Het beste Adres voor MAHUFACTUEEM is dat van L E. HIfIEEE, Sraoti Markt, Hoek Gravenstraat, Middelburg. i I Jacobs Tabak SIGARETTEN W. J. BOSDIJK, Zwakke Zenuwen 7D0MIS IIMAAN, Lip Mltnit C 24, Illf, HENDRIKSE Go's n flflflflflnnnn Verpleegster Vier mooie Boeken n n n a n u n n n Administratie. net Dienstmeisje, GEZELLE MEERBURG's CHRISTELIJKE KALENDER D.H. LITTOOIJ Azn. Heeren Rookers. COLLIERS ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. Limonade in verschillende smaken. Koekjes verpakt in luxe blikjes. Voorradig bij VROON, Banketbakker, L. Noordstr. M'burg. Tel. 246. Algemeene Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand Middenstands-Administratie-Bureau. M. C. VAN DEN ENDE, Punt O 216 M'burg G. F. CALLENBACH, te Nijkerk. 13 a o BIJBELS en KERKBOEKEN Heerlijk Krentenbrood Ontbijtkoek Ds. A. LITTOOIJ. IMF PRIJS 50 CENT. D. H. LITTOOIJ Azn., Terneuzen. voor 1927 UITGAVE VAN TERNEUZEN. H. VAN DRIEL, Langeviele. J. TEVEL, Barbier, Seisstraat, Vraagt steeds Verkrijgbaar in alle prijzen. Groote sorteering Sigarenmagazijn Langeviele, Middelburg. bij I. VERELST, Pottenmarkt K 192. Ik. Manchester Pakjes - Manchester Broekjes - Manchester Vesten. Pilow Vesten met en zonder mouwen en Walchersche Hoeden. Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. Koninklijke Pianofabriek ANTOINE MES, Bankiers- en Effectenkantoor, Middelburg. Deposito's Coupons Prolongaties Nazien uitlotingen Credleten Vreemde gelden Beleeningen Chèques op binnen- Verzekeringen en buitenland. INSTRUMENTMAKER VAN BOVEN MIDDELBURG OPTIEK BANDAGES FOTO-ARTIKELEN Het vakkundig Adres voor BRILLEN sinds 30 jaar Kantoor Middelburg, Londensche Kade H 54. Deposito's - Credieten - Effecten - Coupons - Incasso's. Middenstands Girodienst. - Alle Bankzaken. Inrichten, Controleeren en Bijhouden van Koopmansboeken. Rapporten, Verslagen, Belastingzaken. - Billijk tarief. ZEER VOORDEELIGE AANBIEDING! M. VAN LOO, K. Noordstraat E 3, MIDDELBURG. De Boer van Dale-Hoeve door J. S. Fletcher, Nog is de Jaargang niet compleet; Eikenhouten Boekenkast Twaalf honderd Nieuwe Abonné's £3 fl fl 13 fl JOH. A. JULIANUS, Schoolboeken, Woordenboeken, Atlassen, en verdere Schoolbehoeften F. A. DE JONGE. Tandborstels, Tandpasta in doozen en tubes. OOOL MONDWATER. Zoutevisch. Stokvisch. Droge Scharren. GEBR. VAN DORT, Advertentie-Bureau LITTOOIJ OLTHOFF plaatsen van ADVERTENTIËN in alle Bladen. Ondertrouwd: J. SCHOUT. en A. BOXMAN. Den Haag, Rjjswjjksche weg 400, 29 Juli 1926. Giessendam, C 156, Huwelijksvoltrekking D. V. 12 Augus tus 1926. Huwelijksinzegening in de Geref. Kerk te Giessendam om 3.30 uur door den Weleerw. Heer Ds. S. O. Los. Toekomstig adresGeneraal van Geen plein 20 Rijswijk. Binnenkort verschijnt door DERDE HERZIENE DRUK, verzorgd door en met een woord vooraf van Ds. P. v. DIJK. WB" Een hoogst belangrijk geschrift voor ieder lid onzer Kerken. Uitgave van Net persoon, algemeen ontwikkeld, in het bezit akte Boekhouden, belast zich gaarne met het inrichten, bijhouden en controleeren van Boekhoudingen. Brieven onder No. 12 bureau van dit blad. Gevraagd een 17 a 18 jaar, om 14 Aug. in dienst te treden. Klein gezin. Adres Mwjuffr. Bax Ruissen, Koning Willem II str. 11, Bergen op Zoom. n SCHRIFTVERKLARING VAN EEN TWAALFTAL - PREDIKANTEN. - Boeiende Chr. Verhalen. Ontvangen ZIJDE-STROO voor het haken van Hoeden, in 16 verschillende kleuren, voor f 1,10 per knot. Zie Etalage Verkrijgbaar bij Potten Zeep, Stukjes Zeep, Kwasten, Brillantine, Shampoon, Haarkammen enz. in GIT, PARELS, BARNSTEEN en FANTASIE-STEENEN HEEREN ROOKERS Aan de spits van fijne Sigaren staat ook het merk VALASQUES welke van 815 cent verkrijgbaar zijn in het Tabak- en Sigarenmag. van W. F. DIERMANSE, K. Noordstr., die zich beleefd aanbeveelt. FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloed wijn. zijn tegenwoordig de oorzaak van veel en nameloos lijden. Zenuw hoofdpijn maagkrampennerveuse si ierpijnenpijnen in den rug of de lenden dat alles komt van verzwakte zenuwen. De zenuwen die deze organen voedsel toevoeren moeten, zjjn oververmoeid en kunnen hun taak niet goed meer verrichten. Van