r Het beste Adres oor MANUFACTURE! is dat van L. E. RIVIERE, Groote Markt, Hoek Gravenstraat, Middelburg. Vreest geen examen WOOPIIS ilEBKAAH, Llip MM C 21, DRUKWERK. Geen pijn PUROL versmij. te ■I' COLLIERS MIJNHARDT's Heerlijk Krentenbrood BIJBELS en KERKBOEKEN Algemeene Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand Middenstands-Administratie-Bureau. M. C. VAN DEN ENDE, Punt O 216 M'burg Limonade in verschillende smaken. Koekjes verpakt in luxe blikjes. Voorradig bij VROON, Banketbakker, L. Noordstr. M'burg. Tel. 246. ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. Vereeniging „Christelijke Bibliotheek" G. F. CALLENBACH. Uitgever, Nijkerk. Fa LITTOOIJ OLTHOFF, Bij Boekh. FANOY, HetSchouwvenster Ontbijtkoek bij I. VERELST, Pottenmarkt K 192. Middelburg. De met 1 Juli a. s. vervallen Coupons, benevens de uitgeloote aandeelen Nos. 8, 9 en 25 kunnen vanaf dien datum worden ingewis seld bij de Kassiers HONDIUS ZOON, Vlasmarkt. ZENUWTABLETTEN Tandborstels, Tandpasta in doozen en tubes. ODOL MONDWATER. F. A. DE JONGE. H. VAN ORIEL, Langeviele. Zoutevlsch. Stokvisch. Droge Scharren. GEBR. VAN DORT, Kantoor Middelburg, Londensche Kade H 54. Deposito's - Credieten - Effecten - Coupons - Incasso's. Middenstands Girodienst. - Alle Bankzaken. Inrichten, Controleeren en Bijhouden van Koopmansboeken. Rapporten, Verslagen, Belastingzaken. - Billijk tarief. Prachtvolle sorteering COLBERT COSTUMES „Radiostoffen" INSTRUMENTMAKER VAN BOVEN MIDDELBURG OPTIEK BANDAGES FOTO-ARTIKELEN Het vakkundig Adres voor BRILLEN sinds 30 jaar Koninklijke Pianofabriek ANTOINE MES, Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. Maochester Pakjes - Manchester Broekjes - Manchester Vesten. Pilow Vesten met en zonder mouwen en Walchersche Hoeden. te Nijkerk. BENTY VAN HOOGHVELDEN Kerstboek 1925 en Via Triumphalis door M. C. Fallentin, De Boer van Dale-Hoeve door J. S. Fletcher en Ten dage als ik riep door L. Penning. ruim IIOO nieuwe leden 1 October 1926 een eikenhouten Boekenkast ■I EEN GOED ADRES H VOOR ALLE SOORTEN Burg B 16, Middelburg, Plaatsing van Avertentiën, zonder prijsverhooging. Abonnementsprijs slechts f 1.25 per kwartaal. J. TEVEL, Barbier, Seisstraat, JOH. A. JULIANUS, Advertentie-Bureau LITTOOIJ OLTHOFF plaatsen van ADVERTENTIËN in alle Bladen. Heden overleed, tot mijn diepe droefheid, kalm en zacht, myn ge liefde onvergetelijke Vader ABRAHAM FRANCKE Mz., in den ouderdom van ruim 71 jaar. Allen, die den overledene hebben gekend, zullen wel beseffen, wat ik in hem verlies. M. P. FRANCKE. Grypskerke, 20 Juni 1626. Algemeene kennisgeving. Zondagmorgen nam de Heere tot Zich onzen mede-opziener ABRAHAM FRANCKE Mz. Vele jaren diende hy met zeer veel ijver onze Kerk. Wy vertrou wen, dat de Heere hem de rust nu schenkt, die weggelegd is voor het volk van God. Namens den Kerkeraad, J. DIJKSTRA, Praeses. A. LOUWERSE, Scriba. Grypskerke, 20 Juni 1926. in GIT, PARELS, BARNSTEEN en FANTASIE-STEENEN HET BESTUUR. Want er is een middel dat U kalm maakt en kalm houdt, terwyl Uw geest helder blijft behoeden U voor zenuwachtigheid Buisje 75 ct. By Apoth. en Drog. Aanbevelend, Fa. DAMEN, Korte Noordstraat. Neemt proef met myn Luxe Brood- en Banketbakker ij, Balans E 108, Middelburg. Het aangewezen adres voor Serre- Meubelen in pitriet, rotting enz. Compleet Ameublement vanaf f 22,—. Opvouwbare Ligstoelen met prima jute bekleed vanaf f 4,75. Tabak- en Sigarenh. 