Jaarboek V. U. 1926. De brochure van Ds. Vogelaar# Bim-Bam, Bom-Bam. UIT DE PERS. Radio. KERKNIEUWS. Officiëele Berichten. Zijn wijsheid heeft bepaald. Hoewel deze bittere voorstelling reeds lang tot het ver leden behoort, toch kan het ons sterken en bemoedigen om ook in dezen tijd niet te versagen. Ook de vijandschap der Philistijnen heeft dienstbaar moeten zijn aan het heilig voornemen des Heeren. Op de eerste bladzijde staat „Er liggen in het Woord des Heeren schatten, waar langs men maar al te gemakkelijk heen leest. Daarop de aandacht te vestigen en zoo het geheel der gebeurtenissen weer voor ons be wustzijn te doen leven, is het doel van deze schetsen. Natuurlijk werd daarbij gebruik ge maakt van het meerdere licht, dat door de ontsluiting der oud-Oostersche wereld ook over Israël is opgegaan." Wij durven zeggen, dat de schrijver in dit zijn voornemen geslaagd is en daarom hech ten we ook zooveel waarde aan zijn boek. Mogelijk zou iemand kunnen denken, dat het te veel inspanning zou kosten voor iemand, die niet gestudeerd heeft, welnu dan verwijzen we naar de uitspraak van een der recensenten, die gezegd heeftDit boek is boeiend als eea roman. Geschreven is 't door Prof. Dr. A. Noordt- zij en üitgegeven door de Uitgevers-Maat schappij E. J. Bosch Jbzn., Baarn. De band is keurig, het papier stevig en de letter zeldzaam goed. Enkele plaatjes geven een fijne teekening. Onze vereenigingen hebben het zeker reeds aangeschaft. BOUMA. Voor pessimistisch gestemde zielen werkt de lectuur van dit jaarboek als een genees middel. Het is werkelijk wel waar wat er in de Inleiding gezegd wordt, dat we niet in een vlakte staande het geheel kunnen over zien, doch dat daarvoor noodig is den berg op te klimmen, waar de atmospheer zuiver is en de hemel meer nabij. Met droefheid wordt geconstateerd het ver lies van den laatst overgebleven hoogleeraar in de medische faculteit, waarmee zoo veel samenhangt. Ook de beroering in de Geref. Kerken ging niet onopgemerkt aan onze Universiteit voor bij en was haar niet gunstig. Het is zoo noodig dat zij het ongeschokt vertrouwen bezit en behoudt. Liefde en offervaardigheid leden daar wel onder. Maar wie van het hooger standpunt van Gods onwankelbare trouw het geheel over ziet, de geschiedenis van dit jaar in verband met de historie der voorafgaande jaren, be speurt dat het laatste jaar ook rijke stof biedt tot innigen dank, en dat bij veel wat droef stemt, ook beloften voor de toekomst niet ontbreken. Dat er een ruim geslacht is geboren blijkt uit de lijst van Stichters van de 39 daar genoemde namen, staat reeds ach ter 35 het ook ons waarschuwend woord „overleden". In het verslag der Vereeniging wordt met een enkel woord melding ge maakt van de Tooneelkwestie, die geluukig nu geheel tot het verleden behoort. Aan de verdiensten en de trouw van dhr. Van Over steeg wordt herinnerd, ook in een waardee- rend en hartelijk levensbericht van de hand van Ds. Klaarhamer, zoon van den in Zee land zoo bekenden predikant in Middelburg. In 1925 raakten wij drie professoren kwijt. Prof. Zevenbergen ontviel ons door den dood Proff. Buitendijk en Bouman gingen naar Openb. Universiteit over. De beraad slagingen over de eventueele inrichting van een Wis- en Natuurkundige Faculteit zijn nog aan den gang zoodat daarvan geen me el edeelingen worden gedaan. Er zal eerlang tot onze blijdschap een leerstoel voor de paedagogiek ingesteld wor den. De besprekingen daarover met „Geref. Schoolverband" zijn dit jaar met