KERKNIEUWS. Officiëele Berichten. Verantwoording uan Liefdegauen. BOEKAANKONDIGING. Vereenig ingsleuen. zich met de frissch'e jonge stemmen, waar over de vereeniging beschikt. Gezongen wer den eenige liederen van de laatst gehouden uitvoering. De voorzitter, dhr. Ornée had vooraf aan de aanwezigen een tekstboekje uitgereikt, waardoor men gemakkelijk het zin gen kon volgen. Het moet gezegd, dat de liederen goed werden gezongen. Met aandacht werd ge luisterd naar die eenvoudige liederen, maar zijn niet juist die eenvoudige stukjes dikwijls de mooiste Tegen 9 uur werd een korte pauze gehou den en kregen wij allen een kopje thee, waarna nog een viertal liederen werd ge zongen. Het laatste versje trof mij het meest, vooral i n deze omgeving. In het huis, welks bewoners gekomen zijn aan Ben avond van hun leven, trof mij te meer het bekende Eens aan den avond van mijn leven Breng ik, van zorgen, strijlden moe, Voor eiken dag mij hier gegeven U hooger, reiner loflied toe. De huismeester dankte daarna de vereeni ging zeer voor den aangenamen avond, den bewoners geschonken en spoorde aan nog eens zoo'n avond te geven. Hij wees er nog op, dat men jaren geleden reeds gezegd had, dat „Soli Deo Gloria" spoedig zou op houden te bestaan, maar dat tegenwoordig niemand dit nu zou durven herhalen en wenschte den directeur geluk met zijn zang- vereeniging. Daarna zongen wij allen nog Ps. 68:10 en was om half tien het einde daar. Als reeds gezegd, het was een bizonder aardige avond en mij dunkt de bewoners van ons Rusthuis hebben genoten. De Zangver- eeniging „Soli Deo Gloria" heeft een goed werk verricht. Nogmaals, ik weet zeker, na mens alle aanwezigen, hartelijk dank. M. O. TWEETAL TE Oude en Nieuwe Bildtzijl B. G. de Bruin, cand. te Purmerend, J. de Koning te Vries. BEROEPEN TE Hoorn: K. J. Cremer te Gees; DelftG. Laarman te Klundert Haarlemmermeer, Sloterweg en Meliskerke D. J. B. Allaart, cand. te Oegstgeest Franeker W. S. de Vries te Tzum UtrechtA. M. Boeijinga, te Sassenlieim Goënga: E. H. Woldring te Kornliorn Genderen (N.-Br.)A. B. W. M. Kok te Wommels. AANGENOMEN NAAR WagenborgenA. Dondorp, cand. te Utrecht Batavia J. Ubels te Heemstede. BEDANKT VOOR Hilversum: A. H. Boeijinga te Sassenheim Ottoland, Blokzijl, Oldeboorn, St. Jacobi-Parochie, Hijlaard, Westbroek, Aalsmeer en BolnesA. Dondorp, cand. te Utrecht BierumS. P. Vermeer te Oudemirdum WoerdenK. J. Cremer te Gees Loenen a.d. Vecht C. Veltenaar te 's Gravenhage. De ZaakDr. Geelkerken. Ds. H. C. van den Brink toch Zondag j.l. opgetreden. Ds. H. C. van den Brink, pred. te Zandvoort, die vorige week door de classis Haarlem in zijn ambts bediening geschorst werd, is gisteren toch voor zijn Gemeente opgetreden. De Kerkeraad van Zandvoort heeft in zijn Zater dagavond j.l. gehouden vergadering met 4 stemmen tegen één stem (één ouderling was afwezig en ds. van den Brink zelf hield zich buiten stemming) besloten om het schorsingsbesluit ten opzichte van ds. van den Brink niet te erkennen. Ingevolge dit besluit heeft ds. van den Brink zoo wel in den Zondagmorgen- als in den Zondagavond dienst, ondanks de over hem uitgevaardigde schor sing, gepredikt. Voor den gewonen dienst op Zondagmorgen was grootere belangstelling dan op andere Zondagen. Tal van Gereformeerden uit den omtrek en ook uit Am sterdam, woonde den kerkdienst bij. Bij den aanvang van den dienst werd het besluit van den Kerkeraad voorgelezen, dat in extenso luidt „De Raad der Gereformeerde Kerk van Zandvoort, wettig