Godsdienstoefeningen FAMILIE BERICHTEN KERKNIEUWS. Officiëele Berichten. Verantwoording uan Liefdegaven. BOEKAANKONDIGING. Vereenigingsleuen. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 1 AUGUSTUS 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes Classe Axel PLAATST UWE IN DE „Wil de Universiteit hare eigenlijke roeping en taak kunnen vervullen, dan zal het zielecontact met ons volk ongerept moeten blijven. En zullen do centen óók moeten rekenen met den in druk, dien hunne persoonlijke handelin gen op ons volk kunnen maken. Al zou hun onderwijs aan de strengste eischen op het stuk van beginsel beant woorden, indien zij persoonlijk de sym pathie van ons volk verbeuren, dan lijdt de Universiteit en de invloed die van haar uitgaat ernstige schade." Zeker, volgens het recht alleen is er niets aan te merken op de houding dezer vier docenten. Zij zijn met hun daad niet ge gaan buiten de grenzen van het beschreven recht. De Statuten vorderen niet dat zij lid ziijn eener Geref. Kerk. De Statuten verbie den hen ook niet om van de Geref. Kerken zich af te scheiden. Maar, summum jus is vaak summa injuria. Door vast te houden aan dat recht en dat recht alleen te laten gelden zou een zeer groot deel verreweg het grootste deel van de menschen, die de V.U. in stand hou den gekwetst worden in een overtuiging, die voor hen een zeer kostbaar bezit is, die van het absoluutgezag der H.S. als het Woord Gods. Het zal zeer moeilijk, vaak zelfs onmoge lijk zijn, onder deze menschen de liefde en offervaardigheid op het zelfde peil te hou den, laat staan die op te voeren. De vier docenten zujj^n wel niet meenen, dat het verlies aan deze zijde gemakkelijk zal zijn te vergoeden door winst aan de andere zijde, aan de zijde van hen, die we gemakshalve dan aanduiden als Geelkerkianen. Het groot ste deel van haar warmste vrienden vindt de V.U. juist onder die Gereformeerden, die met de beslissing van de Asser-Synode van harte instemmen. We hopen daarom ook dat de heeren tot het inzicht zullen komen van de onmisken bare tweeslachtigheid in hun houding en die zullen veranderen. We willen gaarne geduld oefenen. En dat geduld beoefenen we te gemakkelijker om dat gebleken is, dat ons volk de behandeling dezer z^ik met vol vertrouwen kan overlaten aan directeuren en curatoren. In wat zij ten deze reeds deden vertegenwoordigden zij wel waarlijk ons Gereformeerde volk. Zij zullen dat blijven doen. Alleen willen we daaraan nog dit toevoe gen. Zeker, een ons geduld is beter dan een pond wijsheid. Maar wat zoo kostbaar is, is ook zeldzaam. Laat dat ook door de betrok ken docenten bedacht mogen worden. HEIJ. TWEETAL TE Emmen F. H. van Loon te Smilde. I. Tonkens te Bergum. BEROEPEN TE Oude- en Nieuwe-BildtzijlCand. B. G. de Bruin te Purmerend Hoogvliet: cand. C. van Schie te Voorschoten. Zalk (Ov.)cand. F. Dresselhuis te Winschoten. AANGENOMEN NAAR Kollum D. J. B. Allaart theol. drs. te Oegstgeest. Gerkesklooster-Stroobos W. Doorenhos te Midwolda. BEDANKT VOOR BarendrechtD. B. Hagenbeek te Vlaardingen. Bunschoten-Spakenburg (A)J. W. Esselink te Eind hoven. Edam, Fijuaart, Haarlemmermeer (Sloterdijk), Hel mond, Krommenie, Meliskerke, Nieuwdorp, Nieu- werkerk a. d. IJsel, Raamsdonk, Sellingen, Ter- naard, Westzaan en WoubruggeD. J. B Allaart theol. drs. te Oegstgeest. Hoorn: K. J. Cremer te Gees. Amsterdam-ZuidG. van