een gebruikt Orgel. 3'A spbIs Orgel, Hondius Zoon, Het beste Idres voor HAMOFACTUREI is dat van L. E. RIVIERE, Groote Markt, Hoek Gravenstraat, Middelburg. n LUIDENDE KLOKKE TIM TUR SCHOENEN, HOOPHUIS AMERIKAAN, Lain mm CM hm DRUKWERK. c Kloosterbalsem «NIS Gereformeerde Kerk GEZELLE MEERBURG's CHRISTELIJKE KALENDER D. H. LITTOOIJ Azn. COLLIERS Dagdienstbode. J. W. B0EIJEN6A ZONEN UITGEVERS SNEEK. Weer een mug! ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. J. A.T. VLASMARKT K 145 - Telefoon No. 117 - MIDDELBURG Boekh. FANOY, Burg 16, M'burg. BIJBELS en KERKBOEKEN Fa LITTOOIJ OLTHOFF, 1866. Soli Deo Gloria 1926. Te koop gevraagd te Vlissingen. Obligatie No. 41 a f 200,- 38 a f 100,- Obligatiën No. 9, 16, 30 en 31 ieder f 50,- voor 1927 UITGAVE VAN TERNEUZEN. Te koop aangeboden bij I. VERELST, Pottenmarkt K 192. J. TEVEL, Barbier, Seisstraat, Zendingsverhaal uit donker Afrika, door Martin Jackel. Groote uitgaaf, 420 bladz. f 3 50 s^ec^3 kost dit alles. Hèèl het zware boekenpak. Het wordt een stroom van bestellingen. Spoed Uwant als u straks moet hooren Uitverkocht", beklaagt u zich te laat, want dit is iets zèèr bijzonders! Zendt postwissel of Giro-storting op No. 81769 a f 3.50. Er bij melden: „Aanbod Lui dende Klokken". (Voor het Buitenland f 4 50.) AKKER's Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. Koninklijke Pianofabriek ANTOINE MES, Manchester Pakjes - Manchester Broekjes - Manchester Vesten. Pilow Vesten met en zonder mouwen en Walchersche Hoeden. Advertentie-Bureau LITTOOIJ OLTHOFF belast zich met het plaatsen van -: ADVERTENTIËN in alle Bladen. Zoutevisch. Stokvisch. Droge Scharren. GEBR. VAN DORT, Amandelbrood 18 ct. per ons Dunne Sprits 18 Kletskoppen 18 „MANNA MOUTBROOD" F. A. DE JONGE. H VAN DRIEL, Langeviele, M'burg. Grof- en ff ij n Mandwerk, Rieten Meulen enz. Tandborstels, Tandpasta in doozen en tubes. ODOL MONDWATER. ATTENTIE! JOH. A. JULIANUS, door Ds. A. LITTOOIJ. §*T PRIJS 50 CENT. D. H. LITTOOIJ Azn., Terneuzen. SCHOOLBOEKEN, WOORDENBOEKEN, ATLASSEN en verdere Schoolbehoeften voor Chr. Kweekschool, Gymnasium, R.H.B.S. en Handelsschool worden geleverd door m EEN GOED ADRES H VOOR ALLE SOORTEN "U i" Met blijdschap en dank aan God geven wij U kennis van de voorspoedige ge boorte van onzen Zoon JAN. F. DAMEN. P. C. DAMEN- Corré Middelburg, 24 Augustus '26. Brakstraat O 271. ■4) -83i Zoo de Heere wil, hopen onze geliefde Ouders JAN DE PUTTER Jz. en JANNEKE RIEMENS Jd. op Dinsdag 31 Augustus hun 60-jarige Echtvereeniging te herdenken. Dat de Heere hen nabjj blijve in den ouderdom is de wensch van Hunne dankbare Kinderen, Behuwd-, Klein- en Achter kleinkinderen. Hoek, 27 Aug. 1926. Molendijk. *e> Brieven met prijsopgaaf onder motto Orgel bureau van dit blad, Uitgeloot van de leening 1 Sept. 1899 welke, benevens de op 1 Sept. a.s. ver vallen coupons, zijn betaalbaar gesteld bij de Boaz-Bank alhier. M. YADER, Sr., Boekhouder. Vlissingen, 28 Augustus 1926. IS NAAR INHOUD EN UITERLIJK BIZONDER GOED VERZORGD. eiken. Prijs f 175. Brieven no. 89 bureau van dit blad. J, LAVOOIJ. MIDDELBURG. Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat. in GIT, PARELS, BARNSTEEN en FANTASIE-STEENEN FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloedwijn. Verkrijgbaar bij Potten Zeep, Stukjes Zeep, Kwasten, Brillantine, Shampoon, Haarkammen enz. Gevraagd een Adres Mevr. MeeuwseVoermans, N. Vliss. weg E 68 tegenover de Melkfabriek. J. M. v. d. WOESTIJNE. Boek- en Bijbelbinderij. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. De aanbieding van dit boek is een evenement! Indien er ooit een verhaal ver schenen is dat aangrijpt en ontroert, dan is het dit. Het teekent u een jonge zendeling en zijn verloofde. Vol idealen vertrekt hij naar de wildernis. Maar nimmer keert hij terug. Door een wondere beschikking werd deze geschiedenis bekend. Het verhaal is laag in prijs en spoedig uitverkocht. Het omvat vier deelen Eerste deel: Het graf van den Zendeling. (Inleiding.) Op een zijner tochten vindt zendeling Jackel in een oerwoud bij de Zoutpansbergen, een eenzaam, zon derling graf, begroeid met passiebloemen. Wie hier „aan het uiterste der aarde" den doodslaap mag slapen is hem een raadsel en laat hem niet met rust. Totdat een zèèr oude inboorling hem vertelt dat hier ligt begraven zendeling Christiaan Doorn, onschuldig uit zijn ambt ontzet, als een balling van menschen verlaten en verraderlijk door een Kaffer vermoord. Jackel speurt verder en graaft in een vervallen blokhuis een kist op met boeken en geschriften van zijn voorganger, en hierbij vindt bij ontroerende aanteekeniDgen. Een moedeloos hart had hier rust gezochtin de eenzaamheid beschreef Doorn zijn moeilijk leven. Zoo kwam het geheim van dit graf in handen van Jackel, na lange jaren. En treffend schoon brengt hij het verhaal tot ons. Tweede Deel„Zoo wie zal verlaten De omgekomen zendeling verhaalt eerst zijn jeugdlevenzijn komst op de Zendingsschool, vacantie in de Silezische bergen, enz. De ontmoeting met „de blonde Koningsdochter" brengt een wending in zijn leven. Dan vertelt hij geestig van het studentenleven in de groote stad, met zjjn moeite en vreugde, zorg en blijdschap. De candidaat slaagt schitterend. Als zendeling naar Afrika. Afscheidspreek. Merkwaardig voorgevoel nooit te zullen terugkeeren. Het afscheid. Vaarwel, wereld, liefde, levenDe klok luidt Derde Deel: Mijne wegen en Uwe wegen. Op Afrikaanschen bodem. Bij de Krokodilrivier. Het hol der Boschjesmannen. Zendingsleven in de wildernis. Spookgeschiedenissen. Ontmoeting in een oerwoud. Doom's arbeid onder de Ba- soetoe's. In gevaar van het leven. Vrouwenhandel bij de Kaffers. Gevecht met een leeuw. Ninana, de dochter van den hoofdman. „Heer, help mij! Ik ben onder de borst door een slang gebeten!" Doorn als medicijnmeester zuigt de wonduit. Haar leven gered. „Gij hebt mijn bloed gedronken, nu ben ik naar Basoetoe- zede de uwe!" Een zwaren tijd. Johannes, den valschen kafferknecht. Doom's naam in opspraak. Aanklacht bij den zendingsconsul. Een ontrouwe vriend schrijft naar 't vaderland. Vierde Deel: Ween niet! Doom's ernstige krankheid. Tusschen leven en dood. „Hoor, de klokken luiden!" Brief uit 't vaderland. De verloving verbroken. Een hart bloedend uit duizend wonden. Afgezet als zendeling. Ontsteltenis in de ge meente. Samenweefsels van laster. Naar de berghut bij het Olifantsmeer. Als een eenzame. Ninana en Johannes de lasteraar. De gerichtsplaats der heidenen. De waarheid breekt door. De lans van den verrader. Doorn doodelijk gewond. Het laatste Avondmaal. De klokken luidende klokken der eeuwigheid. „Jezus, uw verzoenend sterven". Het lot van den moordenaar. De doop van Ninana. Besluit. Ziehier in vogelvlucht één enkele blik in den inhoud. Honderden zullen ons dankbaar zijn dit boek te hebben aangeboden, 420 blz., groote