succes be kroond. De verbouwing is voltooid. Met groote belangstelling verneemt men in strijd met de ongunstige geruchten die daarover in omloop waren, dat het aantal leden dat 1 April '23 1145 bedroeg en in Mei 1925 tot 1043 gedaald was, op 1 April '26 tot 1208 geklommen was. Voor de begunstigers zijn die getallen 31178, 29143, 31658. Dus ook hier verblijden de vooruitgang. In de openingsrede van Minister Colijn me moreerde hij, hoe reeds in 1924 Dr. De Moor er op wees, dat er factoren werkzaam waren, die den band tusschen V.U. en het volk allerminst versterkt hadden Min. Colijn zegt zeer terecht, dat de V.U. volstrekt afhankelijk is zoowel stoffelijk als geestelijk van de be langstelling van het eenvoudige Geref. volk, van de kwartjes- en dubbeltjesmenschen. Daarom is het zoo verblijdend dat nu in April 1926 het aantal begunstigers hooger is, en de ontvangen contributiën insgelijk hooger zijn dan in al de 45 jaren van haar bestaan. Ook thans in 1926 kunnen we dit verslag lezende onderschrijven wat Min. Colijn in 1925 zeide Dat er wat hapert, een zorgelooze dwaas die het ontkent. Dat er levensgevaar zou zijn, een pessi mistische dwaas, die het zegt. De redevoeringen die op de Jaarvergade ring gehouden zijn door de Professoren Rid derbos, Diepenhorst en de heeren Mr. de Wilde en Ds. Ferwerda zijn in dit Jaarboek in het kort opgenomen. Van elk een aanha ling Prof. R. zeide De V.U. is een schuts muur ter verdediging van het geloof een uitvalspoort waaruit een voorloopig nog wel klein maar dapper leger uittrekt om in de wereld der gedachte veroveringen te maken voor de waarheid die uit God is een bol werk ter bescherming van onze vaderland- sche erve tegen de steeds hoogerstijgende vloedgolf die al wat goed en schoon is, in haar zwarte wateren wil verzwelgen. Prof. D. haalde een woord van Bavinck aan Een Vrije Universiteit is meer waard dan heel een Leger des Heils want zij redt niet enkele zielen, maar zet haar stempel op de wereld der gedachten. Mr. de Wilde Schrikt niet, professoren elf studenten, als uit dit volk zoo nu en dan eens een woord van critiek wordt vernomen. Dat volk heeft U zoo lief, dat het aan U liefst geen vlek of rimpel ziet. Ds. Ferwerda Zoolang Vereeniging en Universiteit in oprechtheid wedijveren in de uitwerking van het program van beginselen door mannen als Kuyper en Rutgers op Universitair gebied aan de orde gesteld zoo lang houden wij allen voet bij stuk in de kracht van Hem, die ons roept, die getrouw is, die het ook doen zal. De Financiën der Vereeniging staan lang niet ongunstig. De contributiën 'brachten ruimi een ton| gouds op, dat is f 4000 meer dan in 1924 nooit waren ze hooger. Op de verbouwings rekening werd in plaats van de vereischte f 10.000 het dubbele afgeschreven. Ruim honderd kerken werden lid van de Vereeniging en kleinere kerken zegden een contributie of een derde collecte toe. Het trekt de aandacht, dat de grootere kerken zeer sporadisch voorkomen op de lijst van haar, die lid werden. Zeeland maakt op die lijst niet zoo een slecht figuur. We noteerden Anna Jacoba polderAxel Bergen op Zoom Bruinisse Goes Kamperland Kou- dekerke Oostkapelle Serooskerke Neuzen; Vlissingen Zaamslag en Zierikzee. Ze zullen zeker andere tot voorbeeld strek ken. Per hoofd betalen we in Zeeland f 0.56. Friesland is 't hoogst met f 0.67 en Overijsel- Drente het laagst met f 0.34. Er kon dit jaar ondanks daartoe in het werk gestelde pogingen nog geen ring Oost burg (West Z. VI.) gevormd worden. We meenen