Sterke zenuwen Hondius Zoon, Stukloopen Het beste Adres voor MANUFACTURE)! is dat van L. E. RIYIERE, Qroote Markt, Hoek Gravenstraat, Middelburg. YBBKOOFHDIS A1BBKAAN, Lan Nortstfflt G 24, ÏMf£, I PUROL Engelbert van toauplÉ 160. Boekh. FANOY, Lange Burg IB, M'burg. Plekken Kloosterbalsem Ie Mijnhardts .VITAMIN", op de huid puistjes en zweertjes COLLIERS Rusthuis Geref. Kerk te Middelburg. No. 54 ad flOO en de nrs. 176 en 181 ad f 50 der Obligatleleenlng 1922, en No. 51 ad ff 100,-- der Obligatleleenlng 1923, (serie B). VERHUISD: Sohoolbooken, Woordenboeken, Atlassen, en verdere Schoolbehoefften Slapeloosheid Overspanning Gejaagdheid Prikkelbaarheid Examenvrees Gebruik hiertegen de Zenuwstillende en Zenuwsterkende Zenuw-tabletten 75<j Gouda 45, 60, 70, 80 en 100 ct. p. p. Leidsche 35, 50, 75 en 90 Edammer 45, 60 en 70 Broodkazen met en zonder komijn 65 en 75 cent. Roomkaas van 1 en 2 pond 70 ct. Edammers vanaf f 1,50 per heele bol. KAAS- en VISCHHANDEL Manchester Pakjes - Manchester Broekjes - Manchester Vesten. Pilow Vesten met en zonder mouwen en Walchersche Hoeden. ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. zijn onaangenaam en moeilijk te verdrijven, omdat telkens andere plaatsen besmet wor den. Geneest U met Akker's dan wordt Uw huid weer blank en gaaf. Koninklijke Pianoffabriek ANTOINE MES, VLASMARKT K 145 - Telefoon No. 117 - MIDDELBURG Wenscht U Solied Schoenwerk aan lagen prijs SCHOENMAGAZIJN LANGEVIELE. „RUTH en NAOMI". WtT PRIJS 90 CENT. Met PremieboekH. ZEEBERG, IN ZIJN KRACHT, f 1,55. Uitgave van D. H. LITTOOIJ Azn., Terneuzen. HetSchouwvenster Abonnementsprijs slechts f 1.25 per kwartaal. Zoutevlsch. Stokvisch. Droge Scharren. GEBR. VAN DORT, Ontbijtkoek Heerlijk Krentenbrood F. A. DE JONGE. 7 van huid en Voeten geneest men met jBij Apoth.en Drogisten [en J. TEVEL, Barbier, Seisstraat, BIJBELS en KERKBOEKEN bij I. VERELST, Pottenmarkt K 192. JOH. A. JULIANUS, H VAN DRIEL, Langeviele. Tandborstels, Tandpasta in doozen en tubes. ODOL MONDWATER. De Coupons der per 1 Augustus a.s. verschuldigde rente ten laste van boven genoemd Rusthuis zijn van dien datum af betaalbaar bij de Heeren HONDIUS ZOON te Middelburg. Tevens wordt bericht, dat UITGELOOT en eveneens bij de Firma HONDIUS ZOON betaalbaar zijn DE BOEKHOUDER. maken sterke menschen. Geluk kig wie ze beeft in dezen tijd die zoo geweldig veel van de zenuwkracht eiscbt. SANGUINOSE is het eenvou dig natuurmiddel dat de zenuw- kracht onderhoudt en versterkt. DE SANGUINOSE is het beste middel tot bestrijding van de neurasthenie (zenuwzwakte en al hare gevolgen. Wilt gij op den duur sterke zenuwen, neem geregeld eiken dag één eetlepel Sanguinose. Liefst een uur vóór den maaltijd. Prijs per flesch met gebruiks aanwijzing f 2,6 fl. f 11,—, 12 fl. f 21,—. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c-4 Den Haag. Ds. J. H. DONNER te Breda van Baronielaan 6 naar voor de verschillende Onderwijsinrich tingen zijn verkrijgbaar bij «0 'ülazeift buisje 1 van al onze soorten UU1UUUUU 99 Noordstraat C 33, Middelburg. J, LAVOOIJ. - MIDDELBURG. Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat. Autogeenische Lasch- en Snijinrichting. Smederij, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLTJIJMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. NAAST R. K. KERK. Bovendien onovertroffen bij wonden, ontvellingen, smetten, insectenbeten. Per pot van 20 gram 60 cent, •v. 50 gr. f \.->\ v. 100 gr. f 1.75 Overa'. verkrijgbaar MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S eu ORGELS in diverse pry zen en houtsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilen Vertegenwoordigers voor BRAND- WETTEL. AANSPRAKELIJKHEID INBRAAK- ONGEVALLEN GLAS- AUTOMOBIEL TRANSPORT- STORMSCHADE LEVENSVERZEKERING. VEEVERZEKERING. Tarieven en inlichtingen worden op aanvrage verstrekt. dan vindt u een schitterende Collectie in het Beleefd aanbevelend, J. ALLEWIJN. Telefoon 388. Middelburg. DATUMSTEMPELS, HANDTEEKENING- STEMPELS, NUMMERSTEMPELS, HORLOGESTEMPELS, NIKKELEN ZAK- DOOZEN MET STEMPEL, LAKSTEMPELS, DOOSJE MET ZES KANTOORSTEMPELS, STEMPELCIJFERS IN VERSCHILLENDE GROOTTEN, ALPHABETS IN VERSCHIL LENDE GROOTTEN, GEEMAILLEERDE NAAMPLATEN WORDEN SPOEDIG EN GOEDKOOP DOOR ONS GELEVERD. LITTOOIJ OLTHOFF, SPANJAARDSTRAAT MIDDELBURG Naar inhoud en uiterlijk zal dezen Kalender U zeker voldoen. Het schild geeft een in fraaie kleuren uitgevoerde voorstelling van De inteekening is opengesteld in den Boekhandel en bij de Agenten. Het verdient aanbeveling reeds thans in te teekenen. ATTENTIE! Prima Eierkolen, Duitsche Stukkolen en Anthraciet, tevens Geklopte Coke3 en Parelcokes. Beleefd aanbevelend, CH. C. DE RIJK v.h. G. Jacob». Vlissingschestraat K 54, Middelburg. de grootste, de actueelste, de goedkoopste chr. weekillustratie Abonneert U thans of vraagt GRATIS proefnummers aan bij (Niet te verwarren met Firma Bosch en Keuning). Segeerstraat Middelburg. R. A. BASTIAANSE, Banketbakker. Laugeviele, Middelburg, in verschillende soorten en prijzen. Neemt proef met mijn Luxe Brood- en Banketbakker ij, Balans E 108, Middelburg. i Verkrijgbaar bij Potten Zeep, Stukjes Zeep, Kwasten, Brillantine, Shampoon, Haarkammen enz. J. M. v. d. WOESTIJNE. Boek- en Bijbelbinderij. Krom ine weele L 29, Middelburg. Het beste Adres. Aanbevolen Adres voor Firma F. P. D'HUIJ, Burgt, Middelburg. in GIT, PARELS, BARNSTEEN en FANTASIE-STEENEN BEHANGERIJ - STOFFEERDERIJ. Bedden- en Matrassen-Inrichting. VERHUIZINGEN. Beleefd aanbevelend, Langeviele K 211 Middelburg. FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg.. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloedwiju. Het aangewezen adres voor Serre- Meubelen in pitriet. rotting enz. Compleet Ameublement vanaf f 22,—. Opvouwbare Ligstoelen, met prima, j ute bekleed vanaf f 4,75. Tabak- en Sigarenb. 't Wapen v. Zeeland,, geeft vele nieuwe merken Sigaren ontv. w.o. R. J. Scbimmelpenninck. Specialiteit in Sigarellos, benevens vele Tabak-» en Sigarettensoorten. Beleefd aanbevM W. F. DIERMANSE, Korte Noordstraat Aanbevelend, Fa. DAMEN, Korte Noordstraat,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4