Godsdienstoefeningen Officiëele Berichten. Verantwoording uan Liefdegauen. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 20 JUNI 1926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes Classe flxel TWEETAL TE Middelburg G. Laarman te Klundert. A. Tbielen te Maasland. Franeker: K. J. Cremer te Gees. W. H. v. d. Vegt te Drachtster-Compagnie. UtrechtC. Bouma te Zwolle. S. G. de Graaf te Amsterdam. Burum J. H. Donner te Molenaarsgraaf. ►5. Wesbonk te Jntrijp. Nieuwerkerk a.d. IJsel D. J. B. Allaart, cand. te' Oegstgeest.. Joh. de Boer te Zwartsluis. BEROEPEN TE MeppelC. v. d. Woude te Gorredijk. Sleeuwijk: D. J. v. Katwijk te Schipluiden. Franeker: K. J. Cremer te Gees. Edam D. J B. Allaart, cand. te Oegstgeest. Brouwershaven Joh. de Boer, cand. te Zwartsluis. Woerden B. van Halsema te Ermtlo. DelftMr. W. S. de Vries te Tzum. Ede G. Laarman te Klundert. Nieuwerkerk a.d. IJselD. J. Allaart, cand. te Oegstgeest., Oosterend-TexelC. v. cl. Woude te Gorredijlc. AANGENOMEN NAAR Varsseveld J. Scholten te Goënga. Oldehove H. Wiersema, cand. te Zandeweer. Velseroord H. ïïoltrop, cand. te Zandvoort.. BEDANKT VOOR Utrecht: K. Dijk te 's Gravenhage. Bolnes C. J. Wielenga te Zierikzee Tholen J. de Koning te Vries. Overschild, Rott.evalle, Raard en Houwerzijl H. Wiersema, cand. te Zandeweer (Gr Schoonrewoerd H. R. Nieborg te Heerjansdam. Lopik R. de Jager te Nunspeet,. Anna Jacobapolder, Woubrugge, Nieuwendam, Krom menie, Westzaan, Raamsdonk c.a. en Fijnaart cand. H. Holtrop t.e Zandvoort. Afscheid en Intrede. Leidschendam. Zondagmorgen bevestigde ds. Kou- wenhoven Sr., uit Leiden, zijn zoon, beroepen predi kant. t.e Leidschendam in het ambt met. een predicatie over Jes. 401, 2. Spr. noemde zijn tekst een heilige lastbrief en ont wikkelde de volgende punten le. dat er troost, be reid is2e. dat de strijd vervuld is en 3e. dat de ongerechtigheid verzoend is. Zondagavond deed ds. H. J. Kouwenhoven Jr. daarop zijn intrede met een rede over 1 Cor. 2:1, 2 spre kende over de wijze, waarop Paulus het Evangelie verkondigde en waarom Paulus het verkondigde zoo als hij het deed. 's-Gravenhage-West. In de overvolle Nieuwe Zuider- kerk te 's-Gravenhage had door den oudsten predikant, ds. M. Schuurman, de bevestiging plaats van dr. J. Hoek, die, van Soest overgekomen, zich Woens- dagavond als vierde predikant aan deze Kerk ver bond. Haarlem. Dinsdagavond is ds. J. W. Siertsema, overgekomen van Zeist,, als predikant, bevestigd door dr E. D. Kraan, van Vlaardingen, met, een predikatie over Mattheus 10 26 en 26. Ds. A. M. Donner, cm. predikant te Den Haag, penningmeester van de Theol. School t.e Kampen, ontving voor deze school een legaat, van f 1000. van wijlen den hoer II. Timmerman Jzn. te Ommen, vrij van successierechten. Wijlen de heer J. Heemskerk en zijn echtge- noote t.e Bodegraven hebben o m. de volgende legaten vermaakt f 1000 aan de Geref. Kerk van Bodegra ven f 1000 aan de Diaconie dier Kerk f 500 aan de Theologische School te Kampen f 500 aan de Vrije Universiteitalles vrij van successierechten. Dinsdag vergaderde wederom de classis Haarlem, ditmaal echter tot teleurstelling van de talrijke broeders en zusters uit Haarlem en omstreken die van de besprekingen getuigen wilden zijn in comité generaal. De vergadering, die