Godsdienstoefeningen KERKNIEUWS. Officiëele Berichten. Verantwoording uan Liefdegauen. Vereenigingsleuen. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 15 AUGUSTUS 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee o I e n Classe Goes Classe Axel kum-Heelsum een ouderling hartelijke woor den van gelukwensch had gesproken, daar „niets" zegge niets de Gerefor meerde Kerk belet, „mede verheugd te zijn, nu in deze nieuwe gemeente de ambten, door God gegeven, zijn ingesteld." Hoezeer een der voorname gronden, waar om in 1886 en volgende jaren de Synodale organisatie in zoo vele gemeenten ter zijde werd gesteld, deze was, dat zij verhinderde de schriftuurlijke uitoefening van de amb ten, door God gegeven. En protest tegen dat alles wordt voor zoover mij bekend is niet of nauwelijks vernomen. Hoe ver zijn wij afgedwaald Waarheen gaan wij toch Toen Ds. J. C. Sikkel destijds te Den Haag kwam, zoude hij een hartelijk bezoek van den synodalen predikant Ds. Van Hoogstraten aldaar hebben ontvangen. Ds. Sikkel zoude dit zeer hebben gewaardeerd. Maar toen Ds. Van Hoogstraten ook de hoop op ambtelijke samenwerking had uitgesproken, keerde naar mij gezegd werd bij Ds. Sikkel het blaadje, en gaf deze te kennen, dat daarvan geen sprake konde zijn. De Synodale organi satie was voor de gansche gemeente ter zijde gezet. Ds. Sikkel maakte aanspraak ook op de plaats, die Ds. Van Hoogstraten bezette. Gelijk Ds. Sikkel dan ook aan de Koningin- Regentes geschreven zoude hebben, dat het in zijne bedoeling lag, huisbezoek ten Paleize te komen doen. Het kerkelijke leven moet ook door den dienst des Woords worden gebouwd. Toch is het vaak moeilijk de kerkelijke vraagstukken bij die gelegenheid eenigszins breedvoerig te behandelen. Dat kan echter geschieden in de kerkelijke bladen. Maar vaak zoekt men daar dergelijke bespreking tevergeefs. Mij is eene der grootere Kerken in ons land bekend, wier orgaan maanden achtereen met geen woord over de zaak van Dr. Geelkerken heeft ge rept. Aan de gemeente werd alle voorlichting onthouden. Door de herders. Inmiddels wordt de ruimte, die uitnemend voor kerkelijke vraagstukken dienst konde doen, goeddeels gevuld met stichtelijke lec tuur. Maar reeds in 1876, bij het laatste on- houd dat ik met Groen van Prinsterer had, enkele weken vóór zijnen dood, wees hij mij op de uitgave van preeken van den kort te voren overleden, uitnemenden predikant Ds. G. Doedes. Men deed beter, dus merkte Groen op, te herdrukken diens kerkrechtelijke brochure, waarin hij bepleitte, dat de Gerefor meerden zich van alle stemmen voor de z.g. hoogere besturen moesten onthouden. Wij ilebben zeide hij mij al zooveel stichte lijke lectuur. Inderdaad is het zeer noodig op meer dan één punt van groot gewicht bij het praepara- toir examen te onderzoeken, of de candiaaten van harte leven in en uit het Gereformeerde beginsel. Mr. D. P. D. FABIUS. „De Wageningsche Berg". 19 Juli 1926. 