Godsdienstoefeningen INGEZONDEN STUKKEN. Verantwoording uan Liefdegauen. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 13 JUN11926. Classe Middelburg Vereenigingsleuen. Classe Zierikzee Classe Tholen Classe Goes Classe flxel Advertentlën. eens, onder dank aan den Scriba, goedgekeurd en vastgesteld. 5. Correspondentie is niet gevoerd. 6. Br. P. A. Schwartz brengt Rapport uit over Alt. 10 K. O. De rekening van ontvangsten en uit gaven over 1925-'26 wordt goedgekeurd. De Begrooting voor het Synodejaar 1926-'27 wordt vastgesteld. Praeses dankt den Rapporteur voor zijn arbeid. 7. Ingekomen stukken a) Van deputaten voor de oefening van het ver band tusschen de Geref. Kerken in Nederland en de Theol. Fac. der V. U., het verzoek opmerkingen naar aanleiding van gehouden examens ter hunner kennis te brengen. Wordt ingewilligd. 8. Ds. Groeneveld als Prov. Quaestor brengt ver slag uit over het jaar 1925-'26. Er is een nadeelig saldo van f 374,717i- De begrooting voor 1926-'27 ad f 1000,met een extra heffing van f 600,wordt vastgesteld. 9. Ds. Scheele rapporteert aangaande de staat van het Prov. Archief. Ds. Groeneveld doet mede- deelingen aangaande de financiën, in verband daarmee. 10. Ds. R. J. v. d. Veen brengt rapport uit als Curator der Theol. School. Op verzoek worden eenige mededeelingen gedaan aangaande de kosten van ver bouwing der School. 11. Ds. F. Staal brengt rapport uit aangaande Art. 11 K.O. Vastgesteld wordt dit jaar een collecte te houden. Den rapporteur wordt de dank der Synode gebracht. De begrooting voor 1926-27 wordt vastge steld. 12. Ds. S. Groeneveld rapporteert aangaande Art. 49 K.O.onder dank wordt zijn rapport aanvaard. 13. Ds. P. v. Dijk brengt verslag uit aangaande Art. 19 K.O. Vastgesteld wordt voor 't komende Synode-jaar twee collecten te vragen voor dit doel. Aldus wordt besloten. Eveneens na breedvoerige be spreking dat dit jaar 't aantal alumni niet zal wor den uitgebreid. Een aanvrage om steun wordt ver worpen. Den rapporteur wordt dank gebracht. Pauze. 14. Ds. A. C. Heij rapporteert inzake de Zending, in welk rapport met dank aan den Heere, wordt ge constateerd, dat ds. Merkelijn met de zijnen gespaard werden, 't Gemis aan een Centraal Hospitaal wordt sterk gevoeld. Tot overname van het hulphospitaal te Temangoeng kon evenwel nog niet worden over gegaan. Met dankbaarheid wordt gewag gemaakt van den arbeid van het zustercomité. In verband met de stand der finantiën kan tot uitbreiding van den ar beid nog niet worden overgegaan. Wat gevraagd wordt voor 't komende jaar zal slechts juist voldoende zijn voor de voortzetting van den arbeid in zijn tegen- woordigen omvang Gevraagd wordt voor dit jaar een bedrag van f 25590. De moeilijkheden in den arbeid vermeerderen zich, er is een nationole opleving van het mohammeda nisme en er wordt sterke propaganda gevoerd voor het communisme. Van beide zijden wordt tegenstand ondervonden. Des te vuriger zij de yver en getrouw heid in den arbeid voor de ontplooiing van de banier des kruises en de uitbreiding van het Koninkrijk Gods. Door de deputaten wordt met nadruk de noodza kelijkheid betoogd van het bezit van een Hoofdhos pitaal op ons Zendingsterrein. Dit belang wordt den afgevaardigden ten zeerste op 't hart gebonden, in de hoop, dat deze gedachte ook steeds meer leven ga in de boezem der Kerken. Na een breedvoerige bespreking, wordt het rapport, in dank, in 't bijzonder aan den rapporteur, aanvaard. 15. Br. D. Mulder en ds. J. Post brengen rapport over de boeken van de classicale quaestores, die ge heel in orde bevonden zijn. De broeders worden be dankt voor hun arbeid en de quaestores, met dank voor hun arbeid, gedechargeerd. 