oorspronkelijk tot. uiterlijk 6 uur 's avonds duren zou, dit in verband met de bevestiging van ds. Siertsema eindigde eerst te negen uur. Na afloop werd het volgende communiqué verstrekt De classis Haarlem besluit op advies van de Synodale adviescommissie met, 15 tegen 13 stem men om de aanhangige zaken in comité te behan delen. Als resultaat, van de besprekingen besluit, de classis, een commissie te benoemen om in den weg van samenspreking met de bezwaarde broeders, ge bleken misverstand zoo mogelijk uit den weg te ruimen. In deze commissie worden benoemd de pre dikanten Groenewegen, Kramer, Wielenga en ouderling Borst, van Hoofddorp, terwijl ook de Synodale Com missie van Advies zal worden uit.genoodigd. De classis werd daarna verdaagd tot Dinsdag 6 Juli a.s. De brochure „Ons aller moeder". De Geref. Kerkbode van Rotterdam bevatte deze week de volgende verklaring van den Kerkeraad „Aan de Gemeente, Naar aanleiding van vragen, die gedaan zijn, con stateert. de Kerkeraad opnieuw, dat al onze predi kanten, ook zij, die medegewerkt hebben aan de brochure „Ons aller moeder", zich geheel geconfor meerd hebben aan de beslissingen van de Asser Synode. Mochten er zijn, die op grond van deze brochure zouden meenen, dat de bedoelde beide predikanten de bijzonderheden uit het Paradijsverhaal disputabel willen stellen, dan spreekt de Kerkeraad uit, dat daartoe, hun vrijwillig gegeven verklaring gehoord, alle grond ontbreekt.". w.g. Ds. J. A. Tazelaar, Praeses. A. van Roon, Scriba. Een inlandsch predikant bevestigd. De Geref. Kerken op Java tellen onder haar die naren des Woords er thans ook een uit de inlandsche bevolking. Bij de Javaansche Geref. Kerk te Djocja deed op 20 April j.l. ds. Soepater zijn intrede, na vooraf door zijn leermeester, docent I). Bakker, be vestigd te zijn. Een talrijke schare, onder welke vele leden van de Hollandsche Geref. Kerk, vulde het kerkgebouw. Vlissingen. Met doopattest naar Gorinchem 1 Jacobus Kruideniernaar Den Bosch Bast.iaan van Boekei. Met attestatie van Koudekerke Jacomina Midavaine. Met, doopattest van Scheveningen Albert Boon. Kruyswijk. KERKERAAD (breed), Middelburg, 17-6-'26. Begin, notulen, Woensdagavondcomm. als gewoonlijk. Afwezig 5 oud. en 5 diakenen. Bespreking van liet, beroepingswerkals tweetal wordt, gesteld ds. G. Laarman van Klundert en ds. A. Tbielen van Maasland. Gemeentevergadering ter beroeping van een pred. en verkiezing van een oud. Gasthuiskerk, Dinsdag 22 Juni, 8 uur. (Ook gelegen heid tot, stemming 's middags 23 uur in de Con sistorie Gasthuiskerk). Tweetal voor ouderlingde brs. P. van Sluijs en P. Tange. De catechisaties van Dinsdag 22 Juni van 8 uur en later worden gehouden op Vrijdag 25 Juni zelfde tijden en plaats. Donderdag 24 Juni 7'/2 uur breede kerkeraad. Bespreking der ontworpen regelingen voor de verschillende kerkelijke lichamen en functies. Dankzegging; sluiting. Commissie inzake Kerktelefoonaansluitingen. MIDDELBURG. Overeenkomstig besluit van den Kerkeraad heeft bovenstaande Commissie tot taak na te gaan, of bet. ook voor onze gemeente mogelijk is zieken en andere aan-liuis-gebondenen in de gelegenheid te stellen door middel van een kerktelefoonaansluiting des Zondags de prediking des Woords thuis t,e kunnen volgen. In verband hiermede verzoekt zij