hier het voor onze lezers be langrijkste uit dit Jaarboek te hebben meege deeld. Heel mooie foto's van de professoren Kuy per, Rutgers en Bavinck staan tusschen den text. We hebben het boek met belangstelling gelezen en zijn dankbaar, dat ondanks veel wat bezorgd maakt, de Vrije Universiteit nog zoo blijkbaar deelt in de hartelijke liefde en offervaardigheid van ons Gereformeerde volk. Zegene de Heere haar, en stelle Hij haar nog tot in verre tijden voor ons volk en vaderland tot een rijken zegen. In No. 22 van ons blad keurden wij de hetze, de jacht tegen de Glindhorst met dui delijke woorden af. We hebben daarbij gesproken van een ver- waarloozing waaronder de stichting nog steeds lijdt, maar zorgvuldig vermeden deze verwaarloozing toe te schrijven aan een be paald persoon, hetzij directeur of bestuur of anderen. Met temeer gemakkelijkheid en in aansluiting bij dit vorige artikel kunnen wij daarom hier de aandacht vestigen op de brochure „De Glindhorst", waarin Ds. Vo gelaar opening van zaken doet. Het verhoogt de waarde dezer brochure zeer dat de Uitgever J. H. Kok, die een naam heeft te verliezen bij ons kerkelijk publiek een voorrede schreef. Hij deed dit niet om te verdoezelen wat niet bedekt en goed te praten wat niet goed gepraat mag worden. Ook hij gelooft „dat er op de Glindhorst dingen zijn gebeurd, waarover men zich te verootmoedigen heeft voor het oog van God en voor het oog van den mensch." (blz. 4.) De heer Kok toornt er echter over dat voor alles alleen één man verantwoordelijk gesteld wordt. De Glindhorstzaak is nog nooit objectief genoeg belicht. Ds. V. heeft ge werkt in de meest ongunstige omstandighe den die tenslotte de overhand over hem ge kregen hebben. Oorlogsjaren, slechte finan- tiën en diep huiselijk leed. Het geschrift van Ds. V. kan verhelderend werken, meent de uitgever. Dit doet het ongetwijfeld. We hebben heel de brochure" met belangstelling gelezen. Ze is tegelijk een historisch! verhaal van de stichting over de tien jaren van haar bestaan. De schrijver gaat de oorzaken na van eeni- ge droeve mislukkingen (blz. 26), die hij er kent, al schrijft men ze ten onrechte alleen aan hem toe maar wij lazen met groote oplettendheid wat daar evenzeer geconsta teerd wordt „De gunstige resultaten zijn thans ook erkend op de in April 1925 gehouden Al- gemeene Vergadering der Vereeniging, waar het Bestuur als de uitslag van een onderzoek naar 210 reeds vertrokken kin- Heren kon mëdedeelen dat 86 pCt. ge slaagd geacht mochten worden. Daarnaast werd op denzelfden dag meegedeeld dat bij een regeeringsonder- zock naar 3000 andere kinderen, tusschen 30 en 40 pCt. als geslaagd kon genoemd worden." Waar talrijke bladen allerlei dingen zeer tendentieus belicht, over de stichting en het beleid van Bestuur en oud-Directeur hebben verspreid, daar heeft de schrijver er recht op, dat zijn verantwoording, die wij in vele opzichten geslaagd rekenen, en die een heel ander licht werpen op vele zaken, althans door ons Christelijk publiek gelezen wordt. We werden door de lezing bevestigd in onze meening, dat de hetze wel tegen Ds. V. is gericht, maar tegen de Stichting als Gereformeerd instituut is bedoeld. Wij vermoeden, dat onze diakenen met be langstelling van dit geschrift kennis zullen nemen. v. D. Kent gij liefelijker klank dan het luiden van den dorpsklok, die de gemeente ter kerk roept op den dag des Heeren? Het is mogelijk, dat den dorpeling zelf door de gewoonte die liefelijkheid niet meer zoo opvalt, doch de