16. Br. Wessels brengt verslag uit van de Provin ciale Diaconale Kas tot ondersteuning van behoeftige idioten, doofstommen en andere ellendigen op een bepaald geval na, worden de aanvragen der Deputa ten ingewilligd. De rapporteur wordt dank gebracht. 17. Behandeld wordt een voorstel van de Classis Tholen in zake een regeling voor den Evangelisatie- arbeid in de provincie Zeeland, waarbij tevens in behandeling komt een instructie van de Classis Zierikzee, zakelijk 't zelfde bedoelend. Na breedvoerige bespreking wordt het voorstel van de Classis Tholen niet in stemming gebracht, maar aangenomen een voorstel van ds. Telkamp een com missie te benoemen van 3 personen, om te overwegen, of de Partic. Synode een taak heeft in betrekking tot de regeling van den Evangelisatie-arbeid in onze Kerken, welke vóór 1 April rapport moet uitbrengen aan de classes. 18. Het voorstel der Classis Tholen in zake steun aan de Garnizoenskerken wordt eenigszins gewijzigd aanvaard, in dien zin, dat er een commissie zal wor den benoemd, bestaande uit 3 personen, om te on derzoeken, hoe het mogelijk is, de Garnizoenskerken fiantieel te steunen. 19. De Synode gaat in Comité, een gedeelte der notulen der vergadering van 10 Juni 1925 wordt ge lezen. Ook dit gedeelte wordt vastgesteld. 20. De Synode willigt in een verzoek van ds. Bouma, om in de notulen der vergadering van de Partic. Synode van 10 Juni 1925 te veranderen een hem betreffende uitdrukking. 21. De Synode, in Comité gaande, behandelt een schrijven van W. Vermeulen uit Middelburg. Na toe lichting en breedvoerige bespreking wordt besloten zich aan de beslissing van de Classis Middelburg te houden. De 2e scriba zal aan den betrokkene en de Classis Middelburg mededeeling doen van dit besluit. 22. De Classis Zierikzee vraagt vermindering van het percentage der quota inzake Art. 13 K. O. Tegelijk daarmee wordt behandeld een schrijven van de Classis Middelburg inzake Art. 13 K. O. Besloten wordt deze zaak in handen te geven van de Deputaten ad Art. 13 K. O., ter behandeling op de eerstvolgende vergadering der Part. Synode. 23. De Classe Zierikzee trekt het voorstel in. 24. Benoemingen. 25. Roepende kerk voor 1927 Middelburg. 26. Korte notulen gelezen en vastgesteld. 27. Sluiting na dankgebed door den assessor. Op last der Synode, W. M. Ie Cointre, 2e Scriba. van de wed. V.door tusschenkomst boekh. Diaconie 3 giften uit de collecte, 2 maal fl.— en f 0.50 gelijk f 2.50. Dit zijn nagiften Pinkstercollecte. Zoo een gift ontving ik ook van ds. Hamming uit zijn brievenbus groot fl.—Mochten er nog br. of zusters zijn die door omstandigheden nog niet konden bijdragen de De brievenbus van ds. Hamming is open. Namens de Zendings-commissie, L. A. Tange, penningm. V 1 i s s i n g e n, 7 Juni. Gevonden in de collecte van 6 Juni een bedrag, groot f 25.waarvan f 5. voor de kerk bestemd was. Den vriendelijken gever of geefster onzen hartelijken dank. Namens den Kerkeraad, A. Roos, Scriba. Vlissingen. Ontvangen uit de collecte van Zondag 6 Juni een gift van f 10.Hiervoor zeggen br. Diakenen hartelijk dank. G. M. Prins, Scriba. Middelburg. Gevonden in de collecte een bank biljet van f 10,— in enveloppe, met vermelding „Uit dankbaarheid voor de armen". Diakenen. Buiten verantwoordelijkheid der Bedactie. L. S. Eerlang zal D.V. het Nederlandsch Werkliedenver bond „Patrimonium" zijn gouden jubileum vieren. Reeds mocht de „moeder-afdeeling" Amsterdam haar vijftig jarig bestaan herdenken. Het Verbond heeft een lange, belangrijke en eer volle geschiedenis achter den rugzijn arbeid was van beteekenis niet alleen voor zijne