hun, die meenen voor een kerktelefoonaansluiting in aanmerking te kunnen komen aan ondergeteekende hun wensch daartoe schriftelijk kenbaar te maken met opgave van volledig adres, uiterlijk vóór 1 Juli a.s. J. J. Fanoy, Voorzitter. Lange Burg B 16 of Noordweg R lc. Middelburg. Vergadering van de Commissie van Beheer Vrijdag 25 Juni a.s. De secretaris. Brouwershaven. Alhier is beroepen cand. Joh. de Boer, te Zwartsluis. Namens den kerkeraad, I. A. Padmos, scriba. CLASSIS AXEL. De Kerken van Axel en Neuzen zullen D.V. ver gaderen te Terneuzen in de consistorie der Geref. Kerk op Maandag 21 Juni a.s. n.m. 2 uur, om te handelen volgens art. 10 K.O., met 't oog op het a.s. vertrek van ds. P. van Dijk van Zaamslag. Kerken der classis Axel die hierbij tegenwoordig wenschen te zijn, worden verzocht, op deze tijd- en plaatsbepaling wel te letten. Namens Kerken voornoemd, S. Groeneveld. 6e Provinciale Diaconale Conferentie. Waarde Broeders. Het is mij een groot voorrecht u hartelijk welkom te mogen heeten op deze onze fcesde Zceuwsclie Diaconale Conferentie, en het is mij een dubbel voor recht, dit thans weder te mogen doen als uw mede ambtsbroeder in het werk der Barmhartigheid. Ook thans mogen wij ons wederom verblijden in de aangename samenwerking van het leerambt en het ambt der Barmhartigheid. Met gulle bereidwilligheid verklaarden de D.D. des Woords, ds. Heij en v. d. Veen zich bereid om als adviseurs, bij onze besprekingen hun medewerking te verleenen. Wij stellen dit op hoogen prijs en roepen ook hen een hartelijk welkom toe Het is ons mede een oorzaak van verheuging dat een onzer mede broeders Diakenen, br. Schout uit Vlissingen, bereid bleek ons te willen dienen met een referaat over de praktijk van het diakenambt. Het vorige jaar, toen wij onze vijfde conferentie hielden, waren wij in Middelburg samen en mochten wij door de vriendelijke zorgen der Middelburgsche broederen in de Gasthuiskerk vergaderen. In dit oude historische gebouw, dat zooveel herin neringen uit. het kerkelijk leven wakker roept, moch ten wij een terugblik werpen, en uw aandacht bepalen bij een tweetal centrale figuren, twee grooten in Is raël, bij wijlen dr. A. Kuyper en dr. H. Bavinck en hun beteekenis voor liet Diaconaat. Weinig konden wij toen vermoeden dat op deze onze zesde conferentie de schaduw zou vallen van het zoo onverwachte droef verscheiden van onzen Hoofdredacteur van het Diaconaal correspondenten- blad en adviseur der centrale Diaconale conferentie, den onder onze diakenen zoo geliefden dr. J. C. de Moor. Mannen Broeders, het is mij een behoefte, waar wij hier als diakenen samen zijn een woord van eerbie dige hulde en innigen dank te brengen aan de nage dachtenis van hem aan wie wij als diakenen zoo heel veel t.e danken hebben. In 1907 kwam hij, op advies van wijlen prof. Bicsterveld daartoe aangezocht, voor het eerst met de eentr. Diac.