stedeling treft het bij toeven op het land altoos. En de aanblik van den ouden toren midden in het dorp, waar hij zijn spits hoog opheft uit de boomen op het kerkplein, is die niet evenzeer ontroerend? Prof. Geesink in 's Heeren ordinantiën gebruikt het beeld van het dorpsleven als hij spreekt over het vooruit-van-eeuwigheid- af bepaald zijn van (en toch verantwoordelijk zijn voor) onze gedachten en dan ziet-" gij het dorp in den geest. Ook al trillen uw voeten met de vloerplanken van uw stads woning van het zware verkeer, terwijl ge het blad, dat ge laast, omsloegt. Hoeveel procent der stadslieden zouden geen dorpsherinnering hebben? Er is innig verband tusschen de brandpunten onder het brandglas en de breede en vredige en koes terende zonnestralen, zooals voor de meeste stedelingen er door oorsprong verband is met het platteland. En als wij dit niet wisten hebben de mobilisitie-jaren met haar geble ken afhankelijkheid van gewas en weersge steldheid voor het voedsel in de stad het wel geleerd. De strijd om den zomertijd herin nerde ook even pijnlijk er aan, dat stad en platteland wel verschillen, maar niet elkaar kunnen missen. Voor Patrimonium is dat ook waar. Zoo goed als de eischen van de stadskerk anders zijn dan van de dorpsgemeente, kan de ar beid van Patrimonium op het dorp verschil len met die in de stad. Maar zoo weinig als de kerken haar dorpszusteren zouden willen missen, kan Patrimonium zonder dorpsafdee- lingen. We moeten er minstens 400 bij heb ben. Dat kan! Op het dorp moet men zorgen, dat het in de stad niet zoo ingewikkeld en ondoenlijk wordt. De verheffing van het platteland in geestelijken en stoffelijken zin vraagt veler hulp en steun. Ledenvergaderingen, praatavonden, cursus sen, kinderfeesten, leesclubs, landverhuur, ziekensteun, volksbibliotheek en zoo veel meer kan men ook op het dorp aanvatten. Of is de ontwikkeling op uw dorp geheel op peil? Zijn er geen volkszonden te bestrij den in tuin en stal? Is er samenwerking tus schen de chr.-soc. groepen om ook sociale evengelisatie te voeren onder hen die af dwaalden? Als het volksleven op het dorp volmaakt is, ja, dan behoeft men er niet aan te be ginnen een afd. op te richten, maar anders Spreek er eens met elkaar over. Een bloeiende Patrimonium-afd. op het dorp zal aan het kerkelijk leven ook goed doen. Wat het Evangelie te zeggen heeft voor het volks leven en wat christen-plicht eischt aan soci aal werk, mag een Patrimoniumman niet on gezegd en ongedaan laten. Anders zoudt ge en dat op uw stille dorp het nog be leven dat ge de klok Zondags niet meer zoudt hooren van de herrie der dorpsgenooten, of dat ze niet meer behoefde te luiden, omdat alle gemeenteleden naar de stad trokken. W. HEIJNS. In de Kerkbode van een onzer groote stadskerken wordt er tegen gewaarschuwd, dat men de onderlinge bijeenkomsten niet zal .nalaten, om in eigen huis naar een radio- preek te zitten luisteren. Zoo kunnen alle goede dingen verzon- d i g d worden. Wat voor zieken en huiszittenden een ze gen kan zijn, wordt voor anderen een vloek. Want het nalaten van de onderlinge bijeen komsten om thuis een preek door de radio te beluisteren is de zonde van den eigen- willigen godsdienst, de zonde tegen het tweede gebod, het dienen van God naar eigen goedvinden en niet naar den regel van het Woord. Zoo is er van alles een recht gebruik maar ook een jammerlijk misbruik. Evenals de radio ook gebezigd kan wor den om stiekum allerlei wereldsche dingen te beluisteren. Niemand ziet