OPENBARE TIJDREDE. Godsdienstoefeningen Onderwerp: De zangers aan de glazen zee. De overwinnaars over 666. Geen bezorgdheid. KERKNIEUWS. Officiëele Berichten. Verantwoording uan Liefdegauen. INGEZONDEN STUKKEN. Vereenigingsleuen. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 8 AUGUSTUS 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes Classe Axel Op DINSDAG 17 AUGUSTUS hoopt D. V. Ds. G. WISSE, van Utrecht, op te treden In de Nieuwe Kerk te Middelburg. Toegang en plaatsen VRIJ. Aanvang 8 uur. Deuren open 7.30 uur. HET COMITÉ. schril af het droevig lot der Joden in Spanje en Portugal, in de 16e eeuw, tegenover de gastvrijheid, die hun toen in ons vaderland ten deel viel. De Roomschen onzer dagen beseffen het, dat zij1 moeten trachten, het vooroordeel der Joden tegenover hen weg te nemen, aleer zij op hun zending onder de Joden rijke vrucht kunnen verwachten Vandaar, dat den kinderen op Roomsche scholen liefde voor de Joden ingeprent wordt. Door het Geert Groote Genootschap is zelfs een klein blaadje, in verschillende kleu ren uitgegeven, waarin voor Roomsche kin deren opgesomd worden, om het volk Israël een warm hart toe te dragen. In het halfmaandelijksch orgaan voor Prac- tische Roomsche opvoeding. „Ons eigen blad" van 5 Maart j.l., ons door de vriende lijkheid van onzen Christelijken-schoolspecia- iiteit, den heer J. C. Wirtz van Oegstgeest ter inzage gezonden, wordt de inhoud van dat bidblaadje afgedrukt. Wij laten 't hieronder volgen Jezus Koning der Joden. Waarom ik aardig wil zijn voor Joodsche kinderen 1. Omdat Jezus een Joodsch kindje was. 2. Omdat Zijn lieve Moeder Maria een Joodsche vrouw was. 3. Omdat Sint Jozef, Zijn voedstervader, een Jood was. 4. Omdat de Apostelen en al Zijn vrienden in het H. Land Joden waren. 5. Omdat het een Joodsch kindje was, dat Hij bij Zich riep, toen Hij zei „Laat de Kindertjes bij Mij komen." 6. Omdat Jezus zelf zooveel van de Jo den houdten het niet prettig vindt, als iemand onaardig is tegen de Joden, en het juist heel graag ziet, als de menschen vrien delijk zijn tegen hen. Nog een reden Als ik aardig ben voor de Joden en lief voor Joodsche kinderen, dan zou het wel kunnen gebeuren, dat ze van de Roomschen gingen houden. Dan zouden ze missdhien ook van de Roomsche kerk gaan houden, en misschien wel Katholiek willen worden. Wat ik nu ga doen Ik ga heel aardig en gedienstig zijn voor Joodsche kinderen. Ik zal voor de Joodsche kindertjes bidden, vier keer op een dag de eerste keer bij mijn morgengebed, de tweede keer onder de H. Mis, bij de Consecratie, de derde keer als Jezus bij mij is in de H. Communie, de vierde keer bij mijn avondgebed. Dan zal ik bidden wat Jezus zelf voor de Joden gebeden heeft, toen Hij aan het kruis hing „Lieve vader, wees weer goed op de Joden ze wéten niet wat ze doen." Tot zoover dit bidbriefje voor Roomsche kinderen. De Roomsche inkleeding en de Roomsche werkheiligheid, die er uitspreekt, laten wij daar. De gedachte, om ook den kinderen liefde, voor de Joden en voor Joodsche kinderen te leeren, en aldus hen mee te laten werken, om te trachten Joodsche harten ontvankelijker te maken voor het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus, is niet verwerpelijk, maar cischt navolging. Er is soms gevaar, onbewust, hiji 't ver tellen der B'ijbelsche