1) Mij dunkt, dat het een voordeel zoude wezen, indien als voorheen b'ij intrede en afscheid het woord werd gelaten alleen aan den dienstdoenden predikant. Wie behoefte heeft zijn hart voor hem uit te storten, kan dat te zijnen huize doen. TWEETAL TE BierurnG. H. Dijkstra te Bergentheim (Ov.), H. Kievits te 't Zandt Kampen A. J. Bouma te Wanswerd, D. van Dijk te Groningen. BEROEPEN TE Warffum H. v. d. Zanden te Wapenveld MidwoldaF. Dresselkuis, cand. te Winschoten Nieuwerkerk a.d. IJselB. G. de Bruijn, cand. te Pnrmerend Bolnes J. A. Schep te Dronrijp EdeS. W. Bos te Dokkum SchoonoordJ. Antuma, cand. te Enumatil. BEDANKT VOOR Franeker: Mr. W. S. de Vries te Tzum. Goënga c.a.E. H. Woldring te Kornliorn ZwartewaalJ. A. Verhoog te Klazienaveen (N. Dordrecht); UtrechtA. M. Boeijenga te Sassenheim DelftG. Laarman te Klundert. Ds. J. Slnys, pred. te Staphorst, is door. de classis Zwolle met 1 November a s emeritaat ver leend wegens meer dan 40-jarigen diensttijd. Op den dag der afzetfing van ds. H. C. van den Brink en van de meeste kerkeraadsleden bestond de Kerk van Zandvoort uit 110 belijdende leden en 95 doopleden. Hiervan hebben 47 belijdende leden met 54 doopleden verklaard den kerkeraad van ds. van den Brink als den wettigen kerkeraad te blijven er kennen. Bij den kerkeraad der Kerk Brederodestraat. te Zandvoort (ds. H. C. van den Brink) kwam in een missive van Mr. G. H. A. Grosheide, waarin namens „den kerkeraad van de Kerk van Zandvoort levende in het Gereformeerde Kerkverband" do vraag werd gedaan „of uw Kerk wenscht de kerkelijke goederen voor zich te hebben en de schuldenlast van de Kerk -te Zandvoort als de hare te accepteeren". In een ibevestigend antwoord dezerzijds „is de Kerk levende iin het Kerkverband bereid te berusten". Na breede bespreking, waarin o.m. de wenschelijk- iheid en de mogelijkheid van het stichten van een nieuw kerkgebouw in de wijk Bentveld-Aardenhout onder het oog werden gezien, besloot de kerkeraad (n.l. die van ds. van den Brink) voorloopig, gehoord het advies van Mr. A. C. C. van Proosdij en dat der Commissie voor de Financiën, de vraag toestemmend te beantwoorden. De belijdende leden der Gemeente zouden hierover nog worden gehoord, om daarna een definitieve be slissing te nemen. In een vergadering van den Kerkeraad met belij dende leden werd bovengenoemd voorloopig besluit meegedeeld en toegelicht. Als algemeen gevoelen werd na een bespreking vastgesteld, dat uitvoering van het Kerkeraadsbesluit voor de Gemeente het meest ge- wenscht was. In een daarna gehouden Kerkeraads- vergadering werd dit besluit definitief gemaakt. Aan Mr. van Proosdij werd hiervan mededeeling gedaan. Ter vergadering van de classis Drachten was ingekomen de de vorige vergadering aan dr. N. D. van Leeuwen, te Harkema-Opeinde, gevraagde ver klaring van gevoelen^ inzake de kwestie-Geelkerken en de besluiten van Assen, welk gravamen op de Synode die 31 Aug. bijeenkomt worden behandeld. De classis Hallum zal op haar eerstkomende vergadering een voorstel behandelen, beoogende het Huwelijksformulier dusdanig te wijzigen, dat het ook zonder uitlatingen geschikt is voor de kerkelijke huwelijksbevestiging van bejaarden. De zaak-Geelkerken in Indië. Ter vergadering der classis Batavia van de Kerken in Indië is een voorstel van de Kerk te Bandoeng in behandeling gekomen om de moeilijkheden in Holland met de kwestie Geelkerken niet in behande ling te nemen. De Kerk van Batavia ging met dit voorstel accoord. Van