Godsdienstoefeningen KERKNIEUWS. Officiëele Berichten. Verantwoording uan Liefdegauen. Vereenigingsleuen. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 18 JULI 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes Classe Axel Aan de Gereformeerde Kerken gunde men nooit haar wettigen naam, men betitelde ze immer als gescheiden Kerken. En ook nooit besprak men de wegen die tot kerkherstel zouden kunnen leiden of reor ganisatie was daarbij het tooverwoord, dat wonderen zou doen. Wij hebben nu al jaren lang de vergade ringen der Confessioneele Vereeniging ge volgd en van hare verslagen ernstig kennis genomen, en nooit hebben wij iets anders er in vernomen dan er moet reorganisatie komen van de Ned. Hervormde Kerk. Daarover is geredeneerd, daarom is gebe den, dat is het ideaal telkens weer voorge houden reorganisatie. En dan gingen de leden weer huiswaarts, de predikanten, de ouderlingen en anderen, en men gaf het als shibbóleth mee reorga nisatie. Dat heeft nu zestig jaar geduurd In deze maand vergaderde de Confessio neele Vereeniging weer. En ditmaal zou men spreken over de be sluiten van de Asser Synode. Men zou kunnen vragen waarom de hee- ren zoo over de heining heen in buurmans tuin naar onkruid zochten, terwijl zij in eigen hof zooveel te wieden hebben. Maar toch is deze belangstelling voor As sen wel te verklaren en te vergoelijken. Het is niet enkel bemoeizucht met andermans doen. Zelfbehoud maakte noodzakelijk zich te weer te stellen. Stel u eens voor, dat de oogen der leden opengingen en dat zij gingen beseffen dat die Gereformeerde Synode op den goeden weg was In Assen toch deed men op kerkelijke wijze, wat van een Confessioneele Vereeniging mocht verwacht worden, n.l. de confessie, de belijdenis handhaven. In Assen is niet alleen gepraat maar ook gehandeld. Wat de Confessioneele Vereeniging juist nooit gedaan heeft en onder schoonklinken de verontschuldiging zegt niet te willen doen. Intusschen, er zijn in de laatste vergade ring van de Confessioneele Vereenigingsym- pathieke klanken gehoord. Er is gevraagd, waarom men wel handelde over de Asser Synode en niet tegelijk over de procedure in de Ned. Hervormde Kerk betreffende dien predikant in Gouda, die het persoonlijk bestaan van God1 loochent en toch als predikant is gehandhaafd. Die vraag was daarom zoo goed omdat zij de eenzijdigheid in het beoordeelen van de handelingen der Asser Synode zoo duide lijk deed voelen. Maar nog flinker was het woord van een der predikanten, die uitsprak dat 't hem lang zamerhand1 godslasterlijk in de ooren ging klinken om jaar in jaar uit over reorganisatie te spreken en er voor te bidden en er geen hand voor uit te steken. Die dominé sloeg den spijker op den kop. Dat bleek ook wel, want wat kwam er toen een rumoer De heeren vergaten zich wel een beetje en begonnente schelden. „Gij zijt gedrenkt met Kuyperiaansche the ologie" riep men hem toe, en er werd geapplaudiseerd dat het zoo daverde. En toen waren de heeren er Toen hadden ze Kuyper weer eens te pak ken en daar ging het er weer eens op los. Kuyper was nu ja, hij zou nu wel in den hemel zijn maar toen hij leefde was hij remonstrant en independent, en, bovendien was het nu juist uit een brief duidelijk ge worden, Kuyper was niet als Calvinist ge storven Is het niet tragisch Zestig jaar lang