Duinen te Schiedam. Paesens c.a.I. K. Wessels te Veere. Ds. C. J. Wieleng, te Zierikzee, hoopt Zondag 12 September a.s. afscheid te preelcen en 19 Septem ber te Zaandam intrede te doen, na bevestiging door zijn broer dr. B. Wielenga, te Amsterdam. Dinsdag is de acte gepasseerd, waarbij de kerke lijke goederen in Amsterdam-Zuid bij minnelijke schik king in dier voege worden verdeeld, dat de Geref. Kerk buiten het Kerkverband de Parkkerk aan de Gerard Brandtstraat verkrijgt en de Geref. Kerk binnen liet Kerkverband de oudere Schinkelkerk aan den Am- stelveenscheweg ontvangt. Een nadere financieele regeling is zooals vanzelf spreekt, tevens getroffen. De onderhandelingen over een en ander, die dus ongeveer vier maanden heb ben geduurd, zijn, naar men weet, gevoerd tusschen de heeren Mr. A. C. G. Proosdij voor de Kerk bui ten verband en Mr. G. H. A. Grosheide voor de Kerk binnen verband. Geref. Kerk van Zandvoort binnen het Kerk verband. De leden van Zandvoort's Kerk en ook de bad gasten waren er in den loop der vorige week mede in kennis gesteld, dat de samenkomsten der Geref. Kerk binnen het Kerkverband zouden plaals hebben in de villa Zonnestraal aan de Kostverlorenstraat. Deze villa was in der haast als vergaderplaats inge richt. De vergaderruimte bestaat in een ruime suite en een voor- en achterserre. In deze ruimte staan plm. 160 stoelen en krukken, hetwelk met de looppaden mee kan worden opgevoerd tot 180. Toen Ds. B. v. Schelven met den Zandvoortschen diaken (één ouderling vertoeft nog buitenlands) en 2 Haarlemsche ouderlingen uit de consistoriekamer (een keuken) binnenkwam, was alles bezet en zelfs in den gang en op de trap zaten zeker nog wel 2530 toe hoorders. Door den dienstdoenden ouderling werd voorlezing gedaan van het schorsings- resp. afzettingsbesluit, terwijl voorts afkondiging plaats had van een Woens dag te houden samenkomst met de belijdende leden, waarin o. m. verkiezing zal geschieden van 3 ouder lingen en 1 diaken. Gezongen werd Ps. 6810, waarna werd voorge lezen Jesaja 62. Ds. Van Schelven wees er in een voorafspraak op, dat dit de derde maal is, dat hij in een bijzondere samenkomst te Zandvoort voorgaat. Geleid is door hem de eerste samenkomst in de garage het vergaderen aan deze plaats bezorgde toen aan de Zandvoortsche Gereformeerden den naam van „garage-christenen". Toen het kerkgebouw gereed was, is door spr. in de eerste samenkomst in dat gebouw het Woord bediend. En nu deze brs. en zrs. or der den druk uit zijn mag hij in hun eerste samen komst oplreclen, om ze troost te brengen in hun leed. „Zal ik juichen zal ik wcenen roept spr. uit. Juichen kan ik haast niet, zegt hij, want er is scheuring in het heilige lichaam van Jezus, evenals er scheuring was, toen ik de vorige malen voor den eersten keer voor u optrad. „Maar toch is er blijdschap in mijn hart", gaat spreker voort, „Ik heb door hetgeen ik met Zand voort heb medegemaakt,, altijd bijzonder met u mee geleefd, en het deed mij leed om uwentwil, dat gij een tijdlang zwerven moest. Daarom is er blijdschap in mijn hart dat God uitkomst op zoo verrassende wijze heeft geschonken, getuige deze samenkomst en dat Hij veler menschen hart heeft bewogen u te hel pen." In een innig smeekgebed werden nu de belangen der kleine schare aan den Heere opgedragen, evenals degenen van wie men thans