-confercntie in aanra king. Van dat oogenblik ontstond er een hechte band tussehen hem en de broeders diakenen. Hij was in alle opzichten bekwaam om ons de be ginselen van Gods Woord voor het werk der Barm hartigheid uiteen te zetten en verkeerde praktijken te bestrijden. Zijn woord had gezag en zijn adviezen grooten invloed met welk een gemakkelijkheid bewoog hij zich onder de brs. diakenen, hoe wist hij op de diaconale vergaderingen als de besprekingen in een verkeerd spoor dreigde te verloopen, op het juiste oogenblik in te grijpen en op zijn vriendelijke rustige maar tevens zoo glasheldere en bevattelijke wijze het licht van Gods Woord te doen vallen op het vraag stuk dat aan de orde was. Altijd weer bleek aan de duidelijke wijze waarop hij den weg wees, en zijn advies gaf, dat hij de stof volkomen beheerschte. Wij meenen dan ook niet te veel te zeggen, wanneer wij het uitspreken, datmid- delijkerwijze de toenemende invloed en beteekenis der centr. Diac. conferentie in de laatste jaren voor een groot deel mede aan hem te danken is. Hij heeft zijn licht laten schijnen, wij mogen daar dankbaar van genieten. Dat in de praktijk van ons diakenambt allerwege veel is verbeterd hebben wij voor een deel mede aan hem te danken. Hij was het, die er steeds weer bij de brs. diakenen op aandrong dat zij hun praktijk zouden richten naar en baseeren op een principiëele zuivere theorie, en voortdurend zouden vragen naar de zuivere beginselen van Gods Woord voor het werk der Barmhartigheid. Met diepen wee moed stonden wij in den geest aan zijn groeve, en onze bede is, dat de Heere onze God ons een man zal schenken, die hem in de Centrale leiding op waar dige wijze zal kunnen vervangen. Eeren wij zijn nagedachtenis door zijn woorden van onderwijzing ter harte te nemen. Zij moeten voor ons leven, zij moeten door ons in praktijk gebracht. Tot steeds voortgaande reformatie van ons diaconale leven moeten zij ons een spoorslag zijn, tot strijden en bouwen den prikkel geven. Want, mannen broeders waar de eischen voor het Diaconaat steeds groeien zijn positie steeds moeilijker wordttengevolge van de maatschappelijke toestanden de vraagstukken steeds ingewikkelder, mede door de vermeerderde overheids bemoeiing inzake armenzorg, daar zullen wij steeds meer gedrongen moeten worden, onze taak te kennen de uitoefening van ons ambt aan de beginselen te toetsen en ten aanzien van eigen beginseltrouw zelf onderzoek toe te passen. Bij de uitoefening van ons ambt staan wij aan al lerlei gevaren bloot, en is het noodig ons voortdurend af te vragen, hoe sta ik persoonlijk tegenover mijn ambt en mijn ambtstaak. Laat ik u daarom op enkele gevaren mogen wijzen. Trouw zijn dienst te doen, cn met vrijmoedigheid werkzaam te zijn in den dienst der Barmhartigheid, het zijn groote voorrechten maar daarbij dreigt ook een gevaar, want trouwe veel jarige dienst leidt zoo licht tot een misplaatste vrij moedigheid die èn voor ons zeiven cn voor ons werk droevige gevolgen kan hebben. Gewoon geworden aan het zien van ellende, loopen wij gevaar de eischen van teederheid en kiesheid te vergeten en te weinig te bedenken dat zekere schroomvalligheid tegenover de aanraking met de levensomstandigheden van onze behoeftige broeders en zusters ons werk moet kenmerken. Onze arme broeders en zusters die genoopt worden onze hulp te aanvaarden en onze inmenging in hun intiemste aangelegenheden te dul den, worden door zulk een verkeerde vrijmoedigheid gekwetst en daardoor zal ons woord van vermaan en vertroosting een gemeenplaats worden en geen ingang vinden. Er is nog een tweede gevaar en wel de waardeering, welke het. Diaconaat geniet in maat schappelijk