bestaan als Confessioneele Vereeniging en nog geen stap verder. Alleen afkeuring over een Synode, die de belijdenis handhaaft. En na zooveel jaren te hebben geroepen reorganisatie is noodzakelijk, weten de hee ren nog niet anders te doen dan te rede twisten over de vraag of Kuyper aldan niet als Calvinist gestorven is. Een afleider om het geweten tot zwijgen te brengen, zoo vragen we. In ieder geval tragisch Het is met de Confessioneele Vereeniging, vreezen wij, buiten hoop. J. G. KUNST. De zaak is nóg erger, dan ze in boven staand artikel, dat we aan de Geld. Kerkbode ontleenen, wordt voorgesteld. Vergissen we ons niet, dan is de samen komst, waarin op de meest laatdunkende en hatelijke wijze over de Gereformeerde Kerken en de Asser Synode gesproken werd, niet een vergadering geweest van de Confessio neele Vereeniging, maar eene, dit jaar voor de tweede maal expresselijk belegde Reorga nisatie-vergadering. Verschil maakt dit niet, in zooverre daar voor 't meerendeel dezelfde personen tegen woordig waren, die gewoonlijk in de verga deringen van de Confessioneele Vereeniging den toon aangeven. Wel echter treedt daardoor te klaarder aan den dag, dat het bij Dr. Kromsigt en de zijnen niet zoozeer de désorganisatie van eigen kerk is, die hen drukt, als wel' de groei en de toenemende invloed van de Gereformeer de Kerken. Niet voor de zestigste, maar pas voor de tweede maal komt men in reorganisatie-ver gadering bijeen. En reeds dan is men feitelijk uitgepraat. Want het onderwerp was niet de Haagsche Synode, de groote sta-in-den-weg van de veelbegeerde reorganisatie, maarde Asser Synode, die gesmaad en verdacht gemaakt moest worden. f L. TWEETAL TE DelftG. Laarman te Klnndert, C. v d. Wonde te Gorredijk Koog-Zaandijk W. H. v. d. Vegt. te Drachtster- Compagnie, B. G. de Bruin, cand. te Purraerend ZwartsluisA. B. W. M Kok te Wommels, J. A. Verhoog te Nienw-Dordrecht UtrechtA. M. Boeyinga te Sassenheim, J. It. Goris te Apeldoorn Hoorn K. J. Cremer te Gees, J. H. Kuiper te Drachten FranekerW. S. de Vries te Tzum, J. Wijmenga te Charlois. BEROEPEN TE ZeistJ. v. Ilerksen te Hillegom TijnjeJ. H. Ant.nma, cand. te Enumatil Epe G. de Jager te Doornspijk Kollnmerpomp F. Dresselhuis, cand. te Winschoten Nieuwlande C. Veltenaar te 's Gravenhage Sellingen en TernaardD. J. B. Allaart, cand. te Oegstgeest. Koog-Zaandijk B. G. de Bruin, cand. te Purmerend Zwartsluis en Bolnes J. A. Verhoog te Nienw- Dordrecht Aalsmeer A. Dondorp, cand. te Utrecht. RaardJ. H. Antuma, cand. te Enumatil Burum J. H. Donner te Molenaarsgraaf-Brandwijk 's HertogenboschD. de Wit te Berlikum. AANGENOMEN NAAR Zaandam (vac. J. A. de Vries) C. J. Wielenga te Zierikzee. BEDANKT VOOR Burum: S. Wesbonk, te Jut.rijp-Hommerts Meliskerke W. Doorenhos te Midwolda Utrecht.C. Bouma te Zwolle Warffum W. H. v. d. Vegt, te Drachtster-Compagnie MiddelburgG. Laarman te Klnndert. Hillegersberg (Straatweg)J. Gillebaard te Noord-Scharwoude Sleeuwijk D. J. v. Katwijk te Schipluiden. Cand. N. Willemse, van Amsterdam, deed Zon dag j.l. zijn intree hij de Kerk van Abcoude, na 's morgens bevestigd te zijn door zijn ambtsvoor ganger, ds. A. Mulder, era. pred. t.e Zeist,, met, een predikatie over 2 Tim. 2 vs. 15. 