Abdijsiroop Buitengewone Aanbieding ORGELS. JOH. DE HEER, Gebruikte Instrumenten, extra lage prijzen Het beste Adres voor ËAMUFACTUiEH is dat van L. E. RIVIERE, Groote Markt, Hoek Gravenstraat, Middelburg. Bronchitis Als Uw Kinderen PUROLBS TERKOOFHOIS AMEBIIAtN, L» MM C 21, Ilnil Mijnhardfrs te „VITAMIN" De Diaconiën der Geref. Kerken in Zeeland, die steun ontvangen zoowel als die steun verlangen van het fonds voor Idioten enz. moeten hunne aanvragen inzenden vóór 22 Mei a s. bij den penningmeester van genoemd fonds den Heer Ph. WESSELS, Papegaaistraat 14, Goes. pr Slechts zéér korten tijd geldig. Hoofdkantoor: Oostzeedijk 324-32, ROTTERDAM. Middenstands-Administratie-Bureau. M. C. VAN DEN ENDE, Punt O 216 M'burg Algemeene Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand Groote sort. Koekjes. Fijne Boter- en Vruchtencake. Zaterdags Vleesch- en Ragoutbroodjes. VROON, Banketbakker, L. Noordstr. M'burg. Tel. 246. Voordeelen van de Sanguinose. ALEWIJNSE'S Ochtendvoeder. Chapoingpoeder 4711 BIJBELS en KERKBOEKEN Zorg er toch voor Fa K. S. DE BOER, MUNHARDT'S VERHUIZINGEN en TRANSPORTEN „VITAMIN" HetSchouwvenster 1 Kinderen Kloosterbalsem Boekh. FANOY, Middelburg, Ruime keuze BIJBELS en KERKBOEKEN, Gouda Kaas 45,60,75,90 en 1.10 Leidsche Kaas 45, 75 en 90 Edammer Kaas 45, 60 en 75 Broodkaas met en zonder comijn 80 Roomkaasjes van 1 en 2 pond 70 Roomboter-Melange 60 en 70 ALLES PER POND. KAAS- en VISCHHANDEL J. TEVEL, Barbier, Seisstraat, Zoutevisch. Stokvisch. Droge Scharren. GEBR. VAN DORT, Izich bezeerd hebben gebruik dan dadelijk I H VAN DRIEL, Langeviele. Door inruiling en terugname uit huur kwamen wij in het bezit eener groote sorteering waarvan verschillende ZOO GOED ALS NIEUW zijn en hebben besloten, die tegen aan te bieden. VOLLEDIGE GARANTIE. FRANCO LEVERING. GEMAKKELIJKE BETALING. Vraagt omgaand inlichtingen FILIALEN: AMSTERDAM DEN HAAG GRONINGEN K. Nieuwendijk 8. P. Krugeriaan 2-8. Nw. Ebbingerstr. 121. Prachtvolle sorteering COLBERT COSTUMES „Radiostoffen" Inrichten, Controleeren en Bijhouden van Koopmansboeken. Rapporten, Verslagen, Belastingzaken. - Billijk tarief. Kantoor Middelburg, Londensche Kade H 54. Deposito's - Credieten - Effecten - Coupons - Incasso's. Middenstands Girodienst. - Alle Bankzaken. INSTRUMENTMAKER VAN BOVEN MIDDELBURG OPTIEK BANDAGES FOTO-ARTIKELEN Het vakkundig Adres voor BRILLEN sinds 30 jaar Maochester Pakjes - Manchester Broekjes - Manchester Vesten. Pilow Vesten met en zonder mouwen en Walchersche Hoeden. Koninklijke Pianofabriek ANTOINE MES, Pakken van 5 Kilo f 1,20 waarin verpakt keurig Eierdopje. Baaltjes van 50 Kilo f9,50 waarin verpakt Voederschaal. Waar niet verkrijgbaar zich te wenden tot] D. ALEWIJNSE ZONEN, Middelburg. Laxeertabletten Hoofdpijntabletten werken terstond. F. A. DE JONGE. FANTASIEGEBAK. MOCCAPUNTEN. PRIJSOPGAVE GAARNE OP AANVRAAG. S. B. SUURLAND, Zoutevisch 20, 35 en 50 ct. p. pond. Scharren, Bokking, Sardines, Ansjovis, Zalm, Piccalily en Mosterd, ingemaakte Haring, Mosselen en Paling. KAAS- en