vergaderd den 17en Juli 1926 in de consistorie kamer aan de Brederodestraat te Zandvoort, met innig leedwezen en heilige verontwaardiging kennis nemend van het besluit der classis-Haarlem van den 13den Juli 1926 om ds. H. C. van den Brink in de bediening van zijn ambt te schorsen. „Constateerend ten eerste, wat het formeele betreft, dat dit besluit, waarbij met de plaatselijke kerk in het geheel niet werd gerekend, lijnrecht in strijd is met het voor onze Kerken geldende recht met name art. 79, 80 en 81 der Kerkenordening en dies on wettig is. „Ten tweede wat het materieele aangaat, dat als grond voor dit besluit geen enkele afwijking noch in de leer noch in het leven kon worden aangegeven, doch dat integendeel en door de leden der classis en door de commissie van advies der buitengewone generale synode van Assen nadrukkelijk en herhaal delijk is verklaard, dat ds. van den Brink onverdacht Gereformeerd en onberispelijk van wandel is, zoodat dit besluit onrechtvaardig is. „Spreekt als zijn gevoelen uit a. dat de classis door dit onwettige onrechtvaar dige besluit, zoowel het accoord der kerkelijke ge meenschap als het voor deze gemeenschap geldende recht heeft geschonden; „b. dat hij in de gehoorzaamheid aan den Koning der Kerk dit schorsingsbesluit niet kan noch mag erkennen; „c. dat hij nochtans bij voortduring bereid blijft om in kerkelijk verband te leven naar vorenbedoeld accoord en vastgestelde kerkenordening „en besluit ten eerste zich bij het schorsingsbesluit der classis-Haarlem niet neer te leggen, ten tweede aan ds. van den Brink op te dragen zijn ruim 32- jarige rijk gezegende bediening niet te onderbreken, ten derde tegen genoemd besluit der classis-Haarlem overal waar zulks nuttig zal kunnen blijken, protest te doen hooren, en ten vierde, het bovenstaande ter kennis te brengen van ds. H. C. van den Brink, de gemeente, de Classis Haarlem en van wie zulks nut tig zal worden geoordeeld. Namens den Kerkeraad voornoemd (w.g.) A. van der Plas, vice-praeses. (w.g.) K. W. van den Toorren, scriba. In zijn predikatie over Mattheus 5 5 en 6 (Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven en (Zalig zijn, die hongeren en dorsten naai de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden) heeft ds. \an den Brink nu en dan gcdoe'd op de schorsing, waai bij hij eenige malen in het licht heeft gesteld, dat de op hem toegepaste schorsing z.i. on rechtmatig is. Dinsdag werd te Haarlem in de Noorderkerk een voortgezette buitengewone vergadering van de classis Haarlem gehouden. De leden waren Maandagmorgen telegrafisch bijeengeroepen, nadat ds. van den Brink Zondag zich niet aan de schorsing had onderworpen, maar gepreekt had. In het moderamen nemen zitting ds. J. C. Brus- saard, uit Bloemendaal, voorzitter ds. J. D. Boerkoel, uit Velsen, en ds. N. Dierner, uit Vijfhuizen. Eerst werd rapport uitgebracht door de commissie, die door de classis in de vorige vergadering benoemd was om met den Kerkeraad van Zandvoort te spreken. Ook nu waren weer aanwezig de Commissie van Ad vies der Synode (prof. Grosheide, prof. Kuyper en ds. Schouten) en de Deputaten naar Art. 49 Kerken ordening (ds. Breukelaar, uit Zaandamds. Meijer uit Alkmaards. van Schelven, uit O verveends. Schweitzer, uit Amsterdam-Noorden ds. Tom uit Hilversum). Na langdurige besprekingen, waaruit bleek dat er nog eenig misverstand bestaat, wordt besloten dat de afgevaardigden van Zandvoort met hun Kerkeraad ruggespraak zullen houden, waarbij de classis