Godsdienstoefeningen UIT DE PERS. De beproefde weg. KERKNIEUWS. Officiëele Berichten. Veranttuoordinq uan Liefdeqauen. INGEZONDEN STUKKEN. „Vacantie-Buiten". Vereenigingsleuen. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 11 JULI 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes Classe Axel zers geweest, die mij verzekerd hebben, dat mijn gedachten daarover reden van bestaan hadden. Dat er zelfs een Kerk van ruim 600 zielen op het Spui zou kunnen komen. Ik denk dat net er op den duur wel eens toe komen zal. Axel breidt zich al meer uit; en dit is zeker oorzaak van blijdschap, maar het stelt voor consequenties. Doch de broeders uit Axel zijn vroede mannen voor ze iets doen, denken ze Ler goed over na, en als ze het doen, doen ze het goed. Veel moeilijker is natuurlijk de kwestie van Aardenburg, dat aan de niet zoo heel groote Kerk van Oostburg vastzit. Er wordt blijkens een gepubliceerd punt op het Agendum van onze classicale verga dering in dezen kring overwogen of we niet komen kunnen tot beroeping van een vasten evangelist. Ik wil niet zeggen, dat er voor dien Evangelist geen werk zou zijn in het Axelsche maar uitstekend werk zou er voor hem zijn in het land van Cadzand. Mogelijk zou een krachtig door classis en provincie gesteunde actie tot evangelisatie daar met voor den evangelist Aardenburg als stand plaats, voor die streek van groot nut kunnen worden. Zonder, dat Aardenburg dan dadelijk los van Oostburg hoefde te staan, zou onder 's Heeren zegen de Gereformeerde belijdenis daar kunnen worden gepredikt en verbreid. Zoo ziet ge Amice, dat èn wat Kerkstich ting èn wat evangelisatie betreft nog in het rijke land van Zeeuwsch Vlaanderen wel hoopvolle perspectieven liggen. Inmiddels dank ik je, mijn waarde, voor het geduld waarmee je mijn bijna honderd epistels uit Z.-Vlaanderen gelezen hebt. Z. v. D. Wanneer eenig mensch u op onheusche wijze bejegent en harde, booze woorden te gen u spreekt, o weest dan toch vooral op uw hoede, dat ge niet in verzoeking valt, en de Satan u niet verleide om kwaad "te ver gelden met kwaad. Waakt en bidt, dat gij1 u niet vernedert. Ziet toe, dat ge in zedelijk opzicht zijn meerdere blijft. Gedenkt aan het Woord der Schrift „Wreekt uzelven niet, beminden maar geeft den toorn plaats want er is geschreven Mij komt de wraak toe Ik zal het vergel den, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zoo spijzigt hem indien hem dorst, zoo geeft hem te drinken want dat doende, zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hoopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede." En gedenkt ook aan het voorbeeld, dat Christus ons nagelaten heeft„Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold, en als Hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan Dien, die rechtvaardig oordeelt." En vergeet ook niet de vermaning der Schrift, „dat van elk ijdel woord, van iedere lichtvaardige oordeelvelling, van iedere val- sche betichting, van elke onbewezen beschul- diging, welke de menschen zullen gespro ken hebben, zij daarvan zullen rekenschap ge ven in den dag des oordeels Dit is de oude, beproefde weg. De weg Gods. Maar, helaas, hoe weinigen wandelen daarop De Christenen weten deze dingen zoo goed, maar het moet met verlegenheid en schaamte worden gezegd, ze doen ze zoo zelden. Ze geven er gewoonlijk de voorkeur aan zelf rechter te wezen in eigen