uitgaaf. II. Ds. J. E. SCHRöDER. „Wij weten." Een Troostboek voor Christenen. Een boek voor dezen tijd van machtig wereldgebeuren, waarin veler geloof ge schokt wordt. Een bestrijding van den geest „die niet uit God is." Inhoud o.a. Jezus, mijn Behouder Geestesstroomingen Gelooven en weten Verzoe ning De opstanding ten jongste dage Het Vaderhuis De eeuwige rust, enz. Groot prachtwerk, 300 bladz. III. F. W. BOURNE. Billy Bray De Koningszoon. Treffend, veel be sproken verhaal, thans ook hier te lande verkrijgbaar. De woeste, dronken mijn werker van Cornwallis, wordt door het lezen van Bunjan's „Visioenen des Hemels en der Hel" in het hart gegrepen, en nu begint een bange strijd. Het wordt een komen van de duisternis tot het licht, van de wanhoop tot de vreugde, van den dood tot het leven. Roerend vooral is het slothoofdstuk „Rijp voor den Maaier". Met portret, 122 bladzijden. IV. PATER CHINIQUE. De Afgoderij van het Pausdom Inhoud o.a.: de Maria-vereering Wat Jesaja 44 zegt Zuster Beatrix en haar verdwijning Waarom ik nooit tot Rome's Kerk zal terugkeeren Over de Oorbiecht Het Celibaat, enz. enz. Scherp strijdschrift, 64 bladz. V. Ds. J. DE LIEFDE. Fabelen, Vertellingen, Mythen. Een mooi boek en een boeiend boek, vol rijke leering, voor eiken leeftijd. Inhoud o.a.: De hut van den schaapherder De twee vondelingen Whittinglon en zijn kat Thomas Kruk De bekeerde vloeker De getrooste Rabijn De wandelende Jood, enz. Met 18 platen, 124 bladz. Denk er om wanneer U gestoken wordt door muggen, muskieten, wespen of andere zomerplagen, dat er geen vlugger, eenvoudiger en meer afdoend middel is dan in 60 cents potter bij alle drogisten. MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse prijzen en houtsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilen VRAAGT en DRAAGT gemakkelijke pasvorm. Aanbevelend, Telefoon 388. Langeviele, Middelburg. NAAST R. K. KERK. Vertegenwoordigers voor: BRAND- WETTEL. AANSPRAKELIJKHEID INBRAAK- ONGEVALLEN- GLAS- AUTOMOBIEL- TRANSPORT- STORMSCHADE LEVENSVERZEKERING. VEEVERZEKERING. Tarieven en inlichtingen worden op aanvrage verstrekt. Spanjaardstraat E 71, MIDDELBURG Segeerstraat Middelburg. R. A. BASTIAANSE, :-: Banketbakker. Langeviele, Middelburg. 91 99 19 19 99 11 Binnenkort verschijnt Dageljjks versch zeer voedzaam en fijn van smaak. Luxe Brood- en Banketbakker ij Balans E 108, Middelburg. Het aangewezen adres voor HEEREN ROOKERS Aan de spits van fijne Sigaren staat ook het merk VALASQUES welke van 815 cent verkrijgbaar zijn in het Tabak- en Sigarenmag. van W. F. DIERMANSE, K. Noordstr., die zich beleefd aanbeveelt. Aanbevelend, Fa. DAMEN, Korte Noordstraat. Prima Eierkolen, Duitsche Stukkolen on Anthraciet, tevens Geklopte Cokes en Parelcokes. Beleefd aanbevelend, CH. C. DE RIJK v.h. G. Jacobse. Vlissiugschestraat K 54, Middelburg. BEHANGERIJ - STOFFEERDERIJ. Bedden- en Matrassen-Inrichting. VERHUIZINGEN. Beleefd aanbevelend, Langeviele K 211 Middelburg. Autogeenische Lasch- en Snijinrichting. Smederij, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLTJ/*JMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. DERDE HERZIENE DRUK, verzorgd door en met een woord vooraf van Ds. P. v. DIJK. SWp Een hoogst belangrijk geschrift voor ieder lid onzer Kerken. Uitgave van Aanbevolen Adres voor Firma F. P. D'HUIJ, Burgt, Middelburg. ELECTRISCHE DRUKKERIJ MIDDELBURG H

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4