gescheiden is. Ds. Van Schelven bediende nu het Woord aan de hand van het 2e en 3e vers van Judas' zendbrief. Spreker begon met een omschrijving van de ver schillende opvattingen omtrent zaligheid (geluk) en stelde in een helder licht, hoe het geluk van Gods kinderen een heel ander is dan dat van de kinderen der wereld. Het is de moeilijke en toch schoone taak van de dienaren des Woords om de menschen begeerig naar dat geluk te maken. Doch tevens behooren zij op te wekken tot strijd voor het geloof, hetwelk eenmaal den heiligen is overgeleverd. De geloovigen moeten alle valsche schaamte, welke hen van dien strijd zou afhouden, als zondig uitbannen. Als gevraagd wordt, wat is dat geloof, waarvoor gestreden moet worden, dan houd ik het vervolgde ds. van Schelven nog altijd met onzen Heidel- berger, die zegt, dat geloof is kennis en wetenschap, welke beide echter aan Gods Woord moeten zijn onderworpen. En als dan het tekstwoord gewaagt van de over levering van dat geloof aan de heiligen, dan zie ik daarin een erkenning van de heilige traditie die heiligen zijn niet de verspreide geloovigen, maar de saamvergadering daarvan de Kerk. Wij mogen zien ging ds. v. Schelven verder op een eeuw van „strijd voor het geloof". In'34 werd die strijd opnieuw ingezet, voortgezet en uitgebreid in '86 en het mag de eere van de Synode van Assen zijn, dat ook zij in den strijd voor het geloof heeft pal gestaan. Spr. eindigde met een opwekking tot volharden in den strijd voor het geloof. De avonddienst ving aan om 7 uur. Voorganger was ds. J. W. Siertsema, van Haarlem. Nadat was medegedeeld, wie candidaat zijn gesteld voor de verkiezing van ouderlingen en diaken werd voorgelezen 1 Samuel 4 1—18. Een ontroerend oogenblik was het, toon in dezen eersten avonddienst de II. Dcop werd bediend aan een kort na de geboorte moederloos geworden kindje. Ds. Siertsema sprak naar aanleiding van 1 Sam. 4 21 en 22. „Waar het Woord des Heeren komt, daar begint cle strijd daar vallen de slagen", aldus ving spr. aan. Wee ons echter, indien we in dien strijd de eere kwijt raken. Israël werd door Samuël opgewekt om te strijden voor den naam des Heeren en het gaf gehoor aan dien oproep. Met gejuich ging men ten strijde tegen de Filistijnen, vooral toen de ark in het midden kwam. En tochde strijd werd verloren, cle eere was wegde heidenen namen de arke. En de priesterdochter noemde haar zoon, dien zij ter wereld bracht „Ikabod" „de eere is weg" „de heerlijkheid des Heeren is uit het midden van Israël". Waarom verloor Israël den strijd Omdat het zich vóór den krijg niet eerst in ootmoed te Silo gebogen had, doch gemeend had de ark te kunnen gebruiken tot het verkrijgen van eigen eer. In een gloedvol betoog waarschuwde ds. Siertsema het Israël van deze dagen om niet te strijden, zonder zich te hebben gebogen, om alle zelfverheffing en eigengerechtigheid uit te bannen. God wil wonen al leen bij hen, die van een verbrijzelden en nederigen geest zijn. Middelburg. Vergadering van de Commissie van Beheer Vrijdag 6 Augustus. De Secretaris. Veere, 27 Juli. Zondag maakte onze geachte Leeraar tot onze blijdschap bekend, dat hij voor het beroep naar Paesens c. a. had gemeend te moeten bedanken. Stelle de Heere hem verder tot een rijken zegen in de gemeente Veere. Namens den Kerkeraad der Geref. Kerk fo Vppvp W. de'Wolf, Scriba. Geref. Kerk