A. LE Val 58. Godsdienstoefeningen Zoo juist ontvangen KERKNIEUWS. Officiëele Berichten. Verantwoording uan Liefdegauen. BOEKAANKONDIGING. Vereenigingsleuen. in de Gereformeerde Kerken in Zeeland op ZONDAG 23 en MAANDAG 24 ME11926. Classe Middelburg Classe Zierikzee Classe Tholen ilasse Goes Classe Axel groot model. Zeer voordeellge prijzen. Als 'n Dominee op den kansel heelemaal van problemen zwijgt, is hij nog ouderwetsch; dan toont hij nog maar oppervlakkig te zijn dan staat hij veel te veel in het zog der oude vaderen. Het woord probleem is 'n too verwoord. Laat 'n Dominee het woord probleem in z'n preek enkele malen gebruiken, en de groote knaap met z'n dikke rotting knikt goedkeurend, mitsgaders de opgeschoten „bakvisch" met haar pagekopje, gnuift. Ja, ja velen schijnen meer naar 't don kere te staan, dan naar wat opgelost is. Het woord probleem is 'n modewoord. Is het 'n probleem van alle problemen, dat 'n probleem-ziek menschenkind naar proble men verlangt Neen. Het is zoo natuurlijk mogelijk. Zou 'k 't goed hebben, als ik zeghoe leêger hoofd, des temeer problemen. Problemen-makerij geschiedt niet van echte problemen. Daar is veel van aan, maar wij hadden gaarne onderscheid gemaakt tusschen hen, die waarlijk een oplossing zoeken van echte problemen, al zoeken zij die vaak niet op den rechten weg en tusschen wereld-problemen- makers. De laatsten worden hier niet zonder reden gekastijd. Mochten zij weer terugkee- ren tot de eenvoudigheid des geloofs (Rott. Kerkbode.) L(andwehr). TWEETAL TE Rozenburg: D. G. A. Brouwer te Paesens-Moddergat.. J. Douma Azn. te Britsum. BEROEPEN TE RozenburgD. G. A. Brouwer te Paesens c.a. Bedum en Meppel: S. W. Bos te Dokkum. LexmondJ. Dekker te Ambt-Vollenhove. Hilversum C. v. d. Woude te Gorredijk. O verschild H. Wiersema, cand. te Zandeweer (Gr.). UtrechtK. Dijk te 's Gravenhage-West. AANGENOMEN NAAR Soest: J. v. d. Meulen te 'sHertogenbosch. IJmuidenS. v. Leeuwen te Franeker. BEDANKT VOOR Woerden: J. v. d. Meulen te 'sHertogenbosch. Zaandam G. Laarman te Klundert. AFSCHEID EN INTREDE. Zondagmorgen werd ds. H. Knoop van Gouda be vestigd door ds. W. H. v. d. Vegt, van Drachster Compagnie, met een predikatie over Matth. 1027. Na de bevestiging zong de gemeente den nieuwen leeraar toe Ps. 134 3. Des avonds verbond ds. Knoop zich aan de gemeente met een predikatie over 2 Kon. 2 1922, wijzende op Eliza's dienstwerk door den Ileere ten zegen gesteld. Achtereenvolgens behandelde spr. de roeping tot, het optreden in, en den zegen op het dienstwerk. Hierna werden toegesproken de aanwezige leden van het gemeentebestuur, zijn bevestiger ds. v. d. Vegt, de kerkeraad, de Classisafgcvaardigden, zijn ambts collega ds. Simon, Luth. predikant, het personeel der Chr. scholen, de catechisanten, het dames-comité en de gemeente. Oud. B. Rietveld riep den leeraar namens kerke raad en gemeente een hartelijk welkom toe, er zijn blijdschap, doch ook zijn verwondering over uitspre kende, dat ds. Knoop vrijmoedigheid had gevonden naar Gouda te komen. Ds. Smildc van Haastrecht, sprak namens de Clas sis. Ds. Simon als collega, en de heer P. D. Muylwijk als Wethouder namens het College van B. en W. Gisteren nam ds. L. v. Wijk van Ede afscheid van zijn gemeente. Door voortdurende ongesteldheid