kinkhoest Abdijsiroop PU ROL J Hondius Zoon, I Kloosterbalsei Stukloopen i Het beste Idres voor NAMÜFICTUHIM is dat van LI. Rif IERS, Groots Markt, Hoek Gravenstraat, Middelburg. Verpleegster «OOMS ilSIÜAH, Luti Msttaal CM Ito. i I PUROL Boekh. FANOY, Burg 16, M'burg. Heeft Uw kind dan moet ge er vooral op bedacht zijn die kleverige taaie slijm te verwijderen. Niets beter daarvoor dan Ontbijtkoek BIJBELS en KERKBOEKEN Hu We beten n Huidjeuk Heerlijk Krentenbrood Limonade-Essence's SANGUINOSE uit kruiden bereid. Vlas markt K 145 - Middelburg Wenscht U Solied Schoenwerk aan lagen prijs ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. GEZELLE MEE RBURO's CHRISTELIJKE KALENDER L. D. H. LITTOOIJ Azn. voor «ren en mm\\ Fa LITTOOIJ OLTHOFF, Mugf©b@ten Administratie. S van Huid en Voeten OPENBARE TIJDREDE. SCHOOLBOEKEN, WOORDENBOEKEN, ATLASSEN en verdere Schoolbehoeften voor Chr. Kweekschool, Gymnasium, R.H.B.S. en Handelsschool worden geleverd door Akker's Zoutevisch. Stokvisch. Droge Scharren. GEBR. VAN DORT, JOH. A. JULIANUS, <$eeft het inwrijven met dadelijk i verlichting F. A. DE JONGE. CITROENZUUR. Zuiver plantaardig versterkingsmiddel. SANGUINOSE KASSIERS EN COMMISSION NA IRS IN EFFECTEN SCHOENMAGAZIJN LANGEVIELE. Manchester Pakjes - Manchester Broekjes - Manchester Vesten. Pilow Vesten met en zonder mouwen en Walchersche Hoeden. MIJNHARDT's Zenuw-Tabletten. .-75^ Laxeer-Tabletten 60^ Hoofdpijn-Tabletten Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. Koninklijke Pianofabriek ANTOINE MES, voor 1927 UITGAVE VAN TERNEUZEN. H. VAN DRIEL, Langeviele. Advertentie-Bureau LITTOOIJ OLTHOFF belast zich met het plaatsen van ADVERTENTIËN in alle Bladen. Ds. A. LITTOOIJ. PRIJS 50 GENT. 0. H. LITTOOIJ Azn., Terneuzen. EEN GOED ADRES VOOR ALLE SOORTEN Eau de Cologne „FIDELITAS" bij I. VERELST, dat do zwelling voorkomt, dat den jeuk dadelijk stilt, dat ontsmet, zuivert, geneest AKKER's H geneest men met ^6 Bij Apoth. en Drogisten Op Dinsdag 17 Augustus hoopt D. V. Ds. G. WISSE van Utrecht op te treden in de Nieuwe Kerk te MIDDELBURG. Onderwerp: „De Zangers aan de Glazen Zee, de Overwinnaars over 666". Aanvang 8 uur. Toegang en plaatsen vry. Opening deuren 7.30 uur. HET COMITÉ. Segeerstraat Middelburg. R. A. BASTIAANSE, Banketbakker. Langeviele, Middelburg. in verschillende soorten en prijzen. Aanbevolen Adres voor Firma F. P. D'HUIJ, Burgt, Middelburg. BEHANGERIJ - STOFFEERDERIJ. Bedden- en Matrassen-Inrichting. VERHUIZINGEN. Beleefd aanbevelend, Langeviele K 211 Middelburg. J. M. v. d. WOESTIJNE. Boek- en By belbinderij. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. In de Stichting „VELDWIJK" te ERMELO bestaat gelegenheid tot op leiding van (DIPLOMA B). Jonge dochters van 1880 jarigen leeftijd, die instemmen met doel en grondslag der Vereenigiug, waarvan ge noemde Stichting uitgaat, gelieven zich schriftelijk aan te melden by den Geneesheer-Directeur. Neemt proef met myn Luxe Brood- en Banketbakker ij Balans E 108, Middelburg. in diverse smaken. Aanbevelend, Firma DAMEN, Korte Noordstraat Voor allen die zich zwak en lusteloos gevoelendie spoedig ver moeid