andere zijde werd voorgesteld dat de classis haar instemming zou betuigen met de besluiten der Synode, hetgeen niet behoefde in te houden, dat de classis zich daardoor homogeen zou verklaren met alles wat in eenig opzicht in deze zaak geschied is jDr. Van Andel diende een voorstel in, waarin de classis uitsprak met het oog op de Generale Synode te Assen, dat zij de uitspraken der Synode in deze kwestie aanvaardt. Bij een breedvoe rige discussie, die zich over deze aangelegenheid ontspon, werd van verschillende zijden opgemerkt, dat de:" Synode niet gevraagd heeft instemming met doch alleen neerleggen bij haar besluiten. Ónder voorwaarde dat'het woord aanvaarden niet meer zou inhouden dan „een zich neerleggen bij" werd het voorstel-Van Andel daarna met algemeene stemmen aangenomen. De Standaard bevatte het volgende bericht De Geref. Kerken in Indië. Het optreden van predikanten uit andere kerkformaties. De classis Batavia heeft in haar jongste vergadering uitvoerig van gedachten gewisseld om trent eenige ingediende voorstellen, inzake het op treden van een tweetal predikanten uit andere kerk formaties, te weten ds. H. Janssen, legerpredikant en dr. H. C. Rutgers, tot voor kort secretaris der N. C. S. V., thans Ned. Herv. pred te Groesbeek. Deze predikanten, die een bezoek aan Indië brach ten, zijn in onderscheidene Geref. Kerken aldaar in den dienst des^Woords opgetreden. De vergadering sprak uit, dat noch ds. Janssen veileden jaar, noch dr. Rutgers dit jaar het recht hadden een stichtelijk woord in het midden der Ker ken te spreken. Niettemin meende men, dat wanneer personen'? als de genoemde, mannen van beteekenis, die predikanten geweest zijn of nog zijn, in Indië komen en men kan aannemen, dat cle classis, mits tijdig vergaderd zijnde, de bevoegdheid om een stich telijk woord te spreken, zou hebben verleend, er geen overwegend bezwaar tegen kan bestaan, dezulken op de genoemde wijze te laten optreden. Aangenomen werd een voorstel van Ds. Bakker, inhoudende, dat, als zulke personen in Indië komen, de kerkeraad van Medan of Batavia met, hen spreekt, zich vergewist of zij in leer en leven zuiver zijn en daarvan mededeeling doet aan andere Kerken en zulks publiceert in het blad ter informatie der andere Kerken. Aan de kerkeraden werd de bevoegdheid toegekend aan bepaalde personen voor bepaalde gelegenheden het recht te geven voor een kring op te treden, na dat de kerkeraad zich heeft vergewist, dat zulke personen in leer en leven zuiver staan. Hierin is in elk geval wel onjuist, dat Dr. H. C. Rutgers thans predikant zou zijn bij de Ned. Herv. Kerk te Groesbeek. Van een dergclijken overgang van Dr. Rutgers van de Gereformeerde naar de Hervormde Kerk hebben we nog nooit iets gehoord. Het geval van Dr. Rutgers betrof niet een predikant uit een andere kerkformatie maar iemand die geen predikant meer is, omdat hij tot een anderen staat des levens overging. Na Zondagavond door don vorigen leeraar dr- J. Hoek met de woorden uit Jeremiaöl 50b inden dienst des Woords bevestigd te zijn, deed ds. J. v. d. Meulen, overgekomen van den Bosch, zijn intrede te Soest met den tekst Filipp. 