Godsdienstoefeningen Wie zijn uw vrienden Prediking. KERKNIE U WÏ Officiëele Berichten. Verantwoording uan Liefdegauen. Vereenig ingsleuen. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 29 AUGUSTUS 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes Classe ftxel Christus, gaarnvergevende en goedertieren, en de genegenheid zich uitstrekt naar het betrachten van Gods wil. Deze is de eenige weg. Wordt deze weg niet gegaan, zou dan wel waarlijk de begeerte naar den hemel in liet binnenste gevonden worden, wat dunkt u De begeerte en het gaan op 'den weg, die tot vervulling der begeerte leidt, zijn niet van eikander te scheiden. Weet het dus wel Wilt gij naar den hemel Dan den weg naar den hemel op Laat de begeerte naar den hemel te wil len, door u uitgesproken, niet slechts ge hoord, maar ook gezien worden. Dit moet, zal zij, werkelijk, oprecht en waar kunnen heeten. o Waarom willen velen naar den hemel Omdat zij van de helle gehoord hebben, van vergelding, van straf. Dat lijkt hun vreeselijk. Neen daar willen ze liefst niet komen. Ook van den hemel hebben ze vernomen. De plaats van geluk en vreugde, waar geen traan ooit geweend wordt. De plaats van volop genieten, vrij van alle leed. Zulk eene plaats voor de toekomst lijkt hun. Daar wenschen ze eens te komen. De zonde, hunne zonden, kennen zij niet. Smart vanwege hun boos bestaan des har ten, en hunne veelvuldige overtredingen is hun vreemd. Dat de ongerechtigheid hen ontsiert, ver derft en doodt, weten ze niet. Zij gevoelen niet, dat de ellende des men schen door de zonde gewrocht, eigenlijk hier in bestaat, dat hij gescheiden is van God, de eenige bron en oorsprong des levens. Vandaar, dat ze ook niet weten van ver langen om, van zonde vrij, eeuwig bij, en met God te zijn. Zieledorst naar God, den God des levens, wordt bij hen niet gevonden. Indien slechts de stervensure hen in den hemel brengt, zijn ze tevreden het is voor hen in het minst geene behoefte, dat het le ven ook hier op aarde, den Heere gewijd zij. Bij dezen is slechts eene zeer oppervlak kige kennis van den hemel met zijne heer lijkheid en vreugde. Den hemel, zooals hij werkelijk is, kennen zij niet. Zij roemen een hemel van hunne eigene voorstelling en inbeelding. D e hemel zou hun geen hemel zijn zij zouden het er niet kunnen hebben. Zij missen den echten drang, die zich ten hemel uitstrekt. Wat naar den hemel moet doen verlan gen, is het begeeren, om van de zonde ver lost, God volkomen te eeren en te genieten. Bij hen, die deze begeerte niet kennen, is het, „naar den hemel willen" het ware niet. En hoe kan dan op de zaligheid des he mels gerekend Dat we ons zeiven niet bedriegen maar, in gemoede, de vraag ter beantwoording ons stellen Waarom wil ik naar den hemel (De Wachter). Er is een spreekwoord zeg mij wie uw vrienden zijn, en ik zal zeggen, wie gij zelf zijt Of 't wel altijd in ieder speciaal geval opgaat, weten we niet, maar zeker is 't, dat er een kern van waarheid in schuilt. Daarom met nadruk de vraagwie zijn uw vrienden Jonge menschen, zeg eens eerlijk, wie zijn op de school, op het kantoor, op de werk plaats, uw vrienden of vriendinnen. De vroolijkste, de leukste en de lolligste? Bij wie voelt ge u het best thuis, totwien wordt ge het meest aangetrokken Och, ge houdt niet van die solide men schen, ge bezit