verhinderd, nog eens voor de gemeente op te treden, werd in zijn afwezigheid in den morgendienst door den dienstdoenden Ouderling een schrijven voorge lezen, waarin ds. Van Wijk roemde in de goedheid Gods, Wiens wegen altijd goed en recht zijn en hij de gemeente hartelijk dankte voor de groote liefde en trouw hem betoond, voor al de vriendschap, hem en de zijnen bewezen. Hij wekte de gemeente op, om aan het Woord, aan den Christus der Schriften vast te houden, getrouw in belijdenis en wandel. Ouderling Veenstra vertolkte de droefheid der ge meente, herdacht op zeer waardeerendo wijze den arbeid van ds. v. Wijk, waarna de gemeente kaar scheidenden Leeraar en de zijnen biddend toezong Psalm 42 3. Cand. J. H. Antuma, te Enumatil, zal na 1 Juli gaarne een beroep in overweging nemen. Ds. D. Pol, te Rijsoord en een der meest be kende Zendingsmannen der Geref. Kerken, herdacht zijn 25-jarige ambtsbediening. Ds. Pol werd 30 Oct. 1877 te Kampen geboren en ontving zijn opleiding aan de Theol. School aldaar om in 1901 candidaat te worden. Hij aanvaardde het predikambt te Heerjansdam op 19 Mei 1901. Na zijn eerste gemeente, waar hij 6 jaar mocht arbeiden, diende de jubilaris nog de Kerken van Vlissingen (waar hij mede de ineensmelting tusschen A en B tot stand bracht) en Boskoop, om 7 Mei 1922 zich aan zijn tegenwoordige gemeente te verbinden. De jubilaris heeft zich voor de zending zeer ver dienstelijk gemaakt. Hij vertaalde o.m. Voetius'„De plantatiane ecclesiarum" (Voetius' zendingsbeginselen over de planting der Kerk). Op de gisteren gehouden vergadering der classis Haarlem werd rapport uitgebracht over het bezoek der op de vorige vergadering benoemde commissie aan den kerkeraad van Haarlemmermeer-Oostzijde. Het bleek, dat ds. v. Duin zijn onderteekening had ingetrokken. Over den hierdoor ontstanen toestand werd breed gediscussieerd. Ten slotte werd aangenomen met 14 tegen 10 stemmen en -sier in blanco, om het door ds. v. Duin ingediende protest tegen zijn schorsing thans niet in behandeling te nemen en de schorsing tot 5 Juli te handhaven. Voorts werd op voorstel van Halfweg aan de predikanten Brussaard en v. d. Brink gevraagd, of zij zitting hebben in het Centraal Comité van Ad vies en Leiding van Bezwaarden door de besluiten der Asser Synode en of zij redacteur of verantwoor delijk medewerker zijn van „Woord en Geest", dat het feitelijk orgaan van dat comité en de daardoor geleide beweging is geworden. Ds. v. d. Brink en ds. Brussaard antwoordden hierop bevestigend (de eerste is voorzitter), waarop de ver gadering van oordeel, dat dit comité in de gegeven omstandigheden ontoelaatbaar is in de Geref. Kerken, als haar gevoelen uitspreekt, dat geen predikant in bovengenoemd comité zitting behoort te hebben, of als redacteur aan bovengenoemd blad behoort ver bonden te zijn, en besluit, met op twee na algemeene stemmen, deze beide predikanten ernstig te vermanen hun relaties tot genoemd comité en blad te verbre ken. De classis geeft hun 14 dagen tijd, om deze aangelegenheid in ernstige overweging te nemen. Voorts besluit de classis aan den examinator in dog matiek en symboliek op te dragen bij de kerkelijke examina speciaal toe te zien, dat geenerlei leering in de Kerken binnendringt, die met de letter of den geest van de