leden, maar voor ons geheele volkop de receptie van de afd. Am sterdam sprak burgemeester De Vlugt over de waarde van Patrimonium voor het maatschappelijk leven, voor arbeidersontwikkeling, vakonderwijs en woningbouw. De bondsvergadering van het vorige jaar achtte het voor deze gelegenheid gewenscht, dat er een jubileum fonds zou worden gevormd. Niet met de bedoeling schitterend cadeau aan te biedenhoewel ook daartoe misschien redenen aanwezig zouden zijn doch met het uitgesproken doel méér arbeid te kunnen aanvatten en voortzetten, tot heil van ons volk. In de voorbijgegane periode is er veel gewerkt door het Verbond en zijne afdeelingen en we moeten met dankbaarheid gedenken de trouw der leden en der vrienden van Patrimonium, welke het voor zijn werk van geld voorzagen. Doch we mogen evenmin ver zwijgen, dat onze organisatie tot heden toe hare vleugels niet voldoende kon uitslaan wegens haar financieele zwakheid. En daaraan wilde nu de jubi leum-commissie kon het zijn ook met uwe mede werking en onder 's Heércn zegen een einde maken. In belangrijke momenten van de geschiedenis dei- laatste 50 jaren bleek de invloed van Patrimonium. En evenzéér was zijn gestadige arbeid van groote waarde voor ons volksleven. Doch wat ligt er nog veel werk voor Patrimonium te wachttenEen der sprekers zeide in de feestvergadering van de afd. Amsterdam o.m.„Een ding hebben wijGods Woord. En dit geeft ons den diepsten blik op mensch en menschheid, op al wat we noodig hebben voor de ontwikkeling van het gemeenschapsleven. Na den oor log hebben allerlei leuzen den mensch bekoord. Doch het bleken eendagsleuzen. Er is zeer veel dat ons met zorg voor de toekomst vervult, zooals het probleem van „De groeiende wereldstad, centrum van ontaarding op zoo menig gebied". De rede van dr. Slotemaker de Bruine sprak ook van veel arbeid, die moest verricht. Laten wij u mogen wijzen op de zaak van de geestelijke ontwik keling van ons volk en van onze arbeiders in het bijzonder, op de groote waarde van de christ. volksbibliotheken, de verspreiding van eenvoudige christ.-sociale lectuur, den arbeid onder onze plattelandsbevolking, de aanstelling van eenige propagandisten, de installatie van een goed geoutilleerd bureau, den uitbouw van het blad Patrimonium, de bevordering van allerlei chr.-soc. organisatie, de sociale opleiding van onze jeugd. En nietwaar? U stemt het toe, dat alles is werk, dat noodig door Patrimonium moet worden aangevat ge kunt niet zeggen, wat het méést urgent is, want het is alles even noodig om de christelijke grond slagen van onze maatschappij te bewaren en te ver sterken, en te strijden tegen ongeloof en revolutie. Van deskundige zijde is berekend, dat we een be drag van f 200.000 zullen noodig hebben om uit de rente van dat kapitaal dien arbeid te bekostigen. Voor het bijeenbrengen van die som behoeven wij de mede werking van alle leden van Patrimonium, hunne wekelijksche of maandelijksche bijdragenook al zullen er onder hen zijn, die hun aandeel slechts met centen en dubbeltjes bijeen kunnen brengen. Voor de vorming van ons jubileumfonds hebben we evenwel ook noodig de grootere giften van de vele, meer vermogende vrienden van Patrimonium. De commissie hoopt, dat niemand der leden of vrienden van Patrimonium ons zal beschamen bij deze bijzondere gelegenheid. Het gaat hier niet om persoonlijke belangen, maar het is voor het heil van ons volk. Voor de bewaring van allerlei kostelijk geestelijk en stoffelijk goed, dat de revolutiestroom dreigt mee te sleuren. Het verbond heeft zijn arbeid tot heden toe be kostigd uit de contributiën der leden, doch thans zal er in breederen