meer een vlindernatuur en voelt u aangetrokken tot hen, die vlug met den mond zijn, die voor alles een kwink slag over hebben, doch met niets ernst ma ken. Wij hebben in het leven al wat van die „vlinders" zien verongelukken. Als de dan sende mug, die bij de vlam kwam. Wie zijn uw vrienden Ouders, wie zijn de vrienden en vriendin nen van uw kinderen Och, zegt ge misschien 't is een knappe jongen, hij ziet er altijd piekfijn uit, of 't is een lief meisej, netjes en beleefd. Och ja, een beetje los in den mond of een beetje slordig in 't kerkgaan, of wel wat erg we- reldsch in de kleeding, maar Juist, maar dat slaat u zelf in 't gezicht en moest u doen kleuren van schaamte. Waar is uw zorg voor den omgang van uw ge doopte kinderen, die afgezonderden zijn Duldt gij dien vriend, dien verloofde, soms ook, omdat hij wat meer is, of wat meer lijkt of zich een air weet te geven Duldt gij die vriendin, die verloofde, soms ook, omdat het toch zoo'n echt dametje is, zoo iets aparts En gelooft ge niet met mij, dat het feitelijk nog veel gevaarlijker is, om z'n kinderen het vergift te laten nemen uit goud-papier tjes onder pracht-naam, dan het ze zoo maar te geven Ouders, wie zijn uw huisvrienden Welke menschen komen er bij u op visite, welke courant komt er op uw tafel Zoekt ge eerst naar gezellige of eerst naar degelijke conversatie Zoekt ge bij het vernemen en het be schouwen der dingen van den dag, die zijn de ontplooiing van het raadsplan uws Gods, de voorlichting van een „neutrale" of een liberale courant, of van een, die uw levens beginsel deelt of verdedigt Geeft ge uw kinderen als dagelijksch voed sel soms eten uit de vuilnisbak Neen, zegt ge, en ge doet het toch, door ze te laten „genieten" de lectuur van anti-godsdienstige dag- of weekbladen. Hebt ge uw huis al gezuiverd van die „vrienden", die uw grootste vijanden zijn Hoe staat het met uw organisatie Zoekt gij verheffing en verbetering van uw materieele leven door saam te gaan met hen, die om uw godsdienst lachen, over uw geloof de schouders ophalen en ja, u dulden, omdat ge meetelt en zoo heerlijk bruikbaar zijt, om te demonstreeren, dat een christen toch wel „neutraal" (lees socialistisch ge organiseerd kan zijn Laat ge alleen staan en strijden uw broe ders, die ook in de sociale worsteling de kruisbanier omklemmen Zoo ja Schaam u dan Wie zijn uw vrienden De vriendschap der wereld lijkt soms mooi, maar het is de vijandschap tegen Christus. Wie zingt Ik ben een vriend, ik ben een metgezel, Van allen, die uw Naam ootmoedig vreezen En leven naar Uw goddelijk bevel die zal ook zijn „vrienden" en dat begrip dan 'genomen in den meest uitgebreiden zin van het woord kiezen als onder de tucht van GodsWoord en van Zijn Wet. ('s-Gravenhaagsche Kerkbode.) Er is een tijd geweest dat van den kansel de gemeente toegesproken werd als zeer geachte, of zeer gewenschtc hoorders. Dien tijd' zijn wij gelukkig lang voorbij. De ge meente is voor ons besef weer gewordende saamgeroepene vergadering van geloovigen, bijeenkomend' in den naam van haar Hoofd, Jezus Christus, om Gods Woord te hooren, de Sacramenten te gebruiken, God den Heere openlijk aan te roepen en den armen Chris telijke handreiking te doen. Hare samen komst draagt dus een gansch ander karakter dan die van eene Evangelisatie, en de die naar des Woords