's Avonds deed de nieuwe leeraar zijn intree met. een predikatie over 1 Joh. 1 vs. 14, waarin de ge meente bepaald werd bij den inhoud en het doel, waardoor het. wezen van de ware verkondiging des Woords wordt gekenmerkt. Na de gebruikelijke toe spraken volgde een welkomstwoord van ds. Fernhout, van Vreeland, namens de classis Breukelen en van ds. Mulder namens de gemeente en den kerkeraad. Op voorstel van ouderling van den Heuvel werd door de gemeente de zegebede uit Ps. 134 gezongen. In beide diensten was de kerk overvol. Ds. S. van Leeuwen nam Zondagmiddag na een verblijf van 5 jaar afscheid van de Kerk van Frane ker met een predikatie over de Schriftwoorden „De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met. u allen, amen". De prediker bepaalde zijn gehoor, een enorme schare, 1 bij den inhoud van die genade 2 voor wie ze was3 de vruchten van die genade De wooulen van den leeraar tot. kerkeraad, catechi santen en gemeente getuigden van de banden, die waren gelegd. Ds. J. van der Meulen nam Zondagavond j.l. afscheid van de Kerk van Den Bosch met. een pre dikatie over Efeze 3 vs. 14 tot 19 Paulus bede voor de gemeente dat ze vervuld worde met Christus heerlijkheid. Zeer waardeerend werd de naar Soest vertrekkende leeraar toegesproken door ouderling Verhagen, die hem dankte voor het werk in de gemeente verricht. Toegezongen werd Psalm 121 vs, 4. Cand. F. Dresselhuis verzoekt ons mee te dec- len, dat hij na den eersten Augustus gaarne een eventueel beroep uit de Geref. Kerken in overweging zal nemen. Zijn adres is Iloogklei 3, Winschoten. Naar wij vernemen is de toestand van dr. A. Kuyper Jr., predikant te Rotterdam, de laatste dagen zeer verergerd. De patiënt heeft weer hooge koortsen. Dientengevolge zal dr. Kuyper niet naar Bloemen- daal vervoerd worden om herstel voor zijn gezond heid te zoeken. Ds. G. Bax, predikant te Holten, heeft zijn 25-jarig ambtsjubileum gevierd. De jubilaris heeft, onafgebroken gedurende deze kwart eeuw de Kerk van Holten gediend. Dr. J. H. Bavinck, predikant te Bandoeng, is in ons vaderland aangekomen. Zijn adres is Bergsingel 129, Rotterdam. Voor de nieuw te bouwen Kerk met toren te Ede, is behalve de bijeengebrachte bouwsom van pl.m f 30.000, in enkele dagen nog aan extra giften ingekomen f 3500, voor een uurwerk met luidklok in de toren. Door wijlen den heer Kroesbergen, vroeger diaken der Kerk van Bennekom, is gelegateerd aan deze Kerk f 500 en aan de diakonie eveneens f 500, alles vrij van successierechten. De zaak-Dr. Geelkerken. Ds. v. d. Brink geschorst. De Classis Haarlem hield Dinsdag een buitengewone vergadering. Voorzitter was ds. Brussaard uit Bloemendaal, sec- retaiis ds. van den Brink. Als deputaten, ingevolge artikel 49 waren aanwezig ds. Breukelaar, ds. Meyer, ds. Van Schelven en ds. Schweitzer. De kerkeraad van Haarlemmermeer-Oostzijde had een voorstel ingediend tot. losmaking van ds. Van Duin, die op de vorige vergadering geschorst, is. Na inwinning van het. advies der bovengenoemde deputaten besloot de classis, onder uitdrukkelijk voor behoud van de gevolgen, die een eventueele uitspraak van de Ger.erale Synode van de zaak van ds. Van Duin zal hebben, le. De behandeling dezer zaak uit te stellen tot. de vergadering van September a.s. 2e. Een commissie te benoemen, om den toestand in de kerk te Haarlemmermeer-Oostzijde ter plaatse te onderzoeken en te dezer zake de vergadering van September te dienen van advies. 