HONDIUS ZOON, Middelburg, ?euphois tiimN, La® mam c 24 vm. Heeren Rooiers Vergeet nooit Het beste Adres voor H4M0FACTDREM is dat van L E. RIVIERE, Groots Markt, Hoek Gravenstraat, Middelburg. Eau Hoofd huid PUROL J. BOSDIJK, DRUKWERK. te Baaro. Bij Boekh. FANOY, Lips' Safe-deposit inrichting. ALEWIJNSE'SOchtendvoeder. A. GEENSEN, Ontbijtkoek 1 HetSchouwvenster Je Adres voor L. OVAA, Ruime keuze in Kamgarnituren Slapeloosheid, Anaemie, Neurasthenie, Gebrek aan eetlust, Uitputting, Inzinking, Neerslachtigheid, Overspanning, Slechte spijsvertering, Energiegebrek, DIVERSE SOORTEN nck Beleefd aanbevelend, Firma DAMEN, K. Noordstr. M'burg. Burg B 16, Middelburg, Plaatsing van Avertentiën, zonder prijsverhooging. J, LAVOOIJ. - MIDDELBURG. Vlasmarkt K 145, Telefoon 117. Koopen en verkoopen effecten. Verzilveren Coupons en Lossingen. Belasten zich met het nazien van uitlotingen. Nemen inschrijvingen aan op alle uitgiften van aandeeien, obligatiën en pandbrieven zonder provisieberekening. Koninklijke Pianofabriek ANTOINE NIES, Wenscht U Solied Schoenwerk aan lagen prijs SCHOENMAGAZIJN LANGEVIELE. Pakken van 5 Kilo f 1,20|awaarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. Maochester Pakjes - Manchester Broekjes - Manchester Vesten. Pilow Vesten met en zonder; mouwen en Walchersche Hoeden. NAAST R. K. KERK. DATUMSTEMPELS, H A N DTEEK ENIN G - :- STEMPELS, NUMMERSTEMPELS, HORLOGESTEMPELS, NIKKELEN ZAK- DOOZEN MET STEMPEL, LAKSTEMPELS, DOOSJE MET ZES KANTOORSTEMPELS, STEMPELCIJFERS IN VERSCHILLENDE GROOTTEN, ALPHABETS IN VERSCHIL LENDE GROOTTEN, GEEMAILLEERDE NAAMPLATEN WORDEN SPOEDIG EK GOEDKOOP DOOR ONS GELEVERD. L I T T O^O IJ OLTHOFF, SPANJAARDSTRAAT MIDDELBURG „De Magneet" bekend staande voor solied werk en lage JAKOBS BAAI a 45 cent per half pond is toch maar JE TABAK. Ook verkrijgbaar in ons pakjes. NEEMT PROEF. SIGARENMAGAZIJN Langeviele, Middelburg. VOORRADIG Puike ZOUTEVISCH in drie soorten en prima K00KSCH0L. Aanbevelend, L. OVAA, Vliss. straat 67, Souburg. Tabak- en Sigarenh. 't Wapen v. Zeeland, geeft vele nieuwe merken Sigaren ontv. w.o. R. J. Schim mei penninck. Specialiteit in Sigarellos, benevens vele Tabak- en Sigarettensoorten. Beleefd aanbev., W. F. DJ ERMANSE, Korte Noordstraat Aanbevolen Adres voor IJ BELS en KERKBOEKEN Firma F. P. D'HUTJ, Burgt, Middelburg. dat uw juiste adres voor PARAPLUIES en WANDELSTOK KEN is bij Noordstraat, Middelburg. OPGERICHT 1861. Zoutevisch. Stokvisch. Droge Scharren. GEBR. VAN DORT, Segeerstraat Middelburg. Fa LITT00IJ OLTHOFF, Ontvangen Ie klas SCHEERMESSEN MIJNHARDT'S TABLETTEN JOH. A. JULIANUS, Abonnementsprijs slechts f 1.25 per kwartaal. Abonneert U thans of vraagt GRATIS proefnummers aan b\j F. A. DE JONGE. FANTASIEGEBAK. MOCCAPUNTEN. H VAN DRIEL, Langeviele. Advertentie-Bureau LITT00IJ OLTHOFF beiast zich met het plaatsen van ADVERTENTIËN in alle Bladen. Heden overleed na een smartelijk l\jden van enkele dagen onze zeer geliefde Vrouw en zorgzame Moe der, ZOETJE BOON geb. Sturm, in den ouderdom van ruim 46 jaren. De Heere sterke ons in deze smartelijke