laat dit onderscheid dan ook reeds terstond in zijne aanspraak uit komen door zich te richten tot „geliefde broeders en zusters in onzen Heere Jezus Christus". Hij treedt op in deze vergadering van ge roepene heiligen, óók wel genoemd het huis Gods, niet om een rede te houden overeen of ander onwillekeurig gekozen onderwerp, maar zeer bepaald om haar het Woord Gods te brengen, grondig uit te leggen, en het toe te passen, zoo in het gemeen als in het bizonder, met onderwijzen, vermanen en ver troosten naar ieders behoefte. Ook op dit laatste moet ernstig de nadruk worden gelegd. Ai moet toch de gemeente in haar geheel beschouwd worden als een gemeente van geloovigen, zoo mag de Dienaar toch niet uitgaan van de gedachte, dat hij zijn taak reeds naar behooren vervuld heeft als hij van zijn tekst een goede uitlegging en daar naast een flink stuk dogmatiek gegeven heeft. Het Woord is het brood des levenls enrtdat brood moet niet alleen gesneden maar ook naar ieders behoeften uitgedeeld worden. Waren alle leden der gemeente gelijk, men zou allen hetzelfde geestelijk .voedsel kun nen voorzetten. Maar dit is zoo niet. Men moet rekening houden met de zeer groote waarschijnlijkheid, dat onder het gehoor des Woords óók komen, die inderdaad van het Woord afkeerig zijn. De vermaning blijft van kracht„Zeg den rechtvaardige dat het hem welgaan zal, dat hij de vrucht zijner werken zal eten. Wee den goddelooze, het zal hem kwalijk gaan want de vergelding zijner handen zal hem geschieden". Het Evangelie des Koninkrijks is eenreuke des levens ten leven, maar het mag niet verzwegen worden dat het ook eene reuke des doods ten doode zal zijn, wanneer het niet door het geloof in een heilbegeerig hart ontvangen wordt. Maar nooit mag nagelaten worden het Evangelie als een blijde boodschap van God aan arme zondaren te verkondigen. Men heeft van de gemeente in den regel een te hoogen dunk, wanneer men meent, dat ongeveer alle, of ook maar vele leden' vast staan in het geloof. Het leven is voor velen moeilijk en zwaar. Zij hebben dik wijls meer inwendigen strijd, dan men zou vermoeden, of verkeeren dagelijks in een atmosfeer van twijfel en onverschilligheid, waarin hun geestelijk leven niet vooruit ko men kan. Zij gebruiken de middelen der ge nade, maar gevoelen in zich niet krachtig het levendig geloof in Christus, den vrede der consciëntie en de betrachting der kinderlijke gehoorzaamheid. Of, zij begeeren ernstig zich tot God te bekeeren, Hem alleen te behagen en van de zonde verlost te worden, maar kunnen in dezen weg der godzaligheid niet zoo ver komen als zij wei willen. Of, zij zitten met de groote moeilijkheid van den toestand van kerk en Christendom, aange zien zij een angstig verschil zien tusschen de hooge heilige eischen, welke Jezus Chris tus Zijn volk oplegt en de gemakkelijkheid waarmee zoovelen die eischen naast zich neer leggen. Is de kerk wel ïn waarheid de kerk van Christus Gaat het niet wat oppervlakkig toe in het geruststellen van de ontroerde consciëntie en in het noemen van wie des Heeren eigendom zijn Zeker, wij houden het Woord en de inzettingen des Heeren vastzelfs den schijn van er iets af te doen willen wij niet op ons laden, maar is dat genoeg Is Christus Koning ook in het leven van wie hem belijden Werkt zijn Geest krachtig in en door ons, zoodat