tevens de predikanten ds. Brinkman en ds. Brussaard mede- afvaardigde. In dien tusschentijd behandelde de ver gadering enkele andere aangelegenheden van huishou- delijken aard. Uitgebracht werd bijv. het rapport van de gehouden Part. Synode van Noord-Holland, die heeft voldaan aan het verzoek der classis inzake de kwesties over ds. van Duin te Haarlemmermeer-Oost zijde en ds. van den Brink te Zandvoort, namelijk doorzending van hun zaken naar de Generale Synode. Toen de afgevaardigden van Zandvoort en de beide gedeputeerde predikanten weer ter vergadering ver schenen, bleek dat de Kerkeraad te Zandvoort twee voorstellen heeft gedaan, namelijk om de schorsing op te heffen en ds. van den Brink nog de gelegen heid te geven zijn bezwaren langs kerkelijken weg in te dienen, of om de schorsing te laten voortduren, maar dan ook het besluit van den Kerkeraad, dat hij zal preeken, niet te veroordeelen. Die voorstellen waren evenwel voor de classis onaannemelijk. De Synodale Commissie van Advies en de Deputaten ingevolge Art. 49 brachten daarna een gezamenlijk advies uit. Ds. Diemer maakte daar een voorstel van. Dit bestaat uit drie punten. Ten eersteDe classis, terugkeerende op haar be sluit van 13 Juli 1.1. om ds. H. C. van den Brink te schorsen in den dienst des Woords, zulks omdat hij zich niet aan deze schorsing onderworpen heeft en daardoor heeft getoond in zijn afdwaling te volhar den en zich niet aan het wettige besluit der Classis te willen onderwerpen en milsdien niet alleen vol houdt in zijn weigering om zich te conformeeren aan de uitspraak van de Generale Synode inzake Genesis 2 en 3 en daardoor afwijkt van de Belijdenis onzer Kerken, maar ook tot openbare scheurmaking is overgegaan, ziet zich thans tot haar innig leedwezen genoodzaakt te besluiten, hem volgens Art. 80 dei- Kerkenordening als dienaar des Woords bij de Gere formeerde Kerken af te zetten. Ten tweedede Classis, overwegende dat de Ker keraad te Zandvoort geweigerd heeft, uitvoering te geven aan het besluit der Classis, inzake de schorsing van ds. van den Brink en integendeel hem heeft op gedragen, Zondag 18 Juli 1.1. voor te gaan in den dienst des Woords, overwegende dat dit besluit is genomen met meerderheid van stemmen, waarbij een broeder-diaken zich met de meerderheid niet confor meerde, terwijl een lid niet aanwezig wasoverwe gende dat de leden van den Kerkeraad, die voor dit besluit hebben gestemd, daardoor op zeer ernstige wijze zijn tekort geschoten in hun Goddelijke roeping tegenover de Gemeente en den dienaar des Woords en zij zich hebben schuldig gemaakt aan openbare scheurmaking, besluitMet innig leedwezen de ouder lingen A. van der Plas, A. C. Ruyl, K. W. van den Tooren en den diaken D. Hoexem, die de genoemde meerderheid vormden, uit hun ambt als ouderling of diaken te ontzetten. Ten derdeDe Classis besluit, dat de Kerkeraad van Haarlem gemachtigd wordt, met behulp van den trouw gebleven ouderling en diaken en het trouwe deel der Gemeente, ten spoedigste den Kerkeraad te formeeren en dezen in het ambt te bevestigen. Bij de besprekingen over deze voorstellen dient ds. Brussaard een tegen-voorstel inDe Classis, ten zeerste betreurende dat ds. van den Brink en de Kerkeraad van Zandvoort zich niet aan de schorsing hebben onderworpen, constateert dat zij door die daad het. Kerkverband hebben verbroken en wekt de leden te Zandvoort, die met deze daad geen instem ming betuigen op, krachtens het ambt der geloovigen een nieuwen Kerkeraad in te