 en 2 uur Em. Wissekerke 9.30 en 2 uur Zierikzee 10 en 6 uur Zonnemaire 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. ds. D. B remmer Lezen eener Leerr. ds. F. Staal Lezen eener Leerr. Cand. M. den Boer te Amsterdam, ds. F. J. v. d. Ende Lezen eener Leerr. ds. R. Brouwer te Herwijnen. Lezen eener Leerr. ds. D. B remmer ds. L. Bos pred. te Apeldoorn. Lezen eener Leerr. ds. C. J. Wielenga ds. Z. Hoek Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 u. Krabbendijke 9 en 2 uur Poortvliet 10.30 uur 3 uur 7 uur Rilland-Bath 10 en 2.30 uur Tholen 9.30 nur 2 uur Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur Cand. Allaart te Oegstgeest. ds. J. D. Speelman te Nieuwveen. ds. A. Andree Lezen eener Leerr. ds. C. Veltenaar Lezen eener Leerr Cand. J. de Groot, te Zandvoort. ds. C. Veltenaar Lezen eener Leerr. Cand. H. J. Jager te Appingedam. Baarland 9.30 en 2.30 uur Lezen eener Leerr. Driewegen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kapelle-Biezelinge 10 en 2.30 uur ds. J. C. Post te Axel. Borsele 9.30 en 2 uur Lez en eener Leerr. Goes 9.30 en 6 uur ds. R. J. v. d. Veen 's Gravenpolder 10.30 en 3 uur ds. A. Wijngaarden Bed. H. Av. en Nabetrachting. Heinkenszand 10 en 2.30 uur ds. C. W. Keur lerseke 9.30 en 2 uur ds. B. Meijer Wemeldinge 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kruiningen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Nieuwdorp 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur ds. A. P. Lanting Axel 9.30 en 2 uur Hoek 10 en 3 uur Oostburg 10 uur 2.30 uur Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 uur 3 uur Schoondijke 10 uur Bed. 3 uur Voortz. Bed. Terneuzen 9.30 en 2.30 uur Zaamslag 9.30 en 2.30 uur Lezen eener Leerr. ds. J. B. Vanhaelen ds. M. van Wijk Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. M. van Wijk ds. K. Sietsma H. Av. en Dankz. ds. K. Sietsma H. Av. en Dankz. ds. S. Groeneveld ds. J. van Nes te Den Haag.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3