er geen twijfel overblijft, waar de voetstappen van Christus zijn En ben ik zelf wel een levend lid van Zijn lichaam en zal ik dus, zooals het nu met mij staat, wel voor den Heere kunnen bestaan in het gericht Zoo vragen velen. Och, de menschen zit ten des Zondags rustig op hun' ^plaats, maar hoeveel onrust, zorg en vrees liggen achter dat uiterlijk verborgen x En daarmee moet de prediking rekening houden. De prediker die zijn eigen hart kent weet ook ongeveer hoe het staat met het hart zijner hoorders. En als hij zelf dus menig maal troost behoefteen Andreas noodig heeft om hem weer uit zijn bange zorgen tot Jezus te leiden, laat hij dit dan ook zijne gemeente niet onthouden, maar haar doen hooren met al de kracht der meevoelende, meelijdende liefde, het woord van den leven den, altoos tegenwoordigen Heiland Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven. TWEETAL TE DiemenP. Bos te Stadskanaal. D. K. Wielenga te IJlst. BEROEPEN TE HeemstedeJ. H. Bavinck te Bandoeng. Bcdnm A. Wijngaarden te Baarland. Oud-Vossemeer G. de Jager te Doornspijk. Oldeboorn F. Dresselhuis, cand. te Winschoten. AANGENOMEN NAAR Oude en Nieuwe BildtzijlB. G. de Bruin, cand. te Pnrmerend. Bunschoten-SpakenburgA. P. de Jong te Almkerk. BurumI. K. Wessels te Veere. BEDANKT VOOR Koog-Zaandijk, Hijlaard en Nieuwerkerk a.d. IJsel B. G. de Bruin, cand. te Pnrmerend. Nieuwdorp A. Wijngaarden te Baarland. Afscheid en Intrede. Helder. Zondag j 1. werd ds. H. Steen, overge komen van Zoutkamp, bevestigd als Dienaar des Woords te Helder. Als bevestiger trad op ds. R. v. d. Werff, van Doorn, met een predikatie over 2 Cor. 35 en 6, waarin hij wees le. op de voortreffelijkheid van het ambt, 2e. op de bedoeling van het Verbond des Nieuwen Testaments, 3e. op den levend makenden Geest Na de bevestiging werd ds. Steen door de ge meente staande toegezongen Ps. 134 3. Des avonds verbond ds. Steen zich aan zijn nieuwe gemeente met een predikatie over 1 Cor. 123 en 24, hierbij wijzende op le. een dure plicht, 2e. een bittere ergernis, 3e. een heerlijke weldaad. Na de predikatie richtte ds. Steen een persoonlijk woord tot de gemeente, kerkeraad en bevestiger. Namens den Kerkeraad en Gemeente werd de nieuwe leeraar toegesproken door ds. Zwaan, op wiens verzoek daarna de gemeente staande zong Ps. 134 3. Ambt-Vollenhove. Voor een overvolle kerk hield ds. J. Dekker Hz. Zondag j.l. zijn afscheidspredikatie. Hij had tot tekst gekozen Rom. 8 35 (1ste ged.), „Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?" De predikatie getiteld „de geloovigen eeuwig verbon den aan de liefde van Christus" was verdeeld in de volgende punten 1. Een waarheid, die ernstige be strijding vindt; 2. De grootste zekerheid geeft; 3. Niet naar waarde is te schatten, welk laatste punt weer nader was toegelicht als volgt1. Die liefde is bij al wat wij behoeven het eerste dat noodig is2. Bij al wat neerdrukt het beste dat. opbeurt; 3. Bij al wat ontvalt het laatste dat bijblijft. Naar aanleiding van dit woord nam ds. Dekker ten slotte afscheid van zijn gemeente. Uit de diepe ont roering bleek de teedere liefdeband die gelegd was tusschen gemeente en leeraar. Namens de Classis sprak ds. Kuiper, van Kampen, een zeer hartelijk woord, waarin hij de trouw van den scheidenden her der naar voren brachtnamens den kerkeraad