Geschiedenis, vooral van de lijdensgeschiedenis des Heeren, dat er in de kinderharten 'n zekeren wrevel, 'n ge voel van afkeer tegen de Joden in 't alge meen gewekt wordt. Dat gevaar moet bestreden. Liefde moet worden wakker geroepen bij de kinderen voor dat volk, waaronder God Zijne openbaring gaf, waaruit Hij den redder der wereld deed geboren worden naar 't vleesch, dat volk, dat God ten zegen stelde voor a/le volken. Dan dient de Chris telijke school op 'krachtige wijze de Zending onder lé-e Joden. JAC. VAN NES Czn. In het gezin, waar ik' U op dit oogenbhk binnenleid had al menige samenspreking plaats gehad, waarbij, naar de uitdrukking van Busken Huet, de Minister van Financiën niet te onpas zou zijn gekomen. Het gezin groeide, de zorgen vermeerderden met den dag, de noodzakelijke levensbehoeften waren nog duur en de inkomsten vermeerderden niet naar die verhouding. Ze hadden anders een gelukkig leven, deze ouders hun kinderen! waren gezond en flink bij de hand, neen, neen, ze wilden niet klagen, vonden integen deel nog veel stof tot ootmoedige dankbaar heid. Maar ze moesten af en toe eens ter dege rekenen en zoo zaten ze ook op een Zaterdagavond weer ernstig met elkander te overleggen. Ze kwamen tot de ontstellende ontdekking, dat het weekloon, o'fschoon al verschillende malen verhoogd, niet meer toe reikend was. Er moest voor een anderen weg worden gezorgd. Want beiden, zoowel de vader als de moeder, waren opgevoed in de gezonde gedachte, dat je niet meer moet uit geven dan je verdient. Maar wat koopen zon der het voorloopig te betalen, daar dorsten ze niet aan te denken. „Mij dunkt, zei de vrouw, „dan is het net, of het je eigen niet is." Neen, ze wilden ieder het zijne geven en dan mochten ze met het beperkte weekloon van den huisvader er maar niet op los koo pen. Dan kwamen ze nooit meer bij. Maar aan den anderen kant waren er toch van die uitgaven, die niet mochten worden vermin derd. De kinderen moesten toch goed gevoed, ze moesten, al was het niet weelderig, dan toch netjes gekleed worden. En dat kostte al heel wat geld. Ja, dat waren onafwijsbare dingen en zoo eindigde die Zaterdag-avond conferentie een beetje somber, 't Moest an ders en ze zagen den weg niet. Er werden wel een paar kleine onnoodige uitgaven op de weekrekeriing geschrapt, maar dat zette niet voldoende zoden aan den dijk. Neen, de inkomsten moesten vermeerderd worden en daar zag vader niet zoo gemakkelijk gelegen heid voor. Hij zou in ieder geval eens met den patroon praten en probeeren overwerk te krijgen, maar hij had er wel een zwaar hoofd in. Ze sliepen slecht dien nacht. Ze woelden maar om en om. Het vraagstuk van de zor gen des levens hield hen wakker. Er dreigde bezorgdheid in hun harten te komen en zij kenden het woord „Wie van U kan met be zorgd te zijn een el tot zijn lengte toedoen?" Vader worstelde daar nog al mee. Zoo tegen het opstaan lag hij nog wat te dommelen. De anders zoo heerlijke Zondagmorgen dreig de ook nog bedorven te worden. De kinderen waren al wakker. Ze wilden er wel uit. Neen, moeder vond, ze moesten nog maar eens een poosje rustig blijven lig gen, dan mochten ze wel een mooi versje zingen. Dat deden ze graag, want de kinderen zongen goed, hadden mooie stemmetjes en leerden op school menig aardig versje. En daar begonnen