Voor de Huisvrouw. SCHÜLTE THIEHE, In elk Muis Buitengewone Aanbieding ORGELS. JOH. DE HEER, Geref. Zendingsdag te Goes Hondius Zoon, r W. I. BOSDIJK, Het beste Adres voor MANUFACTURE! is dat fan L. E. RIVIERE, Groote Markt, Hoek Gravenstraat, Middelburg. ïoor Scheren en Gebruikte Instrumenten, extra lage prijzen VHOOPIIUIS AMMAN, Lup NoorlH C 24, ftrj. Ie voor genezing en verfraaiing der Huid ZENDINGSDAG spleten SPRUTOL Ih ni Boekh. Fanoy, Burg 16 3en Pinksterdag 25 Mei 1926, WÊf* Slechts zéér korten tijd geldig. "TRg HoofdkantoorOostzeedijk 324-32, ROTTERDAM. MAANDAG 24 MEI 1926, Vlas markt K 145 - Middelburg Wenscht U Solied Schoenwerk aan lagen prijs ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. HetSchouwvenster VERHUIZINGEN en TRANSPORTEN SANGUINOSE. „VITAMIN" Tabak, Sigaren, Sigaretten Ontbijtkoek Pond's Huidcrême BIJBELS en KERKBOEKEN MIJNHARDT'S TABLETTEN „VITAMIN" JOH. A. JULIANUS, ALLUMINIUM-PLAAT, ALLUMINIUM-DRAAD. DROGISTERIJ HET HUIS MET DE R00DE PILAREN, (bij Volwassenen en Kinderen) H. VAN DRIEL, Langeviele. Nieuwe Boeken voorhanden bij GEREF. KERKEN IN DE CLASSIS MIDDELBURG op de Buitenplaats DER BOEDE te KOUDEKERKE. Door inruiling en terugname uit huur kwamen wij In het bezit eener groote sorteering waarvan verschillende ZOO GOED ALS NIEUW zijn en hebben besloten, die tegen aan te bieden. FRANCO LEVERING. VOLLEDIGE GARANTIE. GEMAKKELIJKE BETALING. Vraagt omgaand inlichtingen FILIALEN: AMSTERDAM DEN HAAG GRONINGEN K. Nieuwendijk 8. P. Krugerlaan 2-8. Nw. Ebbingerstr. 121. Opening terrein 1 uur. Aanvang V/2 uur. V Buffet en Rijwielbergplaats op 't terrein aanwezig. KASSIERS EN COMMISSIONNAIRS IN EFFECTEN SCHOENMAGAZIJN LANGEVIELE. Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. Maochester Pakjes - Manchester Broekjes - Manchester Vesten. Pilow Vesten met en zonder mouwen en Walchersche Hoeden. Koninklijke Pianofabriek ANTOINE MES, Abonnementsprijs slechts f 1.25 per kwartaal. Zoutevisch. Stokvisch. Droge Scharren. GEBR. VAN DORT, F. A. DE JONGE. FANTASIEGEBAK. MOCCAPUNTEN. PRIJSOPGAVE GAARNE OP AANVRAAG. S. B. SUURLAND, Gouda Kaas 45,60,75,90 en 1.10 Leidsche Kaas 45, 75 en 90 Edammer Kaas 45, 60 en 75 Broodkaas met en zonder comijn 80 Roomkaasjes van 1 en 2 pond 70 Roomboter-Melange 60 en 70 ALLES PER POND. KAAS- en VISCHHANDEL Firma F. H. J. DAMEN, In het Sigarenmagazijn van Langeviele K 393, M'burg, vindt U groote sorteering en aanverwante artikelen in alle m o g e I ij k e prijzen. Zoutevisch 20, 35 en 50 ct. p. pond. Scharren, Bokking, Sardines, Ansjovis, Zalm, Piccalily en Mosterd, ingemaakte Haring, Mosselen en Paling. KAAS- en VISCHHANDEL Advertentie-Bureau LITT00IJ OLTHOFF belast zich met het plaatsen van ADVERTENTIËN in alle Bladen. Met grooten dank aan God geven wij kennis van de geboorte eener Dochter HAASKE WIETSCHE. Ds. en Mevr. DIJKSTRAAbma. Grijpskerke, 19 Mei '26. Voor de zeer vele belangstelling, be toond op allerlei wijze, bij gelegenheid hunner 50-jarige Echtvereeniging zeggen hartelijk dank P. BOON en Echtgenoote. St. Laurens, Mei 1926. Voor de zeer vele bewijzen van innige deelneming mij betoond bij het over lijden van mijn dierbare Moeder Mej. de Wed. S. VAN KUIJK geb. de Brüijn, betuig ik door deze mijn hartelijken dank. Mevr. de Wed. Ds. C. STAAL geb. Van Kuijk. Oud-Vossemeer, 21 Mei 1926. De redevoeringen van Dr. H. Kaajan, van Mr. H. Bjjleveld, en van Mej .H. S. S. Kuyper, die te 's Gravenhage uitgespro ken worden op den achtsten Bondsdag, zullen Woensdag a.s. door de radio te hooren zijn in de Geref. Kerk te Vlis- singen 's middags kwart vóór 2 uur. Toegang vrij. HET BESTUUR. BEHANGERIJ - STOFFEERDERIJ. Bedden- en Matrassen-Inrichting. VERHUIZINGEN. Beleefd aanbevelend, Langeviele K 211 Middelburg. U hebt wel eens moeite met het schoonmaken van zilveren en gouden sieraden. Poetsen gaat niet altijd, er gaat dan teveel van het edele metaal verloren. Voor de groote voorwerpen neemt U voor de kleine Hoe U het moet gebruiken, wordt U gaarne medegedeeld in de waar U Alluminum-plaat en -draad kunt koopen, en waar ook de benoodigde chemicaliën verkrijgbaar zijn. BEZOEKT DEN Vlugge en nette bediening. Aanbevelend, J. TEVEL, Seisstraat Q 16, Middelburg. Het aangewezen adres voor Serre- Meubelen in pitriet rotting enz. Compleet Ameublement vanaf f 22,—. Opvouwbare Ligstoelen met prima jute bekleed vanaf f 4,75. Prof. Hoekstra. Gereformeerde Homile tiek, gebonden t 12,75. Prof. v. Gelderen. 