sprak de ouderling Corporaal, die de gemeente staande Ps. 1414 liet zingennamens de zustergemeente in Ambt-Vollenhove sprak ds. S. de Vries, die de zegen bede uit Ps. 134 liet toezingen. Ds. Dekker hoopt zijn intrede te Lexmond te doen op 29 Augustus a.s. Oldehove. Zondag j.l. had de bevestiging en in trede plaats van den heer H. Wiersema, beroepen pre dikant bij de Geref. Kerk. De bevestiging vond plaats door ds. J. Duursema van Groningen, die tot tekst, had 1 Cor. 3:9. De gemeente zo'g den nieuwen herder en leeraar toe de zegenbede uit Psalm 134. 's Namiddags verbond de jonge predikant zich aan de gemeente met een predikatie over Matth. 7 13 en 14. Tenslotte volgden verschillende toespraken van den Kerkeraad, den Consulent en afgevaardigde van de Classis Grootegast, van B. en W., de Schoolver- eeniging en den bevestiger. Naar wij vernemen hoopt ds. A. C. Sonneveldt, thans met verlof verblijvende te Aalsmeer, 1 Septem ber a s. weder met zijn gezin naar zijn dienstwerk bij de Geref Kerk van Argentinië terug te keeren. De Zending op Soemba. De Soemba-deputaten der Geref. Kerken durven nog niet adviseeren om bin nenkort over te gaan tot de uitzending van een 2en pred. voor Soemba-West. Afraden durven ze ook niet. De beslissing laten ze aan de 3 Part. Synodes over. Wordt hun opdracht tot uitzending gegeven, dan is reeds een student, die zich bereid verklaarde, aanwezig. In Zeeland moet de zaak van den 2en miss. pred. nog wat wachten voor het medische werk, dat nog verdere uitbreiding, ook nu, behoeft. Middelburg. Vergadering van de Commissie van Beheer Vrijdag 3 Sept. a.s. De Secretaris. Ondergeteekende bericht hiermede aan de Kerken in de classis Middelburg, dat hij D.V. Donderdag 2 September zitting zal houden in de consistorie der Noorderkerk voormiddags van 11—12 uur tot het. in ontvangst nemen van de collecten voor de Zending onder de Joden. De classic, correspondent, S. den Hartigh. Middelburg, 27 Augustus 1926. Veere, 22 Aug. Heden maakte onze geachte Leeraar aan de gemeente bekend het voor ons teleur stellende bericht, dat hij gemeend had het beroep naar Burum te moeten aannemen. Schenke de Heere hem bij voortduur Zijn vrede en vervulle Hij spoedig de ledige plaats met den man Zijns raads. Namens den Kerkeraad der Geref. Kerk van Veere, W. de Wolf, Scriba. I ZENDING. Middelburg. In dank ontvangen van J. Wiegel. Korte Geere, 250 h.c. Namens de Commissie, L. A. Tange, penningm. In dank ontvangen een pakje zilverpapier van Geleijn en Arie de Feijter, Terneuzen, 150 h.c. van Jacobus Louwerse, Serooskerke, een pakje zilverpapier van Maatje de Rijcke, Middelburg. C. Littooij, Molstr. 90, M'burg. Geref. Jongelingsvereen. Middelburg. Afd. „Herman Faukeel". O. T. schets 51 c. Absalom. 2 Sara. 19 en 20. Jbl. 7, vr. G. Boon. M. O. schets 17. Coöperatie. J. Andriesse. Afd. Dr. Lützen Wagenaar. O. T. sch. 51 c. Absalom. 2 Sam. 19 en 20. C. de Vos. M. O. sch. 17 Coöperatie. J. de Poorte. Memorisatie. P. Walraven. M.-V. „Meisjesroeping", Middelburg. Agenda Gew. Gcsch. Richteren 7 en 8. M. Onderw. Beroepskeuze. B. en B. 1 Mei 1926. MIDDELBURG. Bediening van den H. Doop in de Gasthuiskerk. Heidelb. Catech. Zondag 42. Gasthuiskerk 9.30 uur ds. P. Bolt te Schoonebeek. 2 uur ds. J. H. Telkamp Hofpleinkerk 9.30 uur Lezen eener Leerr. 