te Middelburg. Bel ij den is des geloofs afgelegd door Cornelia G. Antheunisse, Kinderdijk P 90Wilhel- mina M. Baan, Lond. Kade H 69 Cornelis Boone, Krommeweele K 100Maatje C. v. d. Bosse, Dam G 92; Maria BassieDingemanse, N. Vliss. weg; Sara C. Maljers—den Hollander, Seisweg B 177 Jacoba C. Jacobsen, Nieuwstraat G 213 Pieter Koole, Abeclsche weg C 223Prientje C. v. d. Kuip, Wal A 8Johanna de Lange, Beenhouwerssingel K 72a Adriana C. Littooij, Molstraat F 90 Gilles Mondeel, Seisstraat Q 15aDaniel Plansoen en Maria J. Plan soen, Breeweg D 175 Adriaan C. v. d. Putte en Pieter v. d. Putte, Nadorst S 252; Marinus deRegt, Molstraat F 84 Anna M. KlaverRenirie, Markt C 12Jerina Riemens, Zusterstraat I 239Elizabeth Sanderse, Schoorsteenvegerssingel Q 92Jan Tevel, Sleeperssingel Q 178Pieter Ton, Seisweg R 123 Paulus P. Vendevielle „varende" Jannetje M. Ver burg, Lange Burg C 93Johannes Vermeulen, schip Risico; Marinus Wattel, Arnem. pad T 154; Cor nelia Wiegel en Johanna H. Wiegel, K. Geere K367. Zich onder het opzicht gesteld: Adriaan Klaver, Markt C 12; Catharina Polderman Kakcbeeke, Gravenstraat I 186. Vlissingen. GedooptApolocia Hermina G. Timmerman. Met, attestatie naar Krimpen a.d. LekJ. W. Minorvan den Berge. In ondertrouwJ. Fröberg en M. Baarschers. Meliskerke, 24 Juli. Van candidaat D. J. B Allaart ontvingen wij bericht, dat hij voor onze roeping moest bedanken. Namens den Kerkeraad, C. Polderman, Scriba KERSTFEEST „PARAKAN en BLONDO". Nog niets ontvangen voor het KerstfeestEn de kisten moeten over 3 weken verzonden worden. Kan niemand iets missen voor de armen te Blondo en de zieken van Parakan? Verleden jaar heeft ds. Merke- lijn hen zoo kunnen verrassen en zouden wij hem nu moeten teleurstellen Mevrouw van Noppende Kam, Bogardstraat 34, Middelburg, wil gaarne alles in ontvangst nemen, ook postwissels. Het Comité. Ondergeteekende bericht hiermede aan de kerke» in cle Classis Middelburg, dat hij D.V. Donderdag 5 Augustus zitting zal houden in de Consistorie der Noorderkerk, voormiddags van 1112 uur, tot het in ontvangst nemen van de collecte voor de Theolo gische Faculteit der Vrije Universiteit. Hieronder volgen de collecten in de Classis Middel burg voor het jaar 1926/27 Juli: Theologische Faculteit der Vrije Universiteit; Augustus Zending onder cle Joden September Ver strooide Gereformeerden in IndiëOctober: Hulp behoevende StudentenNovemberTheologische SchoolDecember JanuariBehoeftige idioten, doofstommen en andere ellendigen Februari Theo logische Faculteit der Vrije Universiteit; Maart.: Hulp behoevende kerken in de Provincie AprilTheol. SchoolMeiHulpbehoevende Studenten Juni Do classic, correspondent: S. den Harti gh. Middelburg, 30 Juli 1926. KERKERAAD (smal), 29-7-'26, Middelburg Begin, notulen, Woensdagav.-comm. als gewoonlijk De voorz. heet br. van Sluijs welkom en eveneens br. van Bortcl, die weer hersteld is. Absent 6 leden. Ingek. st. „Meisjesroeping" krijgt 26 Aug. 