het. Maar God weet het. Hij kent al die stiekeme zon daars, van buiten schoon en christelijk, maar van binnen vol doodsbeenderen. Als de men- schen het maar niet weten, dan is het goed. Maar of God het weet, daar trekken sommi gen zich zooveel niet van aan. Aldus wordt een opzichzelf goede en schoone .uitvinding tot een vloek, tot een strik des Satans. Eerst is men nog wat huiverig. Maar al spoedig is het geweten verlamd, en wordt het gewoonte om deze verkeerde dingen te doen. Hoe bitter 't eind der zonde is, Dat leert ons Gods getuigenis Dat doet ons ook het leven zien Wilt daarom 't eerst begin ontvliên. (Overijselsche Kerkbode.) H. W. L. TWEETAL TE DelftS. (1e Vries te Tznm, D. de Wit te Berlikum 's Gravenhage-WestJ. Wijmenga te Charlois, C. v. d. Wonde te Gorredijk Ede D. van Dijk te Groningen, G. Laarman te Klundert. BEROEPEN TE RaamsdonkH. Holtrop, cand. te Zandeweer Bansclioten-Spakenburg A. Wijngaarden te Baarland Raard c.a. H. Wiersema, cand. te Zandeweer Zaamslag W. II. v. d. Vegt te Drachtster-Compagnie ZevenbergenJ. Smelik, cand. te Hillegom FijnaartH. Holtrop, cand. te Zandeweer Den Haag-WestJ. Wijmenga te Charlois llillegersberg-Straatweg J. Gillebaard te Noord-Sckarwoude AANGENOMEN NAAR Roden A. D. R. Polman, cand. te Groningen Helder11. Steen te Zoutkamp Lexmond J Dekker te Ambt-Vollenhove A. BEDANKT VOOR Bedum en MeppelS. W. Bos te Dokkum Emmen A. Wijngaarden te Baarland Hilversum C. v. d. Woude te Gorredijk Utrecht (vac. dr. J. C. de Moor): dr. K. Dijk te Den Haag. Oostburg. Na des morgens bevestigd te zijn door ds. Kruyswijk te Vlissingen, die tot tekst van zijn predikatie had Joh. 3 29, verbond ds. M. van Wijk zich des namiddags aan de gemeente met een leer rede over Ps. 139 23 en 24. De nieuwe leeraar werd namens den kerkeraad toe gesproken door ouderling J. Boidin en namens de classis door ds. Sietsma van Sckoondijke. Ds. P. van Dijk hoopt 11 Juli a.s. afscheid van zijn gemeente te Zaamslag te nemen, om 18 Juli zijn intrede te Serooskerke (W.) te doen. Bevestiger is ds. I. K. Wessels. De heer D. J. B. Allaart, theol. docts. te Oegst- geest, verzoekt ons mede te deelen, dat hij thans gaarne een eventueel beroep in overweging wil nemen. De classis Leiden heeft in haar vergadering ge ëxamineerd en beroepbaar gesteld de heer J. Smelik, theol. cand. aan de Vrije Universiteit. De heer Smelik verzoekt mede le deelen, dat hij gaarne onmiddellijk een eventueel beroep uit een dei- Kerken in overweging zal nemen. Zijn adres is Stationsweg 34, Hillegom. Voorts heeft de classis Leiden praep. geëxamineerd en beroepbaar verklaard, de heer C. van Schie, can- didaat te Voorschoten, die ook gaarne een eventueel beroep in overweging zal nemen. In de vergadering van stemgerechtigde mans lidmaten der Kerk van Amsterdam-Zuid binnen het Kerkverband zijn met volstrekte meerderheid verkozen en door den Kerkeraad in zijn vergadering van Zater dag 29 Mei j.l. benoemd tot. Ouderlingen de heeren E. van Beek, J. Griffioen, H. Kremer, P. Keulemans, C. van der Kroef, G. H. Langelei, E. Nijmeyer en L. Rangen tot diakenen de heeren P. Aalbersberg, A. Btthrmann, C. Goede, P. Gootjes, D. van Heest en H. A. Nijman. Zaamslag. Zondag 6 Juni werd alhier beroepen tot Herder en Leeraar ds. W. H. v. (1. Vegt van Drachf ster—Compagnie. De Heere geve ons in hem den man Zijns raads te ontvangen. Namens den Kerkeraad, J. Kosten, Scriba. Middelburg. Gecollecteerd in de maand Mei '26. De Pinkstercollecte f 296,57 voor Evangelisatie f 124,85 