ze, hoog en helder, als klokjes in de bergen O, wij kinderen, wij leven, Als de vogeltjes blij, Want de Heere daarboven Zorgt voor u en voor mij'. Wakker, klaar wakker was vadier in eens. Dat was nu de lichtstraal, waar zijn zoekend, somber hart naar uitgezien had. Zeker, hij' mocht door genade bij hooger licht leven, maar niet altijd was dat licht helder. Sedert gisterenavond had daar door al die lastige getallen een sombere wolk voorgehangen. Maar nu zongen zijn eigen kinderen het hem toe „De Heere daarboven zorgt voor u en voor mij Hoe kon hij dat toch maar één oogenblik vergeten de Heere zorgt. Zijn Zondagmorgen werd goed. Helder en klaar zag hij het voor zich staan, wanneer hij meende te moeten zorgen, dan raakte hiji ér toch telkens mee vast, dan waren de wegen als afgesloten, maar de Heere had' het hem nu door zijn kinderen laten toezingen, zoo duidelijk alsof Hij het met hoorbare stem had gezegd, dat Hij zou zorgen. De dominé had er dien morgen niet veel moeite aan, hem bij de geestelijke dingen te houden. Zijn ooren waren geopend, zijn hart was ontvankelijk en heel den dag jubelde het in zijn hart als een zang uit de hoogte „Zorgt voor u en voor mij De moeilijkhe den waren natuurlijk niet opgelost, maar va der zag nu weer auidelijk, wie ze alleen kon oplossen en hoe hij nu maar kon voortgaan. Zeker, de maatregelen bleven noodig, er moest met overleg gehandeld worden, de zorg des Heeren schakelt onzen arbeid niet uit, „maar de bezorgdheid wijkt en er is weer plaats voor den voet om te gaan. En moeder 't Was haar een geb'edsver- hooring, dat de kinderen juist dat versje had den gezongen. En hoe leefde ze weer op, toen in den kring van haar dierbaar gezin de vroolijke toon des geloofs weer doorklonk. Ze kon wel heel zuinig doen, alle zaken goed op haar plaats houden, maar ze kon er niet tegen, dat haar man zoo somber keek, zoo weinig zei, zoo zuchtte en daarom birak ook bij haar dien Zondagmorgen de zon weer door en jubelde het ook in haar hart„Zorgt voor u en voor mij." (De Bazuin.) TWEETAL TE Ede S. W. Bos te Dokkum, J. W. Esselink te Eindhoven. BEROEPEN TE Itotlevalle J. II. Antuma, cand. te Enumalil; HoogvlietC. van Schie cand. te Voorschoten ZalkF. Dresselhuis, cand. te Winschoten Bunschoten-Spakenburg A. P. de Jong te Almkerk BurumI. K. Wessels te Veere HijlaardB. G. de Bruyn, cand. te Purmerend; EmmenF. H. van Loon te Smilde Nieuwdorp A. Wijngaarden te Baarland. AANGENOMEN NAAR 's Hertogenbosch D. de Wit te Berlikum Tholen C. Veltenaar te 's Gravenhage. BEDANKT VOOR EpeG. de Jager te Doornspijk Burum: J. II. Donner te Molenaarsgraaf-Brandwijk; Gendercn A. B. W. M. Kok te Wommels ZwartsluisJ. A. Verhoog te Niouw-Dordrecht ZeistJ. van Herksen te Hillegom Nieuwlande C. Veltenaar te 's Gravenhage. De classis Klundert he<ft in haar te Breda ge houden vergadering peremptoir geëxamineerd en met algemeene stemmen toegelaten tot den Dienst des Woords en der Sacramenten, cand. J. Smelik, te Hillegom, beroepen predikant te Zevenbergen. Cand. Smelik zal D.V. Zondag 29 Aug. as. zijn intree doen, na 's morgens bevestigd te zijn door ds. K. Schilder, van Oegstgeest, terwijl hij zich Maandagavond 30 Aug. met een kort woord hoopt te verbinden aan den Evangelisatiepost Roosendaal, die onder Zeven bergen ressorteert. In de vergadering