3e. aan ds. Van Duin te verzoeken, dat hij zich niet alleen onthoude van alle actie tegen den Ker keraad, de classis en de uitspraken der Generale Sy node, maar ook tot aan de vergadering van Septem ber, zoowel in zijn belang, als in het belang van de rust in de gemeente te Oostzijde zooveel mogelijk zijn verblijf elders te houden. 4e. Ter tegemoetkoming in haar kosten, de kerk te Oostzijde te rekenen van 1 Juli 11. tot aan de eerstkomende classikale vergadering te zullen steunen met een bedrag, gelijk aan het tegenwoordige trac- tement van haar dienaar. Dit voorstel werd met, acclamatie aangenomen, na dat de afgevaardigde van Oostzijde en ds. Van Duin verklaard hadden zich daarmee te kunnen vereenigen. De onder punt 2 genoemde commissie zal bestaan uit de predikanten Breukelaar, Brinkman en Groene- wegen. De deputaten verlieten daarna de vergadering. In de middagzitting waren aanwezig prof. Kuyper en ds. Schouten, als leden van de Synodale Commis sie van advies. Na ingenomen advies dezer commissie verwees de vergadering met 19 tegen 8 stemmen en 1 blanco (de praeadviseerende leden stemmen tegen) een voor stel van ds. Boerkoel, om de behandeling van de zaak van ds. Van den Brink uit Zandvoort op te schorten en de zaak naar de Generale Synode te verwijzen. Daarna wordt aangenomen met 19 tegen 8 stemmen en l blanco (de praeadviseerende leden stemden voor) een voorstel van ds. Groenewegen „De Classis kennis genomen hebbende van de wei gering van ds. van den Brink, le. om zich te con- formeeren aan de uitspraken van de Asser Synode, inzake Genesis 2 en 32e. om zijn publieke beschul digingen aan het adres van de Synode (namelijk, alsof zij het gezag van Gods Woord heeft aangetast, haar eigen gezag op één lijn stelt met het gezag, dat Gods Woord een heerschappij voert over het erf deel des Heeren) in t.e trekken 3e. om zijn leedwezen te betuigen over zijn publieke optreden tegen de be slissingen van de Asser Synode en te beloven zich daarvan verder te onthouden. Beslist met, diep leedwezen le. Ds. H. C. van den Brink te schorsen in de bediening van zijn ambt, ingaande op heden, 2o. de zaak van ds. Van den Brink, via de Particuliere Sy node te brengen op de Generale Synode, opdat men daarover in haar geheel oordeele en beslisse en spreekt de verwachting uit, dat de Kerkeraad van Zandvoort, overeenkomstig zijn roeping, ds. Van den Brink zal vermanen zich te onderwerpen aan de schorsing van de Classis. De Classis benoemt twee deputaten, om met. de Kerk van Zandvoort samen te spreken, namelijk dr. Brinkman en ds. Kramer. Ds. Brussaard motiveert zijn stem tegen de schor sing en verklaart daarna, dat hij er van uit, wil gaan, dat de Synode een confessioneele uitspraak heeft, ge daan en dat hij bezwaar heeft, tegen de uitdrukkin gen, die de Synode daarvoor gebruikt heeft, welk bezwaar hij ook langs kerkdijken weg kenbaar zal maken. Zoo noodig komt de classis de volgende week Dinsdag weer samen. Te Uithoorn had onder groote belangstelling de eerste steenlegging plaats van de nieuwe kerk. Ds. H. Boswijk las Joh. 14 1—3 en wees er daarna op, hoe de Heere in alles t.ot, hiertoe den weg voor spoedig had gemaakt, zoodat. er ruime stof is Hem te danken. In de eerste plaats wees spr. er op, hoe dit gebouw, dat men binnen enkele maanden gereed