stellen en benoemt een commissie om de broeders en zusters daar van advies en steun te dienen. Dit voorstel van ds. Brussaard werd verworpen met 18 tegen 6 stemmen en 1 blanco. De afgevaardigden van Zandvoort bleven bij dit en de andere voorstellen buiten stemming. Het eerste voorstel van ds. Diemer werd vervolgens aangenomen met 20 stemmen vóór, 2 tegen en 3 blanco. Het tweede voorstel werd aangenomen met 20 vóór en 5 blanco. Het derde voorstel werd aangenomen met 24 stem men vóór en 1 tegen. De Voorzitter sprak een woord van afscheid tot de deputaten ingevolge Art. 49 en de Commissie van Advies. Hij dankte hen voor de broederlijke wijze, waarop zij de vergadering hebben gediend en hij sprak het vertrouwen uit dat zij hunnerzijds ook bij de Synode de consciëntieconfiicten, waarin velen in de classis Haarlem verkeeren, in het rechte licht zullen stellen. Prof. Kuyper dankte inzonderheid den Voorzitter (ds. Brussaard) voor dit woord en sprak zijn blijd schap uit, dat, hoewel de arbeid der Commissie ner gens zoo moeilijk was als in de Classis Haarlem, zij de geestesstroomingen beter heeft leeren verstaan en daarover ook de Synode zal inlichten. De vergadering, die om 10 uur 's morgens was aangevangen, eindigde 's avonds half negen. Woensdagavond werd te Zandvoort een verga dering gehouden van belijdende leden der kerk van Zandvoort buiten het kerkverband. Met den Kerke raad waren aanwezig 26 broeders en zusters, die ver klaarden zich te blijven voegen onder den Kerkeraad, waarvan ds. H. C. van den Brink pracses was, terwijl hetzelfde verklaard werd namens 15 broeders en zusters, die verhinderd waren tegenwoordig te zijn. (Volgens het jaarboek ten dienste van de Geref. Kerken in Nederland telt de Geref Kerk van Zand voort 113 belijdende leden). Ook waren aanwezig twee ouderlingen van Amsterdam-Zuid. Na de gebruikelijke opening en lezing van 1 Thess. 5 1225, sprak ds. van den Brink een welkomstwoord uit en gaf een overzicht der laatste classicale besprekingen en be sluiten. Daarna sprak hij aan de hand van het voor- gelezene een woord van opwekking en bemoediging. Achtereenvolgens werd het woord gevoerd door de broeders Riem Visser, De Bruin, Adriaanse, Van der Toorren en Doorn, die allen hun afkeuring uitspraken over de afzetting van de kerkeraadsleden, met wier houding zij warme sympathie betuigden. Daarna voerde het woord Dr. C. Koppenaal, die verklaarde, dat hij overtuigd was, dat ds. H. C. van den Brink en de meerderheid trouw waren gebleven aan Gods Woord, aan de Belijdenis en de K. O. en dat hij daarom besloten had, lid te blijven van deze Gereformeerde Kerk. Nog sprak de heer Van Wijn gaarden namens de aanwezige ouderlingen van Am sterdam-Zuid. Hij wees op den gewichtigen stap, is er echter van overtuigd, dat de weg der waarheid en gerechtigheid gevolgd wordt en dat, hoewel hij niet officieel het woord voert, Zandvoort op den steun en de medewerking van Amsterdam-Zuid kan rekenen. Nadat door de aanwezige broeders en zusters de bovenbedoelde verklaring is afgelegd, werd de verga dering, waarin een ernstige, doch niettemin opge wekte stemming heerschte, na dankzegging door dr. Koppenaal gesloten. Ds. H. C. v. d. Brink heeft het voornemen Zondag a.s. als gewoonlijk in de kerk op te treden. Hij is van oordeel, dat zijn afzetting door de classis onrechtmatig is. Zijn Kerkeraad, die hem beroepen had, zou hem z.i. alleen kunnen schorsen of afzetten. Van schuld is hij zich niet bewust. Ds. J. W. Siertsema, van Haarlem, zal