der classis Grootegast is peremptoir geëxamineerd en toegelaten tot den Dienst des Woords en der Sacramenten, H. W. Wiersema beroepen predikant te Oldehove. Bevestiging en in' trede geschiedt op 22 Aug. a.s. Bevestiger is ds. J. Duursema, emeritus predikant te Groningen. Dezer dagen vierde ds. J. E. Goudappel, predi kant bij de Kerk van Emlichheim, zijn zilveren ambts jubileum. De jubilaris werd in 1870 geboren, om in 1900 candidaat te worden en 1 Aug. 1901 te Heteren- Randwijk in het predikambt bevestigd te worden. Vandaar trok hij in 1905 naar Dieren, om in 1912 in Utrecht zijn intrede te doen. In 1924 verwisselde ds. G. deze standplaats met Emlichheim. Ds. A. Geuchies, em. pred. te Assen, is bereid om de vacante kerken te dienen in den Dienst des Woords. CLASSIS-VERGADERING MIDDELBURG. Voor de samenstelling van het agendum der a.s. Clas. is-vergadering op 8 September, worden de kerkeraden beleefd verzocht de stukken daartoe in te zenden vóór 19 Augustus a.s. Namens de roepende Kerk, W. Maas, Scriba. Vrouwcpolder, 6 Aug. '26. KERKERAAD (Breed), 5-8-'26, Middelburg. Begin, Notulen, Woensdagavondcommissie als ge woonlijk. Absent: 7 ouderlingen en 8 diakenen. Ingekomen stukken. Schrijven van ds. Laarman, waarin hij bedankt voor het beroep naar hier. Verschillende vragen om steun gaan naar de des betreffende commissies. Bericht van de besluiten der Classis Haarlem in zake Di Van Duin en v. d. Brink. Een schrijven der Classis Middelburg inzake de Zendingsbijdragen van de kerk van Middelburg wordt gevraagd f 2225 thans wordt f 200 minder gegeven. Toegestaan, na gunstig advies der Zendingscommissie, die reeds voor het meerdere heeft gezorgd. Schrijven der orgelcommissie. Een commissie zal voorstellen doen in verband met dit schrijven. Rapport commissie beroepingswerk. Brcede be spreking. Bij de volgende Avondmaalsviering in de Noordcr- kerk zal de nieuwe inrichting in orde zijn. Volgende week geen vergadering. Dankzeggingsluiting. SUPPLETIEFONDS „DE GLINDIIORST". In dank ontvangen van de Diaconie der Geref. Kerk te Middelburg een bedrag van f 125. Magen wij de Diaconieën der Classis Middelburg, die nog geen bijdrage voor dit fonds zonden, ons Schrijven van 30 Juni nog eens in herinnering bren gen? Namens de Commissie, F. Damen. M'bnrg, 5 Augustus 1926. Brakstraat O 271. M i d d e 1 b u r g. In dank ontvangen door bemid deling van br. Littooij f 5,van de familie S. De Boekhouder. Middelburg. Ontvangen voor de Keislfeest- viering te Magelang van de naaivereeniging voor Parakans Hospitaal te Middelburg de opbrengst der busjes f 5,— van Mevr. S. te R. f 10, Hartelijk dank. Warm aanbevolen. L. H. van Noppende Kam. ZENDING. Middelburg In dank ontvangen uit, het busje Rusthuis f 3.04uit het busje van br. O f 7,70 en door bemiddeling van Mej. Jansen f 53,21 van de Geref. Zondagsscholen alhier. Namens de Commissie, L. A. Tange, Penningm. Met vriendelijken dank ontvangen een pakje zil verpapier van de kinderen J. C. Noordhock, Goes van Jeanctte Haverbock, Bergen op Zoom van Adri- aan en Maria Sparrcntak, Vrouwepolderidem en f 1,van Mej. E. P. alhier; en door tusschenkomst van den heer II. 150 h. c en een pakje zilverpapier en capsules van Tannetje llollebrandse, Grijpskerke. Mej. C. P. II. Littooij, Molstraat F 90, Middelburg. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. De Jaarvergadering van „Vrederust". Geachte Redactie. In het nummer der Kerkbode van Vrijdag 30 Juli 1.1. geeft ds. Heij een vrij breedvoerig verslag van de Jaarvergadering van „Vrederust". Vergun mij s. v. p. naar aanleiding van dat ver slag de volgende opmerkingen te maken le. Ds. Heij zegt, dat de behandeling van het voor- stel-Koudekerke moeilijkheden ondervond, omdat het op de agenda niet volledig genoog was weergegeven. Waar ds. Heij echter per „Ingezonden" in de „Zeeuw" genoemd voorstel volledig had meegedeeld mis schien ook wel om daarmee nog eenige reclame voor het voorstel-Koudekeike te maken? begrijp ik niet, hoe hij nu nog tot een dergelijke redeneering komt. Mij althans is daarvan totaal niets gebleken. 2e. Ds. Heij klaagt verder over het feit, dat van de behandeling van het voorstel in de verschillende bladen niets is meegedeeld, en doet dit nu dan zelf maar in de Kerkbode. Of het in het algemeen van journalistieke zijde en ook van andere zijden gezien, wenschelijk is, veel over eigen zaken en eigen woor den te schrijven, zal ik thans maar laten rusten. Wel zou ik er gaarne even op wijzen, dat de fout, die door ds. Heij anderen kwalijk wordt genomen, door hem zelf ook begaan wordt, n.l. onvolledig z ij n. Waarom n.l. niet meegedeeld, dat tenslotte het voorstel-Koudekerke werd ingetrokken? 3e. Ds. Heij zegt eindelijk, dat men zeer veel sym pathie gevoelde voor het doel, dat met het voorstel beoogd werd. Met deze wijze van zeggen kan ik me wel vcreenigen, mits dan de volle nadruk valt op het woord doel. Want van sympathie met het voorstel zelf, zooals dat was ingediend, heb ik zeer weinig bemerkt. En zeker niet, toen ds. Heij er koopman schap van begon te maken, door dan maar een ge deelte van de contributies te vragen, als het gcheele bedrag er niet voor gegeven kon worden. Geachte Redactie, ik meende niet te kunnen na laten op deze „vlekjes" in het verslag van ds. Heij even te wijzen, en teeken inmiddels hoogachtend, U dankend voor de verleende plaatsruimte, Uw dw. dn. J. Hommes. Nieuwdorp, 2 Augustus 1926. B ij s c h r i f tInzender toont zelf al niet veel gewicht te hechten aan zijn opmerkingen, daar hij spreekt van „vlekjes". Hij had, dunkt ons, nog wel iets verder kunnen gaan in die richting en oordcclen dat hij ze wel voor zich kon houden. Nu hij er echter blijkbaar prijs op stelde ze wereldkundig te maken, merken we op dat zelfs die „vlekjes" er niet zijn. Ad 1. Met een ingezonden stuk in „De Zeeuw" werden niet alle afdeelingen bereikt en zeker niet vóór dat de afdeelingen saamkwamen tot behande ling van het agendum de afdeelingen als zoodanig konden dus zich daarover niet uitspreken; Ad 2. de onvolledigheid bestaat niet; uit. de mee- deeling welk besluit ten slotte genomen werd, blijkt dat het voorstel Koudekerke werd ingetrokken Ad 3. inzender bevestigt daarin zelf wat in het artikel gezegd werd over de sympathie, waarmee het doel van het voorstel werd begroet,. De beschouwingen, die inzender dan naar aanlei ding van deze „vlekjes" gelieft te houden, missen dus allen grond. Heij. Rooster J. V. „Calvijn", Vlissingen, voor 8 Aug. Middag-afd. Mozes' roeping. J. de Ridder. Zending. Het land. C. de Klerk. Avond-afd. Christus' jeugd M. Brouwer. Kerk en Maatschappij C. Bosselaar. MIDDELBURG Bediening van den U. Doop in do Gast huiskerk. Heidelb. Catech. Zondag 39. Gasthniskerk 9.30 uur ds. W. A. van Es te Leeuwarden. 