hoopt te zien, een tijdelijke woning is, in de tweede plaats, hoe het een bedehuis moge zijn en in de derde plaats, hoe het een heerlijk huis moge zijn, waar reeds de voorproef gesmaakt wordt, van de hemel woning. De heer P. Engel, die den eersten steen zou leggen, gaf een historisch overzicht van de geschie denis der Kerk van Uithoorn, waarna door hem, als voorzitter der bouwcommissie, de eerste steen werd gelegd. Vervolgens werd het woord nog gevoerd dooi de heeren M. A. Leest, den oud burgemeester J. M. van Meetelen en den architect Plooy. Gezongen werd Ps. 89 1, waarna ds. Boswijk de plechtigheid met. gebed sloot.. Vlissingen: Met attestatie naar Zierikzee W. de Kam. Met. doopatt.est uit Gorinchem Jan Louwerse en uit. Middelburg Tannetje Joosse. Jacob Schout heeft belijdenis des geloofs afgelegd. Overleden Wed. J. de NooijerJacobse, oud 93 jaar. Z aam slag, 14 Juli 1926. Zondag j.l. nam onze geachte leeraar Ds. P. van Dijk afscheid van zijn ge meente naar aanleiding van Micha 7:14. Een groote schare vulde het ruime kerkgebouw. Aan het einde van den dienst werd hij toegesproken door een dei- ouderlingen namens kerkeraad en gemeente en door Ds. Post van Axel namens de classis. Uit alles bleek, welk een ruime plaats Ds. van Dijk innam, niet alleen in maar ook buiten zijn gemeente. De Heere zegene hem in Serooskerke en vervulle bij ons spoe dig de ledige plaats. Namens den Kerkeraad, J. Kosten Meliskerke, 10 Juli. Heden ontvingen wij be richt van onzen beroepen herder en leeraar, den Wel- Eerw. Heer Ds. W. Doorenbos, dat hij gemeend heeft voor onze roeping te moeten bedanken. Wij zijn teleurgesteld, doch hopen voort te gaan biddend dat de Koning der Kerk ons eerlang den man Zijns Raads doe ontmoeten. Namens den Kerkeraad, C. Polderman, Scriba. CLASSIS ZIERIKZEE. Voorloopig wordt reeds medegedeeld, dat deze Classis 1 September a.s. hoopt te vergaderen. ZENDING. Vlissingen. Met. hartelijken dank ontvangen van Dora en Jopie Prins twee reuzezakken zilver papier, capsules en tlieelood en een flinke doos post zegels van br. G. een pak zilverpapiervan Fran- sientje de Bruijne een flink pak theelood, zilverpapier, capsules en postzegels van Cor W. Dekker een feiun pak capsules, mooi zoo, wiens beurt is het nu Ver der met hartelijken dank ontvangen van br. B. twee kwartjes en van zuster K. twee gnlden. Namens de Zendingscommissie, W. Karreman, penningm. Met vriendelijken dank ontvangen 105 h.c. en een doosje zilverpapier van Jacobus en Keetje Braam- se, 's Heer-Abtskerke, een pakje zilverpapier en thee- lood van C. S. B. te G. en een pakje zilverpapier van de kinderen Pouwelse, M'burg. C. Littooij, Molstr. 90, M'burg. Rooster J. V. „Calvijn", Vlissingen, voor 18 Juli. Middag-afd. Gel. bel. Art. 20. J. Steketee. A. R. beg. Ait. 13. C. de Klerk. Avond-afd. Rom. 16. Ch. J. Steketee. Kerkhervorming in ons land. P. van Noppen. Geref. Jongelingsvereen. Middelburg. Afd. „Herman Faukeel". N. T. Schets 7 t m. 10. Hand. 2 1447. Ch. J. de Wolff. M. O. Schets 15. De strijdmiddelen der Vakorgani satie I (Vreedzame middelen). F. Florusse. Afd. Dr. Lützen Wagenaar. N. T. Schets 7 tot en met 10. Hand. 2 1447. I. Tange. M. O. Schets 16 De strijdmiddelen der vakorgani satie II (werkstaking). L. de Rijke Jr. MIDDELBURG. Bediening van den II. Doop in do Gasthuiskerk. Heidelb. Catcch. Zondag 36. Collecte Aft. Geldleening. Gasthuiskerk 9.30 uur ds. J. Visscher te Spijk. 