zaken en dan gaat het hard tegen hard, en slaat men met het zwaard der tong een jongeling dood om een buile en een man om een wonde. Zoo gaat het over en weer. Vandaar de onvrede over heel het breede terrein van het christelijk leven. Vandaar ook het geringe respect van de wereld voor het fc'hristelijk geloof. Ze wordt1 geërgerd, en zegthet christendom bestaat wel in schoo- ne en heerlijke woorden, maar er schuilt geen levenskracht in, en is van geen waarde voor de levenspractij'k. En dat is onze schuld, omdat wij onze zaken berechten op de be kende wijze. Scherpe tong tegen scherpe tong. Schelding tegen schelding. Krenking tegen krenking. Men houdt zich niet aan het ge bod des Konings. Hinc illae lacrymae Daar komen de vele tranen vandaan. Zoo worden de vele smarten te voorschijn geroepen. En worden de gebeden verhinderd. Want men kan in kwaadheid niet bidden tot God. Naar zulk kwalijk bidden hoort de Heere immers niet. Het goede deel verkoos voorzeker hij', die in dit ruwe, aardsche l'even een onergerlijke consciëntie tot God zocht te bewaren en met een vrij en goed geweten wandelt naar den wil des Heeren. Want de Heere zal hem verhooren, wan neer hij, alle wraakgedachten doodende in zijn hart, de bede slaakt„Doe aan mij een teeken ten goede, opdat mijne haters het zien en beschaamd worden, als Gij, Heere, mij geholpen en mij getroost zult hebben." H. W. LAMAN. DRIETAL TE Epe G. de Jager te Doornspijk. J. Tonkens te Bergum, J. A. Verhoog te Nieuw-Dordrecht. BEROEPEN TE Ainsterdam-ZuidG. v. Duinen te Schiedam Hilversum (vac. A. v. Andel)A. H. Boeienga te Sassenheim O verschildJ. H. Antuma te Enumatil BarendrechtD. B. Hagenbeek te Vlaardingen Hijlaard, St. Jacobi-Parochie, Westbroek A. Dondorp, cand. te Utrecht Paesens e. a.I. K. Wessels te Veere Bunschoten-Spakenburg (A)J. W. Esselink te Eindhoven Woerden: K. J. Cremer te Gees; Gerkesklooster-Stroobos W. Doorenbos te Midwolda Nieuwendam, Mijdrecht: A. K. Krabbe, cand. tc Meppel Nieuwdorp D. J. B. Allaart, cand. te Oegstgeest AANGENOMEN NAAR BrouwershavenJoh. de Boer, cand. te Zwartsluis Zevenbergen J. Smelik, cand. te Hillegom MijdrechtA. K. Krabbe, cand. te Meppel Rhoon J. v. d. Berg te Rotterdam-West. (Feijenoord). BEDANKT VOOR: Den Haag-WestJ. Wijminga te Charloisjj Sleeuwijk D. J. v. Katwijk te Schipluiden Oosterend (Texel): C. v. d. Wonde te Gorredijk Ede G. Laarman te Klnndert Borsele, Driewegen, Sellingen Joh. de Boer, cand. te Zwartsluis DelftMr. W. S. de Vries te Tzum Nieuwendam A. K. Krabbe, cand. te Meppel Houwerzijl en KollumerpompJ. Smelik, cand. te Hillegom. Ds. E. L. Smelik, voor drie maanden geschorst. Vorige week werd de buitengewone vergadering gehouden van de classis Brenkelen. Aanwezig waren de Synodale Commissie van Advies, bestaande uit de professoren Kuyper en Grosheide en ds. Schouten van Amsterdam, de Provinciale Adviseur, dr. IT. Kaajan en de Deputaten der Particuliere Synode ad. art. 49 K. O de predikanten Verhoef en Meijnen. De vergadering duurde van 10 tot 4 uur en ging terstond bij den aanvang in eomité-generaal. Ds. E. L. Smelik, van Tienhoven, protesteerde hiertegen. Na langdurige beraadslagingen weigerde ds. Smelik toch zich te conformeeren, waarop hij door de classis, gehoord het advies van de Deputaten der Synode en die naar art. 49 K. O., voor den tijd van 0 maanden geschorst werd. Na de schorsing verliet ds. S. de