1 8—11De houding van den dienaar tegenover zijne gemeente, welke zich kenmerkt door liefde, gebed en werk. Na de ont vouwing van deze woorden, werden de gebruikelijke toespraken gehouden, waarna de nieuwe dienaar werd toegesproken door ds. Den Boeft van Amersfoort namens de classis, door ds. Brans namens het bestuur der Chr. scholen en door ds. Alkema als ambts broeder ter plaatse. Onder de aanwezigen merkten we nog op ds. van Arkel, van Utrecht; ds. v. d. Wolf, van Kralingends. Post, van Bunschoten en vele anderen uit Amersfoort, Baarn en Bunschoten. In de Kerk van Zandvoort binnen het kerkver band had Zondagochtend in de godsdienstoefening, die geleid werd door Ds. Breukelaar van Zaandam, de bevestiging plaats van de ouderlingen, de heeren W. H. Bekking, W. Gosen en A. Steetskamp en van den diaken, den heer D. Wildeboer. De predikant hield een predicatie over 2 Petrus 1 19. In het voorgebed smeekte hij dat God zijn geest en waar heid mocht zenden over de gemeente, ook over dat deel, dat zich had afgescheiden. Nadat de ouderlingen en de diaken hadden geantwoord op de gestelde vragen in het formulier, zeide ds. Breukelaar tot hen, dat het een heerlijk ambt is, de gemeente mede te helpen regeeren. Het is een genade en een voorrecht daartoe verwaardigd te worden. Het is niet gemak kelijk hier te zijn, maar Hij die roept is getrouw. Voor u wellicht, aldus spr verder, is het een bijzonder zware taak den arbeid hier te doen. Maar de Hei land is getrouw. Hij moge u sterken. Na het dank gebed werd op verzoek van den bevestiger de beves tigden staande toegezongenDat 's Heeren zegen op u daal'. Het gebouw, waar de godsdienstoefeningen worden gehouden, was stampvol. VI is sin gen. Gehuwd Jacob Fröberg en Maria Baarschers. Altestatie gevraagd naar Souburg door D. J. de Visser en gezin. Evenzoo naar Voorburg door Jacobus Kempe. Tholen, ll-8-'26. De WelEerw. Heer Dr. C. Veltenaar, onze beroepen predikant, hoopt D.V. Zon dagavond 29 Augustus om 6 uur zijn intrede te doen na des morgens bevestigd te zijn door Ds. A. Bolwijn van Zeist. Namens den Kerkeraad, T. Dijkslag, scriba. KORT VERSLAG van de Vergadering der Classis Tholen op 4 Aug. 1926, gehouden te Bergen op Zoom. 1. Ds. A. Andree opent de vergadering, leest Ps. 82 en gaat voor in gebed. 2. De credentiebrieven worden nagezien. Alle ker ken zijn wettig vertegenwoordigd. Aan een Diaken wordt keurstem verleend. Er zijn geen instructies. 3 Het moderamen wordt als volgt samengesteld Ds. A. Andree, Praeses. Br. E. Tange, Scriba. Ds. W. M. Ie Cointre, Assessor. 4. De scriba leest de notulen der vergadering van 5 Mei j.l. welke onder dank, onveranderd worden vastgesteld. 5. Ingekomen stukken worden behandeld a). Van de classis Zaandam inzake den D. d. W. van de Kerk te M. Voor kennisgeving aangenomen. b). Van de clasis Haarlem in zake ds. W. E. v. D. en ds. H. C. v. d. B. Met droefheid voor kennisgeving aangenomen. c). De stukken, benoodigd ter approbatie van het beroep van dr. C. Veltenaar naar Tholen. Ze worden nagezien en in orde bevonden. De Kerk van Tholen word geluk gewenscht. 