opzicht. Wanneer wij toch de uitersten op politiek sociaal terrein uitzonderen die op alle armenzorg en aller meest op de kerkelijke gewoon zijn te smalen, dan mogen wij overigens een zekere waardeering voor het werk van den diaken consfateeren. De arbeid van de diaconiün der Gereformeerde Kerken in 't bijzonder heeft in armenzorgkringen een goeden naam en niet zelden kan men dien lioorcn prijzen. Vooral wanneer wij ons bereid toonen in sociaal - vooruitstrevenden zin te arbeiden en mede t.e werken aan den opbouw van de maatschappij naar eisch van het, moderne leven, dan zijn wij de ruime mannen met breeden blik, die een werk verrichten dat in eere is, in eere ook in maatschappelijk opzicht. Deze waardeering nu zou er toe kunnen leiden, dat wij ons te weinig voor de vraag stellen, of we wel genoeg beseffen wat toch bij de stoffelijke hulp verleening toch altijd de hoofdzaak is van het Dia conaat, n.l. de Geestelijke zijde. Ze zou zoo licht, kunnen verleiden tot wereldgelijk vormigheid, ons bedreigen met, het gevaar, den arbeid van ons eigen geestelijk leven te verwaarloozen, om dat wij dien niet voldoende met ons diaconaal werk in verband brengen. Want. dat is toch het beginsel van ons diaconaal werk, dat onze uiterlijke daad voortkomt, uit het, werk Gods in ons en het werk Gods door ons. Dat is toch het beginsel van het Diaconaat dat, wij leven uit de barmhartigheid van Christus. Dit be ginsel is niet, alleen voor de praktijk der Barmhar tigheid, maar ook voor de plaats der kerkelijke arm verzorging in de algemeene armverzorging van alles beheerschende beteekenis. Het. Diaconaat, is immers een deel van de taak die Christus op Zijn Kerk heeft gelegd, toen hij haar op droeg de verkondiging van het Evangelie. De Kerk predikt het Evangelie door Woord en daad. Door het, Woord in den dienst des Woords, door de daad in den dienst der Barmhartigheid, die beiden voort spruiten uit, één bron en zich vereenigen tot één doelDe verheerlijking van Gods Naam. De Diaconie als instelling heeft een eigen taak en een eigen karakter, berustend op hooger dan menschc- lijke oorsprong. Dat beginsel blijve ons heilig en moeten wij vrijmoedig belijden, al begrijpt de wereld ons daarin niet. Niet het uiterlijk aanzien van onzen arbeid als goed werk maar alleen het geloof (door de liefde werkende), dat wij in onze Diaconale taak gemeen schap hebben met, Christus en Zijn werk, alleen het geloof van onze innerlijke roeping geeft, ons de ware vrijmoedigheid en het rechte inzicht in onze taak. Dan worden wij ook bewaard voor het groote gevaar van oppervlakkigheid. Dat gevaar is zoo ernstig, ook in betrekking tot, het werk der barmhartigheid. Wij zijn niet, ten onrechte dankbaar voor veel goeds in ons kerkelijk leven wij roemen niet zonder grond over veel, dat, in ons diaconaal leven werkelijk reden geeft t,ot, roemen, maar als wij bij een nauwkeurig zelfonderzoek ons afvragen worden wij bij de uit oefening van ons ambt wel steeds gedrongen dooi de liefde van Christus, is er dan bij u en bij mij niet een reden tot, verootmoediging? Moet niet altijd weer levendig zijn voor eigen hart en leven, ook in betrekking tot ons ambtswerk, het besef van schuld en zonden, genade en verzoening, bij al onze tekort komingen in de beoefening van dit teerdere