vergadering, die daarna nog een geruimen t.ijd voortduurde. Buitengewone vergadering classis-Haarlem. De classis handhaaft de schorsing van ds. van Duin. Op de Dinsdag jl. gehouden buitengewone vergade ring der Classis Haarlem waren aanwezig 30 afge vaardigden en 7 adviseurs. Ditmaal waren behalve de synodale advies-commissie mede aanwezig de depu taten ad art. 49 K. 0. n.l. ds. Breukelaar (Zaandam), ds. Meyer (Alkmaar), ds. van Schelven (Overveen), ds. Schweitzer (Buiksloot) en ds. Tom (Hilversum Allereerst wordt gediscussieerd over de vraag of deze zitting een voortgezette, dan wel een buiten gewone zitting is. De praeses verdedigt het eerste standpunt. Uit. de vergadering gaan echter vele stem men op, die pleiten voor het 2e. De praeses weigert dr. Brinkman het woord, die hiertegen sterk protes teert, temeer daar prof. Kuyper wel het woord werd verleend en niet aan spr. die qualitate qua aanwezig is. Op voorstel van prof. Kuyper worden de notulen over dit punt gelezen, die uitwijzen dat de zitting thans een buitengewone is. Praeses is nu ds. Brussaard; scriba ds. v. d. Brink, assessor ds. Diemer De afgevaardigden van Sant poort, de nieuw geïnstitueerde Kerk in de Classis, alsmede ds. Siertsema van Haarlem, voor de eerste maal in de Classis aanwezig, worden door den praeses verwelkomd. Het protest van ds. van Duin tegen zijn schorsing, alsnu aan de orde van behandeling, wordt na breede discussie verworpen met 16 tegen 5 stemmen en 5 blanco. De prae-adviseerende leden stemmen allen voor. De afgevaardigden van Haarlemmermeer-Oost zijde en Hoofddorp blijven buiten stemming, maar conformeeren zich. Op advies van de deputaten ad Art. 49 neemt de Classis met 2 stemmen tegen en één blanco het voorstel aan om van Ds. v. Duin te vragen instemming met de verklaring die aan Dr. Geelkerken door de Generale Synode is voorgelegd. Ds. v. Duin zegt, dat hij die verklaring niet kan en mag teekenen. Deputaten adviseeren alsnu ten Ie. Ds. v. Duin te schorsen in zijn dienstten 2e. de zaak van Ds. v. Duin te brengen naar de Part. Sy node met, verzoek haar door te zenden naar de Generale Synode, opdat deze daarover in haar geheel beslisse. Dit voorstel wordt aangenomen met 18 tegen 8 stemmen en drie in blanco. De commissie, op de vorige vergadering benoemd, om met verscheidene predikanten en ouderlingen over gerezen misverstan den saam te spreken, deelt mede, dat die besprekingen niet tot, een einde gebracht konden worden. Ook werd besloten, dat het onderzoek in dogmatiek en sym boliek aan één examinator zal worden opgedragen. Gekozen wordt Ds. Groenewegen, te Halfweg. Op de volgende vergadering, die Dinsdag 13 Juli gehouden zal worden, komt aan de orde de zaak-Ds. v. d. Brink. In de te Appingedam gehouden vergadering der classis Appingedam, werd met gunstig gevolg het praeparatoir examen afgelegd door den heer H. J. Jager, te Appingedam. Met algemeene stemmen werd de heer Jager beroepbaar gesteld. Naar wij vernemen zal de heer Jager voorloopig nog geen beroep in overweging nemen, doch is hij gaarne bereid de Kerken in de bediening des Woords voor te gaan. Dr. A. Kuyper Jr., predikant te Rotterdam, is in zooverre hersteld, dat hij tegen de helft van deze maand naar buiten mag gaan. Het ligt in de bedoe ling, dat hij in Bloemendaal een tijdlang rust zal nemen. Borselen-Driewegen. Deze week bereikte ons de mededeeling van cand. Joh. de