als con sulent der Kerk van Zandvoort binnen het Kerkver band optreden. Voor den dienst op Zondag a.s. is reeds gezorgd. In den morgendienst hoopt om 10 uur op te treden Ds. B. van Schelven in den avonddienst om 7 uur ds. J. W. Siertsema van Haarlem. Aan de Commissie van Beheer zal verzocht worden, het kerkgebouw hiervoor beschikbaar te stellen. Bij wei gering zal voor een andere vergadergelegenheid ge zorgd worden. Hiervan zal tijdig publicatie geschieden. Voorts deelt men ons mede, dat het in de bedoe ling van de in het Kerkverband gebleven leden ligt, de gemeentevergadering niet te bezoeken. Dit staat in verband met het feit, dat de momentueele toe stand in het karakter dezer vergadering wijziging heeft gebracht. Dr. C. Koppenaal, die van de kerk van Mon nikendam is losgemaakt, was Zondag in beide kerk diensten te Zandvoort aanwezig en is hij met. zijn gezin met, attestatie overgekomen tot de nu schisma tieke kerk van Zandvoort. Cand. J. C. Haartsen, die 21 Juli j.l. voor de classis Dokkum met goed gevolg peremptoir geëxa mineerd werd, hoopt zich 15 Augustus aan zijn ge meente te Driesum te verbinden, na bevestigd te zijn door ds. H. G. de Jonge, em.-pred. te Dordrecht. De Raad der kerk van 's Gravenhage-West heeft inzake zijn predikant dr. I). H. Th. Vollenhoven be sloten dat hij vanaf een nader door hem in overleg met het moderamen van den kerkeraad te bepalen datum, vrijstelling van alle ambtelijk werk zal kunnen verkrijgen. Ds. J. N. Lindeboom, eraeritus predikant van de kerk van Zutphen, die tot herstel van gezondheid in „Salem" te Ermelo verpleegd wordt, is voornemens zich metterwoon te 's Gravenhage te vestigen. Het beroepingswerk in de kerk van 's Graven hage-West, voortdurende door het bedanken van ds. J. Wymenga te Charlois in de vac. ds. M. Schuur man, die met emeritaat gaat, is in verband met de vacanties nu tot September stilgezet. Alsdan moet ook vervuld worden de vac. dr. D. II. Th. Vollenhoven. Na een samenspreking die een deputatie uit den Raad der kerk van Den Haag-West met een tiental bezwaarde lidmaten inzake de beslissingen der Asser Synode heeft gehad, hebben 6 van hen te kennen gegeven dat hun bezwaren zijn opgeheven. De heer J. Dols uit Brussel, eertijds R.-K. mis sionaris in China en Tibet, thans Gereformeerd, zal onder de Chineezen op Katendrecht gaan werken. De kerken van Rotterdam besloten, elk een som bij te dragen in de kosten. Het werk gaat voorloopig uit van de kerk van Katendrecht. Serooskerke (W.) In de godsdienstoefening van Zondagmorgen 18 Juli werd ds.[P. van Dijk, van Zaamslag tot ons overgekomen, door ds. Wessels in zijn heilig dienstwerk ingeleid. De bevestiger had tot tekst 1 Cor. 4 1 en 2. Hij sprak over1. De Zen ding, 2. De taak en 3. De verantwoording van den Dienaar des Woords. Bij het eindigen dezer leerrede verzocht Z.Eerw. onzen nieuwen Dienaar toe te zingen Ps. 119 9. Des namiddags hield ds. Van Dijk zijn intree- predikatie naar aanleiding van 1 Joh. 114. Hoofd gedachte was1. De inhoud, 2. De kracht en 3. Het doel dier prediking. Vervolgene richtte Z.Eerw. zich tot den kerkeraad, tot, de verschillende vereenigingen, personeel der school, den consulent ds. Wèssels en tot de gemeente. Ouderling De Visser sprak namens Kerkeraad en Gemeente. Ds. Wessels namens de Classis. Beide malen, doch vooral 's middags vulde een groote schare het kerkgebouw. Namens den Kerkeraad, Abr. Melis, Scriba. AGENDA der Vergadering der Classe Tholen te houden op Woensdag 4 Augnstus a.s. te Bergen op Zoom. Aanvang des morgens om 9 uur. 1. Opening der vergadering. 