Bijbels en MMon loorziüenA U. L. O. School overheerlijke Citroen-, Frambozen- of Sinaasappel-Limonade temaken Het beste Idres voor MANUFACTUREN is dat van L. E. RIVIERE, Groote Harkt, Hoek Gravenstraat, Middelburg. Ie SMOKERTJES, W. J. BOSDIJK, Eau Aangifte van kinderen, HetSchouwvenster BIJBELS en KERKBOEKEN Ontbijtkoek Heerlijk Krentenbrood SANGUINOSE. Heerengracht - Middelburg. WOOPBOIS AMAIN, Law MUM G 24, lift ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. Algemeene Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand Middenstands-Administratie-Bureau. M. C. VAN DEN ENDE, Punt O 216 M'burg Limonade in verschillende smaken. Koekjes verpakt in luxe blikjes. Voorradig bij VROON, Banketbakker, L. Noordstr. M'burg. Tel. 246. 1 Het Huis met de Roode Pilaren, in verschillende formaten en bindwijzen. r bij Wielrijders en een aoor zon Verschroeide Huid, verzacht en geneest men metpy^Q^ H VAN DRIEL, Langeviele. Abonnementsprijs slechts f 1.25 per kwartaal. Wie een zachte geurige VORSTEN LANDEN SIGAAR wil, rookt |y 7 cent. SIGARENMAGAZIJN Langeviele - Middelburg. Ontvangen Ie klas SCHEERMESSEN JOH. A. JULIANUS, Ruime keuze in Kamgarnituren I. VERELST, Advertentie-Aureau LITTOOIJ OLTHOFF belast zich met het plaatsen van ADVERTENTIËN in alle Bladen. Zoutevlsch. Stokvisch. Droge Scharren. GEBR. VAN DORT, F. A. DE JONGE. ook voor de kopklassen, kan geschieden MAANDAG 12 JULI a.s., 's avonds van 6V2-7V2 uur aan de School. De cursus vangt aan Woensdag 1 September. HET BESTUUR. Manchester Pakjes - Manchester Broekjes - Manchester Vesten. Pilow Vesten met en zonder mouwen en Walchersche Hoeden. Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. Koninklijke Pianofabriek ANTOINE MES, Kantoor Middelburg, Londensche Kade H 54. Deposito's - Credieten - Effecten - Coupons - Incasso's. Middenstands Girodienst. - Alle Bankzaken. Inrichten, Controleeren en Bijhouden van Koopmansboeken. Rapporten, Verslagen, Belastingzaken. - Billijk tarief. Prachtvolle sorteering COLBERT COSTUMES „Radiostoffen" INSTRUMENTMAKER VAN BOVEN MIDDELBURG OPTIEK BANDAGES FOTO-ARTIKELEN Het vakkundig Adres voor BRILLEN sinds 30 jaar MIJNHARDT's Zenuw-Tabletten j^^>J.axeer-TabIel|en f 60*- H o o f d pi j n-Ta b I etfe n 60**- Voor 45 cent koopt U in de Drogisterij SCHULTE THIEME de benoodigdheden om zelf 5 Liter Ook voorradig Hebe-Essence in alle smaken a 40 cents per flacon. schuin over de Nieuwstraat in de Langedelft te Middelburg. Ondertrouwd: FRANK SCHIPPERS en PIETERNELLA MARIA HAARTSEN. Zaandam, Tuinstraat 12 -8 Juli 1926. Souburg, Kanaalstr. A 67 Huwelijksinzegening D. V. Woensdag 21 Juli a. s. half drie uur n.m. in de Gereformeerde Kerk te Souburg, door den WelEerw. Heer Ds. G. B. Wurth. Ondergeteekenden betuigen langs dezen weg hun diep gevoelden dank voor de zeer vele blijken van deelneming bij het smartelijk verlies van hun geliefde Vrouw en Moeder ondervonden. FAMILIE BOON. Groote keuze. Billijke prijzen. 'i, fclü, BijApoth.en Drogisterij Het aangewezen adres voor Serre- Meubelen in -pitriet. rotting enz. Compleet Ameublement vanaf f 22,—. Opvouwbare Ligstoelen met prima jute bekleed vanaf f 4,75. Tabak- en Sigarenh. 