Boer te Zwart sluis, dat 41) voor de roeping door onze gemeenten op hem uitgebracht, meende te moeten bedanken. De Heere geve ons ook nu in Zijne wegen te berusten. Namens beide Kerkeraden, M. de Meij, Scriba. KERKERAAD (SMAL), Middelburg 8-7-'26. Begin, Notulen. Woensdagavondcommissie als ge woonlijk. Absent 8 leden. Ingekomen stukken. Naar Jaarvergadering Vrede rust gaat br. De Jongenaar de intrede van ds. Van Dijk te Serooskerke (18 Juli) gaat br. Van Dijk, (sec. br. Sanderse) en een diaken. Br. Vereist, wordt, benoemd in de Evangelisatiecommissie. Br. De Jonge ontving van een onbekende f 200, voor de Kerkeen obligatie van f 250,voor de Zending en een van f 100,voor 't. Rusthuis. Bespreking der regelingen wordt teneinde gebracht. Rondvraag. Enkele leden der kerk worden be sproken. Volgende week geen vergadering over 14 dagen Sectie. Dankzegging, Sluiting. V1 i s s i n g e n. Met attest naar Roermond A. Puijpe. Met doopattest van RotterdamArend A. Snoek, Nieuwendijk 37. Heeft zich onttrokken aan de gemeenschap der kerk H. van Schijndel, met twee kindertjes. Opbrengst collecte in MeiEmeritipred. f 60. Amsterdam Zuid f 127.Hulpbeh. Kerken in de classis f 62.—, Deurbussen (Mei en Juni) f 13.—. VI is si n gen. 5 Juli, Ontvangen als dankoffer een gift,, groot f200, te verdeelen onder Kerk, armen, Zending en hulpbehoevende studenten. Den milden gever wordt, onzen liartelijken dank gebracht. A. Roos, Scriba. T e r n e u z e li, 7 Juli 1926. Ontvangen voor de Theol. School te Kampen uit. Classis Axel van de navolgende kerken Axel f 108.79 Aardenburg f 8.47 Oostburg f 19.90 Hoek f28.18; Terneuzen f 135.47; Zaamslag f 65.88. En voor Hulpbehoevende Studenten Schoondijke f 19.55 Oostburg f 19.61. M. Riemens. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Serooskerke. De zusterkerken in de Classis Walcheren, die zich wenschen t.e vertegenwoordigen bij de intrede van den WelEerw. Heer Ds. P. van Dijk op Zondag 18 Juli, worden vriendelijk verzocht op gave te doen vóór Vrijdag 16 Juli. Gereserveerde plaatsen beschikbaar. Namens den Kerkeraad, Abr. Melis, Scriba. Wilt U ons helpen Zoo vallen we maar met de deur in 't huis. De zaak is deze De Vereeniging „Vacantie Buiten" is in 1906 gesticht met het doel zwakke, maar ge zonde kinderen uit de steden te doen genieten van de gezonde lucht en flinke kost van het platteland. Daartoe werden gezocht en gevonden Christelijke families, die, zonder geldelijke vergoeding voor een of meer dezer kinderen hart en huis openden. Al leen kinderen van de Christelijke school „onze kin deren" kwamen in aanmerking. Van 1906 tot. 1918 breidde het werk zich geregeld uit. Sedert is het hard achteruitgegaan. Waardoor Door voor ons zeer onaangename con currentie. We weerhouden ons hardere uitdrukkingen t.e bezigen. In 1918 namelijk is ontstaan de Centrale Commis sie t.ot uitzending van Nederlandsche kinderen naar buiten. Dat werk heeft in korten tijd een hooge vlucht, genomen. Geen wonder. Het. werd met geld van dc Regeering krachtig gesteund en kon daardoor flink betalen. En waar die Centrale Commissie voort kwam uit de ov<£' heel ons land vertakte, groote Vereeniging tot bestrijding der t. b. c. had zij tege lijk overal haar vertegenwoordigers. Spoedig bleek, dat de Centrale Commissie onder onze duiven schoot. Vaak werd voorgegeven, dat, zij en „Vacantie Buiten" hetzelfde waren. Maar deC. C. betaalde