ambt, in Christus' Kerk Zijn wij dan klein voor Hem. Niet, wij en ons werk, maar Jezus Christus en Zijn werk zij onze roem en kracht, Hij de Barmhartige Hoogepriester onzer belijdenis. En roemen wij dan veel liever dankbaar voor den zegen, dien God ons in het Diaconaat, geschonken heeft, dat, wij het, als diakenen der Gereformeerde Kerken mochten leeren verstaan, dat wij in ons ambt de barmhartigheid van Christus hebben te beoefenen, en het, onze roeping en taak is, in onze toewijdende liefde en trouwe zorg te openbaren de bediening der Goddelijke barmhar tigheid. Zelf in de schaduw tredende Zijn Naam als de Barmhartige Hoogepriester groot, en heerlijk te maken aan de harten onzer behoeftige broeders en zusters die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, die tot, zoo duren prijs en kocht en riep tot, dit, ambt. Laat, ons, mannen broeders, in deze ootmoedige en dankbare stemming des harten ons samenzijn beginnen. Geve de Heere ons een rijk gezegende vergadering en een vruchtbare opbouw in de bespreking, op dat ook deze conferentie onder den zegen des Heeren moge medewerken om door samenspreking en onder linge voorlichting te komen tot de rechte uitoefening van het ambt der diakenen en tot, helderder inzicht van de juiste beginselen die aan de uitoefening van dit ambt ten grondslag liggen. M i d d e 1 b u r g. In dank ontvangen door tussclien- komst van br. H. van Driel f 5.— voor „Ons Rust huis". De Boekhouder, J. J. Ornée. ZENDING. M i d d e 1 b u r g. f 10,— ontvangen van de be lijdenis-catechisanten van ds. Telkamp. Hiervoor onzen hart.elijken dank. L. A. Tange, Penningm. Middelburg. Met vriendelijken dank ontvangen een pak zilverpapier en capsules van de kinderen der Chr. Bewaarschool alhier en van de kinderen der Chr. School t.e Gapinge. C. Littooij, Molstraat. 90. Oost,- en West-Soubu r g. In hartelijken dank ontvangen voor de Zending f 2.gecollecteerd op de bruiloft van A. Louwerse. Namens de Zendings-commissie, A. J. van Noorden, Penningm. Vlissingen. Zondag 13 Juni werd voor de Zending ontvangen een gift, van f 1.en een van f 10.—. Onzen hartelijken dank aan de gevers. Namens de Zendings-commissie, J. Pelle, Voorzitter. „PARAKAN". Met, vriendelijken dank ontvangen van de Geref. Kerk te Dussen f 2,50; de penningmeester der Zen dingscommissie te Eindhoven f 25,als gift over het eerste halfjaar van 1926; gift. van de Geref. M. V. „Dorcas" te Haamstede f 10, C. Hondius, Rott. Kade 244. Rooster J. V. „Calvijn", Vlissingen, voor 20 Juni. Middag-afd. Gel. bel. Art. 19. C. Stroo. M. O. No. 8. J. v. d. Hoeven. Avond-afd. R.omeinen 16. J. Kamermans. De voorloopers der Hervorming. P. van Noppen. M.-V. „Meisjesroeping", Middelburg. Agenda Gew. Gesch. Matth. 26 32—46. Maatsch. Ond. Gezins- en vereenigingsleven. Meisjesvergadering „Nunia", Middelburg. Zaterdagavond van 6'/a9'/^ uur Cons. Hofplcinkerk. le Afdeeling. Gewijde Geschiedenis 2 Samuel 11 en 12 door L. de Vos. Na de pauze Vertelling door de Leidster. 