beslissingen te Assen in strijd is en neemt eindelijk het voorstel aan, dat de examinator voor deze vakken bij schriftelijke stemming zal worden aangewezen na inwinning van het advies der depu- taten voor de examens. Inzake het bezwaarschrift van de leden der Kerk te Zandvoort, tegen het niet-voorlezen van het ge tuigenis der Synode en daarmede samenhangende quaesties, werd een commissie benoemd, bestaande uit ds. B. van Schelven, ds. N. Diemer, ds. J. Ubels en de heer Van Popta. Om half tien werd de vergadering verdaagd tot. 1 Juni, terwijl op 6 Juli de classis zal bijeenkomen ter verdere behandeling van de zaak-ds. v. Duin. Een tweede missionaris voor Friesland. Door depntaten zal aan de Zendings-synode, die Woensdag 26 Mei te Sneek wordt gehouden, worden voorge steld maatregelen te nemen tot zoo spoedig moge lijke uitzending van een tweeden missionair predikant naast Ds. K. v. Dijk, die thans met verlof hier te lande vertoeft, te geraken. In de kerk te Wommels zijn twee bankbiljetten van f 1000 gecollecteerd, één voor de gemeente en één voor de diaconie. Aan de kerk van Zwolle is door iemand, die onbekend wenscht te blijven, een gift geschonken van f 1000. Middelburg. Vergadering van de Commissie van Beheer Vrijdag 28 Mei a.s. Tijd en plaats als gewoon. De Secretaris. Vlissingen. GedooptPieternella en Janna, kinderen van W. Wisse en J. HooftmanCornells Bartholomeüs, zoon van C. Leijnse en C. Sinke Adriaan, zoon van ds. P. N. Kruyswijk en H. J. Schouten. Johanna Bogerdde Voogd wenscht over te komen tot de Gereformeerde Kerk. Met doopattest naar Oosterland Jacomina van dei- Maas naar Koudekerke Tannetje de Kort. A.s. Zondag de Pinkstercollecte voor de Zending. Ontvangen collecten voor de Theologische School van de kerken in de classis MiddelburgArnemuiden f 24,39 Domburg f 7,90Gapinge f 17,14 Grijps- kerke f 23,47Koudekerke f 20,35St. Laurens f 14,45 Meliskerke f 18,66Middelburg f 128,— Oostkapelle f 13,78Serooskerke f 28,36; Souburg f 31,50®Veere f 16,71; Vlissingen f 75,88; Vrouwe polder f 12,33; Westkapelle f 10,35. De classic, correspondent, S. den Hartigh Middelburg, 21 Mei 1926. Ontvangen acht gulden contributies uit Gapinge voor de Theol. School. De classic, correspondent, J. Olthoff. Middelburg, 21 Mei 1926. DE EVANGELISATIE-COMMISSIE te Middelburg heeft behoefte aan goede Christelijke lectuur voor de jeugd en voor ouderen. Door huis bezoek en jeugdarbeid komt er contact met allerlei menschen, die noodig iets goeds moeten lezen en 't ook gaarne willen. Wie helpt ons daaraan? Wellicht hebben verschillende gemeenteleden wel boeken over, die toch al gelezen zijn, verhalen of andere werken.' Gaarne worden ze verwacht aan het adres van den secretaris, Lange Noordstr. L 114. R. Hamming, voorz. P. J. v. Bortel, secr. Middelburg, 20 Mei '26. KERKERAAD („Smal"), M'burg, 20-5-'26. Begin, notulen, Woensdagavondrapport als gewoon lijk. Afwezig 7 leden. Ingekomen stukken. „Open brief" der Synode. Zal circuleeren. Regeling der diensten voor a.s. Zondagom in de Noorderkerk niet tweemaal achter elkaar een Pink- sterleesdienst te hebben, zal dezen keer in de Gast- huiskerk worden gelezen. 