zoodat helaas menige familie, die vroeger met vreugde onze kinderen zonder betaling opnam, nu kinderen van de C. C. tegen betaling neemt. Zoo heeft het geld ons schoone werk bedorven Daar komt bij, dat wij onmogelijk onze over redingskracht konden stellen tegenover die van de C. C. om de eenvoudige reden, dat zij allerwege haar agenten heeft en wij niet. Zoo wordt ons waarlijk schoone werk met. onder gang bedreigd, tenzij gij ons helpt. Wij stellen ons de hulp, die wij van U vragen zóó voorGij hebt in de plaats uwer inwoning invloed, dié, als gij dien wilt. aanwenden voor ons werk, uit muntend dienst zal doen. Dit schrijven is verzonden aan Geref. en Herv. Predikanten en hoofden van Chr. Scholen. Wanneer gij U nu met elkaar in verbinding wilt, stellen en gij zoudt. met hen, die gij daarvoor ge schikt acht, willen in het leven roepen een Plaat selijk Comité, dan kregen wij iets dergelijks, als wat bij de C. C. zoo uitmuntend werkt. Door of vanwege dat Plaatselijk Comité worden de gezinnen bewerkt en opgewekt tot, deelneming aan onzen arbeid, door een kind, waaraan een weldaad te bewijzen is,^op te nemen. Is, naar het oordeel van het Comité, een gezin wel gezind en geschikt, maar de maatschappelijke positie is zoo, dat er wat bijgepast moet, dan doen we dat gaarne. Bij uitzondering hebben we dat vóór dezen ook wel gedaan. Lastige kinderen zenden we niet uit. Onze vraag aan de Schoolhoofden en het klasse-personeel is steeds ons alleen kinderen op te geven, van wie zij weten, dat zij zich goed gedragen zullen. Kinderen, die door het. een of ander (onreinheid van het hoofd, bedwateren) last zouden kunnen ge ven, worden niet uitgezonden. Onze dokters geven ten deze nauwkeurig acht. Geen kind wordt zonder keuring uitgezonden. Wij meenen hiermede ons verzoek voldoende te hebben toegelicht. Laat ons werk niet stranden a.u.b. Laat de toeleg, onzen Christelijken arbeid te ver dringen, niet gelukken. Maar de tijd dringt. De zomer is op handen. Wij moeten vlug de handen ineenslaan. Onze Secretaris zal zich verblijden zoo spoedig mogelijk de adressen te ontvangen. J. Th. R. Schreuder, Voorzitter. H. A. Scholtz, Vice-Voorzitter. G. Muijs, le Secretaris, le Hugo de Grootstraat 8. J. Klopper, 2e Secretaris. Dr. J. H. v. d. Bend, le Penningmeester, Sarphat.ipark 32. K. v. d. Berg, 2e Penningmeester. D. v. Vliet, Alg. Adjunct. Amsterdam, Juni 1926. Geref. Jongelingsvereen. Middelburg. Afd. Dr. Lützen Wagenaar. G. B. art. 5. Waarvan de Heilige Schrift haar aan zien en autoriteit heeft. J. P. Baan. M. O. Sch. 15. Strijdmiddelen der vakorganisaties I. C. M. Roose. Rooster J. V. „Calvijn", Vlissingen, voor 11 Juli. Middag-afd. Mozes vóór zijn vlucht. I. v. d. Burght. Midden-Java ten Zuiden, J. A. Steketee. Avond-afd. De wijzen en de kindermoord. J. Suurmond. M. O. No. 6 B. Overheid en maatschappij. J. L. Theune. Veere. Openbare Vergadering van de Ger. Jong, Ver. „De Heere zij onze Banier" in de Geref. Kerk. op Zondag 10 Juli a.s., des avonds 6.30 uur. Punten van behandeling Gew. Gesch. „Elia". Vad. Gesch. „Nederl. en België". Vrij onderwerp. MIDDELBURG. Bediening van den II. Doop in de Noorderkerk. Hei del b. Cat.ech. Zondag 35. Gasthuiskerk 9.30 uur ds. R. Hamming Bevestiging van een ouderling. 6 uur ds. J. Brinkman Hofpleinkerk 9.30 uur ds. C. v. d. Woude te Gorredijk. 6 uur ds. R. Hamming Noorderkerk 9.30 uur ds. J. Brinkman te Haarlem. 