kring moeten gewerkt. Patrimonium moet in den komenden tijd veel krachtiger kunnen optreden dan tot nu toe. Als het water stijgt, moeten de dijken worden ver sterkt. Dat bleek dit jaar op zoo ontzettende wijze. Doch wij hebben toen ook Gode zij dank ge zien, hoe het meeleven van onze geliefde Vorstin met Haar volk, hoe gebed en gave van rijken en armen de gevolgen van den ramp hebben verzacht. Moge een soortgelijke samenwerking van personen uit alle kringen van ons volk ook nu worden gezien. Of deze futiele dingen niet op meerdere vergade ringen thuis behooren hangt dus af van den aard en ik kan v. D. wel meedeelen dat ik bij het lezen van verslagen der gehouden vergaderingen wel eens heb geleerd. Hoewel niet goed keurend dat alles naar meedere vergaderingen gaat, en zoo ver zijn we gelukkig nog niet, moet toch een onbillijk genomen of verkeerd ingezien besluit recht gezet worden, en niet zooals v. D. aangaf, iedere zaak over één kam scheren. 5) U M. d. R. dankend voor de plaatsing Met br. groeten, T. N. F. Middelburg. In dank ontvangen van ds. Ham ming f 15,ontvangen op de Zendings-bijeenkomst te Koudekerke. Y. Baan. ZENDING. Vlissingen. In dank ontvangen in de collecte van Zondag 6 Juni flO.— Aangezien velen met Pinksteren uitstedig waren, hoopt de Zendings-commissie dat nog meerdere na- giften zullen volgen. Namens de Zendings-commissie, J. Pelle, voorzitter. Met vriendelijken dank ontvangen een pak zil verpapier van de kinderen der Chr. School St. Laurens en een doos zilverpapier van Arend Winter. C. Littooij, Molstraat 90, Middelburg Middelburg. In dank ontvangen uit het busje der Jongedochters-vereeniging „Doet wel aan allen" f7.54; door bemiddeling van ds. Telkamp f 1, Een enkele aant.eekening. 1). Weet F. op welk geval ik gezinspeeld heb Ik vermoed van nieten ik heb ook in 't geheel de classis Axel niet genoemd. 2). Het is altijd wat gevaarlijk, zulks van een an der te constateeren. Leest F. trouw de Act» ook van Generale Synoden 3). Daar ging het over en ik verheug mij dat F. daarmee instemt. 4). Ik heb duidelijk geredeneerd uit het standpunt van de Kerkenorde waar bezwaarden, wier zaak reeds door meerdere vergaderingen behandeld is en toch volhouden in het algemeen geacht moeten worden „hardnekkig" te zijn.. 5) De vriendelijke lezer zal geneigd zijn bij her lezing van mijn stukje aan F. te vragen of ik dit deed. Intusschen ben ik blij dat F. het in hoofdzaak met mij eens is. En daar gaat het om. Een enkelen volzin, heb ik als met het onderwerp geen verband houdend, weggelaten. Aan den zakelij- ken inhoud van F.'s schrijven deed dit geen schade. v. D. Meisjesvergadering „Nunia", Middelburg. Zaterdagavond van 61/*9*/4 uur Cons. Hofpleinkerk le Afdeeling. Gewijde Geschiedenis 2 Samuel 7 en 8 door B. Slot. Na de pauze. Vrije Opstellen. 2e Afdeeling. Gewijde Geschiedenis 2 Samuel 5 en 6 door L. Walraven. Na de Pauze. Kerkgeschiedenis door K. Boone. MIDDELBURG. Bediening van den H. Doop in de Hofpleinkerk. Heidelb. Catech. Zondag 31. Mijnheer de Redacteur Met verbazing las ik in de „Zeeuwsche Kerkbode" van 28 Mei het stukje van v. D. over „Beroep op meerdere vergadering". Ik houd mijn hart nog niet vast omdat daar be slist geen reden voor is, want zoo dikwijls gebeurt het niet dat op de Classe dergelijke besprekingen worden behandeld, althans niet in de Classe Axel, 1) en voor de rest weet v. D. dat ook niet. 2) Op de vraag is het raadzaam dat een bezwaarde telkens wanneer hij bij zijn kerkeraad geen gehoor naar genoegen vindt naar een meerdere vergadering zich wendt ben ik het eens met v. D. dat dit niet opgaat; 3) de gehouden besprekingen en de