's avonds de Hofpleinkerk voor een rede v. d. Bondspresidente. Een bezwaarschriftcommissoriaal gemaakt. Een schrijven inzake ontwapening wordt voor kennis geving aangenomen. Rapporten. Sectie I. Preeklezer is geworden br. den Hartigh. Br. van Sluijs is geplaatst in wijk 2 (met br. v. d. Kuip) en br. Korteknie in wijk 4 (met br. Timmermans). Sectie II rapporteert, en adviseert over twee dwalende doopleden. Br. Joosse rapporteert over de vergadering van „Vrederust". Rondvraag. Een censuurgeval wordt besproken. Volgende week Breed. Dankzegging, sluiting. ZENDING. Vlissingen. Met hartelijken dank ontvangen van zuster V vier en vijftig halve centenvan zuster R. een zilverbon van een rijksdaalder van 6e en 7e klasse der Christelijke school in de Kasteelstraat 56 halve- en 92 heele centen, 12 kluten, 15 nikkeltjes en 2 dubbeltjes van de 2e klasse van idem een pak zilverpapier, theelood en capsulesvan Willem van Vlaanderen (Zwanenburg) een mooie partij zilverpa pier en enkele capsules en van Joh. Knijper een doos zilverpapier. Namens cle Zendingscommissic, W. Karreman, Penningmeester. Middelburg. In dank ontvangen door tus- schcnkomst van boekh. Fanoy f2.voor de Zending, rest van een bestelling. Uit cle catechisatiebns Hof pleinkerk f 4 88 uit de catechisatiebus Gasthuiskerk f 13.92. In cle Kerkbode van 23 Juli stond Schrijver, dit moest zijn familie cle Schipper. Namens de Commissie, L. A. Tange, Penningm. Met dank ontvangen een pak zilverpapier van de kinderen der Chr. scholen te Grijpskerkc en te St. Laurens. Mej. C. Littooij, Molstraat F 90, Middelburg. Oost- en Wes t-S oubu r g. In hartelijken dank ontvangen van Anna en Sientje Arendse 150 halve centen voor cle Zending. Namens de Zendings-commissie, A. J. van Noorden, Penningm. RUSTHUIS MIDDELBURG. In vriendelijken dank ontvangen 2 maanden bloem kool. De Huisvader. Bij gelegenheid van den Zangavond nam iemand bij vergissing een verkeerde parapluie mede. De huis vader verzoekt vriendelijk deze parapluie te komen ruilen. PARAKAN. Met vriendelijken dank ontvangen van den Penning" meester der Zendingscommissie te Oostburg f 40.56 uit het busje van het Rusthuis f 4.03. C. Ilondius, Rotterd. kade 244. Middelburg. Ontvangen door tusschenkomst van br. de Jonge, Gravenstraat, een obligatie ad f100.ten laste van het Rusthuis. J. J. Ornée, Boekhouder. Geref. Theol. Tijdschrift. 27e jaar gang No. 1. De Graafschap, Aalten. No. 1 van dit tijdschrift bevat een beschouwing van prof. Aalders over de verhouding tusschen de letterlijke en geestelijke beteek; nis van profetische voorspellingen. Hij wijst op de noodzakelijkheid om ook bij die voorzeggingen van den letterlijken zin uit te gaaniets waartegen de kantteekenaren in de St. Vert, wel eens gezondigd hebben. Voorts bevat dit no. een interessant artikel van dr. v. d. Vaart Smit: Historie en Exegese, waarin hij de dwaasheid aantoont van cle meening clat Assen de vrijheid van exegese zou hebben aangerand. Breed behandelt hij hierin de kwestie van dagen of tijdperken. Dr. Waterink schrijft kroniek. Dit tijdschrift is ook voor niet-theologen interes sant. v. D. De Macedoniër no. 7, Juli. Venema, Groningen. Een zeer belangrijk nummer, door het rapport der visitatoren en de regeling voor het huwelijk. Met verbazing leest men het stukje „Elmoe en on kwetsbaarheid". Wat werkt er in de donkere heiden wereld nog menig geheimzinnige macht, die ons her innert aan Paulus' woord over de geestelijke boos heden in de lucht. v. D. Rooster J. V. „Calvijn", Vlissingen, voor 1 Aug." Middag-afd. De Zondeval. H. B. Woltering. Kerkhervorming in ons land. W. v Wouwe. Avond-afd. Gel. Bel. art. 21. C. Kruijsse. A. R. beg. schets 1. M. Goote. MIDDELBURG. Bediening van den II. Doop in de Noorderkerk. Heidelb. Catech. Zondag 38. Collecte Zending onder de Joden. Gasthuiskerk 9.30 uur ds. J. H. Kroeze te Reitsum. 