6. Ds. Andree brengt rapport uit over het Zendings werk in 't. afgeloopen jaar. Voorloopig heeft de zaak van een tweeden Missionairen Dienaar des "Woords moeten rusten voor het medisch werk, dat bij den tegenwoordigen stand van zaken, ook nog niet kan worden uitgebreid. Aangedrongen wordt op meerdere offervaardigheid. In verband met een aan de kerken rondgezonden schrijven, kan worden medegedeeld, dat de kerken van Bergen op Zoom en Oud-Vosmeer de bijdragen hebben verhoogd. Enkele kerken deelen mee de bij drage onmogelijk te kunnen verhoogen, Naar aan leiding hiervan ontspint zich een breede discussie en wordt vastgesteld, wat elke Kerk, naar zedelijke verplichting, heeft bij te dragen. 7. Ds. Ie Cointre brengt, rapport uit over de ge houden kerkvisitatie. Een enkele inlichting wordt gevraagd en verleend. 8. Naar aanleiding van het verslag, door de Kerk van Bergen op Zoom aan de kerken gezonden over haar Evangelisatie-arbeid, wordt, onder dank aan haar afgevaardigden voor dat werk, met algemeene stem men besloten dien steun te continueeren. 9. De rooster der classicale collecten voor 't, ko mende jaar wordt vastgesteld. 10. De Classicale Quaestor ad Art. 13 IC O. brengt verslag uit van den stand van de kas. Zijn boeken worden nagezien^en in orde bevonden Br. Schwartz wordt gedechargeerd en de dank der vergadering hem gebracht. De Quaestor deelt mee, dat er, mede door de nu gevolgde wijze van betaling over Emeri- taats-gelden, een beduidend kastekort ontstaan is, ter wegwerking waarvan hij een regeling voor stelt. Aangenomen wordt een voorstel om een com missie te benoemen, ter nadere saamspreking over deze zaak met br. Schwartz. De Di. Andree en le Cointre en br. D. Verkerke van Bergen op Zoom worden daarvoor aangewezen. 11. De volgende Deputaten worden benoemd Adreskerkde Kerk van Rilland-Bath. Correspondent: Oud. E. Tange te Rilland-Bath. Quaestor Oud. J. v. Strien te Anna Jacoba Polder. Archivarusde Kerk van Tholen. Voor kerkvisitatie Di. A. Andree en W.M.le Cointre. Voor approbatie van attesten en beroepen de ker ken van Bergen op Zoom en Tholen. Voor corresp. en coll. Theol. SchoolOud. J. Dijk slag te Tholen. Voor coll. Theol. Fac. V. U.Ds. W. M le Cointre. Voor coll. Hulpbeh. KerkenOud. P. A. Schwartz te Krabbendijke. Voor coll. kas voor Emeriti Pred. Wed. en Weezen Oud. P. A. Schwartz te Krabbendijke. Voor Art. 19 K. O.Ds. W. M. le Cointre. Voor Art. 49 K. O.Ds. A. Andree. Voor de Zending Ds. A. Andree. Voor de Zending onder de Joden Ds. A. Andree. Voor de Geest. Verz. der Milit.Oud. C. Lobbezoo te Bergen op Zoom. Voor de verstr. Geref. in Ned.-Indië Oud. E. Tange te Rilland-Bath. Voor Rijn-Pruisen en Westfalen Oud. E. Tange te Rilland-Bath. 12. De rondvraag naar Art. 41 levert niets bijzon ders op. Tholen vraagt vertegenwoordiging bij de intrede van dr. Veltenaar op 29 Aug. a s. De beide predikanten zijn verhinderd. Een deputatie van de Kerk te Bergen op Zoom zal de Classis vertegen woordigen. 13. De vacaturebeurten worden geregeld ds. Andree twee in Rilland-Bathds. le Cointre één in Anna Jacoba Polder en Oud-Vosmeer en dr. Veltenaar één in Poortvliet. 14. De boeken van den C'assicalen Quaestor wor den nagezien en in orde bevonden. Br. v. Strien brengt rapport uit over den stand van de kas. Er is een batig slot van f 256,626. Hem wordt de dank der vergadering gebracht voor zijn beheer. 