't Wapen v. Zeeland, geeft vele nieuwe merken Sigaren ontv. w.o. R. J. Scbimmelpenninck. Specialiteit in Sigarellos, benevens vele Tabak- en Sigarettensoorten. Beleefd aanbev., W. F. DIERMANSE, Korte Noordstraat ATTENTIE! Prima Eierkolen, Duitscbe Stukkolen on Antbraciet, tevens Geklopte Cokes en Parelcokes. Beleefd aanbevelend, CH. C. DE RIJK v.h. G. Jacobse. Vlissingscbestraat K 54, Middelburg. de grootste, de actüeelste, de goedkoopste chr. weekillustratie Abonneert U thans of vraagt GRATIS proefnummers aan bij (Niet te verwarren met Firma Bosch en Keuning). J. M. v. d. WOESTIJNE. Boek- en B ij be 1 binderij. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. Aanbevolen Adres voor Firma F. P. D'HUIJ, Burgt, Middelburg. in prijzen van f 2.50, f 3.50, f 4.00, f 4.25 en f 4.50. Ook worden er oude Scheermessen in geruild. Beleefd aanbevelend, J. TE VEL, Barbier, Seisstraat Q 16. BEHANGERIJ - STOFFEERDERIJ. Bedden- en Matrassen-Inrichting. VERHUIZINGEN. Beleefd aanbevelend, Langeviele K 211 Middelburg. FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloedwjjn. Echt Git en met goud bewerkt. POLKA-SPELDJES in alle soorten bij Pottenmarkt K 192, Middelburg. Spanjaardstraat E 71, MIDDELBURG Autogeeuische Lascb- eu Snijinricbting. Smederij, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLTJiJMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. R. A. BASTIAANSE, Banketbakker. Langeviele, Middelburg. in verschillende soorten en prijzen. DIVERSE SOORTEN j. nsk Beleefd aanbevelend, Firma DAMEN, K. Noordstr. M'burg. Segeerstraat Middelburg. J, LAVOOIJ. - MIDDELBURG. Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat. Neemt proef met mijn Luxe Brood- en Banketbakker ij, Balans E 108, Middelburg. Sanguinose is een zuiver plantaardig bloedmakend middel. Het be vat ijzer in organische verbinding héél weinig maar aldus, dat het gemakkelijk in bet bloed opgenomen wordt, en de maag niet bederft. Dit is een groot voordeel. Omdat de zwakste gestellen de Sanguinose verdragen, daarom wordt zij voortdurend door meerderen genomen. Omdat menschen die bet gewone staal niet verdrageu, door de San guinose zoo merkwaardig opknappen, daarom maakt zich de Sanguinose met den dag meer vrienden. Sanguinose is beslist het beste middel in zwakte en algemeene ver slappingstoestanden. Z\j kost f 2.per groote flacon van 300 gram 6 fl. f 1112 fl, f 21 Verkrijgbaar bij de meeste apothekers en goede drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. De Riemerstraat 2c—4, VAN DAM Co., Den Haag. NAAST R. K. KERK. MIDDELBURG. Steeds ruime keuze uieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse prijzen en houtsoorten. Stemmen Repareeren Verburen Inruilen Directeur: S. CAL JOUW Pz. TELEFOON 122. in de nieuwste kleuren. Blauw Diagonaal en moderne Fantasiestoffen f 9.50, f 12.75, f 15. f 17.50, f 20.— en booger. HEERENKLEEDINGMAGAZIJN M. VAN LOO, K. Noordstraat E 3, MIDDELBURG. LANGE NOORDSTRAAT 125. Bij Apoth. en Drogisten - iSDï-k

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4