beproeving. Uit aller naam, L. BOON met kinderen en verloofden. Middelburg, 16 Juni '26. Eenige kennisgeving. Voor de zeer vele bewijzen van deel neming, ondervonden bij het smartelijk verlies van onzen geliefden Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, de heer ARIJ JAN LE COINTRE, betuigen wij langs dezen weg onzen diepgevoelden dank. Namens de Familie, Wed. A. J. LE COINTRE—Kok. Middelburg, 18 Juni 1926. WIJNEN, LIKEUREN, BIER, LIMONADESIROPEN en AVONDMAALWIJN is b Vlissingscbestraat E 67, Souburg. Voor feesten belangrijke reductie Gratis gebruik van glaswerk. Echt Git en met goud bewerkt. POLKA-SPELDJES in alle soorten bij I. VERELST, Pottenmarkt K 192, Middelburg. worden snel en afdoende over wonnen door het middel dat hun beginletters noemen. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c-4. Den Ifaag. Prijs 1 fl. f2,6 fl. f 11, 12 fl. f 21,—. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. Uw Hoofdhuid wordt vrfj van roos en Uw haar wordt zacht en handelbaar indien U de gewoonte aan neemt om er des morgens een weinig doorheen te wrijven. abonneert men zich op Z. KERKBODE, /P1EUW, SCHOUWVENSTER, SPIE GEL, BOERDERIJ en alle andere TIJDSCHRIFTEN en COURANTEN. ITeeren- en Kiuder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat. MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse prijzen en houtsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilen dan vindt u een schitterende Collectie in het Beleefd aanbevelend, ALLEWIJN. Telefoon 388. Middelburg. J. J. GRIJSPEERE, Schoenmagazijn Bi EEN GOED ADRES H VOOR ALLE SOORTEN ELECTRISCHE DRUKKERIJ MIDDELBURG Autogeenische Lasch- en Snyinriehting. Smederij, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLUIJMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. R. A. BASTIAANSE, Banketbakker. Langeviele, Middelburg. in verschillende soorten en prijzen. in pryzen van f 2.50, f 3.50, f 4.00, f 4.25 en f,4.50. Ook worden er onde Scheermessen in geruild. Beleefd aanbevelend, J. TEVEL, Barbier, Seisstraat Q 16. Hoofdpijn 60 ct Zenuw 75 ct Laxeer 60 ct Maag 75 ct Staal 90 ct Bij Apoth. en Drogisten BËHANGERIJ - STOFFEERDKRIJ. Bedden- en Matrassen-Inrichting. VERHUIZINGEN. Beleefd aanbevelend, Langeviele K 211 Middelburg. FIRMA M~. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt O 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloedwyn. de grootste, de actueelste, de goedkoopste chr. weekillustratie Niet te verwarren met Firma Bosch en Keuning). Luxe Brood- en Banketbakker ij, Balans E 108, Middelburg. Het aangewezen adres voor Serre- Meubelen in pitriet, rotting enz. Compleet Ameublement vanaf f 22,—. Opvouwbare Ligstoelen met prima jute bekleed vanaf f 4,75. J. M. v. d. WOESTIJNE. Boek- en Bijbelbinderij. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. A T T E N T I E Prfma Eierkolen, Duitsche Stukkoleu on Authraciet, tevens Geklopte Cokes en Parelcokes. Beleefd aanbevelend, CH. C. DE RIJK v.h. G. Jacobsk. Vlissingschestraat K 54, Middelburg. Spanjaardstraat E 71, MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4