6 uur ds. R. Hamming Hofpleinkerk 9.30 uur 6 uur Noorderkerk 9.30 uur 2 uur Arnemuiden 9.30 en 2 uur Domburg 9.30 uur 2 uur G apin ge 9.30 uur 7 uur Grijpskerke 9 en 2 uur Koudekerke 9 en 2 uur St. Laurens 9.30 en 2 uur 6.30 uur Meliskerke 9 uur 2 uur Oostkapelle 9 en 2 uur Serooskerke 9.30 en 2 uur Souburg 9.30 en 2 uur Veere 9.30 en 2 uur Vlissingen 9.30 en 5.30 uur Vrouwepolder 9.30 uur 2 uur Westkapclle 9.30 unr 2 uur ds. J. P. Klaarhamer te Dokkum. ds. J. H. Kroeze ds. R. Hamming ds. J. P. Klaarhamer ds. J. Runia Lezen eener Leerr. ds. J. E. Visser Lezen eener Leerr. ds. J. E. Visser ds. J. Dijkstra ds. A. C. Heij Voorber. H. Av. ds. A. Koning ds. A. Koning Zendingsrede. Lezen eener Leerr. ds. J. H. Kroeze te Reitsum. Lezen eener Leerr. ds. J. H. Telkamp ds. G. B. Wurth Voorber. H. Av. ds. I. K. Wessels ds. P. N. Kruyswijk Lezen eener Leerr. ds. R. Hamming ds. J. E. Visser Lezen eener Leerr. Brouwershaven 9.30 en 2 uur Bruinisse 10 en 5 uur Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur Geersdijk 9.30, 2 en 5.30 uur Haamstede 9.30 en 2 uni te Kamperland 9 en 2 uur 6 uur Nieuw erkerk 9.30, 2 en 6 uur Oosterland 10.30 en 3 uur Scharendijke 9.30 en 2 uur Wissekerke 9.30 en 2 unr Zierikzee 10 en 6 uur Zonnemaire 9.30 en 2 uur ds. Z. Hoek Lezen eener Leerr. ds. F. Staal Lezen eener Leerr. ds. J. Snoek Vrijhoeve-Capelle. ds. F. J. v. d. Ende Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. J. W. van Tol Lezen eener Leerr. ds. C. J. Wielenga Lezen eener Leerr. Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur Cand. J. Bos te Leiderdorp. Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 u. ds. W. M. Ie Cointre Bed. H. Av. en Dankz. Krabbendijke 9 en 2 uur ds. A. Andree Poortvliet 10.30, 3 en 7 uur Lezen eener Leerr. Rilland-Bath 10 en 3 uur ds. D. Bremmer te Bruinisse Tholen 9.30 en 2 uur ds. Verrij te Hardenberg. Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur ds. Langhout te Gaastmeer. Baarland 9.30 en 2.30 uur Driewegen 9.30 uur 2 uur ds. A. Wijngaarden Lezen eener Leerr. Cand. C. van Schie te Voorschoten. Kapelle-Biezelinge 10 en 2.30 uur ds. A. Scheele Borsele 9.30 uur Cand. C. van Schie te Voorschoten. 2 uur Lezen eener Leerr. Goes 9.30 en 6 uur ds. R. J. v. d. Veen 's Gravenpolder 10.30 en 3 uur Lezen eener Leerr. Heinkenszand 10 en 2.30 uur ds. C. W. Keur Ierseke 9.30 en 2 uur ds. B. Meijer Wemelclinge 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kruiningen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Nieuwdorp 9.30 en 2 uur ds. A. J. Fanoy te Ferwerd. Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur ds. A. P. Lanting Axel 9.30 en 2 uur Hoek 10 en 3 uur Oostburg 10 uur 2.30 uur Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 uur 3 uur Schoondijke 10 en 3 uur Terneuzen 9.30 en 2.30 uur Zaamslag 9.30 en 2.30 uur 6 uur ds. C. von Meijenfeldt te Vrouwepolder, ds. J. B. Vanhaelen ds. M. van Wijk Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. M. van Wijk ds. K. Siet8ina ds. S. Groeneveld ds. A. Thielen te Maasland, ds. A. Thielen Rede Jongel. Ver. Geref. Jongelingsvereen. Middelburg. Afd. „Herman Faukeel". 1 en 8 Aug. Geen vergadering wegens vacantie.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3