13 Juni Avondmaal in de Noorderkerk, 20 Juni Hofpleinkerk, 27 Juni Gasthuiskerk. Brieven van een paar bezwaarde leden worden be handeld. Een commissie wordt benoemd, en haar een instructie gegeven (ds. Telkamp en br. Vroon). Een schrijven van een broeder inzake de actie- Geelkerken. Na bespreking voor kennisgeving aange nomen. Rapport over behjdenisaanvragen. Volgens advies besloten. Volgende weck „Smal". Dankzegging; sluiting. De Kerkeraad. AGENDUM van de 6e Provinciale Diaconale Conferentie, te houden in de Geref. Kerk, Wijngaardstraat te Goes, op Vrijdag 11 Juni 1926, des voorm. ten 10 ure precies. Ds. A. C. Heij te Koudekerke enDs. R. J. v. d. Veen te Goes, hebben zich bereid verklaard de Conferentie te dienen als adviseurs. Opening der Vergadering. Lezing der Presentielijst. Vaststelling der Notulen. Verslag van den Quaestor. Verkiezing 2 comité-leden, wegens aftreding der brs. H. van Driel te Middelburg en J. van Langevelde te Axel. Dubbelgetal voor de classis Axel zijn de brs. K. de Kraker te Zaamslag en Jac. de Ruijter te Axel. Dubbelgetal voor de classis Middelburg zijn de brs. H. van Driel (aftr.) te Middelburg en J. W. Kögeler te Middelburg. Het Suppletiefonds „De Glindhorst"een woord van aanbeveling en voorlichting door een der be stuursleden van het S. F. D. G. Behandeling van een voorstel tot wijziging van het desbetreffend artikel uit het reglement, naar aanlei ding van een genomen besluit op de vorige conferentie, houdende toevoeging van „In buitengewone gevallen kan de conferentie, „gehoord het comité, rechtstreeks een voorzitter „benoemen, die geen diaken behoeft te zijn maar „die naar het oordeel der conferentie in staat is „leiding te geven aan den diaconalen arbeid". „Deze wordt dan aan de 5 comité-leden toe gevoegd". Referaat van br. A. Schout te Vlissingen. Onderwerp „De Praktijk van het Diaconaat". Wordt door brs. diakenen wel genoegzaam gelet of de kinderen hunne roeping tegenover hunne hulpbe hoevende ouders betrachten? (Het Comité.) Rondvraag. Sluiting. Indien de tijd zulks toelaat, wordt ter bespreking de aandacht gevestigd op de volgende onderwerpen, door het comité aan de orde gesteld 1. Gezins- of gestichtsverpleging voor weezen en kranken. 2. Wordt er rekening gehouden met het Synode besluit inzake kinderverzorging 3. Diaconale gelden en Eeredienst. 4. Het Diaconaat en de Kerkelijke Pers. VACATUREBEURTEN in de CLASSE ZIERIKZEE der Geref. Kerken, gedurende Juli, Aug. en Sept. 1926. BROUWERSHAVEN 1 Augustus Ds. Hoek. 5 September Ds. v. d. Ende. GEERSDIJK 11 Juli Ds. v. d. Ende. 12 September Ds. T. Staal. HAAMSTEDE 18 Juli voorm. Ds. Wielenga. 5 September Ds. Hoek. NIEUWERKERK 18 Juli Ds. van To 15 Aug. voorm. Ds. Wielenga. 12 September Ds. Wielenga. WISSENKERKE 18 Juli Ds. T. Staal. 12 September Ds. van Tol. Op last van de Classe, Zonnemaire, Mei 1926. Z. Hoek. ZEELAND's SCHOOLHULP. K a p e 11 e-B i e z e 1 i n g e. Met dank ontvangen f 10,gevonden in de collecte der Geref. Kerk Ter- neuzen. Verder vriendelijk de behoeften van Schoolhulp aan bevelend in de hoop nog vele kleinere en grootere giften te ontvangen. Nog is er veel noodig om onze plannen te verwezenlijken. Helpt nog voor ditmaal. A. Scheele. ZENDING. Vlissingen. Met hartelijken dank ontvangen van zuster R. een zakje zilverpapier en capsules van Marinus Sanderse een doos zilverpapier en een zakje theelood en van Maatje de Bruijne een mooi partijtje