kerkbusjes f 73,57 voor aflossing der geld- leening f 133,05. I. van Noppen. Ingevolge art. 8a van de „Huishoudelijke Regeling" brengt de roepende Kerk van Zaamslag ter Uwer kennisse, dat de Classicale Vergadering D.V. zal ge houden worden in de Geref. Kerk te Schoondijke op Donderdag 8 Juli a.s., aanvangende om 11,15 uur. Punten voor het. Agendum worden bij den eerst ondergeteekende ingewacht voor 23 Juni e.k. Namens den Raad der Kerk, P. van Dijk, Praeses. J. Kosten, Scriba. Zaamslag, 9 Juni 1926. KERKERAAD (smal), Middelburg 10-6-'26. Begin, notulen, Woensdagavondcomm. als gewoonlijk Afwezig 4 leden. Ingekomen stukken. Over een schrijven van br. J. Dols, voormalig R. K. priester, zal geïnformeerd worden. Een schrijven over Hongarije gaat naar de Comm. voor aanvrage van buiten. Rapporten. Inzake bezwaarden wordt voorloopig gerapporteerd. Een gunstig en een ongunstig rapport over aanvragen om toelating tot het Avondmaal. Verschillende rapporten over tuchtzakenéén lid wordt onder den eersten trap van censuur geplaatst wegens zonde tegen het 7e gebod. Rondvraag. Een schrijven van Amsterdam-Zuid binnen 't verband zal op de volgende vergadering behandeld worden. Volgende week breed. DankzeggingSluiting. Commissie inzake Kerktelefoonaansluitingen. MIDDELBURG. Overeenkomstig besluit van den Kerkeraad heeft bovenstaande Commissie tot taak na te gaan, of het ook voor onze gemeente mogelijk is zieken en andere aan-huis-gebondenen in de gelegenheid te stellen door middel van een kerktelefoonaansluiting des Zondags de prediking des Woords thuis te kunnen volgen. In verband hiermede verzoekt zij hun, die meenen voor een kerktelefoonaansluiting in aanmerking te kunnen komen aan ondergeteekende hun wensch daartoe schriftelijk kenbaar te maken met opgave van volledig adres, uiterlijk vóór 1 Juli a.s. J. J. Fanoy, Voorzitter. Lange Burg B 16 of Noordweg R la. KORT VERSLAG van de Particuliere Synode der Gereformeerde Kerken van Zeeland, ge houden op Woensdag 2 Juni 1926, in het Kerkgebouw der Gereformeerde Kerk te Goes. 1. Ds. R. J. van der Veen opent als Praeses dei- roepende kerk de vergadering, laat zingen Ps. 891 leest Efeze 2 14 tot het einde en gaat voor in gebed. Vervolgens heet hij, namens de kerk van Goes, de afgevaardigden van Zeelands Kerken van harte welkom in deze vergadering. Wederom moet de klacht vallen, dat er stukken te laat zijn ingekomen. Praeses dringt er op aan, voortaan te willen zorgen, dat toch alle stukken tijdig worden ingezonden. Praeses verzoekt onder punt 7 te willen invullen c. Schrijven van W. Vermeulen uit Middelburg. d. Schrijven van de Classis Middelburg inzake Art. 13 K. O. e. Verslag 1925-'26 van de Prov. Diac. Kas tot ondersteuning van Hulpbeh. Idioten en dergelijke ellendigen meer. 2. De Broeders Staal en Tange worden verzocht de Credentiebrieven na te zien. Ds. Staal rapporteert, dat de Credentiebrieven in orde zijn bevonden en alle Primi afgevaardigden tegenwoordig zijn. De classis Zierikzee heeft een instructie. 3. Tot Praeses wordt gekozen ds. R. J. v. d. Veen, tot Scriba ds. J. H. Telkamp. Aangewezen worden tot assessor van den Praeses. ds. A. C. Heij en tot assessor van den Scriba ds. W. M. Ie Cointre. 4. Ds. Groeneveld leest de notulen van de verga dering der Synode, gehouden 10 Juni 1925 te Mid delburg, die worden goedgekeurd en vastgesteld. Daarna de notulen van de buitengewone vergadering der Synode, gehouden 16 Nov. 1925 te Goes. Even-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 2