2 uur ds. M. Uijttenhoudt Hofpleinkerk 9.30 uur ds. M. Uijttenhoudt te Coevorden. 0 uur ds. J. IT. Telkamp Noorderkerk 9.30 uur ds. J. II. Telkamp 0 uur ds. W. A. van Es Arnemuiden 9.30 en 2 uur ds. J. Runia Domburg 9.30 uur ds. J. E. Visser 2 uur Geen dienst 7 uur ds. J. E. Visser Gapinge 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Grijpskerke 9 en 2 uur ds. J. Dijkstra Koudekerke 9 en 2 uur ds. A. C. Heij Bed. H. Av. en Dankz. St. Laurens 9.30 en 2 uur ds. A. Koning Meliskerke 9 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. J. H, Telkamp Oostkapelle 9 en 2 uur ds. E. Douma Serooskerke 9.30 en 2 uur ds. van Arkel te Utrecht. Souburg 9.30 en 2 uur ds. G. B. Wurth Bed. H. Av. en Dankz. Veere 9.30 en 2 uur ds. I. K. Wessels Vlissingen 9.30 en 5.30 uur ds. P. N. Kruyswijk Vrouwepolder 9.30 en 2 uur ds. C. M. Huizinga van Scharnegoutum. Westkapel le 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. J. E. Visser Brouwershaven 9.30 en 2 uur Prof. Dr. H. Hoekstra te Kampen. Bruinisse 10 uur Lezen eener Leerr. 5 uur ds. D. Bremmer Voorber. II. Av. Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur ds. F. Staal Geersdijk 9.30, 2 en 5.30 uur ds. P. J. Baaij Em. pred. te Veere. Haamstede 9.30 en 2 uur Cand. C. van Schie te Voorschoten. Kamperland 9 en 2 uur ds. F. J. v. d. Ende 6 uur Lezen eener Leerr. Nieuwerkerk 9.30, 2 en 6 uur Lezen eener Leerr. Oosterland 10.30 uur ds. D. Bremmer 3 uur Lezen eener Leerr. Scharendijke 9.30 en 2 uur ds. J. W. van Tol Wissekerke 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Zierikzee 10 en 6 uur ds. C. J. Wielenga Zonnemaire 9.30 en 2 uur ds. Z. Hoek Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur ds. C. Mak te Briele. Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 u. ds. W. M. le Cointre Krabbendijke 9 en 2 uur ds. A. Andree Poortvliet 10.30, 3 en 7 uur ds. A. Steijling Em. pred te Apeldoorn. Rilland-Bath 10 en 3 uur Lezen eener Leerr. Tholen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur Cand. B. v. d. Sijs te Leiderdorp. Baarland 9.30 en 2.30 uur ds. A. Wijngaarden Driewegen 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. R. J. v. d. Veen Kapelle-Biezelinge 10 en 2.30 uur ds. A. Scheele Borsele 9.30 uur Lezen eener Leerr. Goes 9.30 en 6 uur ds. R. J. v. d. Veen 's Gravenpolder 10.30 en 3 uur Lezen eener Leerr. Heinkenszand 10 en 2.30 uur ds. C. W. Keur lerseke 9.30 en 2 uur ds. C. B. Schoemakers t.e Katendrecht. Wemeldinge 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kruiningen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Nieuwdorp 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur ds. A. P. Lanting Axel 9.30 en 2 uur Hoek 10 en 3 uur Oostburg 10 en 2.30 uur Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 en 3 uur Schoondijke 10 en 3 uur Terneuzen 9.30 en 2.30 uur Zaamslag 9.30 en 2.30 uur Lezen eener Leerr. ds. J. B. Vanhaelen ds. M. van Wijk Lezen eener Leerr. ds. K. Siet.sma ds. S. Groeneveld ds. D. Scheele te 'Oudewater. Vlissingen. Met doopattest naar BataviaA. W. van den Berg. Met attestatie naar den HaagA. F. A. Libosan.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3