vastge stelde conclusies moeten goed worden ingedacht doch, een kerkeraad kan zelf ook wel zoo futiel zijn en kanonnen gebruiken om schuttingen omver te schieten dat men ook een revolvertje moet nemen om zich te verdedigen, dan moet men na bid dend overleg een andere weg inslaan, en is men voor eigen geestelijk leven verplicht om de onbillijkheid weg te helpen doen, zij het door meerdere vergade ringen, doch v. D. snijdt als 't ware de pas af en meent dat alleen bezwaarden onbillijk zijn, en dat ben ik niet met hem eens. 4) Gasthuiskerk 9.30 uur 6 uur Hofpleinkerk 9.30 uur 2 uur W. 10.30 uur Noorderkerk 9.30 uur 6 urn- Gedenkt Bethsaida. Steunt den arbeid onder onze zeelieden in Engeland en Frankrijk. Een woord van hartelijken dank. Aan allen, die in 1925 onze harten sterkten om te Lerwick op de Shetlandsche eilanden, te Boulogne en te Dieppe te werken onder de zeelieden. Neen, hoewel wij een tekort hadden van een paar honderd gulden, klagen mogen wij toch niet. Onze uitgaven werden grooter, veel grooter dooi de actie in Frankrijk, maar vele broeders en zusters hebben gevoeld, dat het noodig was, daarom ook meer te geven. Zouden wij dan klagen, als de Heere ruimte maakte en arbeid geeft en de harten opent Echter allen kunnen het gevoelen als de arbeid vermeerdert en de uitgaven ongetwijfeld zich weer zullen uitbreiden is er ook nu veel geld noodig en veel literatuur. Wie den toestand, de levensvoorwaarden onzer zeelieden kent, zooals die geweest is aan het einde van 1925 en het begin van 1926 en dan een hart heeft voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk, zal zeggen, laat ons dan toch met elkander tot verhef fing van het geestelijk peil, tot afwering van moede loosheid en inzinking, doen wat wij kunnen. Wij kunnen niet verhinderen, dat de reederijen het moeilijk zullen uithouden, als gelijk in dezen winter maand aan maand nauwelijks droog brood wordt verdiend. Wij kunnen niet verhinderen, als er een soort roof- visscherij op de Noordzee wordt uitgeoefend door allerlei natie's. Wie met dat alles te maken hebben, moeten maar toezien. Dat ligt niet op onzen weg, op den weg van Beth saida. Maar wat wij hebben te doen is het hart van den zeeman sterken door hem toe te spreken uit Gods Woord, hem van goede literatuur te voorzien en aan alle kanten geestelijk te steunen. Geld, boeken, Christelijke boeken, verhalen, geïllu streerde bladen hebben wij noodig in groote hoeveel heden. Nu voor de actie te Lerwick in de zomervaart, straks in den herfst voor den arbeid in Frankrijk tijdens de kanaalvisscherij. Trouwe vrienden van Bethsaida zendt nu, terwijl de arbeid zich uitbreidt, nieuwe terreinen zich openen met milde hand, opdat wij niet verlegen staan, maar in de dringendste behoeften kunnen voorzien. Adres voor gelden isds. Heida, Vlaai-dingen, Binnensingel 71. Adres voor literatuur Zeeliedenbond, Scheveningen, Keizerstraat 32, die voor distributie op de schepen zorg draagt. Namens Bethsaida, H. J. HEIDA, Penningmeester. Evenals vorige jaren bevelen wij dezen nuttigen arbeid gaarne aan. v. D. Geref. Knapenvergadering „Samuel", Middelburg. Vergadering op Zaterdag 12 Juni. Agenda 2e Afdeeling Gen. 29 en 30. Bij Laban, door L. Kingmans. Bespreking Vad. Gesch. door den leider. Arnemuiden 9.30 en 2 uur Domburg 9.30 en 2 uur Gapinge 9.30 uur 2 uur Grijpskerke 9 en 2 uur Koudekerke 9 en 2 uur St. Laurens 9.30 en 2 uur Meliskerke 9 en 2 uur Knipkrans Parakan en Blondo. Veranderd adres Het hoofd der knipkrans verzoekt den Naaikransen vriendelijk voortaan alle naaiwerk op te zenden en aan te vragen bij mevr. v. Noppende Kam, Bogard- straat D 34 en niet meer bij mej. Wagenaar. Rooster J. V. „Calvijn", Vlissingen, voor 13 Juni. Middag-af d. O. T. Job. F. de Klerk. A, R. begins. Art. 13. H. B. Woltering. Avond-afd. N. T. Christus' geboorte. Joh. Steketee. M. O. No. 6. C. Bosselaar. Rooster M.