zynlijden aan slepende maagcatarh en slechte spijsvertering die uitgeput zyn tengevolge van lichamelijke of geestelijke vermoeienis last hebben van slapeloosheid, hoofdpijn, duizeligheid, pjjn in rug of lenden, is de het aangewezen middel. Sanguinose verrijkt heel spoedig het bloed, en geeft daardoor nieuwe kracht aan de uitgeputte organengeeft een gezonden eetlustver oorzaakt eene algeheele levensopgewektheid. Prys per flesch f26 fl. f 11.12 fl. f 21 Verkrijgbaar by Apothekers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co, De Riemerstraat 2c4. Den Haag. ^pF Koopen en Verkoopen Cheques en Vreemd Bankpapier tegen voor- deelige koersen. Openen Rekening-Courant met rentevergoeding. Ontvangen gelden in deposito met een dag opzegging 8%, met een maand opzegging 872% Voor langere termijnen op nader overeen te komen voorwaarden. dan vindt u een schitterende Collectie in het Beleefd aanbevelend, J. ALLEWIJN. Telefoon 388. Middelburg. NAAST R. K. KERK. Bij Apoth. en Drogisten MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse prijzen en houtsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilen n DE KALENDEK VOOR UW GEZIN. ATTENTIE! Prima Eierkolen, Duitsche Stukkolen en Anthraeiet, tevens Geklopte Cokes en Parelcokes. Beleefd aanbevelend, CH. C. DE RIJK v.h. G. Jacobse. Vlissingscbestraat K 54, Middelburg. BEZOEKT DEN Vlugge en nette bediening. Aanbevelend, J. TEVEL, Seisstraat Q 16, Middelburg. Ontvangen ZIJDE-STROO voor het haken van Hoeden, in 16 verschillende kleuren, voor f 1,10 per knot. Zie Etalage HEEREN ROOKERS Aan de spits van fyne Sigaren staat ook bet merk VALASQUES welke van 815 cent verkrijgbaar zyn in het Tabak- en Sigarenmag. van W. F. DIERMANSE, K. Noordstr., die zich beleefd aanbeveelt. Spanjaardstraat E 71, MIDDELBURG Binnenkort verschijnt door DERDE HERZIENE DRUK, verzorgd door en met een woord vooraf van Ds. P. v. DIJK. SW" Een hoogst belangrijk geschrift voor ieder lid onzer Kerken. Uitgave van ELECTRISCHE DRUKKERIJ H MIDDELBURG bijzonder verfrissehend en sterk, in flacons van f 0.70, f 1.30, f 2.en f 2.50, Pottenmarkt K 192. Als de muggen U plagen of reeds hebben gestoken, als gij niet kunt slapen van den gruwelyken jeuk der opgezwollen muggebeten, grypt dan toch dadelijk naar het ideale middel tegen muggebeten, Wryf U iQ met Kloosterbalsem vóór 't naar bed gaan, dit houdt de muggen op een afstand. Zyt gij reeds gestoken, dan dadelijk Kloos terbalsem er op. Gaat niet op reis zonder een potje Kloosterbalsem, een huisapotheek op zichzelf, on overtroffen by alle wonden, ontvel lingen, zonnebrand, doorloopen enz. Alom verkrijgbaar, f 0,60 per pot. Net persoon, algemeen ontwikkeld, in het bezit akte Boekhouden, belast zich gaarne met het inrichten, bijhouden en controleeren van Boekhoudingen. Brieven onder No. 12 bureau van dit blad. .en FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloed wjjn. J, LAVOOIJ. - MIDDELBURG. Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat. Autogeenische Lasch- en Sny inrichting. Smederij, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLTJi JMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4