2 uur ds. C. v. d. Woude Arnemuiden 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Domburg 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. J. E. Visser Gapinge 9.30 uur ds. C. von Meijenfeldt 2 uur Lezen eener Leerr. Grijpskerke 9 en 2 uur ds. J. Dijkstra Koudekerke 9 en 2 uur ds. A. C. Heij St. Laurens 9.30 en 2 uur ds. A. Koning Meliskerke 9 en 2 uur ds. Diemer van Ouddorp. Oostkapelle 9 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. R. Hamming Serooskerke 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. P. N. Kruyswijk Souburg 9.30 en 2 uur ds. G. B. Wurth Veere 9.30 uur ds. I. K. Wessels Bed. H. Av. 2 uur ds. I. K. Wessels Voortz. Bed. H. Av. en Dankz. Vlissingen 9.30 en 5.30 uur ds. P. N. Kruyswijk Vrouwe polder 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. C. von Meijenfeldt Westkapelle 9.30 uur ds. J. E. Visser 2 uur Lezeu eener Leerr. Brouwershaven 9.30 en 2 uur ds. S. Datema te Driebergen. Bruinisse 10 en 2 uur ds. D. Bremmer Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur ds. F. Staal Geersdijk 9.30 en 2 uur ds. F. J. v. d. Ende Bed. H. Av. en Doop. 5.30 uur Lezen eener Leerr. Haamstede 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kamperland 9 en 2 uur Lezen eener Leerr. 6 uur Lezen eener Leerr. Nieuwerkerk 9.30, 2 en 6 uur Lezen eener Leerr. Oosterland 10.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Schareudijke 9.30 en 2 uur ds. J. W. van Tol Wissekerke 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Zierikzee 10 en 6 uur ds. C. J. Wielenga Zonnemaire 9.30 en 2 uur ds. Z. Hoek Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 u Krabbendijke 9 en 2 uur Poortvliet 10.30 uur 3 uur 7 uur Rilland-Bath 10 en 3 uur Tholen 9.30 uur 2 uur Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur Cand. De Weerd te Kampen, ds. W. M. le Cointre ds. A. Andree Lezen eener Leerr. Prof. dr. Bouwman te Kampen. Bed. H. Av. Lezen eener Leerr. Dankzegging. Cand. C. Steenblok te Nieuwdorp. Prof. dr. Bouwman te Kampen. Cand. C. Dondorp te Utrecht. Baarland 9.30 en 2.30 uur ds. A. Wijngaarden Driewegen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kapelle-Biezelinge 9.30 en 2 uur Cand. J. Haartsen ber. pred. te Driesum. Borsele 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Goes 9.30 en 6 uur ds. R. J. v. d. Veen 's Gravenpolder 10.30 en 3 uur Lezen eener Leerr. Heinkenszand 9.30 en 2 uur ds. C. W. Keur lerseke 9.30 en 2 uur ds. B. Meijer Wemeldinge 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kruiningen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Nieuwdorp 9.30 en 2 uur ds. A. M. Donner Em. pred. te Den Haag. Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur ds. A. P. Lanting Geref. Knapenvergadering „Samuel", Middelburg. Vergadering op Zaterdag 10 Juli. Agenda le Afdeeling Bijb. Gesch.„De eerste tijd in Kanaiin", Genesis 33 17 tot en met 37 1, door J. Wattel. Kerkgesch. door Goverse. Axel 9.30 uur 2 uur Hoek 10 en 3 uur Oostburg 10 en 2.30 uur Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 en 6.30 uur Schoondijke 10 en 3 uur Terneuzen 9.30 en 2.30 uur Zaamslag 9.30 en 2.30 uur nam. ds. J. S. Post Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. M. van Wijk ds. K. Sietsma ds. J. B. Vanhaelen ds. S. Groeneveld ds. P. van Dijk Afscheidspredicatie.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3