-V. Vlissingen, 17 Juni. Vrij onderwerp To van Herk. Gew. Gesch. O. T. Schets 12 Jo Pleyte. ds. J. Douma te 's Gravenhage. ds. R. Hamming ds. R. Hamming Voorber. H. Av. ds. J. Douma Huwelijksbevestiging, ds. J. H. Telkamp Openb. Bel. en Bed. H. Av. ds. J. H. Telkamp Dankzegging. ds. J. Runia ds. J. E. Visser Bed. H. Av. en Dankz. ds. C. von Meijenfeldt Lezen eener Leerr. ds. J. Dijkstra ds. A. C. Heij ds. A. Koning Bed. H. Av. en Dankz. ds. C. Diemer te Ouddorp. Bed. H. Av. en Dankz. Oostkapelle 9 en 2 uur Serooskerke 9.30 en 2 uur Souburg 9.30 en 2 uur Veere 9.30 en 2 uur Vlissingen 9.30 en 5.30 uur Vronwepolder 9.30 uur 2 uur Westkapelle 9.30 *en 2 uur ds. E. Douma ds. I. K. Wessels ds. G. B. Wurth Lezen eener Leerr. ds. P. N. Kruyswijk Lezen eener Leerr. ds. C. von Meijenfeldt Voorber. H. Av. ds. F. J. v. d. Ende te Kamperland. Brouwershaven 9.30 en 2 uur Bruinisse 10 en 5 uur Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur Geersdijk 9.30 en 2 uur 5.30 uur Haamstede 9.30 en 2 uur Kamperland 9 en 2 uur 6 uur Nieuwerkerk 9.30 en 5.30 uur 2 uur Oosterland 10.30 en 3 uur Scharendijke 9.30 en 2 uur Wissekerke 9.30 en 2 uur Zierikzee 10 en 6 uur Zonnemaire 9.30 en 2 uur ds. E. Buurma Emer. pred. ds. D. Bremmer ds. F. Staal ds. Z. Hoek Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. D. Bremmer Lezen eener Leerr. ds. J. W. van Tol Lezen eener Leerr. ds. C. J. Wielenga Lezen eener Leerr. Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur ds. van Nes te 's Gravenhage. Bergen op Zoom 9.30 en 5.30 u. ds. W. M. le Cointre Krabbendijke 9 en 2 uur Poortvliet 10.30 en 3 uur 7 uur Rilland-Bath 10 en 3 uur Tholen 9.30 en 2 uur Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur ds. A. Andree ds. T. Bouma Voorber. H. Av. Lezen eener Leerr. ds. M. Wielemaker te Silvolde. Cand. Steenblok te Nieuwdorp. ds. Pontier te Heerlen. Geref. Jongelingsvereen. Middelburg. Afd. „Herman Faukeel". N. T. Schets 5 en 6. Hand. 2 113, vi'. Meeuwse Jr. L. K. Guido Gezelle, vr. Ch. J. de Wolff. Memorisatie, vr. Wattel. Afd. Dr. Lützen Wagenaar. G. B. art. 4. Kanonieke boeken der H. Schrift. P.Ton. O. P. art. 15'. De overheid en de hygiëne. P. Sanderse. Baarland 9.30 en 2 uur Driewegen 9.30 en 2 uur ds. A. Wijngaarden Cand. S. J. Koster te Terneuzen. Kapelle-Biezelinge 9.30 en 2 uur ds. A Scheele Borsele 9.30 en 2 uur Goes 9.30 en 6 uur 's Gravenpolder 10.30 en 3 uur Heinkenszand 9.30 en 2 uur Ierseke 9.30 en 2 uur Wemeldinge 9.30 en 2 uur Kruiningen 9.30 en 2 uur Nieuwdorp 9.30 en 2 uur Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur ds. C. W. Keur ds. R. J. v. d. Veen Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. B. Meijer Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. A. P. Lanting M.-V. „Meisjesroeping", Middelburg. Agenda Gew. Gesch. Richteren 6. Geloofsleer 14. B. en B. 15 Juli '25 (vervolg mededeelbare eigenschappen Gods). Axel 9.30 en 2 30 uur Hoek 10 en 3 uur Oostburg 10 en 2.30 uur Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 uur 6 uur Schoondijke 10 en 3 uur Terneuzen 9.30 en 2.30 uur Zaamslag 9.30 en 2.30 uur ds. C. Post ds. J. B. Vanhaelen ds. M. van Wijk Voorber. H. Av. Lezen eener Leerr. ds. K. Sietsma Openb. Belijdenis, ds. K. Sietsma ds. S. Groeneveld ds. P. van Dijk Ds. J. H. Tellamp wegens vergadering heden geen ontvanguren (Vrijdagavond 810 uur).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3