15. Oud. E. Tange brengt rapport uit over de laatst gehouden Partic. Synode van Zeeland. Wat de voorstellen der classis Tholen aangaat, zoowel voor de zaak der Evangelisatie als voor de Garnizoens kerken, werd een commissie benoemd, om de eerst volgende Partic. Synode met voorstellen te dienen. 16. De Dienaar des Woords van de Kerk te Tholen wordt aangewezen als consulent van de kerken te Poortvliet en Oud-Vosmeer. 17. De volgende vergadering wordt vastgesteld D.V. op Woensdag 10 Nov. a.s. 18. Het Persverslag wordt gelezen, de Praeses sluit de vergadering, nadat ds. le Cointre is voorgegaan in dankgebed. Op last der Classis, Ds. W. M. le Cointre, h. t. Assessor. De volgende collecten zijn afgedragen Theol. Fac. Hulpbeh. Verstr. Geref. V.U. Stud. Ned.-Indië Anna-Jacoba-Polder f 31,14 f 19,485 f 19,48 Bergen op Zoom f 32,44 f 28,90 f 27,16 Krabbendijke f 24,31 f 20,05 f 22,20 Oud-Vosmeer f 12,66 f 12,89 f 13,38 Poortvliet f 7,50 f 7,50 f 7,50 Rilland-Bath f 15,60 f 10,12 t' 9,- Tholen f 12,93 f 10,— f 9,97 Ter neuzen, 12 Aug. 1926. Ontvangen uit de Classis Axel voor Hulpbeh. Kerken in de prov. Axel f 67.05 Oostburg f 15.84 Terneuzen f 54.78 Hoek f 18.72 en Zaamslag f 53.44. Voor de Theol. School. Collecte van de Geref. Kerk Schoondijke f39.25. M. Riemens. Met dankbaarheid doet de Kerkeraad der Gerefor meerde Kerk van Kamperland er mededeeling van, dat aan de Kerk geschonken werd een aandeel, groot f 100,van de Obligatieleening 1922. De Muijnck, Penningm. Middelburg. Gecollecteerd in de maand Juli voor de Zending onder de Joden f 131,44; voor de V. U. f 125,50; voor aflossing der geldleening f 121,34; voor de Kerk f 131,52. De Boekhouder. Middelburg. Ontvangen voor 't Kerstfeest te Parakan en Blondo van N.N. f 1,van de Meisjes- vereeniging Mosterdzaadje te Almkerk f 2,50 van de kinderen van Hillebrand, St. L. 12 doosjes kralen. Met vriendelijken dank. L. H. van Noppende Kam. ZENDING. St. Lauren s. Met vriendelijken dank ontvangen van Johanna Wattel, Brigdamme, 195 halve centen. Namens de Zendingscommissie, D. Willemse, Penningm. Met vriendelijken dank ontvangen een pak zilverpapier van de jongens S. Jongepier, een pak zilverpapier van de kinderen der Chr. School te Ilein- kenszand en 123 h.c. en een pakje zilverpapier van Anton v. d. Linden. C. Littooij, Molstr. 90, M'burg. PARAKAN. Met vriendelijken dank ontvangen van de Geref. Kerk te Drimmelen f 10. C. Hondius. Rotterd. Kade 244. Geref. Jongelingsvereen. Middelburg. Afd. „Herman Faukeel". G. B. Art, 6. Van het onderscheid tusschen Canonieke en Apocriefe boeken. C. J. Hooftman. M. O. Schets 16. Strijdmiddelen der Vakorganisatie II (Werkstaking). F. Florusse. Afd. Dr. Lützen Wagenaar. G. B. Art. 6. C. Ton. V. Gesch. 28. Een nieuwe geest. L. de Rijke Sr. Rooster J. V. „Calvijn", Vlissingen, voor 15 Aug. Middag-afd. Gel. Bel. Art. 21. C. Stroo. A. R. Beg. Art. 13. F. de Klerk. Avond-afd. Galaterbrief. Onderwerp I. J. Karaermans. Onder de Spaansche dwingelandij J. Versluijs. MIDDELBURG. Bediening van den II. Doop in de Hofpleinkerk. Heidelb. Catech. Zondag 40. Collecte Emeritionds. Gasthniskerk 9.30 uur ds. J. H. Telkamp 6 uur ds. J. D. Wielenga Hofpleinkerk 9.30 uur ds. J. D. Wielenga te Hoofddorp. 