2. Nazien der Credentiebrieven. 3. Vaststellen der Notulen. 4. Ingekomen stukken. 5. Behandeling van Instructiën. 6. Rapporten. 7. Rekening en verantwoording verschillende de putaten belast met geldelijk beheer. 8. Verkiezing deputaten. 9. Behandeling Rapport Kerkvisitatie. 10. Vaststellen Collecten a s. jaar. 11. Rondvraag naar Art. 41 en 43. 12. Aanvrage vacaturebeurten. 13. Rondvraag. 14. Lezen persverslag. Op last der Classis E. Tange, Scriba. Rilland-Bath, 20 Juli 1926. De Classis Zierikzee zal D.V. vergaderen op Woens dag 1 Sept. Punten voor 't, agendum en daarop be treffende stukken s.v.p. inzenden vóór 15 Aug. Namens de roepende Kerk, C. J. Wielenga, praeses. D. Mulder, Scriba. KORTE NOTULEN van de vergadering der Classis Axel, gehouden te Schoon- dijke den 15en Juli 1926. Art. 1. Namens de roepende kerk van Zaamslag opent ds. J. S. Post de vergaderinghij laat zingen Ps. 25 2, leest Ps. 95 en gaat voor in gebed. Art. 2. De credentiebrieven worden nagezien en in orde bevonden. Art. 3. In het moderamen nemen zitting ds. K. Sietsma, praesesds. S. Groeneveld, scriba en ds. J. B. Vanhaelen, assessor. Art. 4. De notulen der vorige vergadering worden vastgesteld. Art. 5. Ingekomen is een schrijven van de kerk van Z. naar aanleiding van een door de vorige clas sicale vergadering aan haar gericht verzoek, waaruit blijkt dat door een tusschen de kerken van N. en Z. getroffen grenswijziging een bezwaarde zuster tevre den gesteld is. Art. 6. Rondvraag naar art. 41 K. O. N. vraagt en verkrijgt advies over een zuster, die zich aan de gemeenschap der Geref. Kerken onttrekken wil. Z. vraagt om één vacaturebeurt vóór October, waarvoor A. wordt aangewezen. Tevens vraagt Z. om een consulent in de ontstane vacature. Ds. Post wordt als zoodanig aangewezen. Naar aanleiding van een voorstel van de kerk van Z. om de classicale vergaderingen op een anderen dag in de week te houden wordt besloten voortaan op Dinsdag te vergaderen. Art. 7. De stukken betreffende het afscheid van ds. P. van Dijk zijn door de kerken van Axel en Neuzen in orde bevonden. Art. 8. Rapport van de laatstgehouden Part. Sy node door de verschillende deputaten. Art. 9. Ds. Sietsma rapporteert namens de Evan gelisatie-commissie. Dit rapport zal aan de kerken ter ernstige bestudeering worden voorgelegd. Art. 10. Ds. van Dijk rapporteert als deputaat. voor art. 13 en draagt kas en bescheiden aan zijn opvolger, ds. Post, over. In de plaats van ds. van Dijk, die de classe verlaat, wordt ds. Post benoemd als primus deputaat voor examina en als primus visitator. Art. 11. De praeses dankt ds. van Dijk voor zijn werkzaamheden in de classe en geeft hem bij zijn vertrek de beste wenschen der classe mee. Ds. van Dijk antwoordt op de hartelijke woorden van den praeses. Art. 12. Rondvraag. Art. 13. Als roepende kerk wordt, aangewezen Axel; de vergadering zal D. V. gehouden worden Dinsdag 19 October e.k. Moderamends. Post, praeses; ds. Sietsma, scriba en ds. Groeneveld, as sessor. Art. 14. De praeses sluit de vergadering met dankzegging. Op last, der Classis, J. B. Vanhaelen, assessor. SUPPLETIEFONDS „DE GLINDHORST". In dank ontvangen van de Diaconie van Vrouwe polder voor bovenbedoeld fonds een bedrag van vijftien gulden. Namens de Commissie, M'burg, 22 Juli 1926. F. Damen. Brakstraat O 271. ZENDING. Met, vriendelijken dank ontvangen 203 h.c. en een pakje zilverpapier van Jannetje en Johanna de Dreu, Oudelande een pak zilverpapier van de kinderen der Chr. Bewaarschool te Zierikzee f 0,50 en een zakje zilverpapier van M. Cornelisse. C. Littooij, Molstr. 