6 uur ds. C. von Meijenfeldt Noorderkerk 9.30 uur ds. J. H. Telkamp 6 uur ds. P. Bolt Arnemuiden 9.30 uur Lezen eener Leerrt 2 uur ds. P. Bolt te Schoonebeek. Domburg 9.30 uur Lezen eener Leerr 2 uur Geen dienst 6.30 uur ds. P. van Dijk te Serooskerke. Gapinge 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. C. von Meijenfeldt Grijpskerke 9 en 2 uur Cand. E. Smilde te Heeren veen. Koudekerke 9 en 2 uur ds. A. C. Heij St. Laurens 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Collecte Zending onder de Joden. Meliskerke 9 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. G. B. Wurth Oostkapelle 9 en 2 uur ds. E. Douma Serooskerke 9.30 en 2 uur ds. P. van Dijk In de Herv. Kerk 6.30 uur ds. J. H. Telkamp Rede Vrederust. Souburg 9.30 uur ds. G. B. Wurth 2 uur Lezen eener Leerr. Veere 9.30 en 2 uur ds. I. K. Wessels Vlissingcn 9.30 en 5.30 uur ds. Brinkman te Haarlem. Vrouwepolder 9.30 uur ds. C. von Meijenfeldt 2 uur Lezen eener Leerr. Westkapelle 9.30 en 2 uur ds. J. E. Visser Bed. H. Av. en Dankz. 6.30 uur ds. J. E. Visser Zendingsrede. Brouwershaven 9.30 en 2 uur Bruinisse 10 en 5 uur Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur Geersdijk 9.30, 2 en 5.30 uur Haamstede 9.30 en 2 nnr Kamperland 9 en 2 uur 6 uur Nieuwerkerk 9.30 en 2 uur 6 uur Oosterland 10.30 en 3 uur Scharendijke 9.30 en 2 uur Wissekerke 9.30 en 2 uur Ziei-ikzee 10 en 6 uur Zonnemaire 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. ds. D. Bremmer ds. F. Staal Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. F. J. v. d. Ende Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Cand. M. den Boer te Zierikzee. Lezen eener Leerr. Cand. M. den Boer te Zierikzee. Lezen eener Leerr. ds. C. J. Wielenga ds. Z. Hoek Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur ds. Van Nes te 's Gravenhage. Bergen op Zoom 9.30 en 5 30 u. ds. K. Veen te O. en N. Biltdijk. Krabbendijke 9 en 2 uur ds. A. Andree Poortvliet 10.30, 3 en 7 uur Lezen eener Leerr. Rilland-Bath 10 en 2.30 uur Lezen eener Leerr. Tholen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Ond-Vosmeer 9.30 en 2 uur ds. H. Brinkman te Harlingen. Baarland 9.30 en 2.30 uur ds. A. Wijngaarden Driewegen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kapelle-Biezelinge 10 en 2.30 uur ds. A. Scheele Borsele 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Goes 9.30 en 6 uur ds. R. J. v. d. Veen 's Gravenpolder 10.30 uur Lezen eener Leerr. 2.30 uur ds. R. J. v. d. Veen Voorber. H. Av. Heinkenszand 10 en 2.30 uur ds. C. W. Keur lerseke 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. B. Meijer Wemeldinge 9.30 uur ds. B. Meijer 2 uur Lezen eener Leerr. Kruiningen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Nieuwdorp 9.30 en 2 uur ds. H. J. Kouwenhoven te Leiden. Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur ds. A. P. Lanting Axel 9.30 en 2 uur Hoek 10 en 3 uur Oostburg 10 en 2.30 uur Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 en 3 uur Schoondijke 10 en 3 uur Donderdag 3.30 uur Terneuzen 9.30 en 2.30 uur Zaamslag 9.30 en 2.30 uur ds. J. C. Post ds. J. B. Vanhaelen Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. K. Sietsma Voorber. H. Av ds. K. Sietsma Huwelijksbevestiging, ds. S. Groene veld ds. S. P. Vermeer te Oudemirdum.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3