VISCHHANDEL AMANDELBROOD 18 cent per ons. Abonnementsprijs slechts f 1.25 per kwartaal. hebben altijd wat/ heelt alle wonden in luxe en gewone bindingen. JOH. A. JULIANUS, Hartelijk dank voor de blijken van belangstelling en vriendschap zoo van hier als elders ons betoond op 1 Meij.l. C. WISSE. A. WISSE—Pouwer. Ritthem, Mei 1926. Yoor de vele blijken van belangstel ling en vriendschap ons betoond op 30 April j.l. betuigen wij onzen harteljjken dank. A. LORIER. P. LORIER—Groenenberg Oost Souburg, 12 Mei 1926. Hartelijk dank aan allen die ons blij ken van meeleven hebben betoond op 24 April j.l. Familie POORTVLIET. Gravenstraat I 273. Beleefd aanbevelend, Noordstraat C 38, Middelburg. AU Uw in den aanvang onbetee- kenende verkoudheid is verergerd tot bronchitis, talm dan niet langer, neem de beproefde Akker's Abdij siroop die de prikkelende hoest- aanvallen zal temperen, de slijm zal oplossen en Uw ontstoken slijmvliezen volkomen genezen. AKKER's verzacht zuivert geneest. Alom verkrijgbaar in kokers van 230 gram 1.50 ±550 gram ƒ2.75 en 1000 gram 4.50 Verkrijgbaar bjj Potten Zeep, Stukjes Zeep, Kwasten, Brillantine, Shampoon, Haarkammen enz. Segeerstraat Middelburg. Drogisterif Firma F. H. J. DAMEN, Korte Noordstraat, Middelburg. LAKKEN, VERVEN, VERNISSEN en verdere Schildersbenoodigdheden. Beleefd aanbevelend. FIRMA M. W. VAN AARTSEN, Wijnhandel. Gedistilleerd. Markt C 2, Middelburg. Oud en meest bekend Adres voor VERSTERKENDE WIJNEN, Kina - Malaga - Tokayer - Bloedwijn Het aangewezen adres voor Serre- Meubelen in pitriet rotting enz. Compleet Ameublement vanaf f 22, Opvouwbare Ligstoelen met prima jute bekleed vanaf f 4,75. in de nieuwste kleuren. Blauw Diagonaal en moderne Fantasiestoffen f 9.50, f 12.75, f 15. f 17.50, f 20.en kooger. HEERENKLEEDINGMAGAZIJN M. VAN LOO, K. Noordstraat E 3, MSDDELBURG. TELEFOON 122. Directeur: S. CAL JOUW Pz. LANGE NOORDSTRAAT 125. Voor uw gezondheid is het beste niet te goed. De SANGUI NOSE bleek voor vele zwakken, overwerkten, oververmoeiden, het beste. Waarom? De SANGUINOSE wekt uw eetlust op, zjj bevor dert een goede spijsvertering en herstelt die, waar zjj verstoord werd. De SANGUINOSE zuivert, verrijkt en versterkt het bloed. De SANGUINOSE versterkt uw maag. De SANGUINOSE versterkt uw zenuwen. Zij voedt de hersenen, zy overwint de hardnekkigste hoofdpijn en de slapeloosheidzy geeft nieuwe kracht en energie. Honderden by honderden hebben dit ondervonden. Neemt er de proef van SANGUINOSE kost per flesch f 2—, 6 fl. f 11,—, 12 fl. f21,—. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. De Riemerstraat 2e-4. VAN DAM Co. Den Haag. NAAST R. K. KERK. MIDDELBURG. Steeds ruime keuze nieuwe en gebruikte PIANO'S en ORGELS in diverse prijzen en houtsoorten. Stemmen Repareeren Verhuren Inruilen per pakje 15 cent. Verkrijgbaar bij I. VERELST, Pottenmarkt, Middelburg. Aanbevolen Adres voor Firma F. P. D'HUIJ, Burgt, Middelburg. werken bij onregel matiger! stoelgang zonder kramp orpijn. Doos öOqent Bij Apoth.en Drogisten dat ge