2e Afdeeling. Gewijde Geschiedenis 2 Sam. 7 en 8. J. Hamming. Na de pauze Opstel door de Leidster. Geref. Knapenvergadering „Samuel", Middelburg. Vergadering op Zaterdag 19 Juni. Agenda le Afdeeling Bijb. Gesch. Genesis 29 en 30. Bij L'ban door \V. Kögeler. Vad. Gesch. Bespreking door den Leider. MIDDELBURG. Bediening van den H. Doop in do Noorderkerk. Heidelb. Catech. Zondag 32. Collecte Emeritifonds. Gasthuiskerk 9.30 uur ds. J. Douma t.e Gravenhage. Voorber. H. Av. ds. J. H. Telkamp ds. R. Hamming Bed. H. Av. ds. R. Hamming Dankzegging. Noorderkerk 9.30 uur ds. J. H. Telkamp 2 uur ds. J. Douma Arnemniden 9.30 en 2 uur ds. J. Runia Domburg 9.30 uur ds. J. E. Visser 2 uur Lezen eener Leerr. Gapinge 9.30 uur Lezen eener Leerr. 7 uur ds. C. von Meijenfeldt Grijpskerke 9 en 2 uur ds. J. Dijkstra Koudekerke 9 en 2 uur ds. A. C. Heij St. Laurens 9.30 en 2 uur ds. A. Koning Meliskerke 9 en 2 uur Cand. van Schie 7.30 uur ds. A. C. Heij Oostkapelle 9 en 2 uur ds. E. Douma Serooskerke 9.30 en 2 uur Cand. J. C. Haartsen Ber. pred. van Driesum. Souburg 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. N. P. Kruyswijk Veere 9.30 en 2 uur ds. I. K. Wessels Vlissingen 9.30 en 5.30 uur ds. P. N. Kruyswijk Collecte Hulpbeh. Kerken. Vrouwepolder 9.30 en 2 uur ds. C. von Meijenfeldt Bed. H. Av. en Dankz. West.kapelle 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. J. E. Visser 6 uur Hofpleinkerk 9.30 uur 6 uur Brouwershaven 9.30 en 2 uur Bruinisse 10 uur 5.30 uur Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur Geersdijk 9.30, 2 en 5.30 uur Haamstede 9.30 en 2 uur Kamperland 9 en 2 uur 6 uur Nieuwerkerk 9.30, 2 en 6 uur Oosterland 10.30 uur 3 uur Scharendijke 9.30 en 2 uur Wissekerke 9.30 en 2 uur Zierikzee 10 en 6 uur Zonnemaire 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. D. Bremmer ds. F. Staal Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. F. J. v. d. Ende ds. D. Bremmer Lezen eener Leerr. ds. J. W. van Tol Lezen eener Leerr. ds. C. J. Wielenga ds. Z. Hoek Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 u. Krabbend ij ke 9 en 2 uur Poortvliet 10.30 en 3 uur Bed. 7 uur Rilland-Bath 10 en 3 uur Tholen 9.30 en 2 uur Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur Cand. Steenblok te Nieuwdorp. ds. W. M. le Cointre ds. A. Andree ds. T. Bouma H. Av. en Dankz. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. dr. J. C. Veltenaar te Den Haag. Cand. S. Koster te Terneuzen. Baarland 9.30 en 2 uur Driewegen 9.30 en 2 uur Kapelle-Biezelinge 9.30 en 2 uur Borsele 9.30 en 2 uur Goes 9.30 en 6 uur 's Gravenpolder 10.30 en 3 uur Heinkenszand 9.30 en 2 uur Ierseke 9.30 en 2 uur Wemeldinge 9.30 en 2 uur Kruiningen 9.30 en 2 uur Nieuwdorp 9.30 en 2 uur Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur ds. A. Wijngaarden Lezen eener Leerr. ds. A Scheele Lezen eener Leerr. ds. R. J. v. d. Veen Lezen eener Leerr. ds. C. W. Keur ds. B Meijer Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. A. P. Lanting Geref. Jongelingsvereen. Middelburg. Afd. „Herman Faukeel". S.S. schets 43. Het lijden. Vr. Annot.. V.G. schets 28. Een nieuwe geest. Vr. Wattel. Axel 9.30 en 2.30 uur Hoek 10 en 3 uur Oostburg 10 uur 2.30 uur Voortz. Bed. Oost.burg (dienst Aardenburg) 9.30 en 3 uur Schoondijke 10 en 3 uur Terneuzen 9.30 en 2.30 uur Zaamslag 9.30J|en 2.30 uur ds. C. Post, ds. J. B. Vanhaelen Voorber. H. Av. ds. M. van Wijk Bed. H. Av. ds. M. v. Wijk H. Av. en Dankz. Lezen eener Leerr. Voorb. H. Av. ds. K. Sietsma ds. S. Groeneveld ds. P. van Dijk

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3