daar dan die prikkelbaar heid, lusteloosheid, opzien tegen eiken arbeid, spoedige vermoeidheid, slapeloosheid, angst zonder te weten waarvóór. Dat is een zwaar lijdenen dat kan alléén overwonnen worden, wanneer men er in slaagt de zenuwen te versterken en de vroegere veerkracht weer op te wekken. SANGUINOSE is het eenvoudig natuurmiddel dat aan de uitge putte zenuwen hare natuurlijke veerkracht weder geeft. De heer Dr. Pol Demade zegt in zijne bekende studie over de Sanguinose „aan dien uitgebreiden kring van zwakke en lijdende biedt zich de Sanguinose aan als een plantaardig tonicum (veerkracht-opwekkend middel) van den eersten rang". De zwakste gestellen verdragen de Sanguinose. Indien gij lijdt door verzwakte zenuwen en als gij geen baat vindt bü uw tegenwoordige behandeling, probeer het"dan eens met de Sanguinose. Wat zij voor honderd anderen gedaan heeft, doet zy gaarne ook voor U. Prijs per fl. f 2.00, 6 fl. f 11.-, 12 fl. f 21.—. Verkrijgbaar bü de meeste Apothekers en goede Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c-4. Den Haag. NAAST R. K. KERK. MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse prijzen en houtsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilen Bijkantoren GOES, SLUIS, OOSTBURG. ZITDAG op marktdagen te Aardenburg Oostburg IJzendijke Kruiningen Wissenkerke Kortgene. Rekening-Courant Effecten DATUMSTEMPELS, HANDTEEKENING- STEMPELS, NUMMERSTEMPELS, -: HORLOGESTEMPELS, NIKKELEN ZAK- DOOZEN MET STEMPEL, LAKSTEMPELS, DOOSJE MET ZES KANTOORSTEMPELS, STEMPELCIJFERS IN VERSCHILLENDE GROOTTFN, ALPHABETS IN VERSCHIL LENDE GROOTTEN, GEEMAILLEERDE NAAMPLATEN WORDEN SPOEDIG EN GOEDKOOP DOOR ONS GELEVERD. LITTOOIJ OLTHOFF, SPANJAARDSTRAAT MIDDELBURG LANGE NOORDSTRAAT 125. TELEFOON 122. Luster Colberts f 10.50, Linnen Heerencostuums f 9.25, Colbert Costumes f 9.50, Kinderpakjes f 2.45, Linnen Matrozenpakjes f 1.90, Linnen Matrozen blouses f 1.15, Fantasiebroeken f 1.95, Zyden Zelfbinders f 0.46. ZIE ETALAGE. HflflflflflflflflflflflHflflHflHflHfiflflflflflHH hebben de abonné's op CALLENBACH's Chr. Biblotheek in dezen jaargang ontvangen, nu zooeven als vierde deel verscheen Pry's ingenaaid f 2,25. Gebonden f 3, als laatste deel zal verschijnen een werk van PENNING. Zoolang de jaargang loopt, heeft ieder lid, en dat kan iedereen ook nü nog worden, kans op de tweede gratis uitgeloofde gezwegen nog van de beschikbaar gestelde prachtige Premieboeken. Meer dan werden na de verschijning van het eerste deel van dezen jaargang gewonnen, en nog zyn duizendtallen te winnen, als er slechts door gewerkt wordt. Catalogi met inteeken kaar ten worden op aanvrage toegezonden door de Firma Aanbevolen Adres voor Firma F. P. D'HUIJ, Burgt, Middelburg. BEHANGERIJ - STOFFEERDERIJ. Bedden- en Matrassen-Inrichting. VERHUIZINGEN. Beleefd aanbevelend, Langeviele K 211 Middelburg. J. M. v. d. WOESTIJNE. Boek- en Bybelbindery. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. In de Stichting „VELDWIJK" te ERMELO bestaat gelegenheid tot op leiding van (DIPLOMA B). Jonge dochters van 18—30 jarigen leeftijd, die instemmen met doel en grondslag der Vereeniging, waarvan ge noemde Stichting uitgaat, gelieven zich schriftelijk aan te melden by den Geneesheer-Directeur. voor de verschillende Onderwijsinrich tingen zyn verkrijgbaar by Neemt proef met myn Luxe Brood- en Banketbakker ij Balans E 108, Middelburg. Aanbevelend, Fa. DAMEN, Korte Noordstraat. J, LAVOOIJ. MIDDELBURG. Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heereukleeding naar maat. Autogeenische Lasch- en Snyinrichting. Smedery, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLTJiJMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. ATTENTIE! Prima Eierkolen, Duitsche Stukkolen en Anthraciet, tevens Geklopte Cokes en Parelcokes. Beleefd aanbevelend, CH. C. DE RIJK v.h. G. Jacobse. Vlissingschestraat K 54, Middelburg. Segeerstraat Middelburg. R. A. BASTIAANSE, Banketbakker. Langeviele, Middelburg. in verschillende soorten en prijzen. Spanjaardstraat E 71, MIDDELBURG belast zich met het

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4