alluminiumpapier en theelood. Ook werd nog ontvangen voor verkocht theelood, zilverpapier enz. f 2.50. De jeugdige verzamelaars zorgen natuurlijk dat ik weldra weer een partij verkoopen kan. Namens de Zendingscommissie, W. Karreman, Penningm. Middelburg. Ontvangen van den boekhouder der Kerk f 1,van den boekhouder der Diaconie f 3,en van Tini Lodewijk uit haar busje f 6,245. Hiervoor hartelijk dank. Namens de Commissie, L. A. Tange, penningm. Oost en West Souburg. In hartelijken dank ontvangen voor de Zending 200 halve centen van W. v. Soelen en een doos zilverpapier van P. J. Contant. Namens de Zendingscomm., A. J. v. Noorden, penningm. Met vriendelijken dank ontvangen een pak zilverpapier en capsules van Bertus en Jacob Sukkel en een pak zilverpapier van N.N. Mej. C. Littooij. Molstraat, M'burg. „PARAKAN". Met dank ontvangen busje Rusthuis f 2,85sdoor t.usschenkomst van mevr. Koning jaarlijksc.he con tributie Geref. Kerk St. Laurens f 35, C Hondius, Rotterdamsche Kade O 244. Het Groote Boek verteld voor de klein sten door J. C. de Koning, uitgave van J. H. Kok te Kampen. Met dezen „Kinderbijbel" bedoelt de schrijver te geven een boek geschikt voor de allerkleinsten, voor kinderen van 4 tot 6 a 7 jaar. Hij wil er vooral mee dienen de moeders, die moeilijkheden ondervinden bij het vertellen der Bijb. Geschiedenis. Een boek, dat haar over die moeilijkheden heenhelpt en de moeders alzoo haar kinderen doet om zich scharen om hun de woorden des levens bekend te maken kan van on- berekenbaren zegen zijn. Juist het moederwoord, op genomen in de eerste levensjaren, dringt zoo diep in. Wat we nu van dit boek lazen, en de proeve, die we ervan namen met kleine kinderen, doen ons oor- deelen, dat het dezen bekwamen verteller gelukt is, zulk een boek te geven. Moeders leest er uw kinderen uit voor. En gij vaders, acht het niet beneden uw waardigheid dat ook eens te doen, wanneer uw vrouw het misschien wat druk zou hebben met huiselijke bezigheden. Dat kan een aardig huiselijk tafereel wordenmoeder bezig met kousen stoppen, of zoo iets, en vader aan de aandachtig luisterende kinderen voorlezende de verhalen van het „Groote Boek". Heij. Rooster J. V. „Calvijn", Vlissingen, voor 23 Mei. Middag-afd. Geloofsbelijdenis Art. 18, H. B. Woltering. M. O. no. 7, C. Stroo. Avond-afd. Romeinen 15, Ch. J. Steketee. Vad. Gesch. 34e Jrg. blad 30, J. Versluijs. Meisjesvergadering „Nunia", Middelburg. Zaterdagavond van 67a9'/4 uur Cons. Hofpleinkerk. Ie Afdeeling. Gewijde Geschiedenis 2 Samuel 1 en 2 door S. Berkeveld. Na de pauze Vaderlandsche Geschiedenis door B. Lodewijk. 2e Afdeeling. Gewijde Geschiedenis Samuel 29 en 30. Na de pauze reciteeren. M.-V. „Meisjesroeping", Middelburg. A.s. Donderdag geen vergadering. 6 uur Hofpleinkerk 9.30 uur 2 uur Noorderkerk 9.30 uur 6 uur M. 9.30 uur MIDDELBURG. Bediening van den H. Doop in de Hofpleinkerk. Pinkstercollecte. Gasthuiskerk 9.30 uur Lezen eener Leerr. ds. R. Hamming ds. R. Hamming ds. J. H. Telkamp ds. J. H. Telkamp ds. G. B. Wurth ds. R. Hamming Zitplaatsen vrij. Arnemuiden 9.30 en 2 uur ds. J. Runia M. 9.30 uur ds. J. Runia Domburg 9.30 en 6.30 uur ds. J. E. Visser M. 9.30 uur Lezen eener Leerr. Gapinge 9.30 uur ds. C. von Meijenfeldt 2 uur Lezen eener Leerr. Grijpskerke 9 en 2 uur