2 uur ds. H. J. Heida W. 10 30 uur Huwelijksbevestiging. Noorderkerk 9.30 uur ds. H. J. Heida te Vlaardingen. 6 uur ds. J. H. Telkamp Arnemuiden 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Voorber. H. Av. Domburg 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. J. E. Visser Gapinge 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. C. von Meijenfeldt Grijpskerke 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. Koudckerke 9 en 2 uur ds. L. v. Loon St. Laurens 9.30 en 2 uur ds. A. Koning Meliskerke 9 en 2 uur dhr. P. Koster te Valthermond. 6.30 uur ds. H. J. Heida Rede Jong. Ver. Oostkapelle 9 en 2 uur ds. E. Douma Serooskerke 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. G. B. Wurth Souburg 9.30 uur ds. G. B. Wurth 2 uur Lezen eener Leerr. Veere 9.30 en 2 uur ds. I. K. Wessels Vlissingen 9.30 en 5.30 uur ds. P. N. Kruyswijk Vrouwepolder 9.30 uur ds. C. von Meijenfeldt 2 uur Lezen eener Leerr. Westkapelle 9.30 uur ds. J. E. Visser 2 uur Lezen eener Leerr. Brouwershaven 9.30 en 2 uur Bruinisse 10 uur 5.30 uur Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur Geersdijk 9.30, 2 en 5.30 uur Haamstede 9.30 en 2 uur Kamperland 9 en 2 uur 6 uur Nieuwerkerk 9.30, 2 en 6 uur Oosterland 10.30 uur 3 uur Scharendijke 9.30 en 2 uur Wissekerke 9.30 en 2 uur Zierikzee 10 en 6 uur Zonnemaire 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. ds. D. Bremmer Bed. H. Av. ds. D. Bremmer Dankzegging, ds. F. Staal Lezen eener Leerr. ds. A. P. Lanting te Wolfaartsdijk. ds. F. J. v. d. Ende Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. D. Bremmer Voorber. H. Av. ds. J. W. van Tol Lezen eener Leerr. ds. C. J. Wielenga ds. Z. Hoek Classe Th Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur Cand. de Groot te Zandvoort. Bergen op Zoom 9.30 en 6 uur ds. W. M. le Cointre Krabbendijke 9 en 2 uur ds. A. Andree Pooi-tvlict, 10.30, 3 en 7 uur Lezen eener Leerr. Rilland-Bath 10 uur Lezen eener Leerr. 2.30 uur ds. W. M. le Cointre Tholen 9.30 en 2 uur ds. K. Veen te Oude en Nieuwe Biltdijk. Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur ds. G. de Jager te Doornspijk. Baarland 9.30 en 2.30 uur ds. J. van Nes te 's Gravenhage. 6 uur ds. J. van Nes Rede in het belang van de Jodenzending. Driewegen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kapelle-Biezelinge 10 en 2.30 uur ds. A. Scheele Borsele 9.30 uur Lezen eener Leerr. Goes 9.30 en 6 uur ds. P. de Feijter te Boornbergum. 's Gravenpolder 10.30 en 3 uur ds. C. W. Keur Heinkenszand 10 en 2.30 uur Lezen eener Leerr. lerseke 9.30 en 2 uur ds. R Zijlstra te Delfshaven. Wemcldinge 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kruiningen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Nieuwdorp 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Axel 9.30 en 2 uur ds. A. Steijling Em. pred te Naarden. Hoek 10 en 3 uur ds. J. B. Vanhaelen Oostburg 10 en 2.30 uur ds. M. van Wijk Oostburg (dienst. Aardenburg) 9.30 en 3 uur Cand. C. Steenblok te Nieuwdorp. Schoondijke 10 en 3 uur Lezen eener Leerr. Terneuzen 9.30 en 2.30 uur ds. S. Groeneveld Zaamslag 9.30 en 2.30 uur ds. C. J. de Kruijter te Hasselt.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3