90, M'bnrg. Middelhui' g. In dank ontvangen door tus- sclienkomst: van Mej. v. Dijk f 1.— van Mej. H.; uitliet busje van Lein en Jan Verhage f3.38; uit het busje van br. S. de J. f 6.73uit de catechisatiebus school Heerengracht f 13.76; Mej. S. f2.50; uit het winkel busje Familie de Schrijver f 5.075. Namens de Commissie, L. A. Tange, Penningm. „PARAKAN". Met vr. dank ontvangen van den Scriba der Ge ref Kerk te Waardhuizen f2.van de Vrouwenvereeni- ging „Zusterhulp" te Heerlen f25.van Mej.B.W. de Kam te Vlissingenhalfjaarlijksclie contributie Geref. Kerk te Vlissingen f 30.door tusschenkomst van Mej. V. S.gift van N. N. f2.50 door tusschen komst van Mej. J. W. de B.gift van N. N. f25. C. Hondius, Rotterd. kade O 244. G e z e 11 e Meerburg's Chr. Kalender voor 1927. Pre mie boek In zijn kracht door H. Zeeberg. Uitg. D. H. Littooij, Neuzen. Verschillende medewerkers van goeden naam ma ken dezen Kalender tot een vertrouwbaren huisvriend. Reeds beleeft hij in 1927 zijn 40st,en jaargang. Een voordeel is, dat de 12 medewerkers ieder achtereen volgens hun stof aan een apart bijbelboek ontleenen. Dit is leerzaam en wekt tot bijbellezen op. We hebben het schild met aandacht bekeken, en achten het zeer schoon. Het is naar Copping het af scheid van Naomi en de keuze van Ruth. Ook de fraaie oranjeletters van den tekst op don keren achtergrond naast het blok zijn streelend voor het oog. Het is geen wonder, dat Gezelle Meerburg vorig jaar geheel werd uitverkocht. Over het premieboek kunnen we alleen zeggen dat bet. handelt over een persoon, die tegen velerlei ver zoeking en in veel strijd handelt, in vertrouwen op God. Bel ij den is. Avondmaal. Tucht door ds. A. Littooij. 3e druk. D. H. Littooij, Neuzen. Eind September verschijnt bij den uitgever uit Neuzen de derde druk van het bekende boekje van ds. A. Littooij. Van verschillende zijden was de uit gever er op gewezen, dat het niet kwaad zou zijn als hij van dit leerzame en nuttige boekje, dat inder tijd naast veel waardeering wel veel critiek uitlokte, doch heel wat verkeerde meeningen omtrent het Avondmaal wegnam, een derde druk liet verschijnen. De onlangs uit Zaamslag vertrokken predikant, wien de verzorging van dezen derden druk was op gedragen moest enkele ingrijpende veranderingen aanbrengen in den opzet van het geschrift, daar sedert den tweeden druk die voor 1886 verscheen heel wat veranderd is, waartegen ds. L, partij trok doch meende waar maar even mogelijk ds. L. aan het woord te moeten laten. De omvang is ongeveer 48 bladzijden, en het lijkt bijzonder geschikt voor uitdeeling bij het afleggen der Geloofsbelijdenis. C ij f e r s en Feiten. No. 9. N.V. de Graaf schap. Aalten. Een altoos even interessant geschrift, dat op de hoogte houdt van het voornaamste, dat door vóór- of tegenstanders over allerlei politieke aangelegen heden wordt te berde gebracht. Cijfers en Feiten levert hamer en zwaard aan onze politieke strijders. v. D. Geref. Jongelingsvereen. Middelburg. Afd. Dr. Lützen Wagenaar. O. T. sch. 51b. Absalom. 2 Sam. 15 13 tot en met 2 Sam. 18. J. Boone. K. G. sch. 14. Het ideaal der kerk schijnt bereikt. L. Joosse. Geref. Knapenvergadering „Samuel", Middelburg. Vergadering op Zaterdag 24 Juli. Agenda le Afdeeling Bijb. Gesch. Genesis 39 door Sanderse.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3