't Wapen v. Zeeland, geeft vele nieuwe merken Sigaren ontv. w.o. R. J. Schimmelpenninck. Specialiteit in Sigarellos, benevens vele Tabak- en Sigarettensoorten. Beleefd aanbev., W. F. DIERMANSE, Korte Noordstraat Aanbevolen Adres voor Firma F. P. D'HUIJ, Burgt, Middelburg. ATTENTIE! Prima Eierkolen, Duitsche Stukkolen on Anthraciet, tevens Geklopte Cokes on Parelcokes. Beleefd aanbevelend, CH. C. DE RIJK v.h. G. Jacobse. Vlissingschestraat K 54, Middelburg. Segeerstraat Middelburg. Directeur: S. CAL JOUW Pz. TELEFOON 122. in de nieuwste kleuren. Blauw Diagonaal en moderne Fantasiestoffen f 9.50, f 12.75, f 15. f 17.50, f 20.en hooger. HEERENKLEEDINGMAGAZIJN M. VAN LOO, K. Noordstraat E 3, MIDDELBURG. LANGE NOORDSTRAAT 125. MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S eu ORGELS in diverse prijzen en houtsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilen NAAST R. K. KERK. Als deel 3 van den 29en jaargang verscheen door F. KRAGT Hz. Reeds eerder verschenenhet prachtwerk terwyl nog zullen volgen De uitgeloofde eiken boekenkast viel ten deel aan den Heer J. W. van Neutegem te Rotterdam. Ongetwijfeld zal dit voor hem eene groote voldoening zyn. Maarer staat tegenover dat het bericht voor vele anderen, die ook hun uiterste best hebben gedaan, een evengroote teleurstelling is. Welnu de kans is voor hen nog niet verkeken. De leden der Bibliotheek brachten in totaal aan, en daarom hebben wy besloten om ons premieaanbod ook voor de rest van dezen jaargang, dus tot te handhaven, en alzoo opnieuw, behalve de uitgeloofde premieboeken, beschikbaar te stellen. Men ga dus ononderbroken voort met het werven van nieuwe leden. De tot nog toe aangebrachte blyven medetellen! Betreffende de beschikbare premieboeken voor het aanbrengen van een nieuw lid zie men den Catalogus der Vereeniging en de by het tweede deel verzonden Boekenlijst. Wie deze niet, of niet meer in zyn bezit heeft, ontvangt op eerste aanvrage een ex. daarvan. Abonnementsprijs per jaargang f 5,— voor ingenaaide, of f 8,40 voor gebonden deelen. (Franco per post f 0,75 hooger). Abonneert U nog heden. Vyf boeken in dezen jaargang. ELECTRISCHE DRUKKERIJ MIDDELBURG meer tydens en na het scheren, indien men vóór het inzeepen de baardoppervlakte in wrijft met een weinig 30-60-90 ct. J. M. v. d. WOESTIJNE. Boek- en B ij b e 1 b i n d e r ij Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. abonneert men zich op Z. KERKBODE, ZEEUW, SCHOUWVENSTER, SPIE GEL, BOERDERIJ en alle andere TIJDSCHRIFTEN en COURANTEN. de grootste, de actueelste, de goedkoopste che. weekillusteatie Abonneert U thans of vraagt GRATIS proefnummers aan by (Niet te verwarren met Firma Bosch en Keuning). J, LAVOOIJ. - MIDDELBURG. Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat. Verkrijgbaar by Potten Zeep, Stukjes Zeep, Kwasten, Brillantine, Shampoon, Haarkammen enz. Autogeenisehe Lasch- en Snyinrichting. Smedery, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLTJTJMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. R. A. BASTIAANSE, Banketbakker. Langeviele, Middelburg. in verschillende soorten en pryzen. BEHANGERIJ - STOFFEERDERIJ. Bedden- en Matrassen-Inrichting. VERHUIZINGEN. Beleefd aanbevelend, Langeviele K 211 Middelburg. FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloedwyu. Spanjaardstraat E 71, MIDDELBURG belast zich met het

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4