2 uur ds. C. von Meijenfeldt Hofplcinkerk 9.30 uur ds. R. Hamming 6 uur ds. J. Visscher Noorderkerk 9.30 uur ds. C. von Meijenfeldt 6 uur ds. R. Hamming Arnemuiden 9.30 en 2 uur ds. J. Runia Domburg 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. J. Dijkstra Gapinge 9.30 uur Lezen eener Leerr. 7 uur ds. C. von Meijenfeldt Voorber. H. Av. Grijpskerke 9 uur ds. J. Dijkstra Voorber. H. Av. 2 uur Lezen eener Leerr. Koudekerke 9 en 2 uur ds. A. C. Heij St. Laurens 9.30 eu 2 uur ds. A. Koning Meliskerke 9 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. P. N. Kruyswijk Oostkapelle 9 en 2 uur ds. E. Douma Serooskerke 9.30 uur ds. I. K. Wessels Bevestiging. 2 uur ds. P. v. Dijk Intrede. Souburg 9.30 en 2 uur ds. G. B. Wurth Vcere 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Vlissingen 9.30 en 5.30 uur ds. P. N. Kruyswijk Vrouwepolder 9.30 uur Lezen eener Leerr. 6.30 uur ds. A. Koning Westkapelle 9.30 uur ds. J. E. Visser 2 uur Lezen eener Leerr Brouwershaven 9.30 en 2 uur Bruinisse 10 en 5 uur Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur Gcersdijk 9.30, 2 en 5.30 uur Haamstede 9.30 en 2 uur Kamperland 9 en 2 uur 6 uur Nieuwerkerk 9.30, 2 en 6 uur Oosterland 10.30 en 3 uur Scharendijke 9.30 en 2 uur Wissekerke 9.30 en 2 uur Zierikzee 10 en 6 uur Zonnemaire 9.30 en 2 uur Cand. Steenblok te Nieuwdorp. Lezen eener Leerr. ds. F. Staal Lezen eener Leerr. dhr. Joh. Meijnen Cand. te Baarn. ds. F. J. v. d. Ende Lezen eener Leerr. ds. J. W. van Tol Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. C. J. Wielenga Lezen eener Leerr. Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur ds. A. Steijling Em. pred. te Apeldoorn. Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 u. ds. W. M. le Cointre Openb. Belijdenis. Krabbendijke 9 en 2 uur ds. A. Andree Poortvliet 10.30 en 3 uur Lezen eener Leerr. Rilland-Bath 10 en 3 uur ds. J. van Nes te 's Gravenhage. Tholen 9.30 en 2 uur ds. A. Bolwijn Em. pred. te Zeist. Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur ds. Z. Hoek te Zonnemaire. Baarland 9.30 en 2.30 uur ds. A. Wijngaarden Driewegen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kapelle-Biezelinge 10 en 2.30 uur ds. A. Scheel e Voorber. H. Av. Borsele 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Goes 9.30 en 6 uur ds. R. J. v. d. Veen 's Gravenpolder 10.30 en 3 uur ds. A. P. Lanting Heinkenszand 10 en 2.30 uur Lezen eener Leci-r. lerseke 9.30 en 2 uur ds. B Meijer Wemeldinge 9.30 en 2 uur Lezen eener Leei-r. Kruiningen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Nieuwdorp 9.30 en 2 uur ds. C. W. Keur Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Geref. Knapenvergadering Samuel",Middelbui-g. Vergadering op Zatei-dag 17 Juli. Agenda le Afdeeling Bijb. Ge sch. Genesis 37 door Jonkheer. Kerk Gesch. door Govertse. Axel 9.30 en 2 uur Hoek 10 en 3 uur Oostburg 10 en 3 uur Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 en 3 uur Schoondijke 10 en 3 uur Terneuzen 9.30 en 2.30 uur Zaamslag 9.30 en 2.30 uur ds. J. S. Post ds. J. B. Vanhaelen ds. M. van Wijk Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. S. Groeneveld ds. K. Sietsma

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3