steeds voorhanden hebt DE BOER'S wereldberoemde Zenuw- droppen. Gebruik GEEN ander nagemaakt middel. SCHADELIJK bovendien. Geregeld te gebruiken tegen slapeloosheid, duizeligheid, loom heid, overspanning, gejaagdheid, piikkel- baarheid, hartkloppingen, bloedarmoede, toevallen, zenuwrheumatiek, hoofdpijn, kiespijn. Geen beter middel bjj drenkelingen, ongelukken, examens, spreken in 't openbaar, vermoeiende reis, lange vergaderingen. Attesten, aanbeve lingen, vrijwillige dankbetuigen van radi cale genezingen liggen ter inzage of af schriften zenden wjj op aanvrage gratis en franco. Prijs per flason f 1.(3 flacons f 2,75) alles franco met gebruiksaanwijzing. Gebruik deze droppen zelf na iederen maaltijd. Steeds voorradig. Dient er anderen mee. HOOFD-DEPOT TE SNEEK De flacons zijn verpakt in roode doosjes, Wij leveren uitsluitend bij vooruitbetaling per postwissel of Giro No. 35992. EEN UIT VELE. M.H. Beleefd verzoek om aan onderstaand adres af te zenden 3 flacons „Zenuw- droppen" Zij bevallen ons uitstekend. Ter Apelkanaal W.g.t. 5-ll-'25. K. KASPERS. Glazen Buisje 60ci Bij Apoth.en Drogisten. Luxe Brood- en Banketbakker ij, Balans E 108, Middelburg. ATTENTIE! Prima Eierkolen, Duitsche Stukkolen en Anthraciet, tevens Geklopte Cokes en Parelcokes. Beleefd aanbevelend, CII. C. DE RIJK v.h. G. Jacobse. Vlissingschestraat K 54, Middelburg. van en naar alle plaatoen. S o 1 i e d e bediening tegen matigen prijs. Complete meubileering van bet betere genre in artistiek werk. Zeilen, Gordjjuen, Karpetten, Loopers enz. Aanbevelend, Rouaansche Kaai. Middelburg. Autogeenische Lasch- en Snijinrichting. Smederij, Kachel- en Slotenmaker. Smeedwerk voor bouw- en waterwerk. M J. PLUIJMERS, Middelburg, St. Janstraat I 52. J. M. v. d. WOESTIJNE. Boek- en B ij b e 1 b i n d e r ij. Krommeweele L 29, Middelburg. Het beste Adres. Beleefd aanbevelend, Noordstraat C 38, Middelburg. R. A. BAST IAANSE, Banketbakker. Langevhile, Middelburg. LAVOOIJ. - MIDDELBURG Heeren- en Kinder-Confectie. Ruim gesorteerd in Stoffen en Stalen voor Heerenkleeding naar maat. de grootste, de actueelste, de goedkoopste cur. weekillüstratie Abonneert U thans of vraagt GRATIS proefnummers aan bij Oud's Kina Wjjn f 2,50 per Liter Bloedwijn (merk pleegzuster) f 2,25 per flesch. De WIJN voor Zieken en Zwakken. W. P. MALJERS. - Mark'; Zorg daarom altijd Akker's Klooster balsem in huis te hebben om dadelijk te kunnen helpen bijbuilen, schrammen, ontvellingen, kneuzingen, brand-, snij- en stootwonden, spierpijn, wintervoeten. HEEREN ROOKERS. Thans ruim voorzien van de merken SIGAREN ?de Hertog van Brabant", Wascaua, Vilasques, Jageuer, Secretaris en anderen. Beleefd aanbevelerd. W. F. DIERMANSE, Korte Noordstraat. LANGE BURG 16. Psalmboekjes vanaf 37lj2 cent. Nieuw Testament en Psalmen vanaf 65 ct. Bijbels f 1,f 1.75; f 3.25 en kooger. BEHANGERIJ - STOFFEERDERIJ. Bedden- en Matrassen-Inrichting. VERHUIZINGEN. Beleefd aanbevelend, Langeviele K 211 Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1926 | | pagina 4