1 Koningen 111, in linnen band f 3,50. Ds. Schilder. De Openbaring van Jo hannes en het Sociale leven, ge bonden f 3,50. VAN DE OP AANVANG 2 UUR. Met medewerking van 't Fanfarecorps van Grijpskerke. SprekersDs. A. C. HEIJ, Openingswoord. Ds. R. HAMMING, van Middelburg. Ds. G. W. AKKERHUIS, van Maassluis. Ds. C. J. WIELENGA, van Zierikzee. Bergplaats voor Fietsen in het koetshuis van Der Boede a 10 cent. op de boomweide van dhr. J. DE BOKX, aan den 's Heer Hendrikskinderendijk. (Bij ongunstig weder in de Geref. Kerk). Met medewerking van het Muziekgezelschap Hosanna" van Goes. Sprekers: Ds. C. W. KEUR van HeinkenszandDs. A. LAUWERS van BrusselDs. R. ZIJLSTRA van DelfshavenDs. W. W. MEIJNEN van Dord recht Ds. J. S. POST van Axel en Ds. R. J. VAN DER VEEN van Goes. Koopen en Verkoopen Cheques en Vreemd Bankpapier tegen voor deelige koersen. Openen Rekening-Courant met rentevergoeding. Ontvangen gelden in deposito met een dag opzegging 3%, met een maand opzegging 372 Voor langere termijnen op nader overeen te komen voorwaarden. dan vindt u een schitterende Collectie in het Beleefd aanbevelend, J. ALLEWIJN. Telefoon 388. Middelburg. NAAST R. K. KERK. MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse prijzen en houtsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilen db grootste, de actueelste, de goedkoopste chr. webkillustratie Abonneert U thans of vraagt GRATIS proefnummers aan bij Niet te verwarren met Firma Bosch en Keuning). Segeerstraat Middelburg verdwijnen spoedig dooreen pot Bij Alle Drogisten HEEREN ROOKERS. Thans ruim voorzien van de merken SIGAREN ?de Hertog van Brabant", Wascana, Vilasques, Jageuer, Secretaris en anderen. Beleefd aanbevelerd. W. F. DIERMANSE, Korte Noordstraat. Luxe Brood- en Banketbakker ij, Balans E 108, Middelburg. ATTENTIE! Prima Eierkolen, Duitsche Stukkolen on Anthraciet, tevens Geklopte Cokes on Parelcokes. Beleefd aanbevelend, Cn. C. DE RIJK v.h. G. Jacobse. Vlissingschestraat K 54, Middelburg. van en naar alle plaatoen. S o 1 i e d e bediening tegen matigen prijs. Complete meubileeriug van het betere genre in artistiek werk. Zeilen, Gordijnen, Karpetten, Loopers enz. Aanbevelend, Rouaansche Kaai. Middelburg. FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloedwyn Oud's Kina Wijn f 2,50 per Liter Bloedwyn (merk pleegzuster) f 2,25 per flesch. De WIJN voor Zieken en Zwakken. W. P. MALJERS. - Mark versterkt, verrijkt en zuivert uw bloed. Zjj geeft u daardoor eene frissche gelaatskleur, een helderen oogopslag en die aantrekkelijke schoonheid die onafscheidelijk van eene krachtige goede gezondheid is. De SANGUINOSE kost per fl. f 2.—, 6 fl. f 11.-, 12 fl. 21.—. Verkrijgbaar by de meeste apo thekers en goede drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c-4. Den Haag. J, LAVOOIJ. - MIDDELBURG. Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heereukleeding Daar maat. Beleefd aanbevelend, Noordstraat C 33, Middelburg. Autogeenische Lasch- en Snij inrichting. Smederij, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLUIJMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. J. M. v. d. WOESTIJNE. Boek- en Bijbelbinderij. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. Korte Noordstraat, Middelburg, houdt zich beleefd aanbevolen voor het leveren van alle SCHOONMAAKBENOODIGDHEDEN. R. A. BASTIAANSE, Banketbakker. Langeviele, Middelburg. in verschillende soorten en pryzen. per pot fl,—per tube 80 cent en 50 cent onmisbaar voor teere huid b\j I. VERELST, Pottenmarkt, Middelburg Aanbevolen Adres voor Firma F. P. D'HUIJ, Burgt, Middelburg. Hoofdpijn 60 ct Zenuw 75 ct Laxeer 60 ct Maag 75 ct Staal 90 ct Bij Anoth. en Drogisten Beleefd aanbevelend, Noordstraat C 33, Middelburg Spanjaardstraat E 71, MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4