ds. J. Dijkstra M. 9 uur ds. J. Dijkstra Koudekerke 9 en 2 uur ds. A. C. Heij M. 9 uur ds. A. C. Heij St. Laurens 9.30 en 2 uur ds. A. Koning M. 9.30 uur ds. P. N. Kruyswijk Meliskerke 9 en 2 uur ds. A. G. Wolf Oostkapelle 9 en 2 uur ds. E. Douma M. 9 uur ds. G. B. Wurth Serooskerke 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. P. N. Kruyswiyk M. 9.30 uur ds. J. H. Telkamp Souburg 9.30 en 2 uur ds. G. B. Wurth M. 9.30 uur ds. E. Douma Veere 9.30 en 2 uur ds. I. K. Wessels Vlissingen 9.30 en 5.30 uur P. N. Kruyswijk Vrouwepolder 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. C. von Meijenfeldt Openb. Bel. Westkapelle 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. J. E. Visser M. 9.30 uur ds. J. E. Visser Brouwershaven 9.30 en 2 uur ds. J. W. Gunst Em. pred. te Oegstgeest. M. 9.30 uur ds. J. W. Gunst Bruinisse 9.30 uur ds. D. Brommer 5 uur Lezen eener Leerr. Colijnsplaat 9.30 en 5.30 uur ds. F. Staal Geersdijk 9.30, 2 en 5.30 uur Lezen eener Leerr. Haamstede 9.30 en 2 uur Cand. M. den Boer M. 9.30 uur Cand. M. den Boer Kamperland 9 en 2 uur ds. F. J. v. d. Ende Voorber. H. Av. en Openb. Bel. 6 uur Lezen eener Leerr. Nieuwerkerk 9.30, 2 en 5.30 uur Lezen eener Leerr. Oosterland 9.30 uur Lezen eener Leerr. 2 uur ds. D. Bremmer Scharendijke 9.30 cn 2 uur ds. J. W. van Tol Wissekerke 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Zierikzee 10 en 6 uur ds. C. J. Wielenga Zonnemaire 9.30 en 2 uur ds. Z. Hoek Anna Jacoba Polder 9.30 en 2 uur ds. Jansen Em. pred. te Apeldoorn. Bergen op Zoom 9.30 en 6 u. ds. W. M. Ie Cointre Krabbendijke 9 en 2 uur ds. A. Andree Poortvliet 10.30 en 3 uur ds. T. Bouma 7 uur Lezen eener Leerr. M. 10.30 uur ds. T. Bouma Rilland-Bath 10 uur Lezen eener Leerr. 3 uur ds. W. M. Ie Cointre Tholen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Oud-Vosmeer 9.30 en 2 uur ds. P. J. Baaij Em. pred. te Veere. Baarland 9.30 en 2 uur ds. A. Wijngaarden Driewegen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kapelle-Biezelinge 9.30 en 2 uur ds. A Scheele Borsele 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Goes 9.30 en 6 uur ds. R. J. v. d. Veen 's Gravenpolder 10.30 uur Lezen eener Leerr. 3 uur ds. R. J. v. d. Veen Heinkenszand 9.30 en 2 uur ds. C. W. Keur M. Geen dienst Ierseke 9.30 en 2 uur ds. B. Meijer Wemeldinge 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Kruiningen 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Nieuwdorp 9.30 en 2 uur Lezen eener Leerr. Wolphaartsdijk 9.30 en 2 uur ds. A. P. Lanting Axel 9.30 en 2 uur Hoek 10 en 3 uur Oostburg 10 uur 2.30 uur M. 10 uur Oostburg (dienst Aardenburg) 9.30 en 3 uur Schoondijke 10 uur 3 uur 8 uur In gebruik nemen van het M. 10 uur Terneuzen 9.30 en 2 uur Zaamslag 9.30 en 2 uur ds. J. C. Post ds. J. B. Vanhaelen Openb. Belijdenis. ds. K. Sietsma Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. Lezen eener Leerr. ds. K. Sietsma ds. K. Sietsma Evangelisatielokaal. ds. K. Sietsma ds. S. Groeneveld ds. P. van Dijk Geref. Knapenvergadering „Samuel", Middelburg. Vergadering op Zaterdag 22 Mei. Agenda 2e Afdeeling Izaks huwelijk. Gen. 